// for use dataLayer

Fluorette Mint

Medicinskt tuggummi 0,25 mg 108 styck

49:-

Ord. butikspris 95:-

Webbpris

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Stärker tändernas emalj och förebygger hål i tänderna. Innehåller fluor. Från 7 år.

EAN: 07046260405608

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Mun och tänder
Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Fluorette Mint

0,25 mg medicinskt tuggummi
Fluor

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare/tandläkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fluorette Mint är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fluorette Mint
3. Hur du använder Fluorette Mint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fluorette Mint ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fluorette Mint är och vad det används för

Fluorette Mint är ett vitt, rektangulärt tuggummi. Det används vid förhöjd kariesrisk

t ex vid muntorrhet eller efter bedömning av tandläkare.

Fluorette Mint verkar genom att natriumfluorid friges i saliven när det tuggas. Efter 10 minuters tuggningstid är ca 80% av fluorinnehållet frigivet och efter 20 minuter är ca 90% av fluorinnehållet frigivet. Natriumfluorid gör fluorhalten i vätskan som omger tänderna högre och på så sätt blir tändernas emalj mer motståndskraftig mot karies.

Du måste tala med läkare/tandläkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

2. Vad du behöver veta innan du använder Fluorette Mint

Använd inte Fluorette Mint

  • om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala alltid med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fluorette Mint.

Barn och ungdomar

Barn under 7 år bör ej använda Fluorette Mint annat än efter tandläkares/läkares anvisning, då överdosering av fluor under längre tid vid tandbildningen kan ge vita fläckar på kindtänderna.

Graviditet och amning

Det finns inga kända risker vid användning av Fluorette Mint i samband med graviditet och amning.

Natriumfluorid passerar ej över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Fluorette Mint försämrar inte reaktionsförmågan vid bilkörning eller vid användning av maskiner.

Fluorette Mint innehåller fenylalanin

Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

Fluorette Mint innehåller sorbitol och maltitol

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Fluorette Mint

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och ungdomar över 12 år:

Högst 6 tuggummin per dag.

Barn 7-12 år:

Högst 3 tuggummin per dag.

Barn under 7 år:

Fluorette Mint ska inte användas till barn under 7 år utan tandläkares/läkares anvisning.

Annan dosering är enligt läkares eller tandläkares föreskrift.

Du får den bästa effekten av Fluorette Mint om du tuggar varje tuggummi i minst 20 minuter. Tuggummina bör fördelas jämt över dagen. Användning av Fluorette Mint rekommenderas särskilt efter måltid.

Om du använt för stor mängd av Fluorette Mint

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Hos barn i åldern 7-12 år kan samtidig tillförsel av fluor i tandkräm och till exempel i fluortuggummi ge upphov till förändring av tandemaljen med obetydligt vita fläckar på kindtänderna (emaljfluoros).

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Vita fläckar på kindtänderna (emaljfluoros).

I mycket sällsynta fall har svullnad i munhåla/svalg rapporterats efter användning av natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.

Sluta att ta Fluorette Mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem) :

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Fluorette Mint ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter "Utg. dat". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Det aktiva innehållsämnet är 0,55 mg natriumfluorid motsvarande 0,25 mg fluor.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol (sötningsmedel E 420) 383 mg, gummibas, maltitolpulver (E 967), xylitol (sötningsmedel E 967), flytande maltitol (E 965) 319,5 mg, pepparmintarom, gelatin, titandioxid (färgämne E 171), aspartam (sötningsmedel E 951) 1,6 mg, levomentol, acesulfamkalium (sötningsmedel E 950), talk (E 553b) och karnaubavax (E 903).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fluorette Mint är förpackad i blister i kartong om 36, 108 respektive 324 tuggummin. Varje blister innehåller 12 tuggummi.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Fertin Pharma A/S

Dandyvej 19

7100 Vejle

Danmark

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna.


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-03-26


Upptäck flera produkter inom

Mun och tänder