Hirudoid

Glukosaminoglykanpolysulfat, kräm, 100 g

94:-

Ord. butikspris 109:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från HirudoidAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Hirudoid används för att påskynda upplösning och tillbakagång av blåmärken. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046265592860

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Hirudoid

kräm
glukosaminoglykanpolysulfat
cetostearylalkohol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hirudoid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hirudoid
3. Hur du använder Hirudoid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hirudoid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hirudoid är och vad det används för

Hirudoid används för att påskynda upplösning och tillbakagång av tromboflebiter (inflammation och blodpropp i venvägg) och hematom (blåmärke).

Hirudoid tränger genom huden in i de ytliga vävnaderna där det motverkar bildandet av ytliga blodproppar samt påskyndar upplösning och tillbakagång av ytliga blodproppar, blåmärken och svullnad.

2. Vad du behöver veta innan du använder Hirudoid

Använd inte Hirudoid

  • om du är allergisk mot glukosaminoglykanpolysulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Hirudoid kräm.

Bör ej användas på öppna sår, på skadad hud eller i ögonen.

Graviditet och amning

Inga kända risker.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker.

Hirudoid innehåller cetostearylalkohol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Hirudoid

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3-5 cm krämsträng appliceras och masseras lätt in på det berörda området en till flera gånger dagligen.Vid smärtsamma tillstånd kan Hirudoid i stället för att masseras in, appliceras med kompress som bestrukits med kräm. Krämsträngens längd anpassas till det berörda områdets storlek.

öppning av tuben

Tuben öppnas med spetsen på kapsylens ovansida. Tryck och vrid ordentligt. Ett för litet hål leder till att tuben kan spricka (se illustration).

Om du använt för stor mängd av Hirudoid

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Hudutslag på grund av överkänslighet mot i krämen ingående ämnen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Hirudoid ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25oC.

Används inom 12 månader efter första öppnandet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 g Hirudoid kräm innehåller:

  • Glukosaminoglykanpolysulfat 3 mg.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är Glycerol, kaliumhydroxid, stearinsyra, ullfettalkoholer, vitt vaselin, cetostearylalkohol, myristylalkohol, konserveringsmedel (metylparahydroxibensoat E 218, tymol, propylparahydroxibensoat E 216), isopropylalkohol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit kräm.

Förpackningsstorlek: 1 x 50 g, 10 x 50 g, 1 x 100 g i aluminiumtub.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen

Tyskland

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS
Marielundvej 46 A
2730 Herlev
Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-16


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar