Koffazon N

Mot migrän. Tablett 400 mg/50 mg 50 styck

50:-

Ord. butikspris 69:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Tabletter mot smärta med tillsatt koffein som ger extra effekt vid smärta av migränform. Effekt inom 30 min som varar upp till 15 tim. Från 18 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 00000020207069

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Koffazon N

400 mg/50 mg tabletter
fenazon, koffein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipackssedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Koffazon N är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Koffazon N
3. Hur du använder Koffazon N
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Koffazon N ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Koffazon N är och vad det används för

Koffazon N används vid smärta av olika slag, t.ex. huvudvärk.

Koffazon N innehåller fenazon som har smärtlindrande egenskaper och koffein som är uppiggande.

2. Vad du behöver veta innan du använder Koffazon N

Använd inte Koffazon N

 • om du är allergisk mot fenazon, koffein eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Koffazon N.

Du bör rådgöra med läkare om du har nedsatt njurfunktion innan behandlingen påbörjas.

Andra läkemedel och Koffazon N

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa mediciner kan påverka eller påverkas av behandlingen med Koffazon N. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering. Detta gäller exempelvis:

 • ciprofloxacin (en typ av antibiotika)

 • fenylpropanolamin (används mot svullna slemhinnor i näsa/bihålor)

 • fluvoxamin (används mot depression och tvångssyndrom)

 • karbamazepin (används mot epilepsi)

 • klozapin (används mot psykotiska besvär)

 • litium (används mot manodepressivitet)

 • warfarin (minskar blodets koaguleringsförmåga)

Koffazon N skall inte användas tillsammans med adenosin, en hjärtmedicin.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror at du kan vara gravid eller palnerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder andra läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Fenazon och koffein går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Koffazon N under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Koffazon N har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Koffazon N

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är 1 tablett 1-2 gånger per dygn.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Koffazon N orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Vid regelbunden användning kan illamående, oro, sömnlöshet, huvudvärk, darrningar, ökad urinutsöndring och ökad hjärtfrekvens (hjärtklappning) uppkomma p.g.a. koffeininnehållet.

Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, nässelutslag, extraslag hos hjärtat, öronsusningar.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Ögonflimmer.

Om Koffazon N används under en längre tid kan huvudvärk uppstå när behandlingen upphör.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Koffazon N ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Exp. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är fenazon 400 mg och koffein 50 mg.

 • Övriga innehållsämnen är potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, gelatin, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende: vit, oval, 10,5 x 16 mm.

Förpackning: Plastburk: 50 st (receptfri) och 100 st (receptbelagd).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

RPH Pharmaceuticals AB

Box 603

101 32 Stockholm

Tillverkare

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro

Lokal företrädare

Astimex Pharma AB

Isafjordsgatan 36

164 40 Kista

Tel. 08-5151 1535

info@astimex.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-21


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar