Folacin

Tablett 1 mg Folsyra 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 87:48

EAN: 05415062312445

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Folacin

1 mg tabletter
folsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Folacin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Folacin
3. Hur du använder Folacin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Folacin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Folacin är och vad det används för

Folacin tabletter innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräckling mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Långvarig brist på folsyra kan yttra sig som en speciell sorts blodbrist.

Folacin ges för att bota eller förebygga folsyrabrist. Folsyrabrist kan exempelvis uppkomma vid behandling med vissa läkemedel och vid vissa tarmsjukdomar eller andra tillstånd då man inte kan tillgodogöra sig folsyra i kosten. Extra tillskott av folsyra kan behövas under graviditet och amning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Folacin

Använd inte Folacin

  • om du är allergisk (överkänslig) mot folsyra eller mot något av övriga innehållsämnen i Folacin.

Varningar och försiktighet

  • Använd inte Folacin utan läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12

  • Folacin bör användas med försiktighet vid vissa tumörsjukdomar.Rådgör med din läkare om du behandlas för någon tumörsjukdom innan du börjar använda Folacin

Andra läkemedel och Folacin

Behandlingeffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Detta gäller särskilt om du använder vissa läkemedel mot epilepsi, depression eller diabetes, samt kolestyramin (mot höga blodfetter), p-piller, levodopa (vid Parkinsons sjukdom) och vissa antibiotika.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Går över i modersmjölken men påverkar troligen inte barn som ammas.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Folacin påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


3. Hur du använder Folacin

Använd alltid Folacin enligt läkarens anvisningar och endast på läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen av Folacin är olika beroende av vad du behandlas för. Dos och behandlingstid bestäms av din läkare.

  • Vanlig dos vid förebyggande av folsyrabrist hos vuxna: 1 tablett dagligen.

  • Vanlig dos vid konstaterad folsyrabrist hos vuxna: 2 tabletter 2-3 gånger per dag i ca 2 veckor. Därefter kan dosen vanligtvis minskas till 1 tablett dagligen.

  • Vanlig dos vid folsyrabrist hos barn: 1 tablett dagligen.

  • Vid förebyggande behandling före och under graviditet samt under amning ska Folacin tas enligt läkares föreskrift.

Om du använt för stor mängd av Folacin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Folacin

Om du glömmer att ta en dos ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Folacin

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Klåda, hudutslag, nässelfeber.

Ingen känd frekvens (förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data): Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Folacin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burken. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är folsyra. En tablett innehåller 1 mg folsyra.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Folacin 1 mg är en gul tablett. Den har brytskåra och är markerad med FA på ena sidan och Pfz på andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Förpackningsstorlekar:

Plastburk innehållande 98, 100 och 1000 (för dosdispensering) tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08 – 550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

Tillverkare: Farmasierra Manufacturing S.L – Ctra, Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-01-15