Finail

Medicinskt nagellack 5 % Amorolfin 3 milliliter

215:-

Ord. butikspris 299:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Finail används för behandlig av diagnostiserad, måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon. Från 18 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Finail innehåller amorolfin, ett medel mot svamp som har effekt på ett flertal svamparter som kan orsaka nagelinfektioner. Finail används för behandling av måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon.

Jämförpris 99666:67/L

EAN: 07046261934275

1 ml lösning innehåller amorolfinhydroklorid motsvarande 50 mg amorolfin. Ammoniummetakrylat sampolymer (typ A), butylacetat, etylacetat, vattenfri etanol, triacetin.

"När Finail används på ordination av läkare: Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker Dosen har avpassats individuellt för dig. Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare. När Finail används receptfritt: Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker." Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Finail

5% medicinskt nagellack
amorolfin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfritt. Finail måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till läkare eller apotekspersonal om du behöver mera information eller råd. 

  • Om du har köpt detta läkemedel receptfritt måste du kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Finail är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Finail
3. Hur du använder Finail
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Finail ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Finail är och vad det används för

Finail innehåller amorolfin, ett medel mot svamp som har effekt på ett flertal svamparter som kan orsaka nagelinfektioner. 

Finail används för behandling av måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon.

Receptfritt kan Finail användas när du tidigare har fått diagnos och behandling av läkare och är i behov av ytterligare behandling för att helt bota infektionen. Du kan också behöva påbörja en ny behandling om infektionen återkommer.

Amorolfin som finns i Finail kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Finail

Använd inte Finail

  • om du är allergisk mot amorolfin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Finail.

Om du arbetar med lösningsmedel, t.ex. thinner, lacknafta eller liknande, ska du använda ogenomträngliga handskar för att skydda lacket på naglarna.

Kosmetiskt nagellack eller lösnaglar ska inte användas under behandling med Finail.

Nagelfilar som har använts till infekterade naglar får inte användas till friska naglar.

Barn ska inte behandlas med Finail eftersom erfarenhet saknas.

Undvik kontakt med ögon, öron och slemhinnor.

Andra läkemedel och Finail

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Du kan använda Finail samtidigt som du tar andra läkemedel. 

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet och amning. Därför ska du rådfråga läkare i samband med att du använder Finail under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Finail påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Finail

När Finail används på ordination av läkare:

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen har avpassats individuellt för dig.

Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare.

När Finail används receptfritt:

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Finail är avsett för användning på naglar.

Rekommenderad dosering 

Vuxna (över 18 år):

Applicera Finail på de infekterade naglarna en gång i veckan. 

Finail får endast appliceras på naglarna. Det kan ta lång tid att behandla nagelsvampinfektion. Du bör använda nagellacket varje vecka i flera månader. Fortsätt behandlingen tills den infekterade nageln har vuxit ut och läkt (nageln ser normal ut). I allmänhet tar det upp till 6 månader för fingernaglar och 9–12 månader för tånaglar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

Bild 1

1. Fila den infekterade nageln (särskilt på ytan och på nagelns yttre del) noggrant med en av de bifogade nagelfilarna. Använd aldrig denna nagelfil på friska naglar.

Bild 2

2. Rengör nagelytan med en av de bifogade rengöringskompresserna.

Bild 3

3. Doppa en spatel i lackflaskan. Spateln får inte strykas av mot flaskans kant.

Bild 4

4. Använd spateln och stryk ut lacket över hela den infekterade nagelns yta. Upprepa steg 1–4 för var och en av de infekterade naglarna.

Bild 5

5. Kom ihåg att stänga flaskan ordentligt efter användning.

Bild 6

6. Låt lacket torka i 3–5 minuter.

Bild 7

7. Rengör spateln med den kompress som användes till rengöring av naglarna.

Det är viktigt att du upprepar alla steg ovan varje gång du behandlar naglarna.

Om du har använt för stor mängd av Finail

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag: kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Finail

Om du glömmer att stryka på lacket på den schemalagda veckodagen ska du applicera det så fort som du upptäcker detta och sedan fortsätta som förut. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar för denna produkt är sällsynta. Nagelförändringar (t.ex. missfärgning, brutna naglar, sköra naglar) kan förekomma. Dessa reaktioner kan även bero på själva nagelsvampinfektionen.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Brutna, missfärgade och sköra naglar.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Brännande känsla i huden.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Rodnad, klåda, utslag, blåsor och allergiska hudreaktioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Finail ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är amorolfin 5 % (50 mg/ml) som amorolfinhydroklorid. 

  • Övriga innehållsämnen är: ammoniummetakrylat sampolymer (typ A), butylacetat, etylacetat, vattenfri etanol, triacetin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Finail är ett genomskinligt nagellack.

Glasflaska (2,5 ml, 3 ml eller 5 ml) med PE-lock tätat med PET/PE/PTFE.

Förpackningsstorlekar

Glasflaska med 5 ml (receptbelagd förpackning)

Glasflaska med 3 ml (receptfri förpackning)

Glasflaska med 2,5 ml (receptfri förpackning)

Kartongerna innehåller 30 nagelfilar, 10 plastspatlar och 30 rengöringskompresser.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare
Orifarm Generics AB
Box 56048
102 17 Stockholm
info@orifarm.com

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark: Finail

Sverige: Finail


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-12-09