Florealis Harpatinum

Vid ledsmärta & matsmältningsbesvär, 90 kapslar

307:-

Ord. butikspris 329:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från FlorealisAktuella erbjudanden
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Indikationerna för traditionellt växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Harpatinum är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra lättare ledsmärta. Harpatinum är också använt för att lindra lättare matsmältningsbesvär, såsom uppblåsthet och gaser samt tillfällig aptitförlust. Harpatinum innehåller standardiserat extrakt av djävulsklorot (225 mg/kapsel). Kapslarna är mjuka och ovala vilket gör dem enkla att svälja. Harpatinum är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel och indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Rekommenderad dos för vuxna är 2 kapslar 2 gånger om dagen, daglig maxdos är 4 kapslar.arpatinum är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra lättare ledsmärta och lindra lättare matsmältningsbesvär (såsom uppblåsthet och gaser samt tillfällig aptitförlust). Harpatinum innehåller standardiserat extrakt av djävulsklorot (225 mg/kapsel). Storleken och formen på Harpatinum kapslarna gör enkla att svälja. Harpatinum är ett registrerat traditio

EAN: 5694230254033

Laktosmonohydrat, hydratiserad kolloidal kiseldioxid, raffinerad sojaolja, raffinerad kokosolja, fraktionerad palmkärnolja, gult vax, renade sojabönsfosfolipider (lecitin), mjölkfett, gelatin, glycerol, partiellt dehydratiserad flytande sorbitol (E420) och gul järnoxid (E172).

Vuxna: 2 kapslar 2 gånger om dagen. Daglig maxdos: 4 kapslar. Svälj kapslarna tillsammans med ett glas vatten. Rekommenderas inte till barn under 18 år, gravida eller ammande kvinnor. Om symtomen kvarstår längre än 4 veckor under användning av Harpatinum för lindring av lättare ledsmärta eller 2 veckor för lindring av lättare matsmältningsbesvär, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Använd inte Harpatinum om du är allergisk mot djävulsklo, jordnötter, soja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel eller om du har sår i magsäck/tarm. Rådgör med läkare innan du använder Harpatinum om du har ledvärk tillsammans med ledsvullnad, rodnad eller feber; gallstensbesvär.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Harpatinum

filmdragerade tabletter
Extrakt från rot av djävulsklo
laktos (mjölksocker)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör rådfråga läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckors behandling (lättare matsmältningsbesvär) eller 4 veckors behandling (lättare ledsmärta). Se avsnitt 3.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Harpatinum är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Harpatinum
3. Hur du använder Harpatinum
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Harpatinum ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Harpatinum är och vad det används för

Harpatinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att:

 • lindra lättare ledsmärta

 • lindra lättare matsmältningsbesvär (såsom uppblåsthet och gaser samt tillfällig aptitförlust)

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Harpatinum innehåller torrt extrakt från rot av djävulsklo.

2. Vad du behöver veta innan du använder Harpatinum

Använd inte Harpatinum

 • Om du är allergisk mot djävulsklo (även kallad harpagoört och Harpagophytum), jordnötter, soja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du har sår i magsäcken eller tarmarna.

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare innan du använder Harpatinum, om du har:

 • ledvärk tillsammans med ledsvullnad, rodnad eller feber;

 • gallstensbesvär.

Om symtomen förvärras under användningen av detta läkemedel, bör du kontakta läkare.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år på grund av otillräckligt informationsunderlag.

Andra läkemedel och Harpatinum

Möjliga effekter av samtidigt intag av andra läkemedel har inte studerats.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Harpatinum.

Harpatinum med mat, dryck och alkohol

Det finns inga kända effekter av samtidigt intag av mat, dryck eller alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckligt informationsunderlag rekommenderas inte användning av Harpatinum under graviditet och amning. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli det, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Harpatinum har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Harpatinum innehåller laktos (mjölksocker)

Använd inte det här läkemedlet om du är allergisk mot jordnötter eller soja.

Om du inte tål vissa sockarter, rådfråga läkare innan du använder Harpatinum.


3. Hur du använder Harpatinum

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare, sjukvårds- eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna:

Den rekomenderade dosen är 2 kapslar 2 gånger om dagen.

Daglig maxdos: 4 kapslar.

Svälj kapslarna tillsammans med ett glas vatten.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår längre än 4 veckor vid användning av Harpatinum för lindring av lättare ledsmärta eller längre än 2 veckor för lindring av lättare matsmältningsbesvär.

Om du använt för stor mängd av Harpatinum

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Harpatinum

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

Om du slutar att använda Harpatinum

Du kan när som helst sluta ta det här läkemedlet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats:

 • Mage och tarm: diarré, illamående, kräkningar, buksmärta.

 • Centrala nervsystemet: huvudvärk, yrsel.

 • Allergiska reaktioner: utslag, nässelfeber, ansiktssvullnad.

Frekvensen av dessa biverkningar är inte känd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Harpatinum ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är torrt extrakt från rot av djävulsklo.
  Varje kapsel innehåller 225 mg extrakt (som torrt extrakt) från Harpagophytum procumbens DC. och/eller Harpagophytum zeyheri Decne. (djävulsklo), radix, motsvarande 990-1125 mg torkad rot av djävulsklo. Extraktionsmedel: etanol 60 % (v/v).

 • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, hydratiserad kolloidal kiseldioxid, raffinerad sojaolja, raffinerad kokosolja, fraktionerad palmkärnolja, gult vax, renade sojabönsfosfolipider (lecitin), mjölkfett, gelatin, glycerol, partiellt dehydratiserad flytande sorbitol (E420) och gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ovala (15x10 mm), ljusbruna, mjuka kapslar. Kapselinnehållet är mörkbrunt.

Harpatinum finns i förpackningar om 30, 60, 90 och 120 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Florealis ehf.

Síðumúla 25

108 Reykjavík

Island

Email info@florealis.com

Tillverkare

Swiss Caps GmbH

Grassingerstraße 9

D-83043 Bad Aibling

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-04