Kalcium/Magnesium Apofri 180 mg / 43,7 mg

Kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid, tuggtablett, 100 st

Välvald

89:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar

EAN: 7350041582496

Kategorier:

- De aktiva substanserna är kalciumkarbonat motsvarande 180 mg kalcium och magnesiumhydroxid motsvarande 43,7 mg magnesium. - Övriga innehållsämnen är sorbitol, sukralos, mikrokristallin cellulosa, povidon, talk, stearinsyra, pepparmyntolja.

- Rekommenderad dos är 1-2 tuggtabletter som söndertuggas, vid behov. Tuggtabletterna kan också delas och sväljas. Rekommenderat högsta intag är 11 tabletter per dygn.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Kalcium/Magnesium Apofri

180 mg/43,7 mg tuggtabletter
kalcium och magnesium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kalcium/Magnesium Apofri är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcium/Magnesium Apofri
3. Hur du använder Kalcium/Magnesium Apofri
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kalcium/Magnesium Apofri ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kalcium/Magnesium Apofri är och vad det används för

Kalcium/Magnesium Apofri används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Sura uppstötningar beror på att magsyra har tagit sig upp i matstrupen från magsäcken. Om mängden saltsyra i magsäcken är för stor eller om syran ligger kvar för länge i matstrupen blir den irriterad och halsbränna uppstår. Kalcium/Magnesium Apofri innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i den. 1 tuggtablett binder 12,5 mmol saltsyra. Redan inom några minuter efter intaget av Kalcium/Magnesium Apofri kommer den syrabindande effekten. Kalcium/Magnesium Apofri innehåller inte socker.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

Kalcium och magnesium som finns i Kalcium/Magnesium Apofri kan också vara godkända för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcium/Magnesium Apofri

Använd inte Kalcium/Magnesium Apofri

 • om du är allergisk mot kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har ökade mängder kalcium i blod och/eller ett tillstånd som leder till en ökad mängd kalcium i blodet.

 • om du har ökad mängd kalcium i urinen.

 • om du har njursten.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Kalcium/Magnesium Apofri om:

 • du har nedsatt njurfunktion

 • du använder andra produkter som innehåller kalciumkarbonat

 • Vid intag av överdrivna mängder kalcium (innehållsämne i Kalcium/Magnesium Apofri) kan mjölk-alkali syndrom utvecklas. Symptomen är urinträngningar, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, onormal trötthet eller svaghet, samt ökad mängd kalcium i blodet och nedsatt njurfunktion.

Andra läkemedel och Kalcium/Magnesium Apofri

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Kalcium/Magnesium Apofri kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel mot:

 • bakterieinfektioner (norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin och tetracykliner, som t.ex. doxycyklin, lymecyklin, oxitetracyklin och tetracyklin)

 • svampinfektioner (ketokonazol)

 • tumörer (estramustin)

 • avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)

 • hjärt- och kärlsjukdomar (sotalol)

 • reumatiska besvär (penicillamin)

 • benskörhet (alendronat, klodronat, risedronat)

 • epilepsi (gabapentin)

 • brist på blodplättar (s.k. trombopoetinreceptoragonister som eltrombopag)

 • funktionsrubbning av sköldkörteln (levotyroxin)

 • järnbrist. Kalcium/Magnesium Apofri och dessa läkemedel bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kända risker med att använda Kalcium/Magnesium Apofri under graviditet. Gravida kvinnor bör inte överskrida den rekommenderade dygnsdosen.

Kalcium/Magnesium Apofri kan användas vid amning eftersom aktiva substanser inte passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Kalcium/Magnesium Apofri påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Kalcium/Magnesium Apofri innehåller sorbitol

Detta läkemedel innehåller 285 mg sorbitol per tablett. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du inte tål vissa sockerarter, eller om du har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Kalcium/Magnesium Apofri

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Dosering:

Rekommenderad dos är 1-2 tuggtabletter som söndertuggas, vid behov. Tuggtabletterna kan också delas och sväljas. Rekommenderat högsta intag är 11 tabletter per dygn.

Om du använt för stor mängd av Kalcium/Magnesium Apofri

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Förstoppning, diarré.

Vid långtidsanvändning med höga doser har fall av förhöjda halter av kalcium i blodet rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Kalcium/Magnesium Apofri ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är kalciumkarbonat motsvarande 180 mg kalcium och magnesiumhydroxid motsvarande 43,7 mg magnesium.

 • Övriga innehållsämnen är sorbitol, sukralos, mikrokristallin cellulosa, povidon, talk, stearinsyra, pepparmyntolja.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kalcium/Magnesium Apofri är vita, flata, runda tuggtabletter med mintsmak.

Förpackningsstorlekar: 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

S.C. Laropharm S.R.L, 145 A Alexandriei street, Bragadiru, Ilfov, 077025, Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-11-23


Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald
Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar