Fenylefrin Abcur

Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Fenylefrin 10 x 5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

1353:-

Köp via recept

EAN: 07046261634298

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Fenylefrin Abcur

0,05 mg/ml och 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning
fenylefrin
natrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fenylefrin Abcur är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fenylefrin Abcur
3. Hur du använder Fenylefrin Abcur
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fenylefrin Abcur ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fenylefrin Abcur är och vad det används för

Detta läkemedel hör till en grupp som kallas adrenerga eller dopaminerga medel. Fenylefrin Abcur används för att behandla lågt blodtryck som kan uppkomma vid olika typer av narkos.

Fenylefrin som finns i Fenylefrin Abcur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Fenylefrin Abcur

Använd inte Fenylefrin Abcur:

 • om du är allergisk mot fenylefrin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du lider av hypertension (förhöjt blodtryck)

 • om du lider av perifer vaskulär sjukdom (dålig blodcirkulation)

 • om du tar läkemedel som gör att av blodkärlen dras samman (efederin, pseudoefedrin, metylfenidat)

 • om du tar läkemedel via munnen eller näsan som gör att blodkärlen dras samman (etilefrin, midodrin, nafazolin, oximetazolin, synefrin, tetryzolin, tuaminoheptan, tymazolin)

Varningar och försiktighet

Det är viktigt att blodtrycket i dina artärer kontrolleras under behandling.

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Fenylefrin Abcur.

 • om du är äldre

 • om du har en överaktiv sköldkörtel

 • om du lider av hjärtproblem som låg puls, hjärtblock (partiellt), hjärtmuskelsjukdom, dålig blodcirkulation i hjärtat

 • om du har dålig blodcirkulation i hjärnan

 • om du har arteroskleros (förhårdning och förtjockning av blodkärlens väggar)

 • om du har diabetes

Andra läkemedel och Fenylefrin Abcur

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Använd inte Fenylefrin Abcur tillsammans med:

 • läkemedel som drar samman blodkärlen (efedrin, pseudoefedrin, metylfenidat)

 • läkemedel som ges via munnen och näsan som gör att blodkärlen dras samman (etilefrin, midodrin, nafazolin, oximetazolin, synefrin, tetryzolin, tuaminoheptan, tymazolin)

Följande läkemedel kan påverka eller påverkas vid samtidig användning:

 • dihydroergotamin, ergotamin, metylergometrin, metysergid (mot migrän)

 • linezolid (antibiotika)

 • bromokriptin, karbergolin, lisurid, pergolid (mot Parkinsons sjukdom)

 • moklobemid, toloxaton, iproniazid, nialamid (mot depression)

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Detta läkemedel ska inte används under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Amning

Detta läkemedel ska inte används under amningom det inte är absolut nödvändigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan påverka din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Fenylefrin Abcur innehåller natrium

1 injektionsflaska à 50 ml innehåller 185 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt). Detta motsvarar 9,3 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

1 ampull à 20 ml innehåller 74 mg natrium. Detta motsvarar 3,7 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

1 ampull à 10 ml innehåller 37 mg natrium. Detta motsvarar 1,9 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

1 ampull à 5 ml innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Fenylefrin Abcur

Läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig Fenylefrin Abcur i en ven (intravenöst). Din läkare kommer att bestämma rätt dos för dig och när och hur injektionen ska ges.

Om du använt för stor mängd av Fenylefrin Abcur

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken på att du fått för mycket Fenylefrin Abcur är snabbare och oregelbundna hjästslag.

Det är inte sannolikt att detta sker eftersom du får läkemedlet på sjukhus.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats:

 • huvudvärk

 • reflex bradykardi (långsamma hjärtslag)

 • upprymdhet

 • upprördhet

 • ovanlig arytmi (hjärtrytmrubbning)

 • högt blodtryck

 • bröstsmärtor

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Fenylefrin Abcur ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är fenylefrin som fenylefrinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumcitrat, citronsyra och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fenylefrin Abcur 0,05 mg/ml, injektionsvätska, lösning tillhandahålls i glasampuller på 10 ml.

Fenylefrin Abcur 0,1 mg/ml, injektionsvätska, lösning tillhandahålls i glasampuller på 5 ml, 10 ml eller 20 ml och injektionsflaskor på 50 ml.

Ampullerna är förpackade i tråg av plast eller kartong om 5, 10, 20, 50 och 100 ampuller. Injektionsflaskorna är förpackade i kartonger om 1, 12, 24 eller 48 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Abcur AB

Box 1452

251 14 Helsingborg

Tillverkare

Laboratoires Renaudin

Z.A Errobi

F-64 250 Itxassou

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-03-04