Fulvestrant Sandoz

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 250 mg Fulvestrant 2 x 5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

2056:94

Köp via recept

EAN: 7046265718895

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Fulvestrant Sandoz

250 mg njektionsvätska, lösning i förfylld spruta
fulvestrant

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonaleller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fulvestrant Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fulvestrant Sandoz
3. Hur du använder Fulvestrant Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fulvestrant Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fulvestrant Sandoz är och vad det används för

Fulvestrant Sandoz innehåller den aktiva substansen fulvestrant, vilken tillhör gruppen östrogenblockerare. Östrogener, en typ av kvinnliga könshormoner kan i vissa fall vara involverade i tillväxten av bröstcancer.

Fulvestrant Sandoz används antigen:

 • ensamt för att behandla postmenopausala kvinnor med en typ av bröstcancer som kallas östrogenreceptorpositiv bröstcancer som är lokalt avancerad eller har spridit sig till andra delar av kroppen (metastatisk), eller

 • i kombination med palbociklib för behandling av kvinnor med en typ av bröstcancer som kallas hormonreceptorpositiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ bröstcancer, som är lokalt avancerad eller har spridit sig till andra delar av kroppen (metastatisk). Kvinnor som inte har nått klimakteriet kommer också att behandlas med ett läkemedel som kallas luteiniserande hormonfrisättande hormon (LHRH)-agonist.

När Fulvestrant Sandoz ges i kombination med palbociklib är det viktigt att du också läser bipacksedeln för palbociklib. Fråga läkaren om du har några frågor om palbociklib.

Fulvestrant som finns i Fulvestrant Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Fulvestrant Sandoz

Använd inte Fulvestrant Sandoz

 • om du är allergisk mot fulvestrant eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är gravid eller ammar

 • om du har allvarliga leverproblem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Fulvestrant Sandoz om något av nedanstående gäller för dig:

 • problem med njurarna eller levern

 • lågt antal trombocyter (bidrar till att blodet levrar sig), blödningsrubbning

 • tidigare problem med blodproppar

 • problem med benmineralförlust (osteoporos)

 • alkoholproblem.

Barn och ungdomar

Fulvestrant Sandoz är inte avsett för barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Fulvestrant Sandoz

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder antikoagulantia (läkemedel som förhindrar blodproppar).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du får inte använda Fulvestrant Sandoz om du är gravid eller ammar. Om du kan bli gravid ska du använda ett effektivt preventivmedel när du behandlas med Fulvestrant Sandoz.

Du får inte amma när du behandlas med Fulvestrant Sandoz.

Körförmåga och användning av maskiner

Fulvestrant Sandoz påverkar troligtvis inte din förmåga att köra eller använda maskiner, men om du känner dig trött efter behandlingen ska du undvika att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Fulvestrant Sandoz innehåller hjälpämnen

Fulvestrant Sandoz innehåller etanol.

Detta läkemedel innehåller 12 vol % etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1000 mg per dos, motsvarande 20 ml öl eller 8 ml vin per dos.

Skadligt för den som lider av alkoholism.

Att beakta för gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som patienter med leversjukdom eller epilepsi.

Fulvestrant Sandoz innehåller bensylalkohol.

Detta läkemedel innehåller 100 mg bensylalkohol per ml.

Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner. 

Bensylalkohol har ett samband med risken för allvarliga biverkningar så som andningssvårigheter (”gasping syndrome”) hos små barn.

Ge inte läkemedlet till nyfödda (upp till 4 veckors ålder) om inte läkare har ordinerat det.

Använd inte läkemedlet längre än 1 vecka till småbarn (yngre än 3 år) om inte läkare eller apotekspersonal har rekommenderat det.

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos). 

Om du har nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).

Fulvestrant Sandoz innehåller bensylbensoat.

Detta läkemedel innehåller 150 mg bensylbensoat per ml.

Bensylbensoat kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).


3. Hur du använder Fulvestrant Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 500 mg fulvestrant (två 250 mg injektioner) en gång per månad, med en extra dos på 500 mg två veckor efter den första dosen.

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig Fulvestrant Sandoz som en långsam intramuskulär injektion, en i vardera skinkan.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du kan behöva omedelbar läkarbehandling om du får någon av följande biverkningar:

 • Allergiska reaktioner (överkänslighet), däribland svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller hals som kan vara tecken på anafylaktisk reaktion

 • Tromboemboli (ökad risk för blodproppar)*

 • Leverinflammation (hepatit)

 • Leversvikt.

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får följande biverkningar: 

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Reaktioner vid injektionsstället, såsom smärta och/eller inflammation

 • Förändringar av leverenzymvärden (visas via blodprov)*

 • Illamående

 • Svaghet, trötthet*

 • Led- och muskuloskeletal smärta

 • Blodvallningar

 • Hudutslag

 • Allergisk (överkänslighets-) reaktion, inbegripet svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg.

Övriga biverkningar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Huvudvärk

 • Kräkningar, diarré, eller nedsatt aptit*

 • Urinvägsinfektion

 • Ryggsmärta*

 • Ökning av bilirubin (ett gallpigment som produceras av levern)

 • Tromboembolism (Ökad risk för blodpropp)

 • Minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

 • Vaginal blödning

 • Smärta i nedre delen av ryggen som strålar ut i benet på ena sidan (ischias)

 • Plötslig svaghet, domning, stickning eller förlust av rörligheten i benet, särskilt endast på ena

  sidan av kroppen, plötsliga problem med att gå eller hålla balansen (perifer neuropati).

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Tjock, vitaktig vaginal flytning och svampinfektion

 • Blåmärken och blödning vid injektionsstället

 • Ökning av gamma-GT, ett leverenzym som ses i ett blodprov

 • Leverinflammation (hepatit)

 • Leversvikt

 • Domningar, stickningar och smärta

 • Anafylaktiska reaktioner.

*Inkluderar biverkningar för vilka den exakta påverkan av Fulvestrant Sandoz inte kan bedömas på grund av den underliggande sjukdomen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Fulvestrant Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).

Förvara den förfyllda sprutan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Sjukvårdspersonalen är ansvarig för korrekt förvaring, användning och kassering av Fulvestrant Sandoz.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller sprutans etikett efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du märker att sprutan eller innehållet har försämrats på nåt sätt, såsom skada på sprutan, om lösningen är grumlig eller innehåller flytande partiklar, eller om lösningens färg har förändrats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är fulvestrant. Varje förfylld spruta innehåller 250 mg fulvestrant i 5 ml lösning (50 mg/ml).

 • Övriga hjälpämnen är etanol (96 procent), bensylalkohol, bensylbensoat och ricinolja.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fulvestrant Sandoz är en klar, färglös till gul, viskös lösning för injektion i en förfylld spruta.

Fulvestrant Sandoz finns i en förpackning innehållande 1 eller 2 förfyllda sprutor.

Förpackningarna innehåller också sterila nålar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien
eller

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee, Österrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-04-24


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Fulvestrant Sandoz 500 mg (2 x 250 mg/5 ml injektionsvätska, lösning) ska administreras genom användning av två förfyllda sprutor, se sektion 3.


Anvisningar för administrering
Varning – Autoklavera inte den skyddade nålen före användning. Händerna måste hela tiden hållas bakom nålen vid all användning och vid destruktion.


Sprutor tillhandahålls med den skyddade nålen BD SafetyGlide eller Terumo SurGuard.


Anvisningar för den skyddade nålen BD SafetyGlide

För var och en av de båda sprutorna:


 • Ta försiktigt ut nålen och sprutan ur förpackningen.
 • Ta bort skyddskorken från ändan av sprutcylindern.
 • Ta bort den yttre förpackningen kring den skyddade nålen (BD Safety Glide). Sätt fast den skyddade nålen på luerlock- fattningen.
 • Vrid om för att låsa fast nålen i luerfattningen. Vrid tills den sitter fast.
 • Dra skyddshylsan rakt av nålen för att undvika att skada nålspetsen.


.

 • Ta bort nålskyddet.
 • Håll sprutan så att nålen pekar uppåt, tryck försiktigt in kolven tills sprutan är fylld med läkemedel. Det ska inte finnas någon luft i cylindern.
 • Administrera intramuskulärt långsamt
  (1-2 minuter/injektion) i skinkan. För att underlätta användning sluttar nålen uppåt mot hävarmen.


.


 • Efter injektion, tryck omedelbart med ett finger mot den aktiverade hävarmen för att aktivera skyddsmekanismen.


.OBS: Rikta nålen bort från dig själv och andra när du aktiverar skyddsmekanismen.

Lyssna efter ett klick och kontrollera visuellt att nålspetsen är fullständigt täckt.


Anvisningar för den skyddade nålen Terumo SurGuard

För var och en av de båda sprutorna:

 • Ta försiktigt ut nålen och sprutan ur förpackningen. • Ta bort skyddskorken från ändan av sprutcylindern. • Spänn fast nålen på sprutan med aseptisk teknik. Grip tag om nålstommen, inte nålskyddet, och vrid sprutan medurs.


.

 • Dra säkerhetsskyddet bakåt mot sprutcylindern i vinkeln som visas på bilden. Ta bort nålskyddet.


.

 • Håll sprutan så att nålen pekar uppåt, tryck försiktigt in kolven tills sprutan är fylld med läkemedel. Det ska inte finnas någon luft i cylindern. • Administrera intramuskulärt långsamt (1–2 minuter/injektion) i skinkan.

 • Efter injektionen, dra ut nålen ur huden och aktivera säkerhetsmekanismen med en hand med någon av följande tre metoder: • Aktivering med pekfingret

 • Aktivering med tummen

 • Aktivering mot yta


.

Säkerhetsskyddet är aktiverat när du hör och/eller känner ett klick. Du kan också kontrollera aktiveringen visuellt.

Om du är osäker om säkerhetsskyddet är ordentligt aktiverat, upprepa detta steg.

Destruktion:

De förfyllda sprutorna är endast avsedda för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.