Fucidin

Filmdragerad tablett 250 mg Fusidinsyra 20 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

183:32

Köp via recept

EAN: 05702191018899

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

FUCIDIN

250 mg filmdragerade tabletter
natriumfusidat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad FUCIDIN är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder FUCIDIN
3. Hur du använder FUCIDIN
4. Eventuella biverkningar
5. Hur FUCIDIN ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad FUCIDIN är och vad det används för

Fucidin är ett antibiotikum och används för behandling av infektioner i hud, mjukdelar och skelett orsakade av bakterier.

2. Vad du behöver veta innan du använder FUCIDIN

Använd inte FUCIDIN

  • vid samtidig medicinering med statiner (mediciner för att sänka blodkolesterol), se även Andra läkemedel och Fucidin.

  • om du är allergisk mot natriumfusidat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fucidin:

  • om du har eller har haft gallstas (hinder för det normala utflödet av galla från levern till tarmen).

  • om du har nedsatt leverfunktion

Enstaka fall av allvarliga hudreaktioner som kan utvecklas till potentiellt livshotande hudreaktioner om de inte behandlas har rapporterats. Kontakta omedelbart läkare om du får några symtom på dessa reaktioner som vanligtvis uppkommer under de första veckorna av Fucidinbehandlingen. Symtom som kan förekomma inkluderar hudutslag eller rodnad samt utbredda utslag med blåsor och fjällande hud, särskilt runt mun, näsa, ögon och genitalier, samt feber, ögonsveda och sväljbesvär.

Andra läkemedel och FUCIDIN

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Använd inte statiner (medicin för att sänka blodkolesterol) samtidigt som du tar Fucidin. Detta kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet i muskler eller smärta. Se även Eventuella biverkningar.

Fucidin kan påverka och påverkas av andra läkemedel t.ex.

  • vissa blodförtunnande medel (kumarinderivat eller antikoagulantia med liknande verkningsmekanism)

  • läkemedel mot HIV (ritonavir och saquinavir)

  • rifampicin (medel mot tuberkulos)

Rådgör därför alltid med läkare om du behandlas med andra läkemedel än Fucidin.

FUCIDIN med mat, dryck och alkohol

Fucidin bör inte tas i samband med måltid.

Graviditet och amning

Graviditet

Undvik användning av Fucidin vid graviditet. Risk finns att fostret påverkas.

Amning

Fucidin går över i modersmjölk, risk för det ammade barnet kan inte uteslutas.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Fucidin har ingen eller försumbar påverkan på körförmågan och användning av maskiner.

Fucidin innehåller laktos och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller 11 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per tablett. Detta motsvarar 0,5 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du använder FUCIDIN

Infektioner i hud- och mjukdelar:

Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett två gånger dagligen.

Infektioner i leder och skelett:

Vuxna och barn över 12 år: 2 tabletter tre gånger dagligen.

Har läkaren angivit en annan dosering är det läkarens anvisning som ska följas.

Om du använt för stor mängd av FUCIDIN

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda FUCIDIN

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De vanligast förekommande biverkningarna har visat sig vara besvär i magtarmkanalen. Även överkänslighetsreaktioner har rapporterats.

Sluta att ta Fucidin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, sällsynt biverkan, förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.

Sluta att ta Fucidin och kontakta läkare snarast möjligt om du får oförklarlig ömhet i musklerna, muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet. Detta kan vara tecken på muskelförtvining (rabdomyolys, mindre vanlig biverkan, förekommer hos mindre färre än 1 av 100 användare).

Fucidin kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Det har rapporterats enstaka fall av allvarliga hudreaktioner som kan utvecklas till potentiellt livshotande hudreaktioner om de inte behandlas. Kontakta omedelbart läkare om du får några av följande symtom:

  • hudutslag eller rodnad samt utbredda utslag med blåsor och fjällande hud, särskilt runt mun, hals, näsa, ögon och genitalier (Stevens-Johnsons syndrom)

  • omfattande hudavfjällning som motsvarar mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

  • Utbredda hudutslag med påverkan på lever, blod och andra kroppsorgan (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom även känt som DRESS-syndromet)

Dessa allvarliga hudutslag föregås ofta av influensaliknande symtom såsom feber, huvudvärk och ont i kroppen.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsbesvär, magont, trötthet, håglöshet, kraftlöshet.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Blodbrist, minskat antal vita och röda blodkroppar samt minskat antal blodplättar, omfattande hudutslag med små varblåsor, hudutslag, nässelutslag, dåsighet, huvudvärk. njursvikt, allergisk reaktion (inklusive anafylaktisk chock), leversvikt, gallstas, leverinflammation, gulsot, ökad halt av leverenzymer och bilirubin i blodet.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Överkänslighet, klåda, hudrodnad och allvarlig leverpåverkan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur FUCIDIN ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP.

Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är: Natriumfusidat 250 mg per tablett

- Övriga innehållsämnen är: Titandioxid (färgämne E171), laktosmonohydrat 71,9 mg per tablett, magnesiumstearat, all-rac-alfa-tokoferol, talk, krospovidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, mikrokristallin cellulosa.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gråvit, marmorerad oval bikonvex filmdragerad tablett utan tryck.

Förpackningsstorlek: 20 st, 40 st, 100 st.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

LEO Pharma AB

Box 404

201 24 Malmö

Tel. 040 - 35 22 00.


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-16