Immunate

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE 10 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 3764:90

EAN: 00642621063714

Kategorier:

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

IMMUNATE

250 IE, 500 IE, 1000 IE pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
koagulationsfaktor VIII

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD IMMUNATE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER IMMUNATE
3. HUR DU ANVÄNDER IMMUNATE
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR IMMUNATE SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD IMMUNATE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Immunate innehåller koagulationsfaktor VIII, som saknas hos personer med hemofili typ A (medfödd faktor VIII-brist), även kallat blödarsjuka. Faktor VIII är viktig för att blodet ska kunna koagulera. Hemofili typ A är en ärftlig blodsjukdom, som utmärks av blödningar som antingen uppstår spontant eller p.g.a. en mindre skada.

Immunate används vid behandling av och för att förebygga blödningar hos personer med hemofili typ A.

Immunate kan även användas vid behandling av förvärvad (icke medfödd) faktor VIII-brist.

2. INNAN DU ANVÄNDER IMMUNATE

Använd inte IMMUNATE

Om du är överkänslig (allergisk) mot det aktiva ämnet eller något av de övriga innehållsämnena i Immunate.

Var särskilt försiktig med IMMUNATE

Om du får allergiska reaktioner eller andra överkänslighetsreaktioner, t.ex. hudutslag (nässelutslag), tryck över bröstet, andningssvårigheter, yrsel eller svimningskänslor skall tillförseln av läkemedlet genast avbrytas. Kontakta omedelbart din läkare. Se även avsnittet för "Biverkningar".

Den maximala dagsdosen för detta läkemedel innehåller mer än 200 mg natrium. Detta bör beaktas av personer som ordinerats saltfattig kost.

Utveckling av inhibitorer (antikroppar) är en känd komplikation som kan uppträda vid behandling med alla faktor VIII-läkemedel. Inhibitorerna hindrar, särskilt vid höga halter, att behandlingen fungerar som den ska. Du eller ditt barn kommer att övervakas noggrant avseende utveckling av sådana inhibitorer. Om du eller ditt barn drabbas av en blödning som inte kan kontrolleras med Immunate ska du omedelbart tala om det för din läkare.

Virusvarning

När läkemedel framställs av humant blod eller plasma vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar ett noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att de med risk för att bära på en infektion utesluts, samt att varje donation och plasmapool testas för tecken på virus/infektion. Tillverkarna av dessa produkter inkluderar dessutom steg i hanteringen av blod och plasma som kan inaktivera eller avskilja virus. Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel tillverkade av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra typer av infektioner.

De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus som HIV, hepatit B och hepatit C, och för det icke-höljeförsedda hepatit A-viruset. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke-höljeförsedda virus som parvovirus B19.

Din läkare kan komma att föreslå vaccination mot hepatit A och B, om du regelbundet/upprepat behandlas med Immunate.

Immunate innehåller blodgrupp-isoagglutinin (ihopklumpande ämnen mot blodgrupp A och B som finns naturligt i blodet hos människor med blodgrupp A, B eller AB). Hos patienter med blodgrupp A, B eller AB kan därför de röda blodkropparna gå sönder (hemolys) när läkemedlet ges flera gånger med korta intervall eller i mycket höga doser.

Du bör notera namn och satsnummer på Immunate vid varje behandlingstillfälle. Detta är viktigt för att du i efterhand lätt ska kunna kontrollera vilken produktsats du har använt. Etiketten med satsnummer finns på injektionsflaskan och kan tas loss och klistras in i journalhandlingen eller motsvarande behandlingsdokument.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Eftersom hemofili typ A är mycket sällsynt hos kvinnor saknas erfarenhet av användning av Immunate under graviditet och amning. Det är därför inte känt om Immunate kan förorsaka fosterskador. Följ de anvisningar du får av din läkare vid graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inget som tyder på att Immunate påverkar förmågan att köra bil eller hantera maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER IMMUNATE

Dosering och behandlingstid är individuell. Följ de doseringsanvisningar du fått av din läkare.

Om du upplever att effekten av Immunate är otillräcklig, vänd dig till din läkare.

Immunate skall ges intravenöst efter upplösning i medföljande spädningsvätska (vatten för injektionsvätskor). Immunate ska injiceras långsamt och du bör inte överskrida en hastighet av 2 ml/min.

Beredning av lösning:

Använd aseptisk teknik

 1. Värm den oöppnade flaskan innehållande spädningsvätska (aqua ad iniect.) till rums- eller kroppstemperatur (max. 37°C).

 2. Avlägsna skyddshättorna från flaskorna med pulver och vatten (fig. A) och desinficera båda gummipropparna.

 3. Tag överföringskanylen och tryck dess vågiga kant på vattenflaskan (fig. B).

 4. Avlägsna skyddshöljet från den andra änden av överföringskanylen utan att vidröra den fria nålen.

 5. Vänd vattenflaskan och överföringskanyl upp och ned över flaskan med pulver och stick in den fria nålen genom gummiproppens mitt, så långt det går, på flaskan med pulver (fig. C). Vattnet sugs in i flaskan med pulver genom vakuum.

 6. Ta efter cirka en minut isär de båda flaskorna genom att ta bort överföringskanylen, kopplad till vattenflaskan, från flaskan med pulver (fig. D). Då preparatet löser sig lätt, rulla eventuellt flaskan mycket försiktigt några varv så att pulvret löser sig helt.
  OBS! Skaka inte flaskan.

Administrering:

Använd aseptisk teknik.

Injektion:

 1. För att undvika att partiklar från gummiproppen överförs tillsammans med läkemedlet ska den bifogade filternålen användas. Sätt fast filternålen på medföljande engångsspruta och stick in den genom gummiproppen (fig. E).

 2. Eventuellt skum försvinner om sprutan tas bort ett ögonblick från filternålen.

 3. Dra upp lösningen i sprutan via filternålen (fig. F).

 4. Tag bort filternålen från sprutan och injicera långsamt lösningen intravenöst (maximal injektionshastighet: 2 ml per minut) med den medföljande "butterfly"-nålen (eller med engångsnålen).

Infusion:

Om lösningen ges som infusion skall ett infusionsset för engångsbruk med lämpligt filter användas.

immunate

fig. A

fig. B

fig. C

fig. D

fig. E

fig. F

Om du tagit för stor mängd av Immunate

Inga symtom på överdosering är kända.

Tromboemboliska händelser kan inträffa.

Hemolys (onormalt snabb nedbrytning av röda blodkroppar) kan inträffa hos patienter med blodgrupp A,B, eller AB.

Om du har glömt att ta IMMUNATE

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Ta nästa dos snarast möjligt och följ därefter ordinarie doseringsschema. Kontakta din läkare.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Immunate orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner eller andra överkänslighetsreaktioner kan uppträda vid behandling med Immunate. I vissa fall har allvarliga allergiska reaktioner (s.k. anafylaxi) och chocktillstånd förekommit. Tecken på sådana reaktioner kan inkludera svullnad av bl.a. ansikte, ögonlock, tunga och/eller svalg, nässelutslag, klåda, andningssvårigheter, andnöd, sväljsvårigheter, brännande och stickande känsla på insticksstället, frossa, värmevallningar, hudrodnad, huvudvärk, hudutslag, lågt blodtryck (med symtom som t.ex. yrsel, matthetskänsla och svimningskänslor), trötthet, illamående, rastlöshet, hjärtklappning, tryckkänsla över bröstet, smärta i bröstet, stickningar och kräkningar.

Om sådana symtom uppstår, avbryt genast behandlingen och kontakta din läkare omedelbart.

Bland barn som inte behandlats med faktor VIII-läkemedel tidigare är det mycket vanligt att hämmande antikroppar utvecklas (se avsnitt 2) (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter). För patienter som tidigare har behandlats med faktor VIII (behandling mer än 150 dagar) är dock risken mindre och komplikationen är mindre vanlig (förekommer hos färre än 1 av 100 användare). Om du eller ditt barn utvecklar antikroppar kan läkemedlen upphöra att fungera som de ska, och du eller ditt barn kan drabbas av ihållande blödningar. Om detta händer ska du omedelbart kontakta läkare.

I sällsynta fall har feber förekommit.

Andra biverkningar som har rapporterats är (frekvensen är inte känd): blekhet, hosta, onormal svettning och muskelsmärta.

När läkemedlet ges flera gånger med korta intervall eller i mycket höga doser, kan de röda blodkropparna gå sönder (hemolys) hos patienter med blodgrupp A, B eller AB.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR IMMUNATE SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas. (Flaskan med vattnet kan spricka.)

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan.

Färdigberedd lösning:

Immunate bör ges inom 3 timmar efter upplösning vid 15°C - 25°C.

Överbliven lösning skall kasseras.

Använd inte Immunate om du ser att lösningen är grumlig eller har fällningar. Blandad lösning ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering.

Lösningen ska vara klar eller något opalescent.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är koagulationsfaktor VIII

 • Övriga innehållsämnen är albumin, glycin, lysinhydroklorid, natriumklorid, trinatriumcitratdihydrat, kalciumkloriddihydrat och vatten för injektionsvätskor (spädningsvätska)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Immunate är ett sterilt, frystorkat koncentrat av koagulationsfaktor VIII.

Varje förpackning innehåller en injektionsflaska med pulver (koncentrat) i styrkorna 250, 500 eller 1000 IE och en injektionsflaska med 5 ml, 5 ml resp 10 ml spädningsvätska. Dessutom medföljer ett set för beredning och injektion innehållande: en överförings-/filternål, en engångsspruta, en engångsnål och en ”butterfly”-nål.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

1221 Wien, Österrike

Tillverkare

Baxter AG

Industriestrasse 67

1221 Wien

Österrike

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

1221 Wien

Österrike

Ombud i Sverige:

Takeda Pharma AB

Vasagatan 7, 6 tr

111 20 Stockholm


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-10-01