Kåvepenin Frukt

Granulat till oral suspension 50 mg/ml Fenoximetylpenicillin 200 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 166:99

EAN: 07046265189510

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Kåvepenin Frukt

50 mg/ml granulat till oralsuspension
fenoximetylpenicillinkalium
sackaros

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig/ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar liknande symtom.

  • Om du/ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kåvepenin Frukt är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Kåvepenin Frukt
3. Hur du tar Kåvepenin Frukt
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kåvepenin Frukt ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kåvepenin Frukt är och vad det används för

Den aktiva substansen i Kåvepenin Frukt, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.

Kåvepenin Frukt används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och underhud (som inflammation i bindväven, Borreliainfektion).

Oral suspension är i första hand avsedd för behandling av barn.

2. Vad du behöver veta innan du tar Kåvepenin Frukt

Ta inte Kåvepenin Frukt

  • om du/ditt barn är allergiskt mot penicilliner eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du/ditt barn tar Kåvepenin Frukt.

Om du/ditt barn är överkänsligt mot cefalosporiner (annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Kåvepenin Frukt används.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.

Andra läkemedel och Kåvepenin Frukt

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Kåvepenin Frukt kan påverka eller påverkas av andra läkemedel:

  • vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

  • läkemedel mot gikt (probenecid).

Kåvepenin Frukt med mat och dryck

Kåvepenin Frukt har bäst effekt om det tas på fastande mage eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kända risker vid användning av Kåvepenin Frukt under graviditet.

Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner:

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Kåvepenin Frukt oral suspension innehåller sackaros.

Om du/ditt barn inte tål vissa sockerarter (sackaros) bör du kontakta din läkare innan du tar/ ger ditt barn denna medicin.

Eftersom suspensionen innehåller socker är det viktigt med noggrann och regelbunden tandborstning/tandskötsel.


3. Hur du tar Kåvepenin Frukt

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt efter infektionstyp, kroppsvikt och ålder.

Flaskan omskakas väl före användning.

Om du/ditt barn har tagit för stor mängd av Kåvepenin Frukt

Om du/ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta/glömt att ge ditt barn Kåvepenin Frukt

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du/ditt barn slutar att ta Kåvepenin Frukt

Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Kåvepenin Frukt-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring, samt hudutslag.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighetsreaktion med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Klåda.

Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Kåvepenin Frukt ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Färdigberedd suspension är hållbar två veckor vid förvaring i kylskåp (2°C-8°C).

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg. Dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Efter beredning på apotek innehåller 1 ml oral suspension:

Den aktiva substansen är: fenoximetylpenicillinkalium 50 mg.

Övriga innehållsämnen är: konserveringsmedel (natriumbensoat E 211), sötningsmedel (natriumcyklamat), natriumcitrat, povidon, sackaros 600 mg, smakämnen (apelsin, karamell) samt renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Granulat till oral suspension: 60 ml, 125 ml, 200 ml och 300 ml flaska.

Bereds på apotek till oral suspension.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast

den 2018-08-15