Glycophos

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 x 20 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

222:68

Köp via recept

EAN: 07046265351467

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Glycophos

koncentrat till infusionsvätska, lösning
natriumglycerofosfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glycophos är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du ges Glycophos
3. Hur du ges Glycophos
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glycophos ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glycophos är och vad det används för

Glycophos är en koncentrerad tillsatslösning av fosfat och natrium.
Glycophos används för att tillgodose fosfatbehovet hos vuxna och barn vid intravenös näringstillförsel (dropp).

2. Vad du behöver veta innan du ges Glycophos

Du ska inte ges Glycophos

  • om du är allergisk mot natriumglycerofosfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har svårt nedsatt njurfunktion

  • om du är i chock

  • om du har vätskebrist.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Glycophos:

  • om du har nedsatt njurfunktion.

Andra läkemedel och Glycophos

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Glycophos med mat och dryck

Effekten av Glycophos påverkas inte av samtidigt födointag.

Graviditet och amning

Glycophos medför inga kända risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Glycophos har inga kända effekter på det ammade barnet.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Glycophos har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du ges Glycophos

Doseringen av Glycophos är individuell och bestäms av din läkare. Glycophos ges som en intravenös infusion (dropp) under minst 8 timmar.

Om du ges för stor mängd av Glycophos

Eftersom Glycophos kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska, är det inte troligt att du kommer att få för lite eller för mycket. Om du känner av svåra biverkningar eller tror att du har fått för mycket läkemedel, tala om detta för din läkare omedelbart.

Om du har glömt att använda Glycophos

Om du tror att en dos Glycophos har missats att ges till dig, tala om detta för din läkare eller sjuksköterska omedelbart.

Om du slutar att använda Glycophos

Vården bestäms av läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Glycophos har inga kända biverkningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Glycophos ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumglycerofosfat.

  • Övriga innehållsämnen är saltsyra (för justering av pH-värdet) och vatten för injektionsvätskor.

1 ml lösning innehåller: Natriumglycerofosfatpentahydrat 306,1 mg motsvarande vattenfri natriumglycerofosfat 216 mg.

Glycophos innehåller 1 mmol fosfat och 2 mmol natrium per ml.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glycophos är en klar, färglös vätska som finns i injektionsflaskor eller ampuller av polypropen.

Förpackningsstorlek:

Injektionsflaska: 10 x 20 ml

Ampull: 20 x 20 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Sverige

Tillverkare

Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norge


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-08-22


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Ska spädas.

Tillsatser ska utföras aseptiskt.

Bruten förpackning används omedelbart. Överbliven lösning i bruten förpackning ska kasseras och får inte sparas för senare bruk.

Färdigberedd lösning ska ur mikrobiologisk synvinkel användas omedelbart.

Blandbarhet

Upp till 120 ml Glycophos och 48 mmol kalcium (som CaCl2) kan sättas till 1000 ml Vamin 14 g N/l elektrolytfri, Vamin 18 g N/l elektrolytfri eller Vaminolac.

Upp till 10 ml Glycophos och upp till 10 mmol kalcium (som CaCl2) kan sättas till 1000 ml Glukos 50 mg/ml, 20 ml Glycophos och 20 mmol kalcium kan sättas till 1000 ml Glukos 200 mg/ml och upp till 60 ml Glycophos och 24 mmol kalcium kan sättas till 1000 ml Glukos 500 mg/ml.

Blandbarhetsdata och uppgifter om fysikalisk stabilitet för ett antal blandningar, för tillsats till ftalatfri påse och för tillsats till TPN-lösningar, finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.