Ipramol

Lösning för nebulisator 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml Ipratropium + salbutamol 60 x 2,5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

182:24

Köp via recept

EAN: 05714372002962

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ipramol

0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml, lösning för nebulisator
ipratropiumbromid, salbutamolsulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ipramol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ipramol
3. Hur du använder Ipramol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ipramol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ipramol är och vad det används för

Din medicin heter Ipramol. De aktiva substanserna är ipratropiumbromid och salbutamol. Både ipratropiumbromid och salbutamol tillhör en klass av läkemedel som kallas bronkdilaterare och som underlättar andningen genom att vidga andningsvägarna. De glatta muskler som omger luftvägarna hindras från att dra ihop sig och därmed hålls luftvägarna öppna. Ipratopiumbromid verkar genom att blockera de nervsignaler som skickas till musklerna som omger luftvägarna, och salbutamol verkar genom att stimulera specifika receptorer i musklerna.

Ipramol används för behandling av andningsbesvär hos personer som har långvariga andningssvårigheter på grund av en sjukdom som kallas "kronisk obstruktiv lungsjukdom" eller "KOL". Ipramol avhjälper väsande andning, andnöd och trånghetskänsla i bröstet genom att vidga dina luftvägar.

Ipratropiumbromid och salbutamol som finns i Ipramol kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ipramol

Använd inte Ipramol

 • om du är allergisk mot ipratropiumbromid eller salbutamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot läkemedel som innehåller atropin eller liknande läkemedel

 • om du har hjärtrytmrubbningar, t.ex. snabb puls eller hjärtklappning (kallas takyarytmi)

 • om du vet att ditt hjärta är förstorat eller du har ett tillstånd som kallas hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, då väggen mellan hjärtats två sidor blir tjockare och blockerar blodflödet.

Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Ipramol.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ipramol:

 • om du har eller tror att du kan ha en ögonsjukdom som kallas glaukom (ökat tryck i ögonen) eller om du har någon annan ögonsjukdom. Din läkare kan rekommendera dig att skydda ögonen när du använder Ipramol;

 • om du är man och vet att du har förstorad prostata eller om du har problem med att tömma urinblåsan (kissa);

 • om du nyligen har haft en hjärtinfarkt; om du har andra kärlbesvär eller får ont i benen när du går;

 • om du tidigare haft hjärtsjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller angina (kärlkramp) ska du tala om detta för din läkare innan du tar detta läkemedel;

 • om du har diabetes;

 • om du har en överaktiv sköldkörtel;

 • om du har cystisk fibros;

 • om du har informerats om att du har en binjuretumör.

Ett tillstånd som kallas laktacidos (ökad surhetsgrad (mjölksyra) i blodet) har rapporterats i samband med höga doser av salbutamol, framför allt hos patienter som behandlas för akut bronkospasm (kramp i luftrören) (se avsnitt 3 och 4). En ökning av laktatnivåerna (mjölksyranivån) kan leda till andningssvårigheter och hyperventilering (snabb och ytlig andning) även om andra symtom som väsande andning förbättras. Om du upplever att ditt läkemedel inte fungerar lika bra som vanligt och du behöver använda nebulisatorn mer än din läkare har ordinerat ska du omedelbart tala med en läkare.

Barn och ungdomar

Ipramol rekommenderas inte till barn som är 12 år eller yngre eftersom säkerhet och effekt inte har säkerställts i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Ipramol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Vissa mediciner kan påverka Ipramol och förstärka biverkningarna eller försvaga Ipramols verkan. Du måste tala om för läkaren om du tar någon av följande mediciner:

 • andra astmamediciner, inklusive inhalatorer och tabletter mot astma. Det gäller både läkemedel som används ”vid behov”, som salbutamol, och ”förebyggande medicin”, som beklometasondipropionat. Dessa läkemedel kan öka effekten av Ipramol och förvärra biverkningarna;

 • betablockerare, d.v.s. läkemedel som brukar användas vid hjärtproblem som bröstsmärta vid ansträngning (kärlkramp/angina pectoris), oregelbundna hjärtslag eller arytmier, och högt blodtryck. Till dessa mediciner hör läkemedel som propranolol. Dessa läkemedel hämmar Ipramols luftrörsvidgande effekt;

 • vissa läkemedel som används för att behandla depression och ångest, så kallade ”antidepressiva”. Denna läkemedelsklass omfattar mediciner som monoaminoxidashämmare (t.ex. fenelzin) och tricykliska antidepressiva medel (t.ex. amitriptylin);

 • digoxin (för hjärtproblem) kan orsaka problem med hjärtrytmen när det ges tillsammans med Ipramol;

 • diuretika (”vätskedrivande”) och steroidtabletter

  (mediciner som minskar inflammation så som prednisolon). Dessa läkemedel kan öka risken för sänkt kaliumhalt i blodet;

 • narkosmedel kan öka känsligheten för salbutamols effekt på hjärtat – du kommer att övervakas noggrant, och eventuellt kan din läkare besluta att sätta ut Ipramol om du ska genomgå en operation.

Om du ska genomgå en operation under narkos, ska du tala om för narkosläkaren vilka läkemedel du tar.

Ipramol med mat och dryck

Intag av mat och dryck påverkar inte Ipramol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Ipramol ska inte användas under graviditet eller amning såvida inte din läkare bestämmer att fördelarna för mamman överväger risken för barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Ipramol kan ge yrsel och du kan uppleva svårigheter att fokusera eller dimsyn. Om detta händer dig, kör inte bil och använd inte maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Ipramol

Ipramol är avsedd för inhalation efter nebulisering.

Använd alltid Ipramol enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker.

Den rekommenderade dosen för vuxna och barn över 12 år består av innehållet i en ampull, tre eller fyra gånger om dagen.

Äldre patienter ska ta den normala vuxendosen.

Ipramol rekommenderas inte för barn under 12 år.

På etiketten står det hur mycket du ska ta och hur ofta.

Använd aldrig mer medicin än din läkare har ordinerat. Tala om för läkaren om dina andningsbesvär förvärras eller om medicinen inte lindrar dina andningsproblem lika mycket som tidigare eller om du använder din blå kortverkande inhalator med ”vid behovs-medicin” oftare än du brukar.

Bruksanvisning

 • Förbered nebulisatorn enligt tillverkarens och läkarens anvisningar.

 • Vrid och dra försiktigt av en ny ampull från ampullkartan (bild A). Använd aldrig läkemedel från en ampull som har öppnats tidigare eller om lösningen är missfärgad.

 • Håll ampullen upprätt och vrid av toppen (bild B).

 • Pressa in innehållet i nebulisatorns kammare (bild C).

 • Förbered och använd nebulisatorn enligt tillverkarens och läkarens anvisningar.

 • Efter användning av nebulisatorn ska lösning som eventuellt finns kvar i kammaren kasseras. Kassera även lösning som eventuellt finns kvar i ampullen.

 • Rengör nebulisatorn noggrant enligt tillverkarens anvisningar. Det är viktigt att hålla nebulisatorn ren.

Bilden visar hur man river av en ampull från remsan

Bilden visar hur man river av toppen på ampullen

Bilden visar hur man pressar ut innehållet i nebulisatorns kammare

Späd inte lösningen och blanda den inte med andra läkemedel, om inte läkaren har sagt att du ska göra det.
Endosampullerna med Ipramol innehåller inga konserveringsmedel och därför är det viktigt att använda innehållet genast när ampullerna har öppnats. Varje gång du använder Ipramol i din nebulisator måste du använda en ny ampull.
Delvis använda, öppnade eller skadade Ipramol-ampuller ska kasseras. Använd aldrig en ampull som öppnats tidigare.

Det är viktigt att du följer dessa anvisningar för att inte förorena lösningen i ampullerna.

Svälj inte lösningen och använd den inte för injektioner.

Lösningen eller dimma från lösningen får inte komma in i ögonen.

Om du har använt för stor mängd av Ipramol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, tel. 09-471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har tagit en något större dos än vanligt, kan du eventuellt få snabbare hjärtrytm (hjärtklappning) eller darrningar. Andra symtom kan vara bröstsmärta, blodtrycksrubbningar, värmevallningar, rastlöshet och yrsel. Dessa effekter går vanligen över på ett par timmar. Kaliumhalten i blodet kan sjunka och läkaren kan ibland vilja ta blodprov för att kontrollera kaliumhalten i blodet. Tala om för läkaren om du oroar dig för några av dessa symtom eller om de håller i sig.

Om du har tagit mer medicin än vad du borde göra, ska du genast tala om det för läkare eller uppsöka närmaste sjukhus. Om du behöver gå till läkare eller sjukhus, ska du ta med dig alla mediciner du tar, även sådana som du har köpt receptfritt. Om det är möjligt ska du ta med dig medicinerna i deras originalförpackning. Ta med dig denna bipacksedel och visa läkaren.

Om du har glömt att ta Ipramol

Om du glömmer att ta en dos i rätt tid, ska du ta den så snart du upptäcker att du har glömt att ta dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Ipramol

Du skall inte sluta använda Ipramol utan att först ha diskuterat saken med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Ipramol orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Några av biverkningarna kan vara allvarliga och kräva läkarvård.

Allvarliga biverkningar
Om din astma eller väsande andning blir sämre omedelbart efter det att du har inhalerat Ipramol, eller om du får svårare att andas och får andnöd, ska du inte ta mer Ipramol. Använd omedelbart din kortverkande inhalator med ”vid behovs-medicin”. Du ska sluta använda Ipramol och genast kontakta läkaren. Läkaren kan ordinera en annan behandling för ditt tillstånd.

Om du får ont eller blir irriterad i ögonen, får dimsyn eller röda ögon, eller om du ser ljusringar (halofenomen) eller färgade prickar, ska du genast kontakta läkare eftersom dessa symtom kan behöva behandlas.

Om du tror att du kan vara allergisk mot Ipramol eller om du tror att du kan ha fått en allergisk reaktion av lösningen, ska du genast sluta använda Ipramol och kontakta din läkare.

Ipramol innehåller salbutamol, som kan sänka kaliumhalten i blodet (hypokalemi) – och detta kan orsaka muskelsvaghet, ryckningar eller onormal hjärtrytm. Det är mer troligt att detta händer om du använder Ipramol tillsammans med någon annan astmabehandling, inhalationssteroider, steroidtabletter eller diuretika (”vätskedrivande medel”). Läkaren kan ibland behöva ta ett blodprov för att kontrollera kaliumhalten.

Biverkningsfrekvenser
Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • huvudvärk

 • hjärtklappning eller snabb puls

 • muntorrhet

 • illamående

 • mun- och halsirritation

 • hosta

 • talsvårigheter

 • yrsel

 • förhöjt blodtryck

 • rastlöshet

 • darrningar

 • svårighet att tömma urinblåsan (kissa)

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • allergiska reaktioner inklusive svullnad av tungan, läpparna och ansiktet

 • andningssvårigheter och andnöd

 • svettning

 • värmevallningar

 • sänkt blodtryck

 • oregelbunden hjärtrytm

 • bröstsmärta (på grund av hjärtbesvär)

 • kräkningar

 • magbesvär/orolig mage (inklusive tarmobstruktion)

 • klåda

 • utslag

 • muskelsmärtor, muskelsvaghet och muskelkramper

 • minnesstörningar

 • ångest

 • hyperaktivitet hos barn

 • ögonsmärta eller andra problem med ögonen, inklusive dimsyn, kraftig pupillförstoring och glaukom (ökat tryck i ögonen)

 • låga kaliumnivåer i blodet

Även om det ej är känt exakt hur ofta det sker, kan vissa personer ibland uppleva bröstsmärta (orsakade av hjärtbesvär såsom angina). Tala om för din läkare så snart som möjligt om du får dessa symtom medan du behandlas med Ipramol, men avbryt ej behandlingen om inte din läkare rekommenderar det.

Följande biverkningar har också rapporterats och förekommer hos ett okänt antal användare:

Ett tillstånd som kallas laktacidos (ökad surhetsgrad (mjölksyra)) som kan orsaka magsmärtor, hyperventilering (snabb och ytlig andning), andningssvårigheter (även om andra symtom som väsande andning förbättras), kalla händer och fötter, oregelbundna hjärtslag eller törst.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ipramol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 25ºC. Får ej frysas.

Använd inte detta läkemedel om lösningen är missfärgad eller grumlig.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är: 0,5 mg ipratropiumbromid (som monohydrat) och 2,5 mg salbutamol (som sulfat);

 • Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, vatten för injektionsvätskor och utspädd saltsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje plastampull med Ipramol innehåller en klar lösning. Kartor med 5 ampuller är förpackade i foliepåsar, som i sin tur är förpackade i pappkartonger innehållande 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 eller 60 (2 kartonger á 30 ampuller) ampuller med Ipramol.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, Sverige

Tillverkare:

IVAX Pharmaceuticals UK, Preston Brook, Runcorn, Cheshire, WA7 3FA, Storbritannien

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-05-14