Furosemid Orifarm

Tablett 40 mg Furosemid 50 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

58:80

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 18901079069136

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Furosemid Orifarm

40 mg tabeletter
furosemid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Furosemid Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Furosemid Orifarm
3. Hur du tar Furosemid Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Furosemid Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Furosemid Orifarm är och vad det används för

Furosemid Orifarm används för att behandla:

 • svullnader orsakade av vätskeansamling i vävnaderna, hos patienter med

  • hjärtsjukdom

  • leversjukdom

  • njursjukdom
   Detta innefattar även en njursjukdom med omfattande proteinförluster, förhöjda fettnivåer och svullnad på grund av vätskeansamling. Om du har denna specifika njursjukdom ska den behandlas i första hand.

 • svullnad i lungorna på grund av vätskeansamling

 • högt blodtryck

Furosemid Orifarm är ett urindrivande läkemedel, dvs. ett läkemedel som ökar urinutsöndringen.

Furosemid som finns i Furosemid Orifarm kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Furosemid Orifarm

Ta inte Furosemid Orifarm om du

 • är allergisk mot

  • furosemid

  • läkemedel med liknande kemisk struktur som furosemid, så kallade sulfonamider, vilka används mot bakterieinfektioner, diabetes, förhöjt tryck i ögonen eller för att öka urinutsöndringen

  • något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • har njursvikt med otillräcklig urinproduktion, som inte svarar på behandling med furosemid

 • har en allvarlig leversjukdom med episoder av medvetslöshet, förknippat med hjärnskador

 • har kraftigt minskad kalium- eller natriumnivå i blodet

 • har minskad blodvolym eller är uttorkad
  Om något av dessa två tillstånd uppträder under behandlingen kan läkaren avbryta behandlingen med Furosemid Orifarm och behandla dessa

 • ammar

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Furosemid Orifarm om något av följande gäller dig:

 • Problem med urinflödet t.ex. på grund av prostataförstorning, eller minskade urinmängder

  Läkaren kommer att kontrollera din urinutsöndring noga

 • Lågt blodtryck

 • Risk för kraftigt blodtrycksfall

 • Diabetes

  Oupptäckt diabetes kan bli uppenbar, alternativt kan du behöva använda mer insulin. Regelbundna kontroller av blodsockret rekommenderas.

 • Gikt

  Regelbundna kontroller av urinsyranivån rekommenderas

 • Nedsatt njurfunktion, gäller även patienter med leversjukdom, kallat hepatorenalt syndrom

  Läkaren kan behöva ändra dosen av Furosemid Orifarm

 • Nedsatt proteinnivå i blodet

  Läkaren kommer att ställa in dosen av Furosemid Orifarm noggrant

 • För tidigt födda barn

  Läkaren kommer att kontrollera njurfunktionen. Specialistvård krävs under de första levnadsveckorna hos för tidigt födda barn med vissa andningssvårigheter

 • Risk för låga mineralhalter, onormal syra-basbalans i blodet

  Generellt kontrollerar läkaren regelbundet ditt blod avseende mängden mineraler, urinsyra, glukos och kreatinin, och särskilt hos högriskpatienter. Rubbningar i mineralmängden och syra-basbalans måste korrigeras. Läkaren kan komma att avbryta behandlingen med Furosemid Orifarm tillfälligt.

 • Långtidsbehandling med Furosemid Orifarm

  Kaliumrik kost rekommenderas, t.ex. potatis, bananer, tomater, spenat och torkad frukt. Ibland kan läkaren rekommendera att du även tar kaliuminnehållande läkemedel, eller byta ut Furosemid Orifarm mot ett lämpligt alternativ.

 • Du är äldre, du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.

Andra läkemedel och Furosemid Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Furosemid Orifarm:

 • Läkemedel mot inflammation och smärta, t.ex. acetylsalicylsyra och indometacin

 • Läkemedel för att stärka hjärtats pumpförmåga, t.ex. digitoxin, digoxin och metyldigoxin

 • Läkemedel som kan framkalla en viss typ av onormala hjärtslag, så kallad QT-förlängning, t.ex.

  • terfenadin, ett läkemedel mot allergier

  • vissa läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm

 • Läkemedel mot infektioner, t.ex.

  • läkemedel med en aktiv substans vars namn börjar med ”cef”

  • kanamycin, gentamycin, tobramycin

  • polymyxin

 • Andra läkemedel som kan skada hörseln

 • Läkemedel mot högt blodtryck, t.ex.

  • andra läkemedel som ökar urinutsöndringen

  • läkemedel med en aktiv substans vars namn slutar med ”pril”

  • läkemedel med en aktiv substans vars namn slutar med ”sartan”

   Läkaren kan behöva justera dosen av blodtryckssänkande läkemedel när du samtidigt tar Furosemid Orifarm. Dosen Furosemid Orifarm ska minskas eller behandlingen avbrytas minst tre dagar innan du använder läkemedel vars aktiva substans slutar på ”pril” eller ”sartan”.

 • Litium, ett läkemedel mot depression och psykiska sjukdomar

  Läkaren kommer att kontrollera litiumhalten i blodet noga och vid behov justera litiumdosen

 • Risperidon, ett läkemedel mot psykiska sjukdomar

  Läkaren kommer att göra en mycket noggrann bedömning av risker och fördelar med samtidig behandling med Furosemid Orifarm. Detta gäller särskilt äldre patienter med demens.

 • Levotyroxin, ett läkemedel för att behandla låg ämnesomsättning

 • Kloralhydrat, ett läkemedel mot sömnbesvär

  Undvik att använda Furosemid Orifarm om du tar kloralhydrat

 • Sukralfat, ett läkemedel mot sår i magsäck och tarmar

  Det måste gå minst 2 timmar mellan intaget av Furosemid Orifarm och sukralfat

 • Läkemedel mot diabetes

 • Läkemedel för att höja blodtrycket och öka pulsen vid vissa chocktillstånd, t.ex. adrenalin och noradrenalin

 • Teofyllin, ett läkemedel mot astma och andra andningsproblem

 • Vissa muskelavslappnande läkemedel med aktiva substanser vars namn slutar på ”kuronium” eller ”kurium”

 • Cisplatin, ett läkemedel mot cancer

  Läkaren kommer att skriva ut lägsta möjliga dos av Furosemid Orifarm och positiv vätskebalans rekommenderas

 • Fenytoin, ett läkemedel mot epilepsi och vissa smärttillstånd

 • Karbamazepin, ett läkemedel mot epilepsi, vissa smärttillstånd och stadier av upprymdhet/depression

 • Aminoglutetimid, ett läkemedel mot bröstcancer och sjukdomen Cushings syndrom, som yttrar sig som rundat, månformat ansikte

 • Kortikosteroider, läkemedel mot inflammation eller för att förhindra avstötning av transplanterade organ, till exempel kortison

 • Karbenoxolon, ett läkemedel mot sår och inflammation i matstrupen

 • Läkemedel som inandas eller injiceras för att vidga luftvägarna, t.ex. salbutamol, terbutalin, sameterol, formoterol och bambuterol

 • läkemedel mot förstoppning

 • Reboxetin, ett läkemedel mot depression

 • Amfotericin, ett läkemedel mot svampinfektioner

 • Probenecid, ett läkemedel mot gikt

 • Metotrexat, ett läkemedel mot svåra ledinflammationer, cancer och psoriasis

 • Ciklosporin, ett läkemedel för att förhindra avstötning av transplantat och för att behandla svåra hudsjukdomar samt svåra ögon- och ledinflammationer

 • Kontrastmedel, läkemedel som används vid röntgen av inre organ eller blodkärl

Furosemid Orifarm med mat, dryck och alkohol

Ta tabletterna minst en halvtimme före måltid tillsammans med ett glas vatten. Undvik att äta stora mängder lakrits när du tar Furosemid Orifarm.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Ta endast Furosemid Orifarm under graviditet om läkaren anser att det är absolut nödvändigt. Furosemid Orifarm rekommenderas dock inte om graviditeten är orsaken till svullnaden eller det höga blodtrycket.

Under tiden du använder Furosemid Orifarm kommer läkaren att noga kontrollera

 • dina mineralhalter

 • andelen blodkroppar i blodet

 • tillväxten hos ditt ofödda barn

Amning

Använd inte Furosemid Orifarm om du ammar

Körförmåga och användning av maskiner

Furosemid Orifarm har liten eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Det kan dock hända att din psykiska vakenhet försämras du tar Furosemid Orifarm. Om du känner att din uppmärksamhet är nedsatt ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Furosemid Orifarm innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Furosemid Orifarm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta tabletten minst en halvtimme före måltid, tillsammans med ett glas vatten. Tabletten han delas i två lika stora doser.

Läkaren kommer att justera dosen just för dig tills en effektiv dos har uppnåtts.

Rekommenderad dos för vuxna och äldre är:

Svullnad på grund av vätskeansamling i vävnaderna

 • Startdos:

  • ½ till 1 tablett till patienter med hjärt- eller leversjukdom

  • 1 tablett till patienter med njursjukdom.

   Om behandlingen inte ger tillfredsställande resultat kan läkaren rekommendera att du tar upp till 2 tabletter efter 6 timmar. En extra dos om 4 tabletter kan tas efter ytterligare 6 timmar, om resultatet fortfarande inte är tillfredsställande.

   Patienter med nedsatt njurfunktion kan behöva högre dos.

 • Underhållsdos: 1 till 2 tabletter dagligen.


Högt blodtryck

 • Vanlig dos: 1 tablett en gång dagligen.

  I allvarliga fall kan läkaren öka dosen till 1 ½ tablett dagligen.

  Din läkare skriver ut ytterligare läkemedel för att sänka blodtrycket om behandlingsresultatet inte är tillfredsställande.


Användning till barn under 18 år

 • Startdos: beräknas av läkaren baserat på barnets kroppsvikt.

  När det har gått minst 6‑8 timmar kan läkaren öka dosen om behandlingen med den tidigare dosen inte gett önskat resultat.

 • Maxdos: 1 tablett dagligen


Nedsatt leverfunktion

Läkaren kan justera dosen om din leverfunktion är måttligt eller allvarligt försämrad. Se även avsnitt 2, ”Ta inte Furosemid Orifarm”, tredje punkten på listan.

Om du har tagit för stor mängd av Furosemid Orifarm

Kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart för lämplig behandling.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Furosemid Orifarm

Ta tabletten samma dag så snart du kommer ihåg det, eller ta nästa dos som vanligt nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Furosemid Orifarm

Sluta inte att ta Furosemid Orifarm utan läkarens tillstånd. Det kan skada dig allvarligt och minska behandlingens effekt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Furosemid Orifarm och kontakta läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga biverkningar, du kan behöva akut medicinsk behandling:


Vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • förvirring, svår huvudvärk, rastlöshet, påverkad medvetandegrad, koma orsakad av störningar i hjärnan vid användning hos patienter med allvarligt försämrad leverfunktion


Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • blödningar i hud och slemhinnor samt blåmärken på grund av förändringar i blodet (minskat antal blodplättar)


Sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

 • allvarliga allergiska reaktioner såsom livshotande allergisk chock

 • njurinflammation, påverkar vätskan som omger njurkanalerna


Mycket sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

 • svår anemi med gulsot (brist på röda blodkroppar på grund av ökad nedbrytning)

 • kraftigt minskat antal blodkroppar på grund av otillräcklig produktion

 • kraftigt minskat antal av en viss typ av vita blodkroppar, så kallade granulocyter

 • svår buksmärta och feber på grund av inflammation i bukspottkörteln

 • gulsot (minskat gallflöde på grund av nedsatt produktion av galla)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • utslag i ansiktet, inflammation i njurarna, feber, led- och muskelsmärta på grund av en bindvävssjukdom (systemisk lupus erytematosus)

 • njursjukdom (Pseudo-Bartter’s syndrome)

 • blodpropp som kan täppa till ett blodkärl

 • allvarliga hudreaktioner med tecken som blåsor, fjällning och feber, som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP), (plötsliga läkemedelsutslag med feber), läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symtom)

 • muskelvärk, muskelsvaghet eller mörkbrun urin på grund av muskelnedbrytning. Kan orsaka njursvikt

 • njursvikt


Andra biverkningar:

Mycket vanliga, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

 • rubbningar i mineralmängden

 • uttorkning och minskad blodvolym

 • ökad koncentration av triglycerider (ett fettämne) i blodet

 • lägre blodtryck än normalt

 • cirkulationsproblem, särskilt när du reser dig upp.
  Dessa cirkulationsproblem kan även innebära cirkulationskollaps.

 • ökad halt kreatinin i blodet


Vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • ökad koncentration av blodkroppar på grund av vätskeförlust

 • minskade halter av kalium, natrium och klorid i blodet

 • ökad halt urinsyra i blodet, gikt

 • ökad koncentration av kolesterol (ett fettämne) i blodet

 • ökad urinmängd


Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • allergiska reaktioner i hud och slemhinnor

 • högre blodsockernivå

 • minskad glukostolerans

 • hörselproblem, oftast tillfälliga och främst hos patienter med försämrad njurfunktion eller låg proteinhalt i blodet, dövhet (ibland bestående)

 • illamående, klåda, nässelutslag, hudutslag

 • hudinflammation

 • svår inflammation i hud och slemhinnor, med tecken såsom blåsbildning och feber (bullös erythema multiforme, pemfigoid, exfoliativ dermatit)

 • röda eller lila fläckar i huden

 • ökad ljuskänslighet


Sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

 • minskat antal vita blodkroppar

 • ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar, så kallade eosinofila granulocyter

 • känselrubbningar som myrkrypningar, stickningar, brännande känsla eller domningar

 • inflammation i blodkärlen

 • kräkningar, diarré

 • feber


Mycket sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

 • ringningar eller susningar i öronen

 • ökning av vissa leverenzymer, så kallade transaminaser


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • lägre kalcium- eller magnesiumnivå i blodet

 • för högt pH i kroppen (basiskt)

 • ökad natrium- eller kloridhalt i urinen

 • ökad halt urinämne i blodet

 • urineringsproblem, kan utvecklas till akut urinretention (oförmåga att tömma urinblåsan)

 • inlagring av kalciumsalter i njurarnas kärl och vävnader och/eller urinstenar i njurarna hos för tidigt födda barn

 • ökad risk för att blodkärlet som förbinder lungartär och aortabåge inte sluts om furosemid ges till för tidigt födda barn under de första levnadsveckorna.

 • yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Furosemid Orifarm ska förvaras

Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är furosemid 40 mg

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse och natriumstärkelseglykolat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Furosemid Orifarm tabletter är vita, runda, släta på ena sidan och märkta med F 40 på den andra sidan (F och 40 separeras av en brytskåra).

Förpackningsstorlekar

Blisterförpackningar innehållande 50, 56, 98, 100, 250 och 300 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm 

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-06-18