Hydrokortison Orifarm

Tablett 20 mg Hydrokortison 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

409:44

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046265627913

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Hydrokortison Orifarm

10 mg, 20 mg tabletter
Hydrokortison

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hydrokortison Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Orifarm
3. Hur du använder Hydrokortison Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hydrokortison Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hydrokortison Orifarm är och vad det används för

Hydrokortison Orifarm innehåller hydrokortison framställt på syntetisk väg.

Hydrokortison tillhör en grupp läkemedel som kallas steroider. Det fullständiga namnet är kortikosteroider. Kortikosteroider förekommer naturligt i kroppen, och bidrar till att bibehålla hälsa och välbefinnande. Att tillföra kroppen extra kortikosteroider (såsom hydrokortison) är ett effektivt sätt att behandla olika sjukdomar som involverar inflammation i kroppen. Hydrokortison dämpar inflammationer som annars skulle kunna förvärra ditt tillstånd. Du måste ta detta läkemedel regelbundet för att få full nytta av det.

Hydrokortison Orifarm används för:

 • Att ersätta hydrokortison hos barn och ungdomar (till och med 18 års ålder) då en del av binjuren inte fungerar normalt

 • Akut behandling av vuxna och barn med svår astma, överkänslighetsreaktioner mot läkemedel, serumsjuka (överkänslighetsreaktion mot proteiner), lokal svullnad av huden och/eller slemhinnorna (angioödem), och livshotande allergiska reaktioner (anafylaxi).

Hydrokortison som finns i Hydrokortison Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Orifarm

Använd inte Hydrokortison Orifarm

 • om du är allergisk mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Höga doser av kortikosteroider kan försvaga ditt immunförsvar. Om detta gäller dig, får du inte ges vacciner som innehåller levande försvagade virus eller bakterier eftersom det kan ge dig en infektion.

Innan du tar Hydrokortison Orifarm

Tala med din läkare först, om

 • Du har eller har haft en allvarlig depression eller manodepressiv sjukdom (bipolär sjukdom). Detta gäller även om du haft en depression innan eller medan du tagit steroider som hydrokortison.

 • Någon nära familjemedlem har haft dessa sjukdomar.

Om något av detta gäller dig, tala med läkare innan du tar hydrokortison.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Hydrokortison Orifarm, om du har eller har haft:

 • diabetes (sockersjuka)

 • magsår eller sår i tarmen

 • osteoporos (benskörhet)

 • glaukom - förhöjt tryck i ögat

 • hjärtproblem (hjärtsvikt, nyligen inträffad hjärtinfarkt)

 • högt blodtryck

 • njur- eller leverproblem

 • epilepsi

 • inflammatorisk tarmsjukdom

 • nyligen genomgått en operation där en konstgjord öppning mellan två normalt åtskilda utrymmen skapats (anastomos)

 • psykiska problem

 • problem med sköldkörteln

 • vattkoppor, mässling eller bältros. Undvik kontakt med människor som är smittade av eller har vattkoppor, mässling eller bältros. Om du kommer i kontakt med dessa sjukdomar, kontakta läkare omedelbart

 • infektion orsakad av tarmparasiter (t.ex. amoebiasis eller strongyloidiasis). Hydrokortison kan aktivera eller förvärra sådana infektioner

 • tuberkulos

 • herpes simplex infektion i ögat. Hydrokortison kan aktivera eller förvärra svamp- och virusinfektioner i ögat

 • muskelsvaghet efter att tidigare ha tagit steroider.

Kontakta läkare om du utvecklar några nya infektioner under behandling med Hydrokortison Orifarm. Långtidsbehandling med höga doser av hydrokortison kan öka risken att utveckla infektioner eftersom hydrokortison kan dölja de vanliga infektionssymtomen.

Om hydrokortison ges till ett spädbarn som är för tidigt fött kan hjärtats funktion och struktur behöva övervakas.

Kontakta din läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Psykiska problem under behandling med hydrokortison

Psykiska problem kan inträffa när du tar steroider som hydrokortison (se även avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

 • Dessa sjukdomar kan vara allvarliga.

 • I regel börjar de inom några dagar eller veckor efter påbörjad behandling.

 • Det är mer sannolikt få dessa sjukdomar vid höga doser.

 • De flesta av dessa sjukdomar försvinner om dosen sänks eller om medicineringen upphör. Men om sjukdomar uppstår kan de kräva behandling.

Tala med läkare om du (eller någon som tar detta läkemedel) visar tecken på psykiska problem. Det är särskilt viktigt om du är deprimerad eller har självmordstankar, och när dosen sänks eller behandlingen upphör. I ett fåtal fall har psykiska problem inträffat under nedtrappning av dosen.

Stress, skador, operationer

Om du tar eller nyligen har tagit Hydrokortison Orifarm och du blir sjuk, drabbas av stress, skadas eller ska genomgå en operation, tala med din läkare. Din dos av Hydrokortison Orifarm kan behöva ökas (eller du kanske måste börja ta det igen under en kort tid) för att förhindra ett kraftigt blodtrycksfall.

Vid akut binjurebarksinsufficiens måste hydrokortison ges i högre doser intravenöst tillsammans med vätska och elektrolyter.

Vacciner

Om du behöver vaccin under behandling med kortikosteroider, bör du vara medveten om att vaccinets skydd kanske inte är lika effektivt som vanligt. Vissa vacciner ska undvikas under kortikosteroidbehandling, se avsnittet "Använd inte Hydrokortison Orifarm".

Blodets levringsförmåga (koagulationsförmåga)

Kortikosteroider kan påverka blodets levringsförmåga, så försiktighet uppmanas om du samtidigt tar något läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga (se avsnittet "Andra läkemedel och Hydrokortison Orifarm").

Barn

Kortikosteroidbehandling kan orsaka tillväxthämning och risken för biverkningar kan vara högre.

Andra läkemedel och Hydrokortison Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

I synnerhet, ta inte detta läkemedel och kontakta din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

 • Fenytoin, karbamazepin och barbiturater – används för att behandla epilepsi.

 • Rifampicin eller rifabutin – används för att behandla tuberkulos.

 • Efavirenz och nevirapin – används för att behandla hiv-infektion.

 • Johannesört (Hypericum perforatum) – används för att behandla lätt nedstämdhet och lindrig oro.

 • Ketokonazol tabletter – används för att behandla Cushings syndrom - då kroppen producerar ett överskott av kortisol.

 • Itrakonazol, posakonazol, vorikonazol och amfotericin B – används för att behandla svampinfektioner.

 • Erytromycin, telitromycin, klaritromycin och fluorokinoloner– används för att behandla bakterieinfektioner.

 • Blodtryckssänkande läkemedel.

 • Blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia), t.ex. warfarin eller acetylsalicylsyra.

 • Läkemedel mot diabetes (inklusive insulin).

 • Vätskedrivande läkemedel (diuretika)

 • Hjärtglykosider (för behandling av hjärtsvikt), t.ex. digoxin.

 • Läkemedel som används för att behandla astma eller andra andningsproblem (t.ex. teofyllin, bambuterol, fenoterol, formoterol, ritodrin, salmeterol, salbutamol, terbutalin).

 • Läkemedel mot inflammation, smärta eller feber (dvs NSAID), t.ex. ibuprofen, diklofenak eller naproxen.

 • Somatropin (tillväxthormon).

 • Mifepriston (för avbrytande av graviditet).

 • Vacciner. Kortikosteroider kan minska effekten av vacciner och öka risken för påverkan på nervsystemet). Vacciner som innehåller levande försvagade virus eller bakterier bör undvikas helt och hållet (se avsnittet "Ta inte Hydrokortison Orifarm").

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Hydrokortison Orifarm och din läkare kan vilja övervaka dig noggrant om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Hydrokortison Orifarm med mat och dryck

Hydrokortison Orifarm kan tas tillsammans med måltid vilket kan minska eventuella matsmältningsbesvär.

Undvik att dricka grapefruktjuice under behandling. Grapefruktjuice kan försämra kroppens nedbrytning av hydrokortison och därmed öka mängden av hydrokortison i blodet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Under graviditet bör hydrokortison först ges efter särskilt övervägande.

Amning

Hydrokortison passerar över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Hydrokortison Orifarm har ingen påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hydrokortison Orifarm innehåller laktos

En Hydrokortison Orifarm 10 mg tablett innehåller 37,5 mg laktos och Hydrokortison Orifarm 20 mg tablett innehåller 75 mg laktos.

Laktos är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Hydrokortison Orifarm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Doseringen är individuell och bestäms av din läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du upplever att effekten av behandlingen är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apoteket.

Vid ersättningsbehandling är den första dosen på morgonen vanligtvis högre än de senare doserna, för att efterlikna den normala dygnsrytmen för utsöndring av kortikosteroider.

Akutbehandling för vuxna och barn

- Tag 6-8 tabletter (60 – 80 mg) var 4-6 timme under 24 timmar. Därefter ska dosen minskas gradvis över flera dagar enligt läkarens anvisningar.

Ersättningsbehandling för barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 18 år)

Hydrokortison Orifarm kan användas till barn mellan åldrarna 1 månad och 18 år där tablettberedning bedöms lämplig.

 • Medfött ökat antal celler i binjurebarken (medfödd binjurebarkshyperplasi):

  Doseringen är individuell och bestäms av läkaren beroende på patientens längd och vikt. Den dagliga dosen fördelas på 3 doser. Läkaren kommer att justera dosen beroende på individuell effekt.

 • Otillräcklig produktion av steroidhormoner från binjurarna (binjurebarksvikt):Läkaren kommer att bestämma en individuell dos baserat på patientens längd och vikt. Den dagliga dosen fördelas på 3 doser. Läkaren kommer att justera dosen beroende på individuell effekt: högre doser kan behövas.

Användning i särskilda patientgrupper eller särskilda situationer

Din läkare kan vilja ändra dosen eller övervaka din behandling noggrant om du är äldre, har leverproblem eller problem med binjurarna, stress, skador eller infektioner, eller om du har en operation inplanerad.

Kan tas tillsammans med måltid vilket kan minska eventuella matsmältningsbesvär. Tabletterna bör sväljas med vatten. Tabletterna kan delas i två lika stora doser.

Undvik att dricka grapefruktjuice under behandling, eftersom det kan öka mängden hydrokortison i blodet.

Om du använt för stor mängd av Hydrokortison Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Hydrokortison Orifarm

Hoppa över den missade dosen och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Hydrokortison Orifarm

Om behandling ska avslutas efter långvarigt bruk är det viktigt att doseringen trappas ner successivt enligt läkarens rekommendationer.

Att sluta ta Hydrokortison Orifarm kan leda till otillräckliga mängder av steroidhormoner i kroppen. Om du plötsligt slutar att ta Hydrokortison Orifarm kan du få abstinensbesvär som smärtor i muskler eller leder, feber, svaghet, illamående, förhöjt tryck i skallen, och lågt blodtryck.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna kan vara mer uttalade hos äldre och barn.

Vid behandling med hydrokortison för att ersätta det hydrokortison som kroppen normalt producerar är risken för biverkningar liten i förhållande till om man ger hydrokortison i inflammationshämmande syfte, då dosen ofta är betydligt högre.

Biverkningarna som listas nedan har rapporterats när hydrokortison getts som behandling för andra sjukdomstillstånd än som ersättningsbehandling vid binjurebarksvikt, ofta i högre doser.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Ökad infektionskänslighet (om du har en ”vilande” infektion (t.ex. tuberkulos eller herpes) i kroppen kan den blossa upp).

 • Binjurebarksvikt efter utsättande, utsättningssymtom (huvudvärk, illamående, yrsel, aptitlöshet, svaghet, humörsvängningar, slöhet och oönskade reaktioner på stressituationer)

 • Patienter som har diabetes kan försämras i sin sjukdom.

 • Tillväxten hos barn kan hämmas.

 • Läkemedlet kan efter en längre tids användning framkalla högt tryck i ögat samt oklarhet i linsen.

 • Vid långtidsbehandling kan det förekomma en avkalkning av skelettet med risk för benbrott.

 • Ökat antal vita blodkroppar.

 • En anhopning av vatten i kroppen kan uppstå som leder till högt blodtryck.

 • Kaliumbrist i blodet (märks bl.a. vid blodprov).

 • Svullnad av ansiktet, uppsvälld buk samt avsmalnande armar och ben.

 • Tunn eller känslig hud, huden kan bli rödrosa med eventuella blåstrimmor, acne, bristningar, allergisk hudinflammation och onormal behåring.

 • Sårläkning kan försämras.

 • Humöret kan påverkas ofta i form av upprymdhet, psykiska besvär.

 • Överkänslighet.

 • Sömnlöshet.

 • Förhöjt blodtryck.

 • Försämring av hjärtsvikt.

 • Matsmältningsbesvär. Ett magsår eller sår på tarmen kan förvärras under behandlingen.

 • Blodpropp.

 • Förhöjt tryck i kraniet hos barn.

 • Dimsyn.

 • Förtjockning av hjärtmuskeln (hypertrofisk kardiomyopati) hos för tidigt födda spädbarn.

 • Viktökning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Hydrokortison Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är hydrokortison; 1 tablett innehåller 10 mg respektive 20 mg hydrokortison.

 • Övriga innehållsämnen är gelatin, potatisstärkelse, laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), talk (E 553b).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

Hydrokortison Orifarm 10 mg: konvexa, vita, runda, tabletter med brytskåra på ena sidan, märkt ”1” på andra sidan, diameter 6 mm.

Hydrokortison Orifarm 20 mg: konvexa, vita, runda, tabletter med brytskåra på ena sidan, diameter 8 mm.

Förpackningsstorlekar

Tabletter 10 mg och 20 mg:

Plastburk: 30 och 100 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Tillverkare

Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark

och

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-10-27