Isonova

Depottablett 60 mg Isosorbidmononitrat 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

141:27

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046260855724

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Isonova

30 mg och 60 mg depottablett
isosorbidmononitrat
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Isonova är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Isonova
3. Hur du tar Isonova
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Isonova ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Isonova är och vad det används för

Isonova används som förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris). Isonova verkar genom att vidga blodkärlen och underlättar därigenom hjärtats arbete vid kärlkramp i hjärtat.


Isosorbidmononitrat som finns i Isonova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Isonova

Ta inte Isonova:

 • om du är allergisk mot isosorbidmononitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid chock.

 • vid lågt blodtryck.

 • vid sjukdom i hjärtmuskulaturen (konstriktiv kardiomyopati).

 • vid vissa sjukdomar i hjärtsäcken (konstriktiv perikardit, perikardiell tamponad).

 • samtidigt med läkemedel mot impotens eller pulmonell arteriell hypertoni (PAH), som till exempel Viagra (sildenafil), Cialis och Adcirca (tadalafil) och Levitra (vardenafil). Dessa läkemedel kallas även fosfodiesteras typ 5-hämmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Isonova, om du har någon av följande sjukdomar:

 • hjärnskada

 • hjärtsjukdom

 • nedsatt syrgashalt i blodet (hypoxemi)

 • blodbrist (anemi)

 • nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreoidism)

Andra läkemedel och Isonova

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


När du behandlas med Isonova får du inte använda läkemedel mot impotens (erektil dysfunktion) eller pulmonell arteriell hypertoni (PAH), som till exempel Viagra (sildenafil), Cialis och Adcirca (tadalafil) och Levitra (vardenafil. Dessa läkemedel kallas även fosfodiesteras typ 5-hämmare.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet
 

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Tala därför med läkare innan användning av Isonova under graviditet.


Amning

Man vet inte om isosorbidmononitrat passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före användning av Isonova under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Isonova kan försämra reaktionsförmågan, då yrsel kan förekomma när du tar läkemedlet, vilket du bör tänka på vid t.ex. bilkörning eller användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

Isonova innehåller laktos

Isonova innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Isonova

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 60 mg 1 gång dagligen på morgonen.

Vid nyinställning kan man, för att undvika huvudvärk, ge 30 mg de 2-4 första dagarna.


Isonova 30 mg: Tabletterna skall sväljas hela med ½ glas vätska. Tabletterna får inte delas, tuggas eller krossas.


Isonova 60 mg: Tabletten kan delas i två lika stora doser. Hel eller delad tablett får inte tuggas eller krossas och skall sväljas med ½ glas vätska.

Innehållet i Isonova tabletten är omgivet av ett skal, som kan passera opåverkat genom tarmen. Tabletten kan alltså se helt intakt ut, medan det verksamma ämnet lösts ut under vägen genom mag-tarmkanalen.

Om du tagit för stor mängd av Isonova

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Isonova

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk (huvudvärken försvinner efter någon veckas behandling)

 • lågt blodtryck som kan ge yrsel och illamående

 • ökad puls.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • kräkningar

 • diarré


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • svimningsanfall

 • hudutslag

 • klåda


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 användare):

Enstaka fall av muskelvärk (myalgi) har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Isonova ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är isosorbidmononitrat 30 mg och 60 mg

 • Övriga innehållsämnen är:

  • Kärna: Hypromellos, karnaubavax, stearinsyra, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

  • Dragering: Talk, hypromellos, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), gul järnoxid (färgämne E 172), makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

30 mg: gräddvitt, rund (7mm) bikonvex depottablett.

60 mg: gräddvitt, oval depottablett (7x13 mm), med skåra på båda sidor och märkt "60" på ena sidan. 

Förpackningsstorlekar

Blister: 30, 50 eller 100 depottabletter.

Kalenderblister: 98 depottabletter.

Tablettburk: 30 mg: 100 depottabletter. 60 mg: 100 och 500 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Tillverkare

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark

eller

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark

Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm 

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-10-30