Ketipinor

Depottablett 150 mg Kvetiapin 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

251:49

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 06432100032201

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ketipinor

50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottablett
quetiapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ketipinor är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ketipinor
3. Hur du använder Ketipinor
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ketipinor ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ketipinor är och vad det används för

Ketipinor innehåller en substans som kallas quetiapin. Quetiapin tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotika. Ketipinor kan användas för att behandla ett flertal sjukdomar, som t.ex.

 • Bipolär depression och depressiva episoder vid egentlig depression: då du kan känna dig nedstämd eller deprimerad, skuldtyngd, energilös, har dålig aptit eller sömnproblem.

 • Mani: då du kanske känner dig väldigt uppvarvad, upprymd, upprörd, entusiastisk, hyperaktiv eller har dåligt omdöme med inslag av aggressivt och splittrat beteende.

 • Schizofreni: då du kanske, hör eller känner sådant som inte finns, tror på sådant som inte är verkligt eller känner dig ovanligt misstänksam, orolig, förvirrad, spänd eller deprimerad.

  När Ketipinor tas för att behandla depressiva episoder vid egentlig depression tas det i tillägg till annat läkemedel som används för att behandla denna sjukdom.

  Det kan hända att din läkare vill att du fortsätter att ta Ketipinor även när du känner dig bättre.

  Quetiapin som finns i Ketipinor kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ketipinor

Använd inte Ketipinor

- om du är allergisk mot quetiapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om du använder något av följande läkemedel:

 • vissa läkemedel mot HIV

 • azoler (läkemedel mot svampinfektioner)

 • erytromycin och klaritromycin (läkemedel mot infektioner)

 • nefazodon (läkemedel mot depression)

Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ketipinor.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Ketipinor om:

 • du eller någon i din familj har eller har haft något hjärtproblem, till exempel rubbningar av hjärtrytmen, försvagning av hjärtmuskeln eller hjärtmuskelinflammation eller om du tar några läkemedel som kan påverka hur hjärtat slår

 • du har lågt blodtryck

 • du har haft en stroke, framför allt om du är äldre

 • du har leverproblem

 • du någon gång haft ett krampanfall (epilepsi)

 • du har diabetes eller risk att få diabetes. Om du har det kan din läkare behöva mäta din blodsockernivå när du använder Ketipinor.

 • du vet att du har haft låga nivåer av vita blodkroppar tidigare (som kan ha varit, eller inte varit, orsakade av andra läkemedel)

 • du är äldre och lider av demens (en förlust av hjärnfunktioner). Om detta stämmer på dig ska du inte ta Ketipinor, eftersom den grupp av läkemedel som Ketipinor tillhör kan öka risken för stroke, eller i vissa fall risken för dödsfall, hos äldre personer med demens.

 • du är äldre och lider av Parkinsons sjukdom/parkinsonism

 • du eller någon i din släkt har haft blodpropp, eftersom liknande läkemedel har förknippats med bildande av blodproppar

 • du har eller har haft ett tillstånd där du slutar att andas under korta perioder under din normala nattsömn (kallas ”sömnapné”) och tar läkemedel som minskar den normala aktiviteten i hjärnan (”lugnande medel”)

 • du har eller har haft ett tillstånd där du inte kan tömma blåsan helt (urinretention), har förstorad prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat. Dessa tillstånd orsakas ibland av läkemedel (som kallas ”antikolinergika”) som påverkar hur nervcellerna fungerar för att behandla vissa sjukdomstillstånd

 • du har eller har haft problem med alkohol- eller drogmissbruk.

Tala genast med din läkare om du upplever något av följande efter att du tagit Ketipinor:

 • en kombination av feber, svår muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetandegrad (ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom). Du kan behöva omedelbar medicinsk behandling.

 • okontrollerbara rörelser, framför allt i ansiktet eller tungan.

 • yrsel eller besvärande sömnighet. Detta skulle hos äldre patienter kunna öka risken för olycksfallsskador (genom att man ramlar).

 • krampanfall

 • långvarig och smärtsam erektion (priapism)

 • snabba oregelbundna hjärtslag även vid vila, hjärtklappning, andningsproblem, bröstsmärta eller oförklarlig trötthet. Läkaren behöver undersöka ditt hjärta och, vid behov, omedelbart skicka (remittera) dig till en hjärtläkare.

Sådana tillstånd kan orsakas av den här typen av läkemedel.

Tala med läkare så snart som möjligt om du får:

 • feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion, eftersom detta skulle kunna bero på ett mycket lågt antal vita blodkroppar, vilket kan kräva att behandlingen med Ketipinor avbryts och/eller att behandling mot infektion ges

 • förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen eller förstoppning som inte svarar på behandling, eftersom detta kan leda till en allvarligare blockering av tarmen.

Självmordstankar och försämring av din depression

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att vilja skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när du börjar behandlingen, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid. Tankar av den här typen kan även öka om du plötsligt slutar ta ditt läkemedel. Dessa tankar kan vara vanliga om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Svåra hudreaktioner (SCAR)

Svåra hudreaktioner (SCAR) som kan vara livshotande eller dödliga har rapporterats i mycket sällsynta fall vid behandling med detta läkemedel. Dessa visar sig oftast som:

 • Stevens-Johnsons syndrom (SJS), ett utbrett hudutslag med blåsor och hudavlossning, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen

 • Toxisk epidermal nekrolys (TEN), en allvarligare form som orsakar omfattande hudavlossning

 • Läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) som består av influensaliknande symtom med hudutslag, feber, svullna körtlar och onormala resultat av blodprover (inklusive ökning av vita blodkroppar (eosinofili) och leverenzymer).

Sluta använda Ketipinor om du får dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök omedelbart läkare.

Viktökning

Man har sett att vissa patienter som tar Ketipinor går upp i vikt. Du och din läkare bör kontrollera din vikt regelbundet.

Barn och ungdomar under 18 år

Ketipinor ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Ketipinor

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte Ketipinor om du använder något av följande läkemedel:

 • vissa läkemedel mot HIV

 • azoler (läkemedel mot svampinfektioner)

 • erytromycin eller klaritromycin (läkemedel mot infektioner)

 • nefazodon (läkemedel mot depression).

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • epilepsiläkemedel (som fenytoin eller karbamazepin)

 • läkemedel mot högt blodtryck

 • barbiturater (läkemedel mot sömnsvårigheter)

 • tioridazin eller litium (andra anti-psykotiska läkemedel)

 • läkemedel som påverkar hur hjärtat slår, till exempel läkemedel som kan orsaka obalans hos elektrolyterna (låga halter av kalium eller magnesium) såsom diuretika (urindrivande läkemedel) eller vissa antibiotika (läkemedel mot infektioner)

 • läkemedel som kan orsaka förstoppning

 • läkemedel (som kallas ”antikolinergika”) som påverkar hur nervcellerna fungerar för att behandla vissa sjukdomstillstånd.

Prata med din läkare innan du slutar ta någon av dessa läkemedel.

Ketipinor med mat, dryck och alkohol

 • Ketipinor kan påverkas av mat och du ska därför ta dina tabletter minst 1 timme före måltid eller före sängdags.

 • Du bör vara försiktig med hur mycket alkohol du dricker eftersom kombinationen av Ketipinor och alkohol kan göra dig sömnig.

 • Drick inte grapefruktjuice när du tar Ketipinor. Det kan påverka hur läkemedlet fungerar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska inte ta Ketipinor under graviditet, om du inte har diskuterat det med din läkare. Du ska inte ta Ketipinor om du ammar.

Följande symtom, som motsvarar besvär som kan uppstå när man slutar med läkemedlet, kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Ketipinor under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Dina tabletter kan göra dig sömnig. Kör inte bil och använd heller inte verktyg eller maskiner tills du vet hur tabletterna påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Effekter på drogtester i urin

Om du lämnar urinprov för ett drogtest kan användning av Ketipinor göra att du testar positivt för metadon eller vissa läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva (TCA). Detta kan ske när vissa testmetoder används, trots att du kanske inte tar metadon eller TCA, och i så fall kan ett mer specifikt test utföras.

Ketipinor innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos 14,2 mg (50 mg tablett), 42,6 mg (150 mg tablett), 56,8 mg (200 mg tablett), 85,3 mg (300 mg tablett) och 113,7 mg (400 mg tablett). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Ketipinor

Ta alltid Ketipinor enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare bestämmer din startdos. Underhållsdosen (den dagliga dosen) beror på din sjukdom och dina behov men är normalt mellan 150 mg och 800 mg.

 • Du ska ta tabletterna 1 gång per dag.

 • Dela, tugga eller krossa inte tabletterna.

 • Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.

 • Ta tabletterna utan mat (minst 1 timme före måltid eller till natten – din läkare talar om vilken tidpunkt som är lämpligast).

 • Drick inte grapefruktjuice när du tar Ketipinor. Det kan påverka hur läkemedlet fungerar.

 • Sluta inte ta dina tabletter även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger att du ska det.

Leverproblem

Om du har problem med levern kan det hända att din läkare ändrar dosen.

Äldre

Om du är äldre kan det hända att din läkare ändrar dosen.

Användning för barn och ungdomar

Ketipinor ska inte användas av barn och ungdomar yngre än 18 år.

Om du har tagit för stor mängd av Ketipinor 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tagit större dos än vad din läkare förskrivit kan du känna dig sömning, yr och känna att hjärtat slår på ett onormalt sätt. Ta med Ketipinor-tabletterna.

Om du har glömt att ta Ketipinor

Om du har glömt att ta endos, ta den då så fort du kommer på det. Om det snart är dags för nästa dos, vänta till dess. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Ketipinor

Om du plötsligt slutar att ta Ketipinor kan du få sömnsvårigheter, känna dig illamående eller uppleva huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel eller känna dig lättretlig. Din doktor kan föreslå att du minskar dosen gradvis innan du avslutar din behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • yrsel (kan leda till fall), huvudvärk, muntorrhet

 • sömnighet (kan försvinna med tiden när du tar Ketipinor) (kan leda till fall)

 • utsättningssymtom (symtom som inträffar när du slutar att ta Ketipinor) omfattande svårighet att somna (sömnlöshet), sjukdomskänsla (illamående), huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel och irritabilitet. Det är lämpligt att man slutar gradvis med läkemedlet under en period på minst 1–2 veckor.

 • viktökning

 • onormala muskelrörelser, t.ex. svårt att påbörja rörelser, skakningar, en känsla av rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta

 • förändringar i mängden av vissa fetter (triglycerider och totalkolesterol).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) :

 • snabb hjärtrytm

 • känsla av att hjärtat bultar, rusar eller hoppar över hjärtslag

 • förstoppning, orolig mage (matsmältningsproblem)

 • kraftlöshet

 • svullnad i armar eller ben

 • blodtrycksfall då du reser dig upp. Det kan få dig att känna dig yr eller svimma (kan leda till fall)

 • ökad blodsockerhalt

 • dimsyn

 • konstiga drömmar och mardrömmar

 • ökade hungerskänslor

 • känsla av irritation

 • störningar i tal och språk

 • självmordstankar och försämring av din depression

 • andfåddhet

 • kräkningar (främst hos äldre)

 • feber.

 • förändringar i mängden av sköldkörtelhormon i blodet

 • minskning av antalet av vissa typer av blodceller

 • ökning av mängden leverenzymer som mäts i blodet.

 • ökningar i mängden av hormonet prolaktin i blodet. Ökningar av hormonet prolaktin kan i sällsynta
  fall leda till följande:

  - Män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk.

  - Kvinnor kan förlora den månatliga menstruationen eller få oregelbunden menstruation.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) :

 • epilepsi eller kramper

 • allergiska reaktioner som kan inkludera upphöjda knottror eller strimmor, hudsvullnad och svullnad runt munnen

 • obehagskänsla i benen (även kallad restless legs syndrom)

 • svårigheter att svälja

 • ofrivilliga rörelser, framför allt i ansiktet och tungan

 • sexuell dysfunktion

 • diabetes

 • ändring i hjärtats elektriska aktivitet som kan ses i EKG-mätning (QT-förlängning)

 • en långsammare hjärtfrekvens än normalt kan förekomma i början av behandlingen och kan vara förknippad med lågt blodtryck och svimning

 • svårighet att urinera

 • svimning (kan leda till fall)

 • nästäppa

 • minskning av mängden röda blodkroppar

 • minskning av mängden natrium i blodet

 • försämrad diabetes

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • en kombination av feber, svettningar, muskelstelhet, dåsighet eller svimning (ett tillstånd som kallas ”malignt neuroleptikasyndrom”)

 • gulfärgad hud och ögon (gulsot)

 • leverinflammation (hepatit)

 • ihållande och smärtsam erektion (priapism)

 • svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk (galaktorré)

 • menstruationsrubbning

 • blodproppar i venerna, särskilt i benen (med symptom som svullnad, smärta och rodnad) som kan föras vidare till lungorna och förorsaka bröstsmärtor och andningssvårigheter. Om du får symtom som liknar dessa ska du omedelbart uppsöka sjukvård.

 • går, pratar, äter eller har andra aktiviteter när du sover

 • sänkt kroppstemperatur (hypotermi)

 • bukspottkörtelinflammation

 • ett tillstånd (så kallat ”metabolt syndrom”) där du kan ha en kombination av minst 3 av följande tecken: en ökning av bukfettet, en sänkning av ”det goda kolesterolet” (HDL-C), en ökning av en typ av fetter i blodet som kallas triglycerider, högt blodtryck och en ökning av blodsockret

 • kombination av feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion med mycket lågt antal vita blodkroppar, ett tillstånd som kallas agranulocytos

 • blockering av tarmen

 • ökning av kreatinfosfokinas i blodet (ett ämne från musklerna).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • svåra utslag, blåsor och röda fläckar på huden

 • allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) med exempelvis svårighet att andas eller chock

 • hastig svullnad av huden, vanligen runt ögon, läppar och i halsen (angioödem)

 • en allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom). Se avsnitt 2.

 • störd utsöndring av ett hormon som reglerar urinvolymen

 • nedbrytning av muskelfibrer och värk i musklerna (rabdomyolys)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • hudutslag med oregelbundna röda fläckar (erythema multiforme)

 • allvarlig, plötslig allergisk reaktion med symtom som feber, hudblåsor och fjällning av hud (toxisk epidermal nekrolys). Se avsnitt 2.

 • läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) som består av influensaliknande symtom med hudutslag, feber, svullna körtlar och onormala resultat av blodprover (inklusive ökning av vita blodkroppar (eosinofili) och leverenzymer). Se avsnitt 2.

 • hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati)

 • hjärtmuskelinflammation (myokardit)

 • inflammation i blodkärlen (vaskulit) ofta med hudutslag med små röda eller lila knölar

 • besvär i samband med att man slutar med läkemedlet kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som har använt Ketipinor under graviditeten

 • stroke.


Ketipinor tillhör en typ av läkemedel som kan orsaka rubbningar av hjärtrytmen. Sådana rubbningar kan vara allvarliga och i svåra fall dödliga.

Vissa biverkningar syns bara om man tar ett blodprov. Det gäller förändrade nivåer av vissa fettämnen (triglycerider och kolesterol), ökad blodsockerhalt, förändrade nivåer av sköldkörtelhormoner i blodet, förhöjda nivåer av leverenzymer, minskning av vissa sorters blodkroppar, minskad mängd röda blodkroppar, förhöjd nivå av kreatininfosfokinas (en substans i musklerna) i blodet, minskad mängd natrium i blodet och ökning av nivåerna i blodet av hormonet prolaktin. En ökning av hormonet prolaktin kan i sällsynta fall leda till:

 • Män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk.

 • Kvinnor kan förlora den månatliga menstruationen eller få oregelbunden menstruation.

Din läkare kan ibland be dig ta dessa blodprov.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Samma biverkningar som kan förekomma hos vuxna kan också uppträda hos barn och ungdomar.

Följande biverkningar kan förekomma oftare hos barn och ungdomar eller inte förekomma alls hos vuxna:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Ökad mängd av hormonet prolaktin i blodet. Ökade mängder av hormonet prolaktin kan i sällsynta fall leda till följande:

  - Brösten kan svullna hos både pojkar och flickor och oväntat bilda bröstmjölk

  - Menstruationerna kan upphöra eller bli oregelbundna hos flickor

 • Ökad aptit

 • Kräkningar

 • Onormala muskelrörelser. Dessa omfattar svårigheter att påbörja muskelrörelser, skakningar, rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta

 • Ökat blodtryck.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Kraftlöshet, svimning (kan leda till fall)

 • Nästäppa

 • Att man känner sig irriterad.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller äveneventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationenom

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Ketipinor ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är quetiapin. Tabletter innehåller 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg eller 400 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

 • Övriga innehållsämnen är:

  • Tablettkärna: laktos, maltos, magnesiumstearat, metakrylsyra - metylmetakrylatsampolymer (1:1) typ A och talk.

  • Tablettdragering: metakrylsyra - metylmetakrylatsampolymer (1:1) typ A och trietylcitrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

50 mg tabletter: vita till benvita, runda, bikonvexa, diameter 7 mm, märkta med '50' på ena sidan och släta på den andra sidan.

150 mg tabletter: vita till benvita, avlånga, bikonvexa, längd 14 mm, märkta med '150' på ena sidan och släta på den andra sidan.

200 mg tabletter: vita till benvita, avlånga, bikonvexa, längd 15 mm, märkta med '200' på ena sidan och släta på den andra sidan.

300 mg tabletter: vita till benvita, avlånga, bikonvexa, längd 18 mm, märkta med '300' på ena sidan och släta på den andra sidan.

400 mg tablett: vit till benvit, oval, bikonvex, längd 21 mm, märkt med '400 'på ena sidan och slät på den andra sidan

Tabletterna finns tillgängliga i blister och HDPE-burkar. Förpackningsstorlekar:

50 mg: 10, 60 och 100 tabletter.

150 mg: 30, 60 och 100 tabletter.

200 mg: 60 och 100 tabletter.

300 mg: 10, 60 och 100 tabletter.

400 mg: 60 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation

Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-07-01