Glaudin

Ögondroppar, lösning 2 mg/ml Brimonidin 3 x 5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

165:07

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046261704502

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Glaudin

2 mg/ml ögondroppar, lösning
brimonidintartrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glaudin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Glaudin
3. Hur du tar Glaudin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glaudin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glaudin är och vad det används för

Glaudin innehåller den aktiva substansen brimonidintartrat som sänker det intraokulära trycket (trycket i ögat) hos patienter som har glaukom med öppen kammarvinkel eller okulär hypertension (förhöjt vätsketryck i ögat).

Glaudin kan användas ensamt eller i kombination med andra läkemedel som sänker det intraokulära trycket.

Brimonidintartrat som finns i Glaudin kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Glaudin

Använd inte Glaudin

 • om du är allergisk mot brimonidintartrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du behandlas med läkemedel som klassas som en monoaminoxidas-hämmare (MAO-hämmare), som används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom, t ex selegilin, fenelzin.

 • om du behandlas med vissa läkemedel mot depression (såsom så kallade tricykliska läkemedel mot depression, t ex klomipramin, amitriptylin eller mianserin).

Du måste informera din läkare om du tar några läkemedel mot depression.

Ska inte ges till nyfödda eller spädbarn (upp till 2 års ålder).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Glaudin

 • om du har en svår eller instabil hjärtsjukdom som inte kontrolleras med behandling.

 • om du lider av depression.

 • om du har minskat blodflöde till hjärnan (cerebral insufficiens) eller till hjärtat, t ex kärlkramp eller tilltäppta blodkärl.

 • om du har lågt blodtryck som orsakar yrsel och svindel när du sätter dig upp eller ställer dig upp efter att legat ner (ortostatisk hypotension).

 • om du har kärlkramp i framförallt händer och armar (Raynauds sjukdom), eller en kronisk inflammatorisk sjukdom som orsakar förträngning i blodkärlen på grund av att blodet koagulerar (thrombangiitis obliterans).

 • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.

Barn och ungdomar

Glaudin ska inte användas till nyfödda eller spädbarn (från födseln upp till 2 års ålder).

Glaudin rekommenderas vanligen inte för användning till barn (från 2-12 år) på grund av ökad risk för biverkningar (t ex sömnighet).

Andra läkemedel och Glaudin 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Använd inte Glaudin om du behandlas med MAO-hämmare (monoaminoxidas-hämmare), tricykliska läkemedel mot depression eller mianserin (se avsnitt Använd inte Glaudin).

Substanser som påverkar centrala nervsystemet (CNS):

Brimonidintartrat kan öka effekten av substanser som påverkar det centrala nervsystemet (CNS) (såsom alkohol, barbiturater, t ex fenobarbital som används mot epilepsi, opiater för smärtlindring, t ex kodein, lugnande medel som gör dig sömnig, t ex diazepam, eller narkosläkemedel).

Läkemedel för behandling av sjukdomar i nervsystemet (klorpromazin, metylfenidat) och blodtryckssänkande läkemedel (reserpin):

Försiktighet rekommenderas vid behandling med läkemedel som kan påverka upptaget och omsättningen i blodet av signalsubstanserna adrenalin och noradrenalin och andra så kallade biogena aminer.

Blodtryckssänkande läkemedel, hjärtläkemedel:

En lätt sänkning av blodtrycket har setts hos patienter som tar brimonidintartrat. Försiktighet ska iakttas om Glaudin används samtidigt som blodtryckssänkande läkemedel eller digitalisläkemedel (för behandling av hjärtfladder/flimmer eller hjärtsvikt).

Läkemedel som förstärker eller blockerar överföring av nervimpulser (så kallade adrenoreceptoragonister eller -antagonister): Försiktighet måste iakttas om du tar så kallade alfa-adrenoreceptoragonister såsom fenylefrin (används t.ex. i ögondroppar, nässprayer) eller antagonister (t ex isoprenalin eller prazosin (som används för behandling av högt blodtryck eller andra cirkulationsproblem)).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Studier har ännu inte utförts för att se om det är säkert att använda brimonidintartrat under graviditet. Glaudin ska användas med försiktighet under graviditeten och endast om den förväntade fördelen för modern överväger den möjliga risken för fostret.

Amning

Det är inte känt om brimonidintartrat går över i modersmjölk. Glaudin ska inte ges till ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Glaudin kan orsaka trötthet och/eller dåsighet. Detta kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Glaudin kan orsaka dimsyn och/eller synförändringar. Detta kan påverka din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner speciellt på natten eller i svag belysning.

Om du upplever något av dessa symtom, kör inte bil eller använd maskiner förrän symtomen har klingat av.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Glaudin innehåller bensalkoniumklorid

Glaudin innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid vilket kan ge ögonirritation. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Bensalkoniumklorid kan missfärga mjuka kontaktlinser. Avlägsna kontaktlinser innan du använder Glaudin och vänta minst 15 minuter efter att du tagit läkemedlet innan du sätter in kontaktlinserna igen.


3. Hur du tar Glaudin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Det är mycket viktigt att du tar Glaudin så länge som din läkare har rekommenderat.

Om du upplever att effekten av Glaudin är för svag eller för stark ska du tala om detta för din läkare.

Vuxna (även äldre)

Om din läkare inte gett dig andra instruktioner är den rekommenderade dosen 1 droppe i det påverkade ögat/ögonen två gånger dagligen med cirka 12 timmar emellan.

Bruksanvisning

Glaudin ska endast användas till ögonen. Svälj ej.

Tvätta alltid händerna innan du applicerar ögondropparna:

 1. Luta huvudet bakåt och titta upp i taket.

 2. Dra det undre ögonlocket nedåt tills det bildas en liten ficka.

 3. Håll flaskan upp och ned och kläm tills det kommer en droppe i ögat.

Omedelbart efter att du tagit droppen ska du blunda och samtidigt trycka fingertoppen mot den inre ögonvrån (nära näsan) under 1 minut. Detta hjälper till att minska upptaget av brimonidintartrat i kroppen.

Om du använder mer än ett ögonläkemedel bör de tas med minst 5-15 minuters mellanrum.

Skruva på korken omedelbart efter användning. Du ska undvika att vidröra ögat eller andra ytor med droppspetsen.

Om du har tagit för stor mängd av Glaudin

Vuxna

Biverkningarna listade i avsnitt 4 i denna bipacksedel har rapporterats hos vuxna som använt fler droppar i ögat än förskrivet.

Lågt blodtryck har rapprterats hos vuxna som råkat svälja brimonidintartrat, vilket följdes av en stegring av blodtrycket hos några patienter. Kontakta omedelbart läkare om du av misstag svalt Glaudin. Följande biverkningar har rapporterats vid nedsväljning av andra läkemedel med liknande verkan som brimonidintartrat: kraftlöshet, kräkningar, trötthet, nedsatt medvetandegrad, långsam hjärtrytm, förändringar i hjärtrytmen, minskad pupillstorlek i ögat, nedsatt muskeltonus, andningssvårigheter, låg kroppstemperatur och kramper.

Barn

Fall av överdosering har rapporterats hos barn vilka av misstag svalt brimonidintartrat. Symtomen inkluderar tillfällig koma eller låg medvetandegrad, trötthet, sömnighet, slapphet, låg hjärtfrekvens, låg kroppstemperatur, blekhet och andningssvårigheter. Om något av detta uppträder så kontakta läkare omedelbart.

Vuxna och barn

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen så att läkaren kan se vad du tagit.

Om du har glömt att ta Glaudin

Om du glömt att ta Glaudin, ta då den glömda dosen så fort du kommer på det. Men om det snart är dags att ta nästa dos, hoppa då över den glömda dosen och ta nästa dos istället. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Ändra inte själv den dos som din doktor sagt att du ska ta.

Om du slutar att ta Glaudin

Avbryt eller avsluta inte behandlingen med Glaudin utan att du talat med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du upplever följande biverkningar, eller om de blir svåra under behandling med Glaudin ska du omedelbart kontakta läkare eller sjukhus:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

- Irritation i ögat, inklusive allergiska reaktioner (rodnad, smärta, stickningar, brännande känsla, klåda, känslan av främmande föremål i ögat).

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

- Missfärgning av hornhinnan/fläckar på hornhinnan (ögats yta), blåsor, svullnad eller svår skada (som kan konstateras av ögonläkare och som kan orsaka värk eller obehag i ögat) på ögats yta (korneal erosion eller fläckar).

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

- Allergiska reaktioner som kan orsaka andningssvårigheter, andnöd, svullnad i ansikte, svalg eller tunga.

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

- Inflammation i regnbågshinnan som kan orsaka rodnad, dimsyn och förändringar i pupillens (den svarta pricken i ögat) form samt huvudvärk (iritis).

Andra biverkningar inkluderar:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

- Rodnad, tårfyllda ögon med klåda och varbildning (bindhinneinflammation som kan bero på allergi eller infektion), dimsyn, svullnad och rodnad i ögonlocket som kan bero på allergi (blefarit), upphöjningar på ögat som kan konstateras hos optiker (konjunktivala folliklar)

- Huvudvärk, muntorrhet, trötthet/dåsighet.

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

- Rinnande ögon, ljuskänslighet, skada på ögats främre skikt (ytlig skada på hornhinnan), torra ögon, onormal syn

- Symtom i övre luftvägarna, yrsel, värk i mage och tarm, kraftlöshet, smakpåverkan.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

- Hjärtklappning/oregelbundna hjärtslag (inklusive långsamma eller snabba hjärtslag), depression, torrhet i näsan.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till en av 1 000 personer

- Andnöd.

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

- Minskad pupillstorlek (mios)

- Svimning, högt eller lågt blodtryck, sömnlöshet.

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data
- Hudreaktioner, såsom svullnad i ansiktet, hudrodnad (som kan bero på att blodkärlen har vidgats), kliande hud, utslag, kliande ögonlock.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 barn

- Sömnighet. Detta kan förekomma hos fler än 1 av 2 barn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Glaudin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Öppnad förpackning ska användas inom 28 dagar

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är brimonidintartrat

  1 ml lösning innehåller 2 mg brimonidintartrat motsvarande 1,3 mg brimonidin.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Bensalkoniumklorid (se avsnitt 2 Glaudin innehåller bensalkoniumklorid), poly(vinyl)alkohol, natriumklorid, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten, natriumhydroxid och saltsyra för pH-justering.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glaudin är en klar, lätt grönaktig-gul lösning. Ögondropparna finns tillgängliga i 5 ml eller 10 ml plastflaskor med en droppspets i förpackningar med 1, 3 eller 6 plastflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Mylan AB

Box 23033

S-104 35 Stockholm, Sverige

Tel: 08-555 227 50

Fax: 08-555 227 51

E-post: inform@mylan.se

Tillverkare:

Pharmastulln GmbH, Werksstraβe 3, 925 51 Stulln, Tyskland

Mylan SAS, 117 allee des parcs, 69800 Saint Priest, Frankrike

UAB Santonika, Veiveriu Street 134B, 46353 Kaunas, Litauen


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-09