Insuman Infusat

Injektionsvätska, lösning 100 IE/ml 5 x 3,15 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

369:77

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 03582910085508

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Insuman Infusat

100 IE/ml injektionsvätska, lösning i en cylinderampull
humaninsulin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Insuman Infusat är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Insuman Infusat
3. Hur du använder Insuman Infusat
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Insuman Infusat ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Insuman Infusat är och vad det används för

Insuman Infusat innehåller den aktiva substansen humaninsulin som tillverkas med bioteknologi och är identiskt med kroppens eget insulin.

Insuman Infusat är ett insulinpreparat med snabbt insättande effekt och kort verkningstid. Det levereras i cylinderampuller utformade för att användas i Hoechst Infusor och H-Tron (insulinpumpar).

Insuman Infusat får endast användas i insulinpumpar avsedda för detta insulin.

Insuman Infusat används för att minska högt blodsocker hos patienter med diabetes mellitus som behöver behandling med insulin. Diabetes mellitus är en sjukdom som innebär att kroppen inte producerar en tillräcklig mängd insulin för att kontrollera blodsockernivån.

2. Vad du behöver veta innan du använder Insuman Infusat

Använd inte Insuman Infusat

Om du är allergisk mot insulin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Insuman Infusat.

Var noga med att följa doseringsinstruktionerna och instruktionerna för kontroll (av blod och urin), diet och fysiska aktiviteter (fysiskt arbete och träning) enligt samtal med din läkare.

Tala med läkare om du är allergisk mot detta läkemedel eller mot insuliner av animaliskt ursprung.

Särskilda patientgrupper

Om du har problem med levern eller njurarna eller om du är äldre, tala med din läkare eftersom du kan behöva en lägre insulindos.

Hudförändringar vid injektionsstället

För att förhindra hudförändringar, t.ex. knutor under huden, ska du hela tiden växla injektionsställe. Det kan hända att insulinet inte fungerar lika bra om du injicerar i ett område med knutor (se Hur du använder Insuman Infusat). Kontakta läkaren innan du byter injektionsställe om du för tillfället injicerar i ett område med knutor. Läkaren kan råda dig att kontrollera blodsockret oftare och att justera din insulindos eller dos av andra diabetesläkemedel.

Resor

Rådfråga din läkare innan du ger dig ut på resa. Du kan behöva ta upp frågor om

 • tillgängligheten för ditt insulin i landet du besöker,

 • tillgången på insulin, injektionssprutor osv,

 • förvaringen av insulinet under resan,

 • vem du ska kontakta om pumpen inte fungerar som den ska,

 • tider för måltider och insulinanvändning under resan,

 • eventuella följder av resor till andra tidzoner,

 • eventuella nya hälsorisker i de länder du besöker,

 • vad du ska göra i nödsituationer när du känner dig dålig eller när du blir sjuk.

Sjukdomar och skador

Vid följande situationer kan skötseln av din diabetes kräva extra stor omsorg:

 • Om du är sjuk eller råkar ut för en allvarlig olycka kan blodsockerhalten öka (hyperglykemi).

 • Äter du inte tillräckligt mycket kan blodsockerhalten bli för låg (hypoglykemi).

I de flesta fall kommer du att behöva läkarhjälp. Kontakta läkare på ett tidigt stadium.

Har du typ 1-diabetes (insulinberoende diabetes mellitus), ska du inte sluta med insulinet och du ska fortsätta att tillföra tillräckligt med kolhydrater. Berätta alltid för dem som ser till dig eller behandlar dig att du behöver insulin.

Vissa patienter med långvarig typ 2-diabetes mellitus och hjärtsjukdom eller tidigare stroke, som behandlades med pioglitazon och insulin, utvecklade hjärtsvikt. Informera läkaren så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom ökad andfåddhet, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

Andra läkemedel och Insuman Infusat

Vissa läkemedel påverkar blodsockernivån (sänkning, höjning eller både och beroende på omständigheterna). Det kan i båda fallen bli nödvändigt att justera din insulindosering för att undvika blodsockernivåer som antingen är för låga eller för höga. Tänk på detta när du ska börja eller sluta ta ett annat läkemedel.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Innan du tar en medicin, rådfråga din läkare om den kan påverka din blodsockernivå och vad du då i så fall ska göra.

Läkemedel som kan få blodsockernivån att minska (hypoglykemi) inkluderar:

 • alla andra läkemedel för diabetesbehandling,

 • ACE-hämmare (används för att behandla vissa hjärtsjukdomar eller högt blodtryck),

 • disopyramid (används för att behandla vissa hjärtsjukdomar),

 • fluoxetin (används för att behandla depression),

 • fibrater (används för att sänka höga nivåer av blodfetter),

 • MAO-hämmare (används för att behandla depression),

 • pentoxifyllin, propoxifen, salicylater såsom acetylsalicylsyra, används som smärtstillande samt febernedsättande),

 • sulfonamidantibiotika.

Läkemedel som kan öka blodsockernivån (hyperglykemi) inkluderar:

 • kortikosteroider (såsom ”kortison”, används för att behandla inflammation),

 • danazol (läkemedel verksamt på ägglossning),

 • diazoxid (används för att behandla högt blodtryck),

 • diuretika (används för att behandla högt blodtryck eller om du samlat på dig för mycket vätska),

 • glukagon (bukspottkörtelhormon som används för att behandla svår hypoglykemi),

 • isoniazid (används för att behandla tuberkulos),

 • östrogener och progestogener såsom i p-piller vilka används för födelsekontroll),

 • fentiazinderivat (används för att behandla psykiska sjukdomar),

 • somatropin (tillväxthormon),

 • sympatomimetika (såsom epinefrin [adrenalin], salbutamol, terbutalin som används för att behandla astma),

 • sköldkörtelhormoner (används för att behandla underfunktion i sköldkörteln),

 • proteashämmare (används för att behandla HIV),

 • atypiska antipsykotiska läkemedel (t ex olanzapin och klozapin).

Blodsockernivåerna kan ibland öka och ibland minska om du använder:

 • betablockerare (används för att behandla högt blodtryck),

 • klonidin (används för att behandla högt blodtryck),

 • litiumsalter (används för att behandla psykiska sjukdomar).

Pentamidin (används för att behandla vissa parasitorsakade infektionssjukdomar) kan förorsaka hypoglykemi som ibland kan följas av hyperglykemi.

Betablockerare liksom andra sympatikolytiska läkemedel såsom klonidin, guanetidin och reserpin kan dessutom försvaga eller helt undertrycka de första varningssignalerna som hjälper dig känna igen hypoglykemin.

Är du osäker på om du tar någon av dessa mediciner ska du rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

Insuman Infusat med alkohol

Dina blodsockernivåer kan antingen öka eller minska om du dricker alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Informera din läkare om du har för avsikt att bli gravid eller om du redan är gravid. Insulindosen kan behöva justeras under graviditeten och efter förlossningen. För barnets skull är det särskilt viktigt att din diabetes hålls under uppsikt och att hypoglykemi förhindras. Det finns emellertid ingen erfarenhet av användning av Insuman Infusat hos gravida kvinnor.

Om du ammar kan din insulindos och diet behöva justeras, rådgör därför med din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Din koncentrations- och reaktionsförmåga kan försämras om:

 • du får hypoglykemi (låga blodsockernivåer),

 • du får hyperglykemi (höga blodsockernivåer),

 • du får problem med synen.

Kom alltid ihåg risken för detta i alla situationer där du kan utsätta dig själv och andra för fara (såsom vid bilkörning eller användning av maskiner). Kontakta din läkare för råd angående bilkörning om:

 • du ofta har episoder med hypoglykemi,

 • de första varningssignalerna som får dig att känna igen hypoglykemin är försvagade eller uteblir.

Insuman Infusat innehåler natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. det är i hög grad ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Insuman Infusat

Dos

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Beroende på livsstil och resultat av ditt blodsocker- (glukos) test kommer din läkare att

 • bestämma hur mycket Insuman Infusat som dagligen behövs, hur mycket av detta som ska infunderas kontinuerligt (bastillförsel) och hur mycket och när ytterligare insulin behövs i form av extratillförsel ("bolusdos"),

 • berätta när du ska kontrollera blodsockernivån och om du måste ta urinprov,

 • berätta för dig när du kan bli tvungen att öka eller minska dosen Insuman Infusat

Det är många faktorer som kan påverka blodsockernivån. Dessa faktorer måste du känna till så att du kan reagera rätt när blodsockernivån förändras och för att förhindra att nivån blir för hög eller för låg. Se rutan i slutet av bipacksedeln för ytterligare upplysningar.

Administreringssätt

Insuman Infusat är en vätska att ges under huden.

Din läkare kommer att visa dig hur och i vilket område av huden insulinet bör infunderas och hur ofta infusionsställe måste bytas inom det område som insulinet infunderas. Diskutera med läkaren innan du byter det infusionsområde som du använder.

Använd inte Insuman Infusat i peristaltiska pumpar med silikonslangar. Situationer då du ej får börja eller fortsätta användning av insulinpumpar anges i bruksanvisningen för dessa pumpar.

Hantering av cylinderampullerna

Insuman Infusat levereras i cylinderampuller utformade för att användas i Hoechst Infusor och H-Tron. Det får endast användas i insulinpumpar som är avsedda för detta insulin. Endast tetrafluoretylen eller polyetylenkatetrar får användas för infusion. Bruksanvisningen som medföljer pumpen informerar dig om hur du ska använda den.

Insuman Infusat får endast användas om lösningen är klar, färglös, utan synliga fasta partiklar och har en vattenliknande konsistens.

Förvara cylinderampullen i rumstemperatur under 1-2 timmar innan den sätts in i infusionssystemet så att du kan se och avlägsna alla luftbubblor som utvecklas under uppvärmningen.

Särskilda försiktighetsåtgärder innan injektion

Avlägsna alla luftbubblor innan infusionen påbörjas. Försäkra dig om att varken alkohol eller andra desinfektionsmedel eller andra substanser förorenar insulinet.

Blanda inte insulin med andra läkemedel. Insuman Infusat får INTE blandas med några andra insulinpreparat.

Återfyll inte och återanvänd inte tomma cylinderampuller.

Fel på insulinpumpen

Överväg alltid möjligheten av ett tekniskt problem om du finner att du för att nå önskad blodsockernivå måste:

 • ta ytterligare insulin ("bolusdoser") i större doser eller oftare än normalt, eller,

 • ta ytterligare insulin ("bolusdoser") i mindre doser eller mindre ofta än normalt.

För detaljer rörande förebyggande säkerhetsåtgärder vid användning av insulinpumpar, se bruksanvisningen.

Fungerar pumpen inte som den ska, kan insulinet dras upp från cylinderampullen med en injektionsspruta. Ha därför även injektionssprutor och injektionsnålar till hands. Använd endast injektionssprutor som är utformade för insulinkoncentrationen 100 IE (Internationella Enheter) per ml.

Om du har tagit för stor mängd av Insuman Infusat

 • Har du injicerat för mycket Insuman Infusat kan din blodsockernivå bli för låg (hypoglykemi). Kontrollera blodsockret ofta. För att undvika hypoglykemi måste du vanligen äta mer mat och kontrollera blodsockret. För upplysningar om behandling av hypoglykemi, se rutan i slutet av bipacksedeln.

Om du har glömt att ta Insuman Infusat

 • Har du hoppat över en dos Insuman Infusat eller inte injicerat tillräckligt med insulin kan blodsockernivån bli för hög (hyperglykemi). Kontrollera blodsockret ofta. För upplysningar om behandling av hyperglykemi, se rutan i slutet av bipacksedeln.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar använda Insuman Infusat

Detta kan leda till allvarlig hyperglykemi (mycket högt blodsocker) och ketoacidos

(utveckling av syra i blodet eftersom kroppen bryter ner fett istället för socker). Sluta inte med Insuman Infusat utan att kontakta läkare som kommer att berätta för dig vad som behöver göras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Insulinförväxlingar

Du måste alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion, för att undvika att Insuman Infusat förväxlas med andra insuliner.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De allvarligaste biverkningarna
Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

 • Allvarlig allergisk reaktion med lågt blodtryck (chock)

Biverkningar som rapporterats med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • Den vanligaste biverkningen är hypoglykemi (lågt blodsocker). Allvarlig hypoglykemi kan förorsaka hjärtattack eller hjärnskada och kan vara livshotande. För ytterligare information om biverkningar av lågt blodsocker eller högt blodsocker, se rutan i slutet av bipacksedeln.

 • Allvarliga allergiska reaktioner på insulin kan förekomma och dessa kan vara livshotande.

Sådana reaktioner på insulin eller på hjälpämnena kan orsaka omfattande hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), kraftig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med hög hjärtfrekvens och svettningar.

Övriga biverkningar
Biverkningar rapporterade som vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

 • Ödem
  insulinbehandling kan också förorsaka en tillfällig lagring av vatten i kroppen, med svullnad i vader och vrister.

 • Reaktioner på injektionsstället

Biverkningar rapporterade som mindre vanliga

 • Nässelutslag på injektionsstället (utslag med klåda)

Biverkningar som rapporterats med okänd frekvens

 • Natriumretention

 • Ögonreaktioner

En markant förändring (förbättring eller försämring) av blodsockerkontrollen kan tillfälligt störa synförmågan. Har du proliferativ retinopati (en ögonsjukdom i samband med diabetes) kan allvarliga hypoglykemiska attacker förorsaka tillfällig förlust av synförmågan.

 • Hudförändringar vid injektionsstället

Injicerar du insulinet för ofta på samma ställe i huden, kan fettvävnaden på detta ställe under huden komma att skrumpna (lipoatrofi) eller förtjockas (lipohypertrofi). Knutor under huden kan också orsakas av ansamling av ett protein som kallas amyloid (kutan amyloidos). Det kan hända att insulinet inte fungerar lika bra om du injicerar i ett område med knutor. Byt injektionsställe för varje injektion för att förhindra dessa hudförändringar.

 • Hud och allergiska reaktioner

Andra milda reaktioner på injektionsstället (såsom rodnad, ovanligt intensiv smärta vid injektionsstället, klåda, svullnad och inflammation vid injektionsstället) kan inträffa. Dessa reaktioner kan också uppträda runt injektionsstället. De flesta mindre allvarliga insulinreaktioner brukar vanligen gå över på några dagar till några veckor.

 • Antikroppar mot insulin

Insulinbehandling kan ge upphov till att antikroppar mot insulin bildas (ämnen som reagerar mot insulin). Det är dock mycket sällan det leder till att det blir nödvändigt att ändra insulindoseringen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Insuman Infusat ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som står på kartongen och cylinderampullens etikett efter “EXP”.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Oöppnade cylinderampuller
Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Får ej frysas. Ställ inte Insuman Infusat nära frysfacket eller kylklamp. Förvara cylinderampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

I pumpen kan Insuman Infusat förvaras i upp till 2 veckor.

Använd inte Insuman Infusat om du ser partiklar i lösningen. Använd endast Insuman Infusat om lösningen är klar, färglös och med vattenliknande konsistens.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration Insuman Infusat

 • Den aktiva substansen är humaninsulin. En ml lösning av Insuman Infusat innehåller 100 IE (Internationella Enheter) av det aktiva innehållsämnet humaninsulin.

 • Övriga innehållsämnen är: fenol, zinkklorid, trometamol, poloxamer 171, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Insuman Infusat utseende och förpackningsstorlekar

Insuman Infusat är en klar och färglös lösning för injektion utan synliga fasta partiklar och med en vattenliknande konsistens.

Insuman Infusat finns i cylinderampuller innehållande 3,15 ml lösning (315 IE). Förpackning om 5 cylinderampuller à 3,15 ml finns tillgänglig.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Tyskland.

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

België/ Belgique /Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23


România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36


Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

800 536389 (altre domande)

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sanofi Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Lietuva

UAB ”SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel: +370 5 2755224Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-15.


Övriga informationskällor

Detaljerad information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska Läkemedelsmyndighetens hemsida: http://www.ema.europa.eu/

HYPERGLYKEMI OCH HYPOGLYKEMI

Bär alltid med dig socker (minst 20 gram). Du bör ha upplysningar på dig som visar att du har diabetes.

HYPERGLYKEMI (höga blodsockernivåer)

Om ditt blodsocker är för högt (hyperglykemi) har du kanske inte injicerat tillräckligt med insulin.

Varför uppkommer hyperglykemi?

Exempelvis om:

 • du inte har injicerat insulinet, inte injicerat tillräckligt eller om insulinet har blivit mindre effektivt t ex på grund av felaktig förvaring,

 • din insulinpump inte fungerar som den ska,

 • du tränar mindre än vanligt, är stressad (känslomässig stress, upprördhet) eller du har fått en skada, genomgått en operation, haft en infektion eller feber,

 • du tar eller har tagit vissa andra läkemedel (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och Insuman Infusat").

Varningssymtom på hyperglykemi

Törst, ökat urineringsbehov, trötthet, torr hud, ansiktsrodnad, aptitminskning, lågt blodtryck, ökad hjärtrytm och glukos och ketonkroppar i urinen. Magvärk, snabb och djup andhämtning, sömnighet eller till och med medvetslöshet kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd (ketoacidos) till följd av brist på insulin.

Vad ska du göra om du får hyperglykemi?

Testa genast blodsockernivån och urinen på ketoner när några av ovanstående symtom uppträder. Allvarlig hyperglykemi eller ketoacidos måste alltid behandlas av läkare, vanligen på sjukhus.

HYPOGLYKEMI (låga blodsockernivåer)

Om din blodsockernivå sjunker för lågt kan du bli medvetslös. Allvarlig hypoglykemi kan orsaka hjärtinfarkt eller hjärnskada och kan vara livshotande. Vanligtvis ska du kunna känna igen när ditt blodsocker sjunkit för mycket så att du kan vidta lämpliga åtgärder.

Varför uppkommer hypoglykemi?

Exempelvis om:

 • du injicerar för mycket insulin,

 • du hoppar över måltider eller senarelägger dem,

 • du inte äter tillräckligt eller äter mat med mindre kolhydrater än vanligt (socker och ämnen som liknar socker kallas kolhydrater. Konstgjorda sötningsmedel är dock INTE kolhydrater),

 • du förlorar kolhydrater till följd av kräkning eller diarré,

 • du dricker alkohol, i synnerhet om du inte äter så mycket,

 • du tränar mer än vanligt eller bedriver en annan typ av fysisk aktivitet,

 • du håller på att återhämta dig från en skada eller operation eller annan stress,

 • du håller på att återhämta dig från sjukdom eller feber,

 • du tar eller har slutat ta vissa andra läkemedel (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och Insuman Infusat").

Hypoglykemi uppträder också mer sannolikt om:

 • du just har börjat insulinbehandlingen eller ställt om till ett annat insulinpreparat,

 • blodsockernivåerna är nära de normala eller instabila,

 • du byter injektionsområde (t ex från lår till överarm),

 • du har allvarlig njur- eller leversjukdom eller andra sjukdomar, t ex hypotyreos.

Varningssymtom på hypoglykemi

 • I kroppen
  Exempel på symtom som visar dig att blodsockernivån faller för mycket eller för snabbt: svettning, klibbig hud, ångest, snabb hjärtrytm, högt blodtryck, hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm. Dessa symtom uppträder ofta före symtomen på en låg sockernivå i hjärnan.

 • I hjärnan
  Exempel på symtom som tyder på en låg sockernivå i hjärnan: huvudvärk, intensiv hunger, illamående, kräkningar, trötthet, sömnighet, sömnstörningar, rastlöshet, aggressivitet, koncentrationsstörningar, reaktionsstörningar, depression, förvirring, talstörningar (ibland förlust av talförmågan), synrubbningar, skakningar, förlamning, stickningar (parestesi), domningar och stickningar runt munnen, yrsel, förlorad självbehärskning, oförmåga att ta hand om sig själv, kramper och medvetslöshet.

De första symtomen som får dig att misstänka hypoglykemi (varningssymtomen) kan förändras, vara svagare eller helt utebli om

 • du är äldre, har haft diabetes länge eller om du lider av en viss typ av nervsjukdom (autonom diabetesneuropati),

 • du på senare tid har haft hypoglykemi (t ex föregående dag) eller den utvecklas långsamt,

 • du har nästan normala eller åtminstone avsevärt förbättrade blodsockernivåer,

 • du nyligen har bytt från ett djurinsulin till ett humaninsulin, som Insuman,

 • du tar eller har tagit vissa andra läkemedel (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och Insuman Infusat").

I sådana fall riskerar du att utveckla allvarlig hypoglykemi (och till och med att svimma) innan du hinner inse problemet. Var alltid vaksam på dina varningssymtom. Tätare blodsockertest kan bidra till att identifiera milda hypoglykemiska episoder som annars riskerar att förbises. Om du inte är säker på att du känner igen dina varningssymtom ska du undvika situationer där du eller andra kan utsättas för risker genom din hypoglykemi såsom bilkörning).

Vad ska du göra om du får hypoglykemi?

 1. Avbryt insulininfusionen (om nödvändigt genom att dra ut nålen) åtminstone till dess du känner dig starkare igen. Ta omedelbart 10–20 g socker, såsom glukos, sockerbitar eller en sockerhaltig dryck. Obs! Konstgjorda sötningsmedel och mat med konstgjorda sötningsmedel (t ex dietdrycker) har inte någon effekt vid behandling av hypoglykemi.

 2. Ät sedan något som har långvarigt blodsockerhöjande effekt (såsom bröd eller pasta). Detta bör din läkare eller sjuksköterska talat med dig om tidigare.

 3. Om hypoglykemin återkommer, tar du ytterligare 10–20 g socker.

 4. Kontakta genast läkare om du inte klarar av att kontrollera hypoglykemin eller om den återkommer.

Informera dina anhöriga, vänner och nära kollegor om följande:
Kan du inte svälja eller om du är medvetslös måste du få en glukos- eller glukagoninjektion (läkemedel som ökar blodsockret). Dessa injektioner är befogade även om det inte är säkert att du har hypoglykemi.

Du bör testa blodsockret omedelbart efter glukosintaget för att kontrollera att du verkligen har hypoglykemi.