Fentanyl Mylan

Depotplåster 25 mikrogram/timme Fentanyl 10 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

437:19

EAN: 7046261562782

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Fentanyl Mylan

Fentanyl Mylan 12 mikrogram/timme depotplåsterFentanyl Mylan 25 mikrogram/timme depotplåsterFentanyl Mylan 50 mikrogram/timme depotplåsterFentanyl Mylan 75 mikrogram/timme depotplåsterFentanyl Mylan 100 mikrogram/timme depotplåster
fentanyl

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fentanyl Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl Mylan
3. Hur du använder Fentanyl Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fentanyl Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fentanyl Mylan är och vad det används för

Namnet på ditt läkemedel är Fentanyl Mylan.

Plåstren lindrar mycket svår och långvarig smärta:

 • hos vuxna som behöver kontinuerlig smärtbehandling

 • hos barn över 2 år som redan använder läkemedel med opioider och behöver kontinuerlig smärtbehandling.

Fentanyl Mylan innehåller ett läkemedel som heter fentanyl. Det tillhör en grupp av starkt smärtstillande läkemedel som kallas opioider.

Fentanyl som finns i Fentanyl Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl Mylan

Använd inte Fentanyl Mylan

 • om du är allergisk mot fentanyl eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du lider av smärta som varar endast en kort period, såsom plötslig smärta eller smärta efter ett kirurgiskt ingrepp

 • om du har andningssvårigheter med långsam eller ytlig andning.

Använd inte detta läkemedel om något av det ovanstående gäller dig eller ditt barn. Om du känner dig osäker ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fentanyl Mylan.

Varningar och försiktighet

 • Fentanyl Mylan kan ge livshotande biverkningar hos personer som inte redan regelbundet medicinerar med receptbelagda opioidläkemedel. 

 • Fentanyl Mylan är ett läkemedel som kan vara livshotande för barn. Detta gäller även använda plåster. Tänk på att ett självhäftande plåster(oanvänt eller använt) kan vara lockande för ett barn och om plåstret fäster vid barnets hud eller om barnet stoppar det i munnen kan det få dödlig utgång.

Depotplåster som häftat fast på en annan person

Plåstret ska endast användas på huden hos den person som läkaren har ordinerat det för. Det finns rapporterade fall där ett plåster av misstag fastnat på en familjemedlem vid nära fysisk kontakt eller då man delat säng med bäraren av plåstret. Ett plåster som häftat fast på en annan person (särskilt ett barn) kan leda till att läkemedel går igenom huden på den andra personen och orsakar allvarliga biverkningar såsom andningssvårigheter med långsam och ytlig andning, vilket kan få dödlig utgång. Om plåstret häftat fast på huden hos en annan person, ta genast av plåstret och kontakta läkare.

Var särskilt försiktig med Fentanyl Mylan

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om något av följande gäller dig-din läkare kan behöva undersöka dig mer noggrant om:

 • Du någon gång haft problem med lungorna eller andningen

 • Du någon gång haft problem med hjärtat, levern, njurarna eller haft lågt blodtryck

 • Du någon gång har haft en hjärntumör

 • Du någon gång haft långvarig huvudvärk eller en huvudskada

 • Du är äldre – du kan vara känsligare för detta läkemedels effekter

 • Du har en sjukdom som heter myastenia gravis, då musklerna blir svaga och snabbt trötta

 • Du någon gång missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller olagliga droger.

Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du känner dig osäker) ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fentanyl Mylan.

Biverkningar och Fentanyl Mylan

 • Fentanyl Mylan kan göra dig ovanligt sömnig och göra att du andas långsammare och ytligare. I mycket sällsynta fall kan dessa andningsproblem vara livshotande eller till och med ha dödlig utgång, särskilt hos personer som aldrig tidigare har använt starka smärtstillande medel med opioider (som Fentanyl Mylan eller morfin). Om du eller din partner eller vårdnadsgivare märker att personen som bär plåstret är ovanligt sömnig och andas långsamt eller ytligt:

 • Ta av plåstret

 • Ring en läkare eller åk omedelbart till närmaste sjukhus

 • Se till att personen rör på sig och pratar så mycket som möjligt

 • Om du får feber medan du använder Fentanyl Mylan ska du tala om det för din läkare – det kan göra att en ökad mängd läkemedel går igenom din hud.

 • Fentanyl Mylan kan orsaka förstoppning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal för att få hjälp med att förebygga eller behandla förstoppning.

 • Upprepad, långvarig behandling med plåstren kan göra läkemedlet mindre effektivt (du blir ”tolerant” mot det) eller göra dig beroende av det.

Se avsnitt 4 för en fullständig lista på eventuella biverkningar.

När du bär plåstret ska du inte utsätta det för direkt värme, såsom värmedynor, elektriska filtar, varmvattenflaskor, uppvärmda vattensängar eller värme- eller sollampor. Du ska inte sola, ta långa varma bad, basta eller ta varma bubbelbad. Om du gör detta kan du få en ökad mängd läkemedel från plåstret.

Andra läkemedel och Fentanyl Mylan

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Du ska också tala om för apotekspersonal att du använder Fentanyl Mylan om du köper några läkemedel på apoteket.

Din läkare kommer att veta vilka läkemedel som är säkra att ta tillsammans med Fentanyl Mylan. Om du tar några av de typerna av läkemedel i listan nedan eller om du slutar ta några av dessa, kan du behöva övervakas noga eftersom det kan påverka den dos av Fentanyl Mylan som du behöver.

Framförallt ska du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar:

 • Andra smärtstillande läkemedel, såsom smärtillande läkemedel med opioider (såsom buprenorfin, nalbufin eller pentazocin)

 • Läkemedel som hjälper dig att sova (såsom temazepam, zaleplon eller zolpidem)

 • Läkemedel som gör att du känner dig lugnare (lugnande medel såsom alprazolam, klonazepam, diazepam, hydroxyzin eller lorazepam) och läkemedel för psykiska problem (antipsykotiska medel såsom aripiprazol, haloperidol, olanzapin, risperidon eller fentiaziner)

 • Muskelavslappnande läkemedel (såsom cyklobenzaprin eller diazepam)

 • Vissa läkemedel som används för att behandla depression, som kallas SSRI eller SNRI (såsom citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin eller venlafaxin) – se nedan för mer information

 • Vissa läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom, som kallas MAO-hämmare (såsom isokarboxazid, fenelzin, selegilin eller tranylcypromin). Du ska inte ta Fentanyl Mylan inom 14 dagar efter att ha slutat ta dessa läkemedel – se nedan för mer information

 • Vissa antihistaminer, särskilt de som gör dig sömnig (såsom klorfeniramin, klemastin, cyproheptadin, difenhydramin eller hydroxyzin)

 • Vissa antibiotika som används mot infektioner (såsom erytromycin eller klaritromycin)

 • Läkemedel mot svampinfektioner (såsom itrakonazol, ketokonazol, flukonazol eller vorikonazol)

 • Läkemedel mot hiv-infektioner (såsom ritonavir)

 • Läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm (såsom amiodaron, diltiazem eller verapamil)

 • Läkemedel mot tuberkulos (såsom rifampicin)

 • Vissa läkemedel mot epilepsi (såsom karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin)

 • Vissa läkemedel mot illamående eller åksjuka (såsom fentiaziner)

 • Vissa läkemedel mot halsbränna eller magsår (såsom cimetidin)

 • Vissa läkemedel mot kärlkramp (bröstsmärtor) eller högt blodtryck (såsom nikardipin)

 • Vissa läkemedel som används för att behandla blodcancer (såsom idelalisib).

Fentanyl Mylan med läkemedel mot depression

Risken för biverkningar ökar om du tar läkemedel såsom vissa läkemedel mot depression. Fentanyl Mylan kan interagera med dessa läkemedel och du kan uppleva att din mentala status ändras så att du exempelvis känner dig orolig eller ser, känner, hör eller känner lukten av något som inte finns (hallucinationer) samt upplever andra effekter som ändrat blodtryck, snabba hjärtslag, hög kroppstemperatur, överaktiva reflexer, brist på koordination, muskelstelhet, illamående, kräkningar och diarré.

Användning tillsammans med läkemedel som dämpar det centrala nervsystemet, inklusive alkohol och vissa narkotiska läkemedel

Tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som dämpar ditt centrala nervsystem (CNS-depressiva medel). CNS-depressiva medel är till exempel läkemedel som gör dig sömning, dämpar ångest eller ger nedsatt uppmärksamhet (se också ”Andra läkemedel och Fentanyl Mylan”). Alkohol och vissa narkotiska läkemedel dämpar också det centrala nervsystemet. Att ta dessa typer av läkemedel tillsammans med Fentanyl Mylan kan orsaka svår sömnighet, nedsatt uppmärksamhet, andningssvårigheter med långsam eller ytlig andning, koma och dödsfall. Drick inte alkohol medan du använder Fentanyl Mylan om du inte har rådfrågat din läkare först. Operationer Om du tror att du ska få bedövning/narkos ska du tala om för din läkare eller tandläkare att du använder Fentanyl Mylan.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Fentanyl Mylan ska inte användas under graviditet, om du inte först har diskuterat det med din läkare.

Fentanyl Mylan ska inte användas under förlossning, eftersom läkemedlet kan påverka andningen hos det nyfödda barnet.

Använd inte Fentanyl Mylan om du ammar. Du ska inte amma på 3 dagar efter att du tagit bort Fentanyl Mylan depotplåster. Anledningen till detta är att läkemedlet kan passera över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Fentanyl Mylan kan påverka din körförmåga och förmåga att använda maskiner eller verktyg eftersom det kan göra dig sömnig eller yr. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner. Kör inte under tiden du använder detta läkemedel tills du vet hur det påverkar dig.

Om du känner dig osäker på om det är säkert för dig att framföra fordon medan du tar detta läkemedel ska du tala med läkare eller apotekspersonal.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Fentanyl Mylan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare avgör vilken styrka av Fentanyl Mylan som är mest lämplig för dig. Läkaren baserar sin bedömning på hur svår smärta du har, ditt allmänna tillstånd och vilken typ av smärtbehandling du hittills har fått.

Använda och byta plåster

 • Det finns tillräckligt med läkemedel i varje plåster för att räcka i 3 dagar (72 timmar).

 • Du ska byta ditt plåster var tredje dag, om inte din läkare har sagt något annat.

 • Ta alltid av det gamla plåstret innan du sätter på det nya.

 • Byt alltid plåster vid samma tid på dagen var tredje dag (72 timmar).

 • Om du använder mer än ett plåster ska du byta alla plåster samtidigt.

 • Skriv ner vilken dag, datum och tid som du sätter på plåstret, så att du vet när du behöver byta ditt plåster.

 • Följande tabell visar dig när det är dags att byta plåster:

Sätt på ditt plåster på

Byt ditt plåster på

måndag

torsdag

tisdag

fredag

onsdag

lördag

torsdag

söndag

fredag

måndag

lördag

tisdag

söndag

onsdag

Här sätter du på plåstret 

Vuxna

 • Sätt på plåstret på en platt del av din överkropp eller arm (inte över en led).

Barn

 • Sätt alltid på plåstret på övre delen av ryggen för att barnet inte ska komma åt plåstret eller ta av det.

 • Kontrollera då och då om plåstret sitter kvar på huden.

 • Det är viktigt att ditt barn inte tar av plåstret och stoppar det i munnen eftersom det kan vara livshotande och till och med få dödlig utgång.

 • Iaktta ditt barn väldigt noga i 48 timmar efter att:

 • Det första plåstret har satts på

 • Ett plåster med högre dos har satts på.

 • Det kan ta lite tid innan plåstret får full effekt. Därför kanske ditt barn också kommer att behöva ta andra smärtstillande medel innan plåstren får effekt. Din läkare kommer att tala med dig om detta.

Vuxna och barn:

Sätt inte fast plåstret på

 • Samma ställe två gånger i rad

 • Hudytor som rör sig mycket (leder), hud som är irriterad eller har sår

 • Hud med mycket hår. Om det finns hår ska det inte rakas bort (rakning irriterar huden). Klipp istället bort håret så nära huden som möjligt.

Sätta på ett plåster

Steg 1: Förbered huden

 • Se till att huden är helt torr, ren och sval innan du sätter på plåstret.

 • Om du behöver rengöra huden ska du bara använda kallt vatten.

 • Använd inte tvål eller andra tvättmedel, krämer, fuktgivande lotion, oljor eller talk innan du sätter på plåstret.

 • Sätt inte på ett plåster direkt efter ett varmt bad eller dusch.

Steg 2: Öppna påsen

 • Varje plåster är inneslutet i en separat påse.

 • Öppna påsen genom att först göra ett litet klipp nära den förslutna kanten av påsen genom att använda spetsen på en sax (figur 1).

Figur 1:

fig 1

 • Riv försiktigt upp påsen för hand helt och hållet (figur 2).

Figur 2:

fig 2

 • Ta tag i båda sidor av den öppnade påsen och dra isär dem så att tre sidor av påsen är öppna, och avlägsna plåstret (figur 3).

Figur 3:

fig 3

 • Ta ut plåstret och använd det omedelbart (figur 4).

Figur 4:

fig 4

 • Spara den tomma påsen så att du kan lägga ditt använda plåster i det senare när plåstret ska slängas.

 • Varje plåster ska endast användas en gång.

 • Ta inte ut plåstret ur påsen förrän du är redo att använda det.

 • Kontrollera att plåstret inte är skadat.

 • Använd inte plåstret om det har delats, klippts eller ser skadat ut.

 • Du ska aldrig dela eller klippa i plåstret.

Steg 3: Avlägsna och tryck

 • Se till att plåstret kommer att täckas av löst sittande kläder och att det inte kommer att sitta under ett åtsittande eller elastiskt band.

 • Sätt fast plåstret så fort förpackningen har öppnats, när skyddsfilmen har tagits bort. Dra försiktigt av ena halvan av den genomskinliga skyddsfilmen bort från plåstrets mitt. Undvik att röra vid den självhäftande sidan av plåstret (figur 5).

Figur 5:

fig 5

 • Tryck denna självhäftande del av plåstret mot huden (figur 6).

Figur 6:

fig 6

 • Avlägsna den andra delen av den genomskinliga skyddsfilmen (figur 7).

Figur 7:

fig 7

 • Tryck hela plåstret mot huden med din handflata.

 • Tryck under minst 30 sekunder. Se till att plåstret fäster bra mot huden, särskilt i kanterna (figur 8).

Figur 8:

fig 8

Steg 4: Släng plåstret

 • Så fort du tar av plåstret ska du vika det noga på mitten så att den självhäftande sidan klistras ihop.

 • Lägg tillbaka det i dess ursprungliga påse och släng påsen enligt apotekspersonalens anvisningar.

 • Förvara använda plåster utom syn- och räckhåll för barn – även använda plåster innehåller lite läkemedel som kan skada barn och det kan även få dödlig utgång.

Steg 5: Tvätta

 • Tvätta alltid händerna med enbart rent vatten efter att du har hanterat plåstret.

Mer om att använda Fentanyl Mylan

Vardagsaktiviteter när plåster används

 • Plåstren är vattentåliga.

 • Du kan duscha eller bada medan du har plåstret på, men gnugga inte på själva plåstret.

 • Om din läkare går med på det kan du träna och delta i sportaktiviteter medan du bär plåstret.

 • Du kan också simma medan du bär plåstret, men:

 • Bada inte i varma bubbelbad.

 • Sätt inte på åtsittande eller elastiska band över plåstret.

 • När du bär plåstret ska du inte utsätta det för direkt värme, såsom värmedynor, elektriska filtar, varmvattenflaskor, uppvärmda vattensängar eller värme- eller sollampor. Du ska inte sola, ta långa varma bad eller basta. Om du gör detta kan du få en ökad mängd läkemedel från plåstret.

Hur snabbt ger plåstren effekt?

 • Det kan ta lite tid innan ditt första plåster får full effekt.

 • Din läkare kan också komma att ge dig andra smärtstillande medel för den första dagen.

 • Därefter bör plåstret lindra smärtan kontinuerligt så att du kan sluta ta andra smärtstillande medel, men det är möjligt att din läkare skriver ut andra smärtstillande medel då och då.

Hur länge kommer du att använda plåstren?

 • Fentanyl Mylan plåster är avsedda för långvariga smärtor. Din läkare kan tala om för dig hur länge du kan förväntas använda plåstren.

Om dina smärtor förvärras

 • Om dina smärtor förvärras medan du använder plåstren är det möjligt att din läkare kommer att pröva att ge dig plåster med högre styrka eller ytterligare smärtstillande medel (eller både och).

 • Om det inte hjälper att öka plåstrens styrka är det möjligt att din läkare avbryter användandet av plåstren.

Om du använder för många plåster eller plåster med fel styrka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har satt på för många plåster eller plåster med fel styrka ska du ta av plåstren och omedelbart kontakta läkare.

Tecken på överdos är exempelvis andningssvårigheter eller ytlig andning, trötthet, extrem sömnighet, oförmåga att tänka klart, gå eller tala normalt, matthet, yrsel och förvirring.

Om du glömmer att byta ditt plåster

 • Om du glömmer bort att byta ditt plåster, gör det så fort du kommer på det och skriv ner dag och tid. Byt plåstret igen efter 3 dagar (72 timmar) som vanligt.

 • Om du är väldigt sen med att byta ditt plåster ska du tala med din läkare, eftersom du kanske kommer att behöva mer smärtstillande medel, men sätt inte på ett extra plåster.

Om ett plåster lossnar

 • Om ett plåster lossnar innan det är dags att byta ska du omedelbart sätta på ett nytt och skriva ner dag och tid. Använd en ny hudyta på:

 • Din överkropp eller arm

 • Övre delen av ditt barns rygg.

 • Låt din läkare få veta att detta har hänt och lämna kvar plåstret i ytterligare 3 dagar (72 timmar), eller den tid din läkare anger, innan du som vanligt byter till ett nytt plåster.

 • Om dina plåster hela tiden lossnar, ska du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du vill sluta använda plåstren

 • Tala med din läkare innan du slutar använda dessa plåster.

 • Om du har använt dem under en längre tid kanske din kropp har vant sig vid dem. Om du plötsligt slutar kan du börja må dåligt.

Om du slutar använda plåstren ska du inte börja igen utan att först fråga din läkare. Du kanske behöver en annan styrka på plåstren när du börjar om igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du eller din partner eller vårdnadsgivare märker något av följande hos personen som använder plåstret, ta av plåstret och kontakta läkare eller åk omedelbart till närmaste sjukhus. Personen kan behöva omedelbar läkarvård.

 • Ovanlig dåsighet, långsammare eller ytligare andning än förväntat.Följ råden ovan och se till att personen som använde plåstret rör på sig och pratar så mycket som möjligt. I mycket sällsynta fall kan dessa andningssvårigheter vara livshotande eller till och med få dödlig utgång, särskilt hos personer som aldrig tidigare har använt starka smärtstillande medel med opioider (som Fentanyl Mylan eller morfin). (Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • Plötslig svullnad i ansikte eller hals, allvarlig irritation, rodnad eller blåsbildning på din hud. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion. (Har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Krampanfall. (Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer.)

 • Sänkt medvetandegrad eller förlust av medvetande. (Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer.)

Följande biverkningar har också rapporterats

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

 • Illamående, kräkningar, förstoppning

 • Sömnighet (somnolens)

 • Yrsel

 • Huvudvärk

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • Allergisk reaktion

 • Aptitlöshet

 • Sömnsvårigheter

 • Depression

 • Känsla av oro och förvirring

 • Att se, känna, höra eller känna lukten av något som inte finns (hallucinationer)

 • Skakningar eller muskelryckningar

 • Onormal känsla i huden, såsom stickande eller krypande känsla (parestesier)

 • Yrsel (svindel)

 • Snabba eller oregelbundna hjärtslag (palpitationer, takykardi)

 • Högt blodtryck

 • Andnöd (dyspné)

 • Diarré

 • Muntorrhet

 • Buksmärta eller matsmältningsbesvär

 • Kraftigt ökad svettning

 • Klåda, hudutslag eller hudrodnad

 • Oförmåga att kissa eller tömma blåsan ordentligt

 • Kraftig trötthet, svaghet eller allmän sjukdomskänsla

 • Att känna sig frusen

 • Svullna händer, fotleder eller fötter (perifert ödem).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • Oroskänsla eller förvirring

 • Stark lyckokänsla (eufori)

 • Nedsatt känsel eller känslighet, särskilt i huden (hypoestesi)

 • Minnesförlust

 • Dimsyn

 • Långsamma hjärtslag (bradykardi) eller lågt blodtryck

 • Blåfärgad hud orsakad av låg syrehalt i blodet (cyanos)

 • Tarmvred (ileus)

 • Kliande hudutslag (eksem), allergisk reaktion eller andra hudåkommor där plåstret sitter

 • Influensaliknande sjukdom

 • Känsla av förändrad kroppstemperatur

 • Feber

 • Muskelryckningar

 • Svårighet att få och behålla erektion (impotens) eller problem att ha sex

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

 • Sammandragna pupiller (mios)

 • Tillfälliga andningsstillestånd (apné)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Brist på manligt könshormon (androgenbrist)

 • Delirium (symptom kan innefatta en kombination av upprördhet, rastlöshet, bristande förmåga att orientera sig i rummet, förvirring, rädsla, se och höra saker som inte finns, sömnstörningar, mardrömmar)

Du kanske lägger märke till utslag, rodnad eller lätt klåda i huden där plåstret sitter. Detta brukar vara lindrigt och försvinner när du har tagit bort plåstret. Om det inte försvinner eller om plåstret irriterar huden väldigt mycket ska du tala om det för din läkare.

Upprepad, långvarig behandling med plåstren kan göra läkemedlet mindre effektivt (du blir ”tolerant” mot det) eller göra dig beroende av det.

Om du byter från ett annat smärtstillande medel till Fentanyl Mylan eller om du plötsligt slutar använda Fentanyl Mylan, kan du få abstinensbesvär såsom illamående, diarré, oro eller skakningar. Tala om för din läkare om du får något av dessa symtom.

Det finns också rapporter om nyfödda barn som fått abstinensbesvär efter att deras mödrar har använt Fentanyl Mylan under en lång tid under graviditeten.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Fentanyl Mylan ska förvaras

Förvaringsplats

Förvara alla plåster (använda och oanvända) utom syn-och räckhåll för barn.

Förvaringstid

Använd Fentanyl Mylan före utgångsdatum som anges på kartongen och påsen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Om plåstren har passerat utgångsdatumet, ska du ta dem till ditt apotek.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hur du ska slänga använda plåster eller plåster du inte längre behöver

Om ett använt eller oanvänt plåster oavsiktligt fastnar på en annan person, särskilt ett barn, kan det få dödlig utgång.

Använt plåster ska vikas så att den självhäftande sidan av plåstret klistras ihop. Sedan ska det läggas tillbaka det i den ursprungliga påsen och förvaras utom syn- och räckhåll för andra personer, särskilt barn, tills det kastats på säkert sätt. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Fentanyl Mylan innehåller

Den aktiva substansen är fentanyl.

Varje Fentanyl Mylan 12 mikrogram/timme depotplåster innehåller 2,1 mg fentanyl i ett plåster som är 5,25 cm 2 och frisätter 12,5 mikrogram fentanyl/timme (styrkan beskrivs som 12 mikrogram/timme men frisättningshastigheten för plåstret är 12,5 mikrogram/timme).

Varje Fentanyl Mylan 25 mikrogram/timme depotplåster innehåller 4,2 mg fentanyl i ett plåster som är 10,5 cm 2 och frisätter 25 mikrogram fentanyl/timme.

Varje Fentanyl Mylan 50 mikrogram/timme depotplåster innehåller 8,4 mg fentanyl i ett plåster som är 21cm2 och frisätter 50 mikrogram fentanyl/timme.

Varje Fentanyl Mylan 75 mikrogram/timme depotplåster innehåller 12,6 mg fentanyl i ett plåster som är 31,5 cm2 och frisätter 75 mikrogram fentanyl/timme.

Varje Fentanyl Mylan 100 mikrogram/timme depotplåster innehåller 16,8 mg fentanyl i ett plåster som är 42 cm2 och frisätter 100 mikrogram fentanyl/timme.

Övriga innehållsämnen är:

Polyakrylathäftmassa, silikoniserad polyesterfilm (skyddande lager), polyetylenterftalat/etylenvinylacetatfilm (skyddsfilm), och vit tryckfärg.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fentanyl Mylan är ett rektangulärt transparent plåster med vit tryckfärg på ett överdrag som kan tas bort.

Följande är tryckt på varje plåster:

Fentanyl 12 µg/h

Fentanyl 25 µg/h

Fentanyl 50 µg/h

Fentanyl 75 µg/h

Fentanyl 100 µg/h

Plåstret är täckt av en transparent skyddsfilm som tas bort innan applicering för att exponera den vidhäftande baksidan så att det kan fästa på huden.

Plåstren finns i individuellt värmeförseglade påsar som är förpackade i en kartong.

Fentanyl Mylan finns i förpackningsstorlekarna 3, 4, 5, 8, 10, 16 respektive 20 depotplåster.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm, Sverige.

Tillverkare

McDermott Laboratories Ltd. trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irland

och

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-08-22