Estracyt

Kapsel, hård Orifarm AB 140 mg Estramustin 100 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1573:40

Köp via recept

EAN: 7046260114555

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Estracyt

140 mg kapslar, hårda
estramustinfosfat
natrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Estracyt är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Estracyt
3. Hur du använder Estracyt
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Estracyt ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Estracyt är och vad det används för

Estracyt innehåller den aktiva substansen estramustinfosfat. Estramustinfosfat antas verka på två sätt. Det ena är genom att hämma delningen av cancercellerna, som då dör. Det andra är genom att sänka mängden testosteron i kroppen vilket hämmar prostatacancerceller och därmed kan lindra symtom vid prostatacancer.


Estracyt användes vid långt framskridna stadier av prostatacancer.

2. Vad du behöver veta innan du använder Estracyt

Använd inte Estracyt

 • om du är allergisk mot estramustinfosfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Estracyt:

 • om du har känd hjärtsjukdom

 • om du har kärlsjukdomar i hjärnan

 • om du har kranskärlssjukdom

 • om du är disponerad för blodpropp

 • om du har förhöjda värden av kalcium i blodet

 • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

 • om du har diabetes,

 • om du har förhöjt blodtryck

 • om du lider av vätskeansamling i ben

 • om du har kroniskt hjärtfel

Andra läkemedel och Estracyt

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.


Det verksamma ämnet, estramustinfosfat, bildar ett svårlösligt salt med kalcium, magnesium och aluminium och därigenom minskas upptaget. Läkemedel som innehåller kalcium, magnesium eller aluminium, t.ex. läkemedel mot sur mage, vitaminpreparat och kalciumtabletter ska inte tas samtidigt som Estracyt.


Om Estracyt tas samtidigt med ACE-hämmare (blodtryckssänkande läkemedel) kan det leda till ökad risk för angioödem (svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter).


Andra liknande läkemedel (östrogener) har rapporterats kunna öka effekten och biverkningarna av vissa antidepressiva läkemedel (tricykliska antidepressiva läkemedel).

Estracyt med mat, dryck och alkohol

Kalciumhaltiga födoämnen, t.ex. mjölkprodukter, ska inte tas samtidigt som Estracyt.

Graviditet, amning och fertilitet

Estracyt kan orsaka skada på spermierna. Därför bör män som behandlas med Estracyt använda något tillförlitligt antikonceptionsmedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Estracyt har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Estracyt innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 12,6 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per kapsel. Detta motsvarar 0,6 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du använder Estracyt

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna är 2-3 kapslar 2 gånger dagligen.

Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med vatten minst 1 timme före eller tidigast 2 timmar efter måltid.

Kalciumhaltiga födoämnen, t.ex. mjölkprodukter, och läkemedel som innehåller kalcium, magnesium eller aluminium, t.ex. medel mot sur mage, vitaminpreparat och kalciumtabletter ska inte tas samtidigt som Estracyt kapslar. Samma tidsintervall som vid måltid gäller här.

Om du använt för stor mängd av Estracyt

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Estracyt

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Estracyt och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande rapporterade allvarliga symtom:

Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion eller angioödem som förekommer hos ett okänt antal användare.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Blodvärdena kan försämras, saltansamling i kroppen med åtföljande svullnad, hjärtsvikt, magbesvär i form av illamående och kräkningar kan förekomma, diarré, leverpåverkan, bröstkörtelförstoring.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Minskat antal blodplättar, onormal trötthet, huvudvärk, hjärtinfarkt, blodpropp.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Förvirring, depression, hudutslag, muskelsvaghet, högt blodtryck, impotens, syrebrist i hjärtmuskulaturen (myokardischemi) som kan ge upphov till kärlkramp och andfåddhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Estracyt ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Användes före Utg.dat. som finns på förpackningen. I öppnad förpackning är kapslarna hållbara 5 månader.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är estramustinnatriumfosfat motsvarande estramustinfosfat 140 mg.

 • Övriga innehållsämnen är talk, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, kiseldioxid kollodial vattenfri, gelatin och titandioxid (färgämne E 171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Estracyt finns som en vit kapsel, 18,5 x 6,5 mm


Förpackningsstorlek:
100 kapslar.

Importör/Information lämnas av:

Orifarm AB

Box 56048, 102 17 Stockholm

Tel: 040-680 02 60


Ompackare:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tjeckien


Tillverkare:

Pfizer-koncernen


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-10-23