Impugan

Tablett 500 mg Furosemid 50 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 178:35

EAN: 05702181476869

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Impugan

500 mg tabletter
furosemid
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Impugan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Impugan
3. Hur du använder Impugan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Impugan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Impugan är och vad det används för

Furosemid verkar direkt på njuren, i första hand genom att mera natrium går ut i urinen. En följd av detta blir att mera vatten utsöndras och urinmängden ökar. Impugan är ett mycket snabbverkande urindrivande medel. Effekten är ofta märkbar redan 30 minuter efter det att man tagit en dos. Den urindrivande effekten är beroende av dosens storlek, och är maximal efter 1-2 timmar och avklingar inom ca 4 timmar.

Impugan har också en oftast svag blodtryckssänkande effekt som kvarstår längre än den urindrivande effekten.

Impugan används vid akut eller kroniskt nedsatt njurfunktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Impugan

Använd inte Impugan

  • om du är allergisk mot furosemid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot substanser som liknar furosemid, t ex vissa läkemedel mot diabetes eller läkemedel mot infektioner.

  • om du har symtom som svaghet, svårt att andas och yrsel. Detta kan vara tecken på för lite vätska i kroppen (uttorkning).

  • om du har svår lever- eller njurskada.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Impugan:

Om du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.

Det är viktigt att Du inte gör stora förändringar av dina matvanor och intag av salter, framför allt koksalt (t ex genom fasta), utan att rådfråga läkare.

Impugan kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras.

Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Andra läkemedel och Impugan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel

Behandlingseffekten kan påverkas om Impugan tas samtidigt med vissa andra läkemedel. . Det gäller i första hand hjärtmediciner (digitalisglykosider, sotalol eller ACE-hämmare), smärtstillande (Icke-steroida antiinflammatoriska medel), litium (som används vid manodepressiv sjukdom) eller andra blodtryckssänkande medel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Impugan under graviditet.

Amning

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Impugan under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkmängden kan minska.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan av förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Impugan innehåller laktos

Impugan tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Impugan

Användning för barn och ungdomar

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för Dig.

Vid njurfunktionsnedsättning varierar dosen mellan 250 och 2000 mg/dygn.

Om du använt för stor mängd av Impugan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Yrsel och svimning kan vara tecken på överdosering liksom besvärande biverkningar. Se nedan.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga:

(förekommer hos fler än 1 av 100 personer)

Minskad kaliumhalt i blodet, vilket kan yttra sig i form av muskelsvaghet.

Minskade halter i blodet av t.ex. natirum, magnesium och kalcium. Förhöjd urinsyrahalt i blodet. Minskad blodvolym pga minskad mängd vätska i vävnaderna. Detta gäller framför allt vid behandling med höga doser och vid långtidsbehandling. Minskade halter i blodet av klor, vilket kan leda till minskad surhetsgrad.

Mindre vanliga:

(förekommer hos färre än 1 av 100 personer)

Illamående och kräkning. Lågt blodtryck. Allvarlig minskning i antal blodkroppar, vilket kan orsaka svaghet, blåmärken och ökad infektionskänslighet. Uttorkning. Dövhet (ibland bestående).

Sällsynta: (förekommer hos färre än 1 av 1000 personer)

Minskning av blodplättar, vilket kan öka risken för blödning och blåmärken. Allvarlig minskning av antalet vita blodkroppar, vilket ger ökad infektionskänslighet. Inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag eller röda till lila missfärgingar av huden. Allvarliga hudreaktioner som orsakar hud- och slemhinneavlossning. Leverpåverkan som orsakar förändringar i blodprover. Hudreaktioner mot solljus. Kärlsväggsförändringar. Ökade blodsockernivåer. Ringningar i öronen, och hörselnedsättning kan förekomma vid behandling med höga doser.

Ingen känd frekvens:

(frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

Inflammation i bukspottkörteln vilket kan orsaka svår smärta i mage och rygg. Försämring av nedsatt njurfunktion och inflammation. Leverpåverkan. Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (plötsliga läkemedelsutslag med feber), yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck).

Hos spädbarn är njursten en mycket vanlig biverkning (förekommer hos 1 av 10 personer).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Impugan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Användes före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är furosemid. 1 tablett innehåller 500 mg furosemid..

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 171 mg, magnesiumstearat, polysorbat 80, talk, potatisstärkelse,kroskarmellosnatrium, povidon.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Tabletterna är vita till gulaktiga, konkav/konvexa, med krysskåra, diameter 13,5 mm, märkta CJD.

Förpackningsstorlekar:

49x1 tabletter: Tryckförpackning (PVC/Aluminium)

50 tabletter: Burk (Polyeten) med barnsäkert skruvlock (Polyeten)

50x1 tabletter: Tryckförpackning (PVC/Aluminium)

98x1 tabletter: Endosförpackning (PVC/Aluminium)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Tillverkare

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Str. 51-61

DE-59320 Ennigerloh

Tyskland

Information lämnas av

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-02-19