Flukonazol Medartuum

Kapsel, hård 150 mg Flukonazol 6 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 63:60

EAN: 07046260672789

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Flukonazol Medartuum

50 mg, 150 mg hårda kapslar
Flukonazol

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Flukonazol Medartuum är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Flukonazol Medartuum
3. Hur du tar Flukonazol Medartuum
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Flukonazol Medartuum ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Flukonazol Medartuum är och vad det används för

Flukonazol Medartuum tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

Flukonazol Medartuum används för att behandla infektioner som orsakas av svamp, och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.

Vuxna

Du kan få detta läkemedel av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

 • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

 • koccidioidomykoser - en lungsjukdom

 • infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

 • svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation i munslemhinnan vid användning av tandprotes

 • svampinfektion i slida eller på penis (genital svampinfektion)

 • hudinfektioner - t.ex. fotsvamp, ringorm, ljumsksvamp, nagelinfektion.

Du kan också få Flukonazol Medartuum för att förebygga:

 • att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer

 • att svampinfektion i munnen återkommer

 • återkommande svampinfektion i slidan

 • infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar).

Barn och ungdomar (0 till 17 år)

Du kan få detta läkemedel av läkare för behandling av följande typer av svampinfektioner:

 • svampinfektion i munnen – infektion som påverkar slemhinnan i mun och svalg

 • infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

 • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan.

Du kan också få Flukonazol Medartuum för att förebygga:

 • infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

 • att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

Flukonazol som finns i Flukonazol Medartuum kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Flukonazol Medartuum

Ta inte Flukonazol Medartuum

 • om du är allergisk mot flukonazol, mot andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas

 • om du tar astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergier)

 • om du tar cisaprid (mot magbesvär)

 • om du tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär),

 • om du tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

 • om du tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Flukonazol Medartuum.

 • om du har lever- eller njurproblem

 • om du har någon hjärtsjukdom t ex oregelbunden hjärtrytm

 • om du har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

 • om du utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas)

 • om du utvecklar tecken på binjurebarkssvikt där binjurarna inte producerar tillräckliga mängder av vissa steroidhormoner som t.ex. kortisol (kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, minskad aptit, viktminskning, buksmärta).

Andra läkemedel och Flukonazol Medartuum

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Informera läkare omedelbart om du tar astemizol, terfenadin (ett antihistamin för behandling av allergi) eller cisaprid (mot magbesvär) eller pimozid (används för behandling av psykiska besvär) eller kinidin (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) då dessa inte ska tas tillsammans med Flukonazol Medartuum (se avsnitt ”Ta inte Flukonazol Medartuum”).

Det finns vissa läkemedel som kan påverkas av eller påverka Flukonazol Medartuum. Berätta för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)

 • alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

 • amitriptylin, nortriptylin (används för behandling av depression)

 • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)

 • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin) för att förhindra blodproppar

 • bensodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

 • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

 • nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin eller losartan (mot högt blodtryck)

 • olaparib (använs för behandling av äggstockscancer)

 • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantation)

 • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

 • halofantrin (mot malaria)

 • statiner (atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

 • metadon (mot smärta)

 • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

 • p-piller

 • prednison (steroid)

 • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

 • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

 • teofyllin (mot astma)

 • tofacitinib (mot reumatoid artrit)

 • A-vitamin (näringstillskott)

 • ivakaftor (används för behandling av cystisk fibros)

 • amiodaron (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm (arytmier))

 • hydroklortiazid (diuretika)

Flukonazol Medartuum med mat och dryck

Läkemedlet kan tas oberoende av måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte ta Flukonazol Medartuumn om du är gravid om inte din läkare har sagt åt dig att göra det.

Du kan fortsätta amma efter intag av en engångdos om 150 mg Flukonazol Medartuumn.

Du bör inte amma om du tar upprepade doser av Flukonazol Medartuumn.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Flukonazol Medartuum innehåller laktos (mjölksocker) och natrium (salt).

Detta läkemedel innehåller en liten mängd laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Flukonazol kapslar innehåller också mindre än 1 mmol natrium (23mg) per kapsel, d.v.s det är näst intill ”natriumfritt”.

Flukonazol Medartuum 50 mg innehåller även azorubin som kan ge allergiska reaktioner.


3. Hur du tar Flukonazol Medartuum

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Du bör ta kapslarna vid samma tidpunkt varje dag.

I tabellen nedan visas de rekommenderade doserna för olika infektioner:

Vuxna

Infektion

Dos

För att behandla hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

400 mg den första dagen, därefter 200 mg till 400 mg en gång dagligen under 6 till 8 veckor eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

För att förebygga hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

För att behandla koccidioidomykos

200 mg till 400 mg en gång dagligen från 11 månader upp till 24 månader eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

För att behandla invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

800 mg den första dagen, därefter 400 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

Svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation i munslemhinnan vid användning av tandprotes

200 mg till 400 mg den första dagen, därefter 100 mg till 200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

För att behandla svampinfektion i munnen – dosen beror på var infektionen sitter

50 mg till 400 mg en gång dagligen under 7 till 30 dagar tills läkaren säger att du kan sluta

För att förebygga återkommande svampinfektioner som påverkar slemhinnan i mun och svalg

100 mg till 200 mg en gång dagligen eller 200 mg tre gånger per vecka så länge du löper risk att få en infektion

För att behandla genital svampinfektion

150 mg som engångsdos

För att förebygga återkommande svampinfektion i slidan

150 mg var tredje dag i totalt 3 doser (dag 1, 4 och 7) och sedan en gång per vecka i 6 månder så länge du löper risk att få en infektion

För att behandla svampinfektioner på hud och naglar

Beroende på ställe för infektionen 50 mg en gång dagligen, 150 mg en gång per vecka, 300 till 400 mg en gång i veckan i 1 till 4 veckor (upp till 6 veckor vid fotsvamp, vid behandling av nagelinfektion tills den infekterade nageln har ersatts)

För att förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

200 mg till 400 mg en gång dagligen så länge du löper risk att få en infektion

Ungdomar mellan 12 och 17 år

Använd dosen som läkaren ordinerar (enligt rekommendationerna för antingen vuxna eller barn).

Barn upp till 11 år
Den maximala dosen för barn är 400 mg dagligen.

Dosen baseras på barnets vikt i kg.

Infektion

Daglig dos

Svampinfektioner i munnen och halsinfektioner som orsakats av Candida– dos och behandlingslängd beror på hur svår infektionen är och var den sitter

3 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen (6 mg per kg kroppsvikt kan ges den första dagen)

Hjärnhinneinflammation som orsakats av kryptokocker eller invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

6 mg till 12 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen

För att förebygga återkommande hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

6 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen

För att förebygga att barnet får infektioner orsakade av Candida(om barnet har försvagat immunförsvar)

3 mg till 12 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen

Barn mellan 0 och 4 veckor

Barn mellan 3 och 4 veckor:
Samma dos som ovan ges varannan dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt varannan dag (48 timmar).

Barn yngre än 2 veckor:

Samma dos som ovan ges var tredje dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt var tredje dag (72 timmar).

Äldre
Den vanliga dosen för vuxna kan användas såvida du inte har njurproblem.

Patienter med njurproblem
Läkaren kan ändra dosen beroende på din njurfunktion.

Om du har tagit för stor mängd av Flukonazol Medartuum

Du kan må dåligt om du tar för många kapslar på en gång. Om du fått i dig för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtomen på en möjlig överdos kan vara att du börja höra, se, känna och tänka saker som inte är på riktigt (hallucinationer och paranoida beteenden). Behandling av symtomen och magsköljning kan behövas vid överdosering.

Om du har glömt att ta Flukonazol Medartuum

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel. Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för nästa dos ska du inte ta den glömda dosen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Om du får några av följande symtom ska du genast kontakta läkare.

 • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

 • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

 • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

 • hudutslag

 • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga)


Flukonazol Medartuum kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

 • trötthet

 • minskad aptit

 • kräkningar

 • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot)

Om något av detta inträffar, sluta ta Flukonazol Medartuum och kontakta din läkare omedelbart.

Andra biverkningar

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

 • förhöjda levervärden

 • hudutslag


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

 • minskad aptit

 • sömnsvårigheter, dåsighet

 • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

 • förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

 • muskelsmärta

 • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

 • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

 • trötthet, allmän olustkänsla, feber


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 and 1000 användare):

 • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

 • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet

 • förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

 • sänkt halt av kalium i blodet

 • skakningar

 • onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

 • leversvikt

 • allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

 • håravfall


Ingen känd frekvens men kan inträffa (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • överkänslighetsreaktion med hudutslag, feber, svullna körtlar, ökad mängd av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och inflammation i inre organ (lever, lungor, hjärta, njurar och tjocktarm) (så kallad ”läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom”, (DRESS)).

5. Hur Flukonazol Medartuum ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är flukonazol 50 mg respektive 150 mg per kapsel.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 48 mg respektive 145 mg per kapsel, pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (E171), patentblått V (E131).

  Kapslar 50 mg: Innehåller även azorubin (E122).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

50 mg kapslar: vita/blå

150 mg kapslar: blå/blå


Förpackningsstorlekar

50 mg kapslar: 7, 28, och 100 kapslar

150 mg kapslar: 1, 4, 6 och 7 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Medartuum Medical AB

Göteborg

Tillverkare

Medochemie Ltd – Central factory, 1-10 Constantinoupoleos street, 3011, Limassol, Cypern


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-07-10


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se.