Ibuprofen Apofri 400 mg

Ibuprofen, filmdragerad tablett, 30 st

Välvald

32:-

Ord. butikspris 45:50

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, muskel- och ledvärk samt feber vid förkylning.

Jämförpris 1:52/ST

EAN: 07046260970366

Kategorier:

Den aktiva substansen är ibuprofen, 200 mg och 400 mg. Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat, talk, hypromellos, makrogol, titandioxid (färgämne E171)

Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) som engångsdos eller vid behov 2-3 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ibuprofen Apofri

200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter
Ibuprofen
natrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Vuxna: Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

 • Barn och ungdomar: Du måste tala med läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ibuprofen Apofri är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ibuprofen Apofri
3. Hur du använder Ibuprofen Apofri
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ibuprofen Apofri ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ibuprofen Apofri är och vad det används för

Ibuprofen Apofri används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

Ibuprofen som finns i Ibuprofen Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Ibuprofen Apofri tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

Ibuprofen Apofri verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1-2 timmar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ibuprofen Apofri

Använd inte Ibuprofen Apofri

 • om du är allergisk mot ibuprofen eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • under de tre sista månaderna av graviditeten.

 • om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens.

 • om du har magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmssår vid behandling med Ibuprofen Apofri eller liknande preparat.

 • om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår.

 • om du har svår lever- eller njursjukdom.

 • om du har svår hjärtsvikt.

 • om du har fått allergiska symtom (t.ex. andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ibuprofen Apofri.

Lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar.

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

Ibuprofen Apofri 200 mg ges ej till barn under 6 år.
Ibuprofen Apofri 400 mg ges ej till barn under 12 år.

Före behandling med Ibuprofen Apofri bör du rådgöra med läkare om du har eller har haft följande sjukdomar eller symtom:

 • SLE eller andra bindvävssjukdomar

 • nedsatt njur- eller leverfunktion

 • lätt till måttlig hjärtsvikt

 • astma eller allergiska sjukdomar

 • inflammatoriska tarmsjukdomar

 • tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet

Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.

Infektioner

Ibuprofen Apofri kan dölja tecken på infektioner såsom feber och smärta. Därför kan Ibuprofen Apofri göra att lämplig behandling av infektionen fördröjs och att risken för komplikationer därmed ökar. Detta har iakttagits vid lunginflammation orsakad av bakterier och vid bakteriella hudinfektioner i samband med vattkoppor. Om du tar detta läkemedel medan du har en infektion och symtomen på infektionen kvarstår eller förvärras, ska du kontakta läkare. 

 • Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

 • Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

Vid vattkoppor bör inte Ibuprofen Apofri användas.

Ibuprofen Apofri kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel, maskera tecken på infektion.

Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken. Kontakt med läkare är särskilt viktigt om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre patienter.

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats i samband med behandling med Ibuprofen Apofri. Du ska omedelbart sluta ta Ibuprofen Apofri och söka läkarhjälp om du utvecklar några som helst hudutslag, sår på slemhinnor, blåsor eller andra tecken på allergi, då detta kan vara de första tecknen på en mycket allvarlig hudreaktion. Se avsnitt 4

Sluta använda Ibuprofen Apofri och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskilt vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden (3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta).

Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuprofen Apofri om du har:

 • hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

 • högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.

Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.

Ibuprofen Apofri kan påverka möjligheten att bli gravid, se avsnittet Graviditet och amning för mer information.

Andra läkemedel och Ibuprofen Apofri

Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Ibuprofen Apofri kan påverka eller påverkas av behandling med vissa läkemedel mot:

 • antikoagulerande läkemedel (dvs blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, tiklopidin)

 • läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockeraret.ex atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex losartan)

 • inflammation (kortikosteroider)

 • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

 • manodepressiv sjukdom (litium)

 • tumörer och rubbningar i immunsystemet (t.ex. metotrexat)

 • vissa immunosuppressiva medel mot avstötning av transplanterade organ (t.ex. ciklosporin, takrolimus)

 • depression (så kallade SSRI)

 • svampinfektioner (t.ex. flukonazol, vorikonazol)

 • diabetes (sulfonureider)

Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibuprofen Apofri. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuprofen Apofri med andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet
Gravida kvinnor ska inte använda Ibuprofen Apofri under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Ibuprofen Apofri ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Amning
Ibuprofen Apofri passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammade barnet. Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ibuprofen Apofri under amning.

Fertilitet
Ibuprofen Apofri kan, som många antiinflammatoriska läkemedel, försämra chanserna att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig och upphör när man slutar använda denna typ av läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ibuprofen Apofri kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som synrubbningar, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ibuprofen Apofri innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”


3. Hur du använder Ibuprofen Apofri

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apoteketpersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den lägsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symtomen. Kontakta läkare om du har en infektion och symtomen (såsom feber och smärta) kvarstår eller förvärras (se avsnitt 2).

 • Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

 • Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

Ibuprofen Apofri tabletter 200 mg
Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar
Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1-2 tabletter (200-400 mg) som engångsdos eller vid behov 3-4 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1 200 mg). Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.

Barn 6-12 år (≥20 kg): 1 tablett (200 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (600 mg).

Vuxna
Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

Barn och ungdomar

Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

Menstruationssmärtor
Vuxna och ungdomar över 12 år(≥40 kg): 2 tabletter (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1 200 mg). Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre. Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

Ibuprofen Apofri tabletter 400 mg
Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar
Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) som engångsdos eller vid behov 2-3 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.

Vuxna
Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

Ungdomar

Kontakta läkare om ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras

Menstruationssmärtor
Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

Om du använt för stor mängd av Ibuprofen Apofri

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen på överdos kan vara illamående, magont, kräkningar (ev innehållande blod), huvudvärk, tinnitus (öronringningar), förvirring och okontrollerade ögonrörelser. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urinen, frossa och andningsproblem rapporterats.

Om du har glömt att använda Ibuprofen Apofri

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Ibuprofen Apofri orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vanligast är biverkningar från mag-tarmkanalen, som förekommer hos 10 till 30 % av alla användare.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): mag-tarmbiverkningar (magont, halsbränna, illamående, kräkningar, förstoppning, väderspänning, blödning från mage och tarm som kan ge svart avföring eller blodblandade kräkningar, diarré), trötthet, hudutslag, huvudvärk.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): magsår, hepatit, gulsot, njurskador, nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor, inflammation i magslemhinnan, svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg, ibland med andnöd eller sväljningssvårigheter (angioödem), andnöd, kramp i luftrören, allergisk snuva, astma eller förvärrad astma, sömnlöshet, lätt oro, synrubbningar, ljuskänslighet, hörselskador.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): allergisk reaktion, vätskeansamling i kroppen, blodbildsförändringar, brustet magsår, leverskador, depression, förvirring, hud- och slemhinnepåverkan såsom överhudsavlossning och/eller mångskiftande hudrodnad (ibland allvarlig), icke bakteriell hjärnhinneinflammation, synnedsättning, tinnitus, yrsel.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Utbredda röda, fjällande utslag med knölar under huden och blåsor huvudsakligen i hudveck, på bålen och armarna tillsammans med feber vid början av behandlingen (akut generaliserad exantematös pustulos). Sluta använda Ibuprofen Apofri omedelbart om du utvecklar dessa symtom och sök läkarhjälp omedelbart. Se även avsnitt 2.

Observera att Ibuprofen Apofri kan förlänga blödningstiden.

Högt blodtryck och hjärtsvikt samt förvärrade sår i tjocktarmen och Crohns sjukdom (tarmsjukdom) har rapporterats vid behandling med läkemedel mot smärta (NSAID-preparat).

En allvarlig hudreaktion som kallas DRESS (läkemedelsrelaterade utslag med eosinofili och systemiska symtom) kan förekomma. Symtom på DRESS innefattar hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).

I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.

Läkemedel som Ibuprofen Apofri kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Ibuprofen Apofri ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ibuprofen, 200 mg och 400 mg.

 • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat, talk, hypromellos, makrogol, titandioxid (färgämne E171)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

200 mg
Vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett, diameter 10 mm.
Blisterförpackning (PVC/Al) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 30 tabletter.

400 mg
Vit, oval, bikonvex filmdragerad tablett med skåra på båda sidor, 18,5 mm x 8 mm.
Tabletten kan delas i två lika stora delar.
Blisterförpackning (PVC/Al) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 30 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
Apofri AB
Box 120
182 12 Danderyd
Tel.: 08-544 960 30

Tillverkare:
Dr. Pfleger Arznemittel GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 12

D-96052 Bamberg

Tyskland

Evolan Pharma AB

Svärdvägen 19

182 33 Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-07-03


Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald
Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar