Ibuprofen 2care4

Filmdragerad tablett 400 mg Ibuprofen 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

98:48

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046264614785

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ibuprofen 2care4

400 mg filmdragerade tabletter
ibuprofen
Laktosmonohydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ibuprofen 2care4 är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ibuprofen 2care4
3. Hur du använder Ibuprofen 2care4
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ibuprofen 2care4 ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ibuprofen 2care4 är och vad det används för

Ibuprofen 2care4 tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Ibuprofen 2care4 är febernedsättande, smärtlindrande och inflammationsdämpande.

Ibuprofen 2care4 används för behandling av lätt till måttlig smärta, feber, reumatiska tillstånd (reumatoid artrit, artros) och menstruationssmärtor, hos vuxna och ungdomar (12-18 år, 40 kg och över).

Ibuprofen som finns i Ibuprofen 2care4 kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ibuprofen 2care4

Använd inte Ibuprofen 2care4

Ta inte Ibuprofen 2care4

 • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • under de tre sista månaderna av graviditeten

 • om du har ökad blödningsbenägenhet

 • om du har svår lever- eller njursjukdom

 • om du har svår hjärtsvikt

 • om du har magsår, tolvfingertarmsår eller blödning, eller tidigare fått magsår, tolvfingertarmsår eller blödning vid behandling med Ibuprofen 2care4 eller liknande preparat

 • om du någonsin har haft blödningar eller perforation (hål) i din mage eller tarm när du har tagit NSAID

 • om du har fått allergiska symtom (t.ex. andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande antiinflammatoriska läkemedel

 • om du är barn eller ungdom under 12 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibuprofen 2care4:

 • om du har vissa störningar i immunsystemet (olika bindvävsstörningar, systemisk lupus erythematosus (SLE), tillstånd där immunsystemet påverkar bindväven vilket resulterar i ledsmärta, hudförändringar och störningar i andra organ) eftersom det kan öka risken för ickebakteriell hjärnhinneinflammation om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

 • om du har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärta) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive mini-stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA))

 • om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare

 • om du har astma, kronisk rinit (kroniskt täppt och rinnande näsa) eller allergiska sjukdomar eftersom Ibuprofen 2care4 kan orsaka andningssvårigheter, utslag eller en allvarlig allergisk reaktion när du har någon av dessa tillstånd

 • om du har inflammatoriska tarmsjukdomar, tidigare har haft magsår eller tendenser för ökad blödning.

 • om du har en infektion - se rubriken ”Infektioner” nedan.

Lägsta möjliga dos och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än vad som rekommenderas kan medföra risker. Detta innebär även att en kombination av flera NSAID-preparat vid samma doseringstillfälle ska undvikas.

Om du använder smärtstillande läkemedel under en längre tid kan detta orsaka huvudvärk vilket inte ska behandlas med mer smärtstillande läkemedel. Om du tror att detta stämmer in på dig, tala med läkare eller apotekspersonal.

Patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, särskilt äldre patienter, ska kontakta läkare vid symtom från buken (speciellt blödning i mag-tarmkanalen). Detta gäller i synnerhet i början av behandlingen.

Äldre patienter bör vara medvetna om deras ökade risk för biverkningar, särskilt blödning och perforering (hål) i mag-tarmkanalen, vilket kan vara livshotande.

Behandlingen måste avslutas och en läkare kontaktas när blödningar i mag-tarmkanalen eller sårbildning inträffar under behandling med Ibuprofen 2care4.

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

Detta läkemedel tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan minska fertiliteten hos kvinnor. Denna effekt är tillfällig och upphör när du slutar ta läkemedlet, se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.

Ta inte Ibuprofen 2care4 om du planerar att bli gravid. Rådfråga din läkare först. Se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.

Sluta att ta Ibuprofen 2care4 och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom

(angioödem):

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats i samband med behandling med Ibuprofen 2care4. Du ska omedelbart sluta ta Ibuprofen 2care4 och söka läkarhjälp om du utvecklar några som helst hudutslag, sår på slemhinnor, blåsor eller andra tecken på allergi, då detta kan vara de första tecknen på en mycket allvarlig hudreaktion. Se avsnitt 4.

Ibuprofen 2care4 kan ge ett minskat antal vita blodkroppar och motståndskraften mot infektioner kan försämras. Om du får en infektion med symtom som t.ex. feber eller allvarlig försämring av allmäntillståndet eller feber med lokala infektionssymtom som t.ex. ont i hals/svalg/mun eller urinvägsproblem ska du omedelbart uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet vita blodkroppar har minskat (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar läkaren om ditt läkemedel.

Försiktighet ska vidtas för uttorkade patienter eftersom det finns en risk för nedsatt njurfunktion, särskilt hos uttorkade barn, ungdomar och äldre.

Infektioner

Ibuprofen 2care4 kan dölja tecken på infektioner såsom feber och smärta. Därför kan Ibuprofen 2care4 göra att lämplig behandling av infektionen fördröjs och att risken för komplikationer därmed ökar. Detta har iakttagits vid lunginflammation orsakad av bakterier och vid bakteriella hudinfektioner i samband med vattkoppor. Om du tar detta läkemedel medan du har en infektion och symtomen på infektionen kvarstår eller förvärras, ska du kontakta läkare omedelbart.

Vid vattkoppor bör läkemedlet inte användas.

Barn och ungdomar

Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.

Ibuprofen 2care4 400 mg tabletter ska inte ges till barn och ungdomar under 12 år eller under 40 kg.

Andra läkemedel och Ibuprofen 2care4

Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

Ibuprofen 2care4 kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel, inklusive de som används för att behandla/förebygga:

 • blodproppar (blodförtunnande läkemedel, t.ex. acetylsalicylsyra, dikumarol, warfarin, tiklopidin)

 • högt blodtryck (diuretika, ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockerare t.ex. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex. losartan)

 • tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

 • manodepressiv sjukdom (litium)

 • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

 • smärta (acetylsalicylsyra)

 • depression (så kallade SSRI – selektiva serotoninåterupptagshämmare)

 • avstötningsreaktioner hos organtransplanterade patienter (läkemedel som hämmar immunsystemet som ciklosporin eller takrolimus)

 • inflammation (kortikosteroider)

 • svampinfektioner (t.ex. vorikonazol och flukonazol)

 • bakterieinfektioner (vissa antibiotika inklusive aminoglykosider)

 • diabetes (sulfonureider)

 • högt kolesterol (kolestyramin)

 • HIV-infektion (zidovudin)

Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibuprofen 2care4. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuprofen 2care4 med andra läkemedel

Ibuprofen 2care4 med mat, dryck och alkohol

Ibuprofen 2care4 kan tas tillsammans med mat och dryck. Ibuprofen 2care4 verkar snabbare om tabletten tas på fastande mage. Om Ibuprofen 2care4 tas tillsammans med alkohol kan biverkningarna öka.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Gravida kvinnor ska inte använda Ibuprofen 2care4 under de tre sista månaderna av graviditeten. Användning av Ibuprofen 2care4 ska undvikas av kvinnor som försöker att bli eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Ibuprofen passerar över i bröstmjölk. Användning rekommenderas därför inte vid amning. Rådgör med läkare om du behöver ta Ibuprofen 2care4 mer än tillfälligt under amning.

Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som försöker bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

Körförmåga och användning av maskiner

Ibuprofen 2care4 kan försämra reaktionsförmågan hos vissa personer t.ex. på grund av biverkningar som synstörningar, yrsel eller dåsighet. Detta bör beaktas vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning, och gäller i högre grad kombination med alkohol.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ibuprofen 2care4 innehåller Laktosmonohydrat

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Ibuprofen 2care4

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den lägsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symtomen. Kontakta läkare omedelbart om du har en infektion och symtomen (såsom feber och smärta) kvarstår eller förvärras (se avsnitt 2).

Rekommenderad dos är:

Vuxna och ungdomar över 12 år (över 40 kg)

Lätt till måttlig smärta och feber

En 400 mg tablett som en engångsdos eller 1‑3 gånger per dygn. Vänta 4‑6 timmar mellan doseringstillfällen. Engångsdoser som överskrider 400 mg har inte visats ha någon ytterligare smärtlindrande effekt. Maximal dygnsdos ska inte överskrida 3 tabletter (1200 mg).

Menstruationssmärta: En 400 mg tablett 1‑3 gånger per dygn vid behov. Vänta 4‑6 timmar mellan doseringstillfällen. Behandlingen påbörjas vid första tecken på menstruationssmärta. Maximal dygnsdos ska inte överskrida 3 tabletter (1200 mg).

Reumatiska sjukdomar (vuxna och ungdomar över 12 år): En 400 mg tablett 3 gånger per dygn. Vänta 4‑6 timmar mellan doseringstillfällen. För snabbare lindring av morgonstelhet kan den första dosen ges på fastande mage.

Rekommenderad dos hos ungdomar är 20 mg/kg till högst 40 mg/kg kroppsvikt per dygn uppdelat på 3 till 4 doser.

Maximal dygnsdos ska inte överskrida 6 tabletter (2400 mg).

För att undvika en övergående svidande känsla i svalg eller mun ska tabletterna sväljas hela och sköljas ned med minst ett halvt glas vatten. För snabbare effekt kan Ibuprofen 2care4 tas på fastande mage. Om du har en känslig mage tas tabletterna helst med eller efter måltid.

Om du har allvarlig lever- eller njursjukdom eller är äldre fastställer läkaren lägsta möjliga lämpliga dos för dig.

Om du använt för stor mängd av Ibuprofen 2care4

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, öronringningar, förvirring och ryckiga ögonrörelser. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urin, frusenhet och andningssvårigheter rapporterats.

Om du har glömt att använda Ibuprofen 2care4

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

 

Mycket allvarliga biverkningar

Sluta att ta Ibuprofen 2care4 och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

Angioödem, (en mindre vanlig biverkan)

 • svullnad i ansikte, tunga eller svalg

 • svårighet att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Ibuprofen 2care4 kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos) med sänkt motståndskraft mot infektioner som följd (en mindre vanlig biverkning). Du ska omedelbart kontakta din läkare om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Det är viktigt att du informerar din läkare om dina läkemedel.

Allvarliga förändringar i huden och slemhinnorna såsom epidermal nekrolys och/eller erythema multiforme har rapporterats (en mycket sällsynt biverkning). Dessutom kan en allvarlig hudreaktion som kallas DRESS-syndrom förekomma. Symptom på DRESS innefattar: hudutslag, feber, svullnad av lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar). Sluta ta

Ibuprofen 2care4 och kontakta läkare om du får utslag eller sår i slemhinnorna. De allvarliga utslagen kan inkludera blåsor på huden, särskilt på benen, armarna, händerna och fötterna, och kan även involvera ansiktet och läpparna. Detta kan även bli ännu mer allvarligt då blåsorna kan bli större och sprida ut sig och delar av huden kan falla av (toxisk epidermal nekrolys). Det kan också förekomma allvarliga infektioner med förstörelse (nekros) av huden, subkutan vävnad och muskler.

Utbredda röda, fjällande utslag med knölar under huden och blåsor huvudsakligen i hudveck, på bålen och armarna tillsammans med feber vid början av behandlingen (akut generaliserad exantematös pustulos). Sluta använda Ibuprofen 2care4 omedelbart om du utvecklar dessa symtom och sök läkarhjälp omedelbart. Se även avsnitt 2. Frekvensen av dessa biverkningar är inte känd.

Andra möjliga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Huvudvärk,

 • Ostadighetskänsla

 • Mag-tarmbiverkningar (matsmältningsbesvär, diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor, väderspänningar, förstoppning, svart avföring, blödning från mage och tarm, blodblandade kräkningar)

 • Hudutslag

 • Trötthet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Allergisk snuva

 • Överkänslighet

 • Sömnlöshet, lätt oro

 • Synstörningar, hörselskador

 • Kramp i luftrören, astma

 • Sår i munnen

 • Magsår, tarmsår, brustet magsår, inflammation i magslemhinnan

 • Inflammation i levern, gulsot, nedsatt leverfunktion

 • Klåda, små blödningar i hud och slemhinnor

 • Ljuskänslighet

 • Nedsatt njurfunktion

 • Förändrad blodbild

 • Anemi (en minskning av antalet röda blodkroppar eller hemoglobin vilket kan göra huden blek och kan leda till svaghet)

 • Sömnighet

 • Stickande känsla (myrkrypningar)

 • Hörselförlust

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Icke-bakteriell hjärnhinneinflammation

 • Allergisk reaktion

 • Depression, förvirring

 • Synnedsättning, tinnitus (öronringningar), yrsel

 • Leverskador och vätskeansamling i kroppen

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Inflammation i bukspottkörteln

 • Leversvikt

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

 • Försämring av sår i tjocktarmen (kolit) och Crohns sjukdom 

 • Hjärtsvikt, hjärtinfarkt, högt blodtryck

Observera att Ibuprofen 2care4 kan förlänga blödningstiden.

I enstaka fall förekommer allvarliga biverkningar i huden i samband med vattkoppor.

När NSAID används kan en infektionsrelaterad inflammation i huden utvecklas eller förvärras (t.ex. kan ett tillstånd såsom nekrotiserande fasciit utvecklas vilket kännetecknas av intensiv smärta, hög feber, svullen och varm hud, blåsbildning, vävnadsdöd). Om tecken på en infektion uppkommer eller blir värre under användning av ibuprofen rekommenderas du att besöka din läkare omedelbart.

Läkemedel som Ibuprofen 2care4 kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ibuprofen 2care4 ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på flaskan, blistret eller kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska användas inom 1 år efter första öppnande av burken.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En tablett innehåller 400 mg ibuprofen.

 • Den aktiva substansen är ibuprofen.

 • Övriga innehållsämnen är: majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, stearinsyra, natriumlaurilsulfat, povidon (K-30), talk, hypromellos (2910, E 464), laktosmonohydrat, triacetin och titaniumdioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, kapselformade, 16.6 x 7.75 mm, bikonvexa filmdragerade tabletter som är släta på båda sidorna.

400 mg:

Blister: 6, 10, 12, 20, 24, 30, 60 filmdragerade tabletter

Burk: 100 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

2care4 Generics ApS

Stenhuggervej 12-14

DK-6710 Esbjerg V

Danmark

Tillverkare

2care4 Generics ApS

Stenhuggervej 12-14

DK-6710 Esbjerg V

Danmark

S.C. SANTA S.A.

Str. Carpatilor nr. 60, obiectiv nr. 47, 48, 58, 133, 156 Brasov, jud. Brasov,

Cod 500269, Rumänien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Sverige: Ibuprofen 2care4

Irland:   Miofen 400mg Film-coated Tablets


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-03