Ibuzin

Filmdragerad tablett 400 mg 20 tablett(er)

45:-

Ord. butikspris 44:50

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Tablett med snabbt upptag vid lätta till måttliga smärttillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, muskel-och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt feber vid förkylningssjukdomar. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 2:25/ST

EAN: 07046260295599

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

SV: Den aktiva substansen är ibuprofen. En filmdragerad tablett innehåller 684 mg ibuprofen D,L-lysin motsvarande 400 mg ibuprofen.- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, polyvinylalkohol, titandioxid (E 171), makrogol och talk.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Ibuzin

400 mg filmdragerade tabletter
ibuprofen D,L-lysin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller eventuella biverkningar som inte nämns i denan information, Se avsnitt 4.

- Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

- Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD IBUZIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER IBUZIN
3. HUR DU ANVÄNDER IBUZIN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR IBUZIN SKA FÖRVARAS
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD IBUZIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Ibuzin tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

Ibuzin är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.

Ibuzin används hos vuxna och ungdomar över 12 år vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, tex huvudvärk, tandvärk, muskel-och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt feber vid förkylningssjukdomar.

Ibuzin innehåller ibuprofen i form av ibuprofen D,L-lysin vilket ger ett snabbt upptag från magtarmkanalen och effekten kommer inom 30 minuter.

Ibuprofen som finns i Ibuzin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. INNAN DU ANVÄNDER IBUZIN

Använd inte Ibuzin

- om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- under de tre sista månaderna av graviditeten

- om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens

- om du har svår lever- eller njursjukdom

- om du har svår hjärtsvikt

- om du har magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med Ibuzin eller liknande preparat

- om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår.

- om du fått allergiska symtom (t ex andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuzin.

Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar.

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

Ibuzin 400 mg ges ej till barn under 12 år.

Före behandling med Ibuzin bör du rådgöra med läkare om du har eller har haft följande sjukdomar eller symtom:

• SLE eller andra bindvävssjukdomar

• nedsatt njur- eller leverfunktion

• lätt till måttlig hjärtsvikt

• astma eller allergiska sjukdomar

• inflammatoriska tarmsjukdomar

• tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet.

Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.

Infektioner

Ibuzin kan dölja tecken på infektioner såsom feber och smärta. Därför kan Ibuzin göra att lämplig behandling av infektionen fördröjs och att risken för komplikationer därmed ökar. Detta har iakttagits vid lunginflammation orsakad av bakterier och vid bakteriella hudinfektioner i samband med vattkoppor. Om du tar detta läkemedel medan du har en infektion och symtomen på infektionen kvarstår eller förvärras, ska du kontakta läkare.

- Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

- Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

Vid vattkoppor bör inte Ibuzin användas.

Ibuzin kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel maskera tecken på infektion.

Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken. Kontakt med läkare är särkilt viktigt om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre patienter.

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats i samband med behandling med Ibuzin. Du ska omedelbart sluta ta Ibuzin och söka läkarhjälp om du utvecklar några som helst hudutslag, sår på slemhinnor, blåsor eller andra tecken på allergi, då detta kan vara de första tecknen på en mycket allvarlig hudreaktion. Se avsnitt 4.

Sluta att ta Ibuzin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som Ibuzin kan förknippasmed en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskilt vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden (3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta).

Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.

Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibuzin om du:

  • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA))

  • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.

Ibuzin kan påverka möjligheten att bli gravid, se avsnittet Graviditet och amning för mer information.

Andra läkemedel och Ibuzin

Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ibuzin kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel, t ex mot:

• tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

• manodepressiv sjukdom (litium)

• oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

• smärta (acetylsalicylsyra)

• antikoagulerande läkemedel (dvs blodförtunnande t ex acetylsalicylsyra, dikumarol, warfarin, tiklopidin)

• depression (så kallade SSRI)

• läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockare t.ex atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex losartan)

• inflammation (kortikosteroider)

• svampinfektioner (tex vorikonazol och flukonazol)

• diabetes (sulfonureider)

• vissa immunosuppressiva medel mot avstötning av transplanterade organ (t ex ciklosporin, takrolimus)

• förhöjda blodfetter (koletsyramin)

Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibuzin. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuzin med andra läkemedel.

Ibuzin med mat och dryck

Ibuzin kan tas tillsammans med mat och dryck. Ibuzin verkar snabbare om tabletten tas på fastande mage

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Gravida kvinnor ska inte använda Ibuzin under de tre sista månaderna av graviditeten.

Intag av Ibuzin ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Fertilitet

Behandling med Ibuzin kan påverka förmågan att bli gravid. Ibuzin rekommenderas inte till kvinnor som försöker bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

Ibuprofen passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammade barnet vid låga doser och behandling under kort tid.

Körförmåga och användning av maskiner

Ibuzin kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan , t ex på grund av biverkningar som synrubbning, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER IBUZIN

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonalom du är osäker.

Den lägsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symtomen. Kontakta läkare om du har en infektion och symtomen (såsom feber och smärta) kvarstår eller förvärras (se avsnitt 2).

- Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

- Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

Ibuzin filmdragerade tabletter kan delas i två lika stora delar.

Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar

Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): ½ tablett eller 1 tablett i engångsdos eller 3-4 gånger dagligen. Det bör vara minst 4-6 timmar mellan doserna. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.

Vuxna

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

Barn och ungdomar

Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

Menstruationssmärtor

Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen på överdos kan vara illamående, magont, kräkningar (ev innehållande blod), huvudvärk, tinnitus (öronringningar), förvirring och okontrollerade ögonrörelser. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urinen, frossa och andningsproblem rapporterats.

Om du har glömt att ta Ibuzin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vanligast är biverkningar från mag-tarmkanalen, som förekommer hos 10 till 30 % av alla användare.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Sluta att ta Ibuzin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Angioödem

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

- Allvarlig utbredd hudskada (toxisk epidermal nekrolys)

· hud- och slemhinnepåverkan såsom överhudsavlossning och/eller mångskiftande hudrodnad

- Extremt kraftig allergisk reaktion (Steven-Johnsons syndom)

· hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- Utbredda röda, fjällande utslag med knölar under huden och blåsor huvudsakligen i hudveck, på bålen och armarna tillsammans med feber vid början av behandlingen (akut generaliserad exantematös pustulos). Sluta använda Ibuzin omedelbart om du utvecklar dessa symtom och sök läkarhjälp omedelbart. Se även avsnitt 2.

Övriga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): mag-tarmbiverkningar (magont, halsbränna, illamående, kräkningar, förstoppning, väderspänning, blödning från mage och tarm som kan ge svart avföring eller blodblandade kräkningar, diarré), trötthet, hudutslag, huvudvärk.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): magsår, hepatit, gulsot, njurskador, nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor, inflammation i magslemhinnan, andnöd, kramp i luftrören, allergisk snuva, astma eller förvärrad astma, sömnlöshet, lätt oro, synrubbningar, ljuskänslighet, hörselskador.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): allergisk reaktion, vätskeansamling i kroppen, blodbildsförändringar, brustet magsår, leverskador, depression, förvirring, icke bakteriell hjärnhinneinflammation, synnedsättning, tinnitus, yrsel, dåsighet.

Observera att Ibuzin kan förlänga blödningstiden.

Högt blodtryck och hjärtsvikt samt försämring av sår i tjocktarmen och Crohns sjukdom (tarmsjukdom) har rapporterats vid behandling med läkemedel mot smärta (NSAIDs).

En allvarlig hudreaktion som kallas DRESS (läkemedelsrelaterade utslag med eosinofili och systemiska symtom) kan förekomma. Symtom på DRESS innefattar hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).

I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.

Läkemedel som Ibuzin kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR IBUZIN SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ibuprofen. En filmdragerad tablett innehåller 684 mg ibuprofen D,L-lysin motsvarande 400 mg ibuprofen.

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, polyvinylalkohol, titandioxid (E 171), makrogol och talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ibuzin filmdragerade tabletter är vita, kapselformade tabletter med skåra, ca 20 x 9 mm.

Tabletterna kan delas i två lika stora doser.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

08 – 544 960 30

Tillverkare

Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 12

D-96052 Bamberg

Tyskland

Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

Förpackningsstorlekar: 10, 20, 30 tabletter i tryckförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-07-03