Kaleorid

Depottablett 750 mg Kaliumklorid 250 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 240:54

EAN: 07350087730622

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Kaleorid

750 mg filmdragerade depottabletter
kaliumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kaleorid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kaleorid
3. Hur du använder Kaleorid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kaleorid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kaleorid är och vad det används för

Kalium är en viktig beståndsdel i kroppens celler och har betydelse för muskel- och nervfunktionen och för kroppens syra-basbalans. Kaliumbrist kan uppstå i samband med vissa sjukdomar och vid behandling med olika urindrivande medel. Kaleorid ges till patienter med för låga halter av kalium i blodet. Det kan också ges i förebyggande syfte vid diuretikabehandling.

Kaleorid är tillverkad så att upplösningen av tabletten är fördröjd. Kalium ligger inbakat i ett lipidskelett, som ger en långsam och gradvis utsöndring av kalium över ett långt tarmavsnitt. Kärnan är uppbyggd av ett mjukt lipidskelett, som avgår oförändrat med faeces.

Kaleorid innehåller en vit kärna som utsöndras med avföringen.

2. Vad du behöver veta innan du använder Kaleorid

Använd inte Kaleorid

- om du är allergisk mot kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du har nedsatt njurfunktion

- om du har för höga kaliumvärden i blodet

- om du har förträngningar i matstrupen och/eller tarm

- om du har Addisons sjukdom (ej fungerande binjurebark) men inte tar medicin mot den

- om du har för lågt pH i blodet (metabolisk acidos) orsakat av ämnesomsättnings-rubbningar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Kaleorid.

Var särskilt försiktig med Kaleorid:

- om du lider av hjärt- eller njursjukdom. Serumkalium bör kontrolleras i sådana fall.

- om du samtidigt använder läkemedel som minskar rörligheten i tarmarna.

Andra läkemedel och Kaleorid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om Kaleorid och vissa andra läkemedel tas samtidigt.

Kaleorid ska ej kombineras med kaliumsparande urindrivande läkemedel såsom spironolakton amilorid, ej heller med takrolimus (läkemedel som hämmar immunförsvaret).

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga kända risker vid rekommenderade doser.

Körförmåga och användning av maskiner

Kaleorid har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Kaleorid

Använd alltid Kaleorid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. En vanlig dos kan vara 2-5 tabletter dagligen.

Tabletterna får ej delas utan sväljes hela med minst ½ glas vatten och ej i liggande ställning

Om du använt för stor mängd av Kaleorid

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom vid överdosering kan vara lågt blodtryck och långsam eller oregelbunden puls. Muskelsvaghet, kramper och andningssvårigheter kan också uppkomma.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

• Förhöjda kaliumvärden i blodet.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

• Illamående

• kräkningar

• gasbildning

• buksmärtor

• diarré

• klåda med eller utan hudutslag och nässelfeber.

Tabletterna kan i sällsynta fall fastna i matstrupe och/eller tunntarm och orsaka skador på slemhinnan och förträngningar.

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Kaleorid ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 ºC

Används före utgångsdatum som anges på burken efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kaliumklorid 750 mg.

Övriga innehållsämnen är titandioxid (E 171), etylcellulosa, glycerol, hypromellos, magnesiumstearat, sackarinnatrium, stearylalkohol, talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit spolformad tablett.

HDPE burk med garantiförseglat lock med 100 eller 250 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Karo Pharma AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Sverige

medinfo@karopharma.com

Tillverkare

Paramedical A/S

Vassingerødvej 3-7

DK-3540 Lynge

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-03-13