Ibuprofen Actavis

Filmdragerad tablett 600 mg Ibuprofen 100 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

119:48

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046265781943

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ibuprofen Actavis

600 mg filmdragerade tabletter
ibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ibuprofen Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Ibuprofen Actavis
3. Hur du tar Ibuprofen Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ibuprofen Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ibuprofen Actavis är och vad det används för

Ibuprofen Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel) och har smärtstillande, inflammationsdämpande och febernedsättande effekt.

Ibuprofen Actavis 600 mg används för att behandla ledgångsreumatism (reumatoid artrit), ledförändringar (artros) eller andra inflammatoriska eller smärtsamma ledsjukdomar, liksom inflammatoriska och smärtsamma tillstånd i mjukdelar såsom muskler.

Ibuprofen som finns i Ibuprofen Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Ibuprofen Actavis

Ta inte Ibuprofen Actavis

 • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du tidigare har fått en allergisk reaktion såsom astma, nästäppa, kliande utslag eller svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg efter att du tagit läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta och inflammation (NSAID)

 • om du tidigare har fått sår eller blödningar i magsäck eller tolvfingertarm (duodenum) i samband med användning av läkemedel mot smärta och inflammation (NSAID)

 • om du har eller har haft återkommande sår eller blödningar i magsäck eller tolvfingertarm (två eller fler gånger)

 • om du har svåra lever-, njur- eller hjärtproblem (inklusive kranskärlssjukdom i hjärtat)

 • under graviditetens sista 3 månader

 • om du är uttorkad (orsakat av kräkningar, diarré eller otillräckligt vätskeintag)

 • om du har någon pågående blödning (inklusive hjärnblödning)

 • om du har någon sjukdom som påverkar blodcellsbildningen

 • ge inte Ibuprofen Actavis 600 mg till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Ibuprofen Actavis:

 • om du har Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) eller någon annan autoimmun sjukdom

 • om du har en ärftlig sjukdom (porfyri) som påverkar de röda blodkropparnas pigment (hemoglobin)

 • om du har en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller andra magtarmsjukdomar

 • om du har rubbningar i bildningen av blodceller

 • om du har någon rubbning av levringsfunktionen i blodet

 • om du har allergi, hösnuva, astma, kronisk svullnad av nässlemhinna eller bihålor, adenoider eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, eftersom risken då är större att du får trånga luftvägar (bronkospasm) med andningssvårigheter

 • om du har dålig blodcirkulation i armar eller ben

 • om du har lever-, njur eller hjärtproblem, eller högt blodtryck

 • om du nyligen har genomgått någon stor operation

 • under graviditetens första 6 månader

 • om du ammar

 • om du har en infektion - se rubriken ”Infektioner” nedan.

Äldre

Om du är äldre ökar risken för biverkningar, i synnerhet blödningar eller perforation (hål) i magtarmväggen. Detta kan vara livshotande.

S år, hål (perforation) och blödningar i magen eller tarmarna

Om du tidigare haft sår i magen eller tarmarna, i synnerhet om det komplicerats med hål (perforation) eller blödning, ska du vara uppmärksam på onormala symtom från magen och omedelbart kontakta läkare, speciellt om symtomen uppstår i början av behandlingen. Anledningen till detta är att risken för blödning eller sår i magtarmkanalen i sådana fall är ökad, särskilt hos äldre patienter. Om blödning eller sår uppstår ska behandlingen avbrytas.

Blödning, sårbildning eller hål (perforation) i magtarmväggen kan inträffa utan föregående tecken, även hos patienter som inte haft sådana problem tidigare. Dessa tillstånd kan vara livshotande.

Risken för sår, hål (perforation) och blödningar i magtarmväggen ökar vanligen med högre dos ibuprofen. Risken kan också öka om vissa andra läkemedel används samtidigt med ibuprofen (se avsnittet ”Andra läkemedel och Ibuprofen Actavis” nedan).

Hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats i samband med behandling med Ibuprofen Actavis. Du ska omedelbart sluta ta Ibuprofen Actavis och söka läkarhjälp om du utvecklar några som helst hudutslag, sår på slemhinnor, blåsor eller andra tecken på allergi, då detta kan vara de första tecknen på en mycket allvarlig hudreaktion. Se avsnitt 4.

Infektioner

Ibuprofen Actavis kan dölja tecken på infektioner såsom feber och smärta. Därför kan Ibuprofen Actavis göra att lämplig behandling av infektionen fördröjs och att risken för komplikationer därmed ökar. Detta har iakttagits vid lunginflammation orsakad av bakterier och vid bakteriella hudinfektioner i samband med vattkoppor. Om du tar detta läkemedel medan du har en infektion och symtomen på infektionen kvarstår eller förvärras, ska du kontakta läkare omedelbart.

Påverkan på hjärta och hjärna

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke, särskilt vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibuprofen Actavis om du:

 • har hjärtproblem, inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

 • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.

Njurpåverkan

Ibuprofen kan påverka njurfunktionen även hos patienter som inte haft njurproblem tidigare. Detta kan ge svullna ben och också leda till hjärtsvikt eller högt blodtryck hos känsliga individer.

Ibuprofen kan orsaka njurskada, speciellt hos patienter som redan har njur-, hjärt- eller leverproblem eller som använder diuretika (vattendrivande läkemedel) eller ACE-hämmare (blodtryckssänkande läkemedel) samt hos äldre. Avbrytande av behandling med ibuprofen leder vanligtvis till återhämtning.

Aseptisk meningit (hjärnhinneinflammation utan bakteriell infektion)

Under behandling med ibuprofen har det rapporterats några fall med hjärnhinneinflammation (med symtom såsom nackstelhet, huvudvärk, illamående, kräkningar, feber och förvirring). Även om det förmodligen mer sannolikt uppstår hos patienter med autoimmuna sjukdomar som t ex Systemisk Lupus Erythematosus eller kombination av bindvävssjukdomar, så har det även rapporterats hos patienter utan underliggande kronisk sjukdom

Övriga försiktighetsåtgärder

Under långtidsbehandling med smärtstillande läkemedel i högdos kan huvudvärk uppstå. Detta ska inte behandlas med höga doser av detta läkemedel. Vanemässigt användande av smärtstillande läkemedel kan ge njurskada och risk för njursvikt.

Ibuprofen kan tillfälligt förlänga blödningstiden.

Vid vattkoppor bör läkemedlet inte användas.

Ibuprofen Actavis kan försvåra möjligheten att bli gravid. Informera din läkare om du planerar att bli gravid eller om du har svårighet att bli gravid.

Barn och ungdomar

Ska inte användas till barn under 12 år

Ibuprofen kan orsaka njurproblem hos barn och ungdomar som är uttorkade.

Andra läkemedel och Ibuprofen Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Risken för att få biverkningar av Ibuprofen Actavis kan öka vid samtidig användning av vissa andra läkemedel. Ibuprofen Actavis kan öka eller minska effekten av andra läkemedel, eller öka risken för biverkningar vid samtidig användning.

Ibuprofen Actavis kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exempel:

 • andra NSAID.

 • antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande/ läkemedel som förhindrar proppbildning, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, heparin, tiklopidin).

 • trombocythämmare (används för att förhindra proppbildning) såsom klopidogrel.

 • metotrexat (används för att behandla cancer och rubbningar i immunsystemet).

 • digoxin (används för att behandla olika typer av hjärtsjukdomar).

 • fenytoin (används för att förebygga epileptiska kramper).

 • litium (används för att behandla depression och mani).

 • urindrivande läkemedel och kaliumsparande urindrivande läkemedel.

 • läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockerare t.ex. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex. losartan).

 • kolestyramin (används för att behandla förhöjt kolesterolvärde).

 • aminoglykosider (används mot en viss typ av bakterier).

 • SSRI (används för att behandla depression) såsom paroxetin, sertralin, citalopram.

 • moklobemid (RIMA - används för att behandla depressiv sjukdom eller social fobi).

 • ciklosporin, takrolimus (används för att dämpa immunsystemet efter organtransplantation).

 • zidovudin eller ritanovir (används för att behandla patienter med HIV).

 • mifepriston.

 • probenecid eller sulfinpyrazon (används för att behandla gikt).

 • kinolonantibiotika.

 • sulfonureid (används för att behandla diabetes typ 2).

 • kortikosteroider (används för att behandla inflammation).

 • bisfosfonater (används för att behandla benskörhet, Pagets sjukdom samt för att minska höga kalciumnivåer i blodet).

 • oxpentifyllin ((pentoxifyllin) används för att behandla cirkulationssjukdomar som berör blodkärlen i armar och ben).

 • baklofen (muskelavslappnande läkemedel).

Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandling med Ibuprofen Actavis. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuprofen Actavis med andra läkemedel.

Ibuprofen Actavis med mat och dryck

Ibuprofen Actavis ska sväljas tillsammans med ett glas vatten under eller efter måltid.

Alkohol ska undvikas då det kan förstärka biverkningarna av Ibuprofen Actavis, speciellt i mage, tarm eller hjärna.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Gravida kvinnor ska inte använda Ibuprofen Actavis under de tre sista månaderna av graviditeten eftersom det kan orsaka stora hjärt-, lung- och njurskador på fostret. Användning under graviditetens slut kan orsaka ökad blödningsbenägenhet hos både moder och barn samt försvaga kraften i livmodersammandragningarna och på så sätt fördröja förlossningen.

Behandling under graviditetens första 6 månader ska endast ske efter läkares ordination om det är absolut nödvändigt.

Ibuprofen kan försvåra möjligheten att bli gravid. Tala med läkare om du planerar att bli gravid eller om du har svårigheter att bli gravid.

Små mängder Ibuprofen Actavis passerar över i modersmjölk och amning behöver vanligtvis inte avbrytas vid korttidsbehandling. Då längre tids behandling ordineras ska dock tidigt avbrytande av amningen övervägas.

Körförmåga och användning av maskiner

Ibuprofen påverkar vanligtvis inte förmågan att köra bil eller att använda maskiner. Behandling med hög dos kan dock ge biverkningar i form av trötthet, nedsatt medvetandegrad, yrsel (rapporterad som vanligt förekommande) och synrubbningar (rapporterad som mindre vanligt förekommande) som kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner hos enskilda personer. Dessa effekter förstärks av samtidigt alkoholintag.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ibuprofen Actavis innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Ibuprofen Actavis

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den lägsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symtomen. Kontakta läkare omedelbart om du har en infektion och symtomen (såsom feber och smärta) kvarstår eller förvärras (se avsnitt 2).

Dosen ibuprofen är beroende på patientens ålder och kroppsvikt. Den högsta enstaka dagliga dosen för vuxna får inte överstiga 800 mg ibuprofen.

Rekommenderad dos är:

Reumatiska sjukdomar

Vuxna:

Normaldos är 400 mg-600 mg 3 gånger dagligen. Lägre doser kan ha ordinerats av din läkare. Vid svårare tillstånd kan läkaren öka din dos till maximalt 2400 mg dagligen, fördelat på 3-4 dostillfällen.

Ungdomar över 12 år (≥40 kg):

Rekommenderad dos är 20 mg/kg upp till maximalt 40 mg/kg kroppsvikt dagligen, fördelat på 3-4 dostillfällen.

Dessa tabletter passar inte alltid till denna ålders- eller viktgrupp eftersom en tablett kan innehålla mer ibuprofen än vad som är lämpligt. Din läkare kan informera och ge dig råd.

Tabletterna ska sväljas tillsammans med ett glas vatten under eller efter måltid. För att underlätta sväljning eller för att justera dos kan tabletterna delas i två lika stora doser.

Äldre

Äldre personer har större risk att få biverkningar, speciellt blödningar och hål (perforation) i magtarmkanalen, vilket kan vara livshotande. Din läkare kommer att diskutera detta med dig.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Om du har nedsatt njur- eller leverfunktion kommer din läkare att diskutera detta med dig.

Om du har tagit för stor mängd av Ibuprofen Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen kan innefatta illamående, magont, diarré, kräkningar (med blod), huvudvärk, ringningar i öronen, förvirring och ryckiga ofrivilliga ögonrörelser. Blödning i magen eller tarmar kan också förekomma. Vid höga doser och mer allvarliga fall av överdosering har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, uppjagat tillstånd, förvirring, koma, kramper (främst hos barn), svaghet, yrsel, dimsyn och påverkan på ögonen, njursvikt, blod i urinen, leverskada, lågt blodtryck, frusenhet och andningssvårighet, blå missfärgning av läppar, tunga och fingrar och ökad blödningstendens rapporterats. Förvärrad astma hos astmatiker kan också förekomma.

Om du har glömt att ta Ibuprofen Actavis

Om du glömt ta en dos, ta den så snart du kan, utom om det är mindre än 4 timmar kvar till nästa ordinarie dostillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar är mest sannolika vid hög dosering och lång behandlingstid.

Läkemedel såsom Ibuprofen Actavis kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Vätskeansamling (ödem), högt blodtryck och hjärtsvikt har rapporterats i samband med behandling med NSAID.

Biverkningarna är listade enligt hur vanligt förekommande de är, enligt följande:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

Följande biverkningar är viktiga att uppmärksamma och kräver omedelbara åtgärder. Du ska sluta ta Ibuprofen Actavis och kontakta läkare omedelbart om följande symtom uppstår:

Vanliga:

 • Svart, tjärliknande avföring eller blodblandad kräkning (blödning från sår i magtarmkanalen).

Mycket sällsynta:

 • Svullnad i ansikte, tunga eller svalg som kan ge mycket stora svårigheter att andas (angioödem), snabb hjärtrytm, kraftigt blodtrycksfall eller livshotande chock.

 • Plötslig allergisk reaktion med andnöd, väsande andning och blodtrycksfall.

 • Svåra utslag med blåsor på huden, speciellt på armar, ben, händer och fötter. Ansikte och läppar kan också vara involverade (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom). Detta kan bli ännu allvarligare då blåsorna blir större och sprider sig samt leder till avlossning av huden (Lyells syndrom). Det kan också uppstå svåra infektioner med vävnadsdöd i hud, underhud, bindväv och muskler.

Har rapporterats:

 • En allvarlig hudreaktion som kallas DRESS-syndrom kan förekomma. Symtom på DRESS innefattar: hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).

 • Utbredda röda, fjällande utslag med knölar under huden och blåsor huvudsakligen i hudveck, på bålen och armarna tillsammans med feber vid början av behandlingen (akut generaliserad exantematös pustulos). Sluta använda Ibuprofen Actavis omedelbart om du utvecklar dessa symtom och sök läkarhjälp omedelbart. Se även avsnitt 2.

Du ska sluta ta medicinen och kontakta läkare så snart som möjligt om följande biverkningar uppstår:

Mycket vanliga:

 • Halsbränna, magsmärta, matsmältningsbesvär.

Mindre vanliga:

 • Dimsyn eller andra ögonproblem såsom ljuskänslighet.

 • Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, klåda, astmaattacker (ibland tillsammans med lågt blodtryck).

 • Din hud blir känsligare för ljus


Sällsynta:

 • Synförlust.

Mycket sällsynta:

 • Akut ansamling av vätska i lungorna som ger andningssvårigheter, högt blodtryck, vätskeansamling och viktuppgång.

Andra biverkningar som förekommer är:

Mycket vanliga:

 • Rubbningar i magtarmkanalen såsom diarré, illamående, kräkningar, gaser i magen, förstoppning.

Vanliga:

 • Sår i magtarmkanalen med eller utan perforation (hål i magtarmväggen).

 • Inflammation i tarmarna och förvärrad inflammation i tjocktarm (kolit) och matsmältningskanal (Crohns sjukdom). Komplikationer förknippade med utbuktningar på tjocktarmen (hål i tarmväggen eller fistel).

 • Ej synlig blödning från tarmen som kan leda till anemi (lågt blodvärde).

 • Sår och inflammation i munnen.

 • Huvudvärk, sömnighet, svindel, yrsel, trötthet, oro, insomningsproblem och irritabilitet.

Mindre vanliga:

 • Inflammation i magslemhinnan.

 • Njurproblem inklusive utveckling av ödem (vätskeansamling), inflammation i njurarna och njursvikt.

 • Rinnande näsa.

 • Andningssvårigheter (bronkospasm).

Sällsynta:

 • Depression, förvirring, hallucinationer.

 • Lupus erythematosus syndrom.

 • Ökning av urea i blodet och andra leverenzymer, sänkning av hemoglobin och hematokritvärden, påverkan på blodplättar och förlängd blödningstid, sänkt kalciumnivå och förhöjd urinsyranivå i serum.

Mycket sällsynta:

 • Obehag av hjärtklappning, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och högt blodtryck.

 • Rubbningar i blodbildningen (med symtom såsom feber, halsont, ytliga sår i munnen, influensaliknande symtom, kraftig trötthet, näs- och hudblödningar).

 • Öronringning eller öronsusning (tinnitus).

 • Inflammation i matstrupe och bukspottkörtel.

 • Förträngningar i tarmen.

 • Akut inflammation i levern, gulfärgning av hud och ögonvitor, nedsatt leverfunktion, leverskada, leversvikt.

 • Skada på njurvävnad.

 • Håravfall.

Har rapporterats:

 • Stickningar i händer och fötter.

 • Ångest.

 • Nedsatt hörsel.

 • Allmän sjukdomskänsla.

 • Inflammation i synnerven som kan orsaka problem med synen.

 • Hjärnhinneinflammation utan bakteriell infektion (aseptisk meningit)

Ibuprofen Actavis kan i sällsynta fall påverka antalet av de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symptom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ibuprofen Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningarna efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ibuprofen. Varje filmdragerad tablett innehåller 600 mg ibuprofen.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydroxipropylcellulosa, natriumlaurilsulfat, kroskarmellosnatrium, talk.

  Filmdragering (Opadry vit 06B28499): Hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett.

Vita, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter med brytskåra på en sida.

Förpackningsstorlekar:

Blister: 6, 10, 12, 20, 24, 30, 50, 60, 90, 100 och 250 filmdragerade tabletter.

Tablettburk: 10, 20, 30, 50, 100 och 250 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220-Hafnarfjordur

Island

Tillverkare

Balkanpharma Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str, Dupnitsa, 2600, Bulgarien

Balkanpharma-Razgrad AD, 68 Aprilsko vastanie Blvd., Razgrad, 7200, Bulgarien

Lokal företrädare

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-19