Epoprostenol CampusPharma

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 0,5 mg Epoprostenol 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

5024:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07350046340312

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Epoprostenol CampusPharma

0,5 mg Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning
epoprostenol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Epoprostenol CampusPharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Epoprostenol CampusPharma
3. Hur du använder Epoprostenol CampusPharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Epoprostenol CampusPharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Epoprostenol CampusPharma är och vad det används för

Epoprostenol CampusPharma innehåller den aktiva substansen epoprostenol som tillhör en grupp läkemedel som kallas prostaglandiner, som hindrar blodet från att levra sig och vidgar blodkärlen.

Epoprostenol CampusPharma används för att behandla en lungsjukdom som kallas pulmonell arteriell hypertension, ett tillstånd med högt tryck i blodkärlen i lungorna. Epoprostenol CampusPharma vidgar blodkärlen och minskar blodtrycket i lungorna.

Epoprostenol CampusPharma används också för att förhindra att blodet levrar sig under njurdialys, när man inte kan använda heparin

2. Vad du behöver veta innan du använder Epoprostenol CampusPharma

Använd inte Epoprostenol CampusPharma

 • om du är allergisk mot epoprostenol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har hjärtsvikt

 • om du, efter påbörjad behandling, börjar få ansamlingar av vätska i lungorna som orsakar andnöd

Om du tror att något av detta gäller dig, ta inte Epoprostenol CampusPharma tills du har rådfrågat läkare.

Varningar och försiktighet

Innan du få Epoprostenol CampusPharma behöver din läkare veta:

 • om du har några problem med blödningar.


Hudskador vid injektionsstället

Epoprostenol CampusPharma injiceras i ett blodkärl. Det är viktigt att läkemedlet inte läcker ut från blodkärlet i den omgivande vävnaden. Om det gör det kan huden skadas. Symptomen på detta är:

 • ömhet

 • brännande känsla

 • stickande känsla

 • svullnad

 • rodnad

Detta kan följas av blåsbildning och flagande hud. Medan du behandlas med Epoprostenol CampusPharma är det viktigt att du kontrollerar injektionsstället.

Kontakta omedelbart sjukhus för råd om hudområdet blir ömt, smärtande eller svullet eller om du upptäcker några blåsor eller flagande hud.

Effekter av Epoprostenol CampusPharma på blodtryck och hjärtfrekvens

Epoprostenol CampusPharma kan orsaka att ditt hjärta slår snabbare eller långsammare. Även ditt blodtryck kan bli för lågt. Medan du behandlas med Epoprostenol CampusPharma ska din puls och ditt blodtryck kontrolleras. Symtom på lågt blodtryck är yrsel och svimning.

Tala med läkare om du får dessa symtom. Din dos kan behöva minskas eller infusionen avbrytas.

Andra läkemedel och Epoprostenol CampusPharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

En del läkemedel kan påverka hur Epoprostenol CampusPharma verkar eller öka sannolikheten att du får biverkningar. Epoprostenol CampusPharma kan också påverka effekten av andra läkemedel om du tar dem samtidigt. Dessa läkemedel inkluderar:

 • läkemedel som används för att behandla högt blodtryck

 • läkemedel som används för att förhindra blodproppar

 • läkemedel som används för att lösa upp blodproppar

 • läkemedel som används för att behandla inflammation och smärta (även kallade ”NSAIDs”)

 • digoxin (används för att behandla hjärtsjukdom)

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel eftersom dina symtom kan förvärras under graviditet.

Det är inte känt om innehållsämnena i Epoprostenol CampusPharma passerar över i modermjölk. Du bör avbryta amningen av ditt barn under behandlingen med Epoprostenol CampusPharma.

Körförmåga och användning av maskiner

Din behandling kan ha effekt på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Kör inte motorfordon eller använd maskiner om du känner dig påverkad.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Epoprostenol CampusPharma innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 2,43 mmol (eller 56 milligram) natrium (salt) per dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Epoprostenol CampusPharma

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare avgör hur mycket Epoprostenol CampusPharma som är rätt dos för dig. Mängden du får är baserad på din kroppsvikt och vilken sjukdom du har. Din dos kan ökas eller minskas beroende på hur väl du svarar på behandlingen.

Epoprostenol CampusPharma ges som en långsam infusion (dropp) i ett blodkärl.

Pulmonellarteriellhypertension

Din första behandling kommer att ges på sjukhuset. Detta beror på att din läkare behöver övervaka dig och hitta den dos som är bäst för dig.

Du börjar med en infusion av Epoprostenol CampusPharma. Dosen ökas, tills symtomen lindras, och eventuella biverkningar är hanterbara. När den bästa dosen har hittats, kommer en permanent sond (slang) sättas i ett av dina blodkärl. Du kan sedan behandlas med hjälp av en infusionspump.

Njurdialys

Du kommer att få en infusion med Epoprostenol CampusPharma under tiden du får dialys.

Användning av Epoprostenol CampusPharma i hemmet (endast för behandling av pulmonellarteriellhypertension)

Om du behandlar dig själv hemma, kommer din läkare eller sjuksköterska att visa hur du förbereder och använder Epoprostenol CampusPharma. De kommer även att ge dig råd hur man kan avbryta behandlingen om så behövs. Avbrytande av Epoprostenol CampusPharma-behandling måste göras gradvis. Det är mycket viktigt att du noga följer alla instruktioner.

Epoprostenol CampusPharma är tillgängligt som ett pulver i en injektionsflaska av glas. Innan användning måste pulvret lösas upp i spädningsvätskan som medföljer. Spädningsvätskan innehåller inte konserveringsmedel. Om det blir kvar något av spädningsvätskan måste den kastas bort.

Hur du ska hantera injektionsslangen

Om du har fått en slang satt i kärl är det mycket viktigt att du håller detta område rent, du kan annars få en infektion. Din läkare eller sjuksköterska kommer att visa hur du rengör slangen och området runt omkring. Det är mycket viktigt att du noga följer alla deras instruktioner.

Om du har tagit för stor mängd av Epoprostenol CampusPharma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Sök akut läkarhjälp om du tror att du har använt eller fått för mycket Epoprostenol CampusPharma. Symtom på överdosering kan vara huvudvärk, illamående, kräkningar, snabb hjärtfrekvens, värme eller stickningar eller känsla av att du ska svimma (yrsel).

Om du har glömt att använda Epoprostenol CampusPharma

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Epoprostenol CampusPharma

Avbrytande av Epoprostenol CampusPharma-behandlingen måste ske gradvis. Om behandlingen avbryts för snabbt kan du få allvarliga biverkningar, inklusive yrsel, kraftlöshet och andningsbesvär. Kontakta din läkare, sjuksköterska eller sjukhus omedelbart om du får problem med att infusionspumpen eller injektionsslangen stoppar eller hindrar behandlingen med Epoprostenol CampusPharma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Tala med din läkare eller sjuksköterska omedelbart eftersom dessa kan vara symtom på infektion i blodet, lågt blodtryck eller allvarlig blödning:

 • Du känner att hjärtat slår snabbare eller att du har bröstsmärta eller andnöd.

 • Du känner dig yr eller svimfärdig, speciellt när du står upp.

 • Du har feber eller frossa.

 • Du har mer frekventa eller längre perioder med blödningar.

Andra eventuella biverkningar inkluderar:

Mycket vanliga biverkningar 

Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer:

 • huvudvärk

 • smärta i käken

 • smärta

 • kräkningar

 • illamående

 • diarré

 • rodnad i ansiktet

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

 • infektion i blodet (sepsis)

 • snabb hjärtrytm

 • långsam hjärtrytm

 • lågt blodtryck

 • blödningar och blåmärken på olika ställen som uppkommer lättare än normalt, till exempel blödningar från näsan eller tandköttet

 • obehag eller smärta i magen

 • bröstsmärta

 • ledsmärta

 • ångest, nervositet

 • utslag

 • smärta vid injektionsstället

Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov

 • minskning av antalet blodplättar (celler som hjälper blodet att levra sig).

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

 • svettningar

 • muntorrhet

Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer:

 • infektion vid injektionsstället

Mycket sällsynta biverkningar 

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer:

 • känsla av tryck över bröstet

 • känna sig trött eller svag

 • känsla av uppkördhet

 • blek hud

 • rodnad vid injektionsstället

 • överaktiv sköldkörtel

 • blockering av injektionsslangen

Andra biverkningar

Det är inte känt hur många som drabbas av följande:

 • ansamling av vätska i lungorna (lungödem)

 • ökat blodsocker

 • hjärtat pumpar ut för mycket blod, vilket leder till andnöd, trötthet, svullnad i benen och buken på grund av vätskeansamling samt ihållande hosta

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Epoprostenol CampusPharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Pulver till infusionsvätska, lösning:

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Tillslut injektionsflaskan väl. Fuktkänsligt.

Förvaras vid högst 25°C

Vätska till infusionsvätska, lösning:

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 25°C

Förvaring efter beredning:

Pulmonellarteriellhypertension

När Epoprostenol CampusPharma pulver har lösts upp och spätts, bör det användas omedelbart. Om du får Epoprostenol CampusPharma via en infusionspump kan en specialanpassad kylpåse användas för att bibehålla temperaturen av lösningen.

När en kylpåse används, kan lösningen förvaras i pumpen i upp till 24 timmar vid 2-8°C om nödvändigt. Kylpåsen måste regelbundet bytas under dagen, för att bibehålla temperaturen av lösningen.

Om man inte använder en kylpåse kan lösningen förvaras i pumpen:

 • i upptill 12 timmar vid 25°C, om den precis har blivit beredd.

 • i maximalt 8 timmar, om den är beredd tidigare och har förvarats i kylskåp vid 2-8°C

Njurdialys

När Epoprostenol CampusPharma pulvret har lösts upp och spätts kan oanvänd lösning förvaras vid 25°C och användas inom 12 timmar.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apoteksperonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Pulver till infusionsvätska, lösning

 • Den aktiva substansen är epoprostenol (som natrium).
  En injektionsflaska innehåller 0,531 milligram epoprostenolnatrium, motsvarande 0,5 milligram epoprostenol.

 • Övriga innehållsämnen är:
  Pulver till infusionsvätska, lösning: Mannitol, glycin, natriumklorid, natriumhydroxid (till pH justering)
  Vätska till infusionsvätska, lösning: Glycin, natriumklorid, natriumhydroxid (till pH justering), vatten för injektionsvätskor

När en injektionsflaska innehållande 0,5 mg epoprostenol bereds med 50 ml steril buffert erhålls en koncentration på 10 000 nanogram per ml.

Vätska till infusionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller 50 ml steril glycinbuffert som innehåller ca 55 milligram natrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Epoprostenol CampusPharma är ett vit, frystorkad, pulverkaka förpackad i en klar injektionsflaska av glas med grå propp och lock av aluminium med blå flip-off insats. Vätskan är en klar, färglös lösning förpackad i en klar injektionsflaska av glas.

Efter tillberedning är Epoprostenol CampusPharma en färglös lösning, praktiskt taget fri från partiklar.

Varje förpackning innehåller:

 • En injektionsflaska Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg, innehållande en vit frystorkad pulverkaka förpackad i en 15 ml klar injektionsflaska av glas typ I med grå propp och lock av aluminium med blå flip-off insats.

 • En klar injektionsflaska med 50 ml steril glycinbuffert, pH 10,5.

 • Ett sterilfilter för aseptisk beredning av infusionslösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

CampusPharma AB

Karl Gustavsgatan 1A

411 25 Göteborg

031-205020

Tillverkare

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Webservice GmbH

Lindigstraße 6

D-63801 Kleinostheim

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark:

Epoprostenol "Campuspharma" 500 mikrogram pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Norge:

Epoprostenol Campus 0,5 mg pulver og væske til infusionsvæske, oppløsning

Tyskland:

EPOPROSTENOL PANPHARMA 0,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung

Sverige:

Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

Storbritannien:

Epoprostenol 0,5 mg Powder and Solvent for Solution for Infusion


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-27


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering och administration

Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg ska endast beredas med den specifika sterila spädningsvätskan för eporostenol. Vänligen se instruktioner nedan samt SmPC avsnitt 6.6 för information angående beredning, spädning och beräkning av dos.

Efter beredning blir Epoprostenol CampusPharma en färglös lösning, praktiskt taget fri från partiklar.

Epoprostenol CampusPharma är bara lämpligt för kontinuerlig infusion, antingen intravaskulärt eller in i blodet via dialysapparaten.

Epoprostenol CampusPharma ska inte ges som bolusinjektion.

Njurdialys:

Vuxna:

Följande generella schema för infusion har visat sig effektivt för vuxna:

Före dialys: 4 nanogram/kg/min intravenöst i 15 minuter.

Under dialys: 4 nanogram/kg/min i den arteriella ingången i dialysapparaten.

Infusionen ska stoppas i slutet av dialysen.

Rekommenderad dos för njurdialys ska endast överskridas under noggrann patientövervakning.

Barn och äldre:

Det finns ingen information tillgänglig rörande användning av epoprostenol vid njurdialys hos barn eller äldre patienter.

Primär och sekundär pulmonell hypertension:

Vuxna:

Följande behandlingsplan har visat sig vara effektiv:

Korttids (akut) dostitrering:

För att bestämma långtids-infusionshastigheten är det nödvändigt med en korttidsdoseringsprocedur administrerad via antingen en perifer eller central ven. Initial infusionshastighet är 2 nanogram/kg/min och ökas i steg om 2 nanogram/kg/min var 15:e minut eller längre, tills maximal hemodynamisk nytta uppnås eller tills det uppstår dosbegränsande farmakologiska effekter.

Om den initiala infusionshastigheten på 2 nanogram/kg/min inte tolereras väl, måste en lägre dos fastställas.

Under akut dostitrering i kliniska studier var den maximala tolererbara dosen 8,6 ± 0,3 nanogram/kg/min.

Kontinuerlig långtidsinfusion:

Kontinuerlig långtidsinfusion av Epoprostenol CampusPharma ska administreras via en central venkateter. Tillfälliga perifera intravenösa infusioner kan ges fram tills att central tillfart är etablerad. Långtidsinfusioner ska inledas med 4 nanogram/kg/min lägre än den maximala tolererade infusionshastigheten som fastställts under dostitreringen. Om den högsta tolererade infusionshastigheten är mindre än 5 nanogram/kg/min, bör långtidsinfusionen inledas med halva den högsta tolererade infusionshastigheten.

Dosjusteringar:

Ändringar i infusionshastigheten vid långtidsinfusion bör baseras på patientens långvariga, återkommande eller förvärrade symtom på PPH eller på förekomsten av biverkningar på grund av höga doser av Epoprostenol CampusPharma. Generellt kan man förvänta sig att den initiala långtidsdosen behöver ökas över tiden. Dosökningar bör övervägas om symptomen kvarstår eller återkommer efter att ha varit bättre.

Infusionshastigheten bör ökas med 1 till 2 nanogram/kg/min i intervaller som är tillräckligt långa för att bedöma kliniskt svar. Dessa intervall bör vara minst 15 minuter.

När en ny infusionshastighet fastställts bör patienten observeras och stående och liggande blodtryck och hjärtfrekvens övervakas under flera timmar för att säkerställa att den nya dosen tolereras.

Under långtidsinfusion kan förekomsten av dosrelaterade farmakologiska händelser, liknande dem som ses vid dostitrering, kräva en minskning av infusionshastighet. Biverkningar kan dock ibland försvinna utan dosjustering.

Dosen bör minskas stegvis med 2 nanogram/kg/min var 15:e minut eller längre tills de dosbegränsande verkningarna försvinner. Plötslig utsättning av Epoprostenol CampusPharma eller plötsliga stora minskningar av infusionshastigheten bör undvikas.

Förutom vid livshotande situationer (t.ex. medvetslöshet, kollaps, etc) bör infusionshastigheten av Epoprostenol CampusPharma endast justeras under ledning av en läkare.

Peroral antikoagulantia gavs kontinuerligt till den PPH kliniska försökspopulationen tillsammans med fortsatt intravenös epoprostenol och tolererades väl. Samtidig peroral antikoagulantiabehandling rekommenderas.

Barn:

Information om användning av epoprostenol hos barn med PPH/SPH är begränsad.

Äldre:

Information om användningen av epoprostenol hos patienter över 65 år är begränsad. Generellt bör dosen till äldre patienter väljas noga med hänsyn till den högre frekvensen av nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion och samtidiga sjukdomar eller annan läkemedelsbehandling.

Beredning och spädning:

Särskild försiktighet ska iakttas vid beredning av infusionen samt beräkning av infusionshastigheten. Nedanstående procedur ska följas noggrant.

Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg ska beredas och spädas med steril teknik, omedelbart innan kliniskt användning.

Upplösningstiden ska vara högst 30 sekunder.

Efter beredning är Epoprostenol CampusPharma en färglös lösning, praktiskt taget fri från partiklar.

Njurdialys

Beredning:

 1. Använd endast medföljande glycinbuffert för beredning.

 2. Dra upp ca. 10 ml glycinbuffert i en steril spruta, innehållet injiceras i injektionsflaskan med 0,5 mg frystorkad epoprostenol och skakas försiktigt tills pulvret är upplöst.

 3. Dra upp epoprostenollösningen i sprutan, injicera tillbaka lösningen i injektionsflaskan med resterande glycinbuffert och blanda grundligt.

Denna lösning refereras nu till som den koncentrerade lösningen och innehåller 10 000 nanogram per ml epoprostenol. Bara den här koncentrerade lösningen lämpar sig för ytterligare spädning inför användning.

När 0,5 mg epoprostenolpulver bereds med 50 ml glycinbuffert, har den färdiga infusionsvätskan ett pH på ca 10,5 och ett natriuminnehåll på ca 56 mg.

Spädning:

För administration med en pump, som kan dosera små jämna volymer, kan lämpliga andelar av koncentrerad lösning spädas med steril fysiologisk saltlösning.

Den kan spädas ut med fysiologisk saltlösning (0,9 %), förutsatt att ett förhållande av 6 volymer saltlösning till 1 volym koncentrerad lösning inte överskrids; t ex. 50 ml av koncentrerad lösning utspädd med maximalt 300 ml saltlösning.

Andra vanliga intravenösa lösningar är inte tillfredsställande för spädning av den koncentrerade lösningen, då det krävda pH-värdet inte uppnås. Epoprostenollösningar är mindre stabila vid lägre pH.

Innan lösningen används i koncentrerad eller utspädd form måste den filtreras. För filtration dras den beredda lösningen upp i en stor spruta och därefter fästes det medföljande sterilfiltret på sprutan.

Spruta den koncentrerade lösningen direkt i valt infusionslösning genom bestämt, men inte för hårt tryck. Vanligtvis tar det 70 sekunder för filtrering av 50 ml koncentrerad lösning. Blanda noga.

Filterenheten är för engångsbruk och ska kasseras efter användning.

Vid beredning och spädning enligt ovanstående anvisning, har epoprostenol infusionslösning ett pH på ca 10 och bibehåller 90 % av den ursprungliga potensen under ca 12 timmar vid 25°C.

BERÄKNING AV INFUSIONSHASTIGHETEN:

Infusionshastigheten beräknas enligt följande formel:


Infusionshastighet (ml/min) =

dos (ng/kg/min) x kroppsvikt (kg)

koncentration av lösningen (ng/ml)

Infusionshastighet (ml/timme) = Infusionhastighet (ml/min) x 60

Infusionhastighetsformel - exempel

Då Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg används i njurdialys kan den administreras som koncentrerad lösning (a) eller i utspädd form (b).

a. Användning av koncentrerad lösning d.v.s. 10 000 ng/ml epoprostenol.

Lösningens koncentration = 10 000 ng/ml epoprostenol

Dos (ng/kg/min)

Kroppsvikt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

1

0,18

0,24

0,30

0,36

0,42

0,48

0,54

0,60

2

0,36

0,48

0,60

0,72

0,84

0,96

1,08

1,20

3

0,54

0,72

0,90

1,08

1,26

1,44

1,62

1,80

4

0,72

0,96

1,20

1,44

1,68

1,92

2,16

2,40

5

0,90

1,20

1,50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,00

Flödeshastigheter i ml/timme

b. Användning av koncentrerad lösning, utspädd:

10 ml koncentrerad lösning + 40 ml fysiologisk saltlösning (0,9 %). Ger en slutvolym på 50 ml.

Resulterande koncentration = 2 000 nanogram/ml epoprostenol.

Lösningens koncentration = 2 000 ng/ml epoprostenol

Dos (ng/kg/min)

Kroppsvikt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

1

0,90

1,20

1.50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,00

2

1,80

2,40

3,00

3,60

4,20

4,80

5,40

6,00

3

2,70

3,60

4,50

5,40

6,30

7,20

8,10

9,00

4

3,60

4,80

6,00

7,20

8,40

9,60

10,80

12,00

5

4,50

6,00

7,50

9,00

10,50

12,00

13,50

15,00

Flödeshastigheter i ml/timme

Primär och sekundär pulmonellhypertension

Följande förpackning finns tillgänglig för behandling av primär pulmonell hypertension:

En injektionsflaska innehållande frystorkad epoprostenolnatrium motsvarande 0,5 mg epoprostenol tillsammans med en 50 ml injektionsflaska innehållande steril glycinbuffert.

Initialt ska en förpackning med buffert användas. Vid långtidsbehandling med epoprostenol kan slutkoncentrationen av lösningen ökas genom att tillsätta ytterligare en injektionsflaska med 0,5 mg eller 1,5 mg frystorkad epoprostenol.

Bara injektionsflaskor innehållande samma mängd som den första startförpackningen får användas för att öka lösningens slutkoncentration.

Beredning:

Den ska utföras enligt instruktionerna som ges för njurdialys. Bereds en förpackning innehållande 0,5 mg epoprostenol med 50 ml steril buffert erhålls en koncentration av 10 000 nanogram per ml.

Spädning:

Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg kan antingen användas som koncentrerad lösning eller i utspädd form för behandling av PPH/SPH. Bara medföljande glycinbuffert får användas till ytterligare spädning av beredd Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg . Vid behandling av primär pulmonell hypertension med Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg får fysiologisk saltlösning inte användas.

Följande koncentrationer är vanliga för behandling av primär och sekundär pulmonell hypertension:

 • 15 000 ng/ml – 3 injektionsflaskor innehållande 0,5 mg epoprostenol eller en injektionsflaska innehållande 1,5 mg epoprostenol beredd och utspädd till en slutvolym av 100 ml i glycinbufferten.

 • 10 000 ng/ml – 2 injektionsflaskor innehållande 0,5 mg epoprostenol beredd och utspädd till en slutvolym av 100 ml i glycinbufferten.

Den maximalt rekommenderade koncentrationen för användning vid primär pulmonell hypertension är 60 000 ng/ml.

Då Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg används för primär eller sekundär pulmonell hypertension får den inte administreras tillsammans med andra parenterala lösningar eller läkemedel.

För att späda den koncentrerade lösningen, dra upp den i en större spruta och fäst sedan det medföljande sterilfiltret på sprutan.

Spruta den koncentrerade lösningen direkt in i pumpkassetten, med bestämt, men inte för hårt tryck. Vanligtvis tar det 70 sekunder för filtrering av 50 ml koncentrerad lösning.

Ta bort filtret från sprutan och ta upp ytterligare mängd av glycinbuffert som krävs för att få önskad spädning.

Sätt filtret på sprutan igen och spruta denna extra buffertvolym till den koncentrerade lösningen Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg i kassetten.

Blanda noga.

Filterenheten få bara användas till spädning av en förpackning. Därefter ska den kasseras.

Den ambulatoriska pumpen som används för administration av Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg ska (1) vara liten och lätt, (2) kunna justera ökningar i infusionshastigheten i ng/kg/min, (3) ha ocklusion, infusionsslut och lågt batterilarm, (4) ha en noggrannhet av programmerad hastighet på ± 6%, (5) styras av positivt tryck (kontinuerligt eller pulserande) med intervaller där pulseringen inte överskrider 3 minuter vid infusionshastigheter som används för att leverera Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg, samt (6) inkludera kylpåse-system. Behållaren ska vara av polyvinylklorid, polypropen eller glas.

Infusionspåsen ska skyddas mot ljus under infusionstiden.

BERÄKNING AV INFUSIONSHASTIGHETEN:

Infusionshastigheten kan beräknas med hjälp av ovanstående formel för njurdialys.

Nedan visas ett exempel för en vanligen använd koncentration vid primär eller sekundär pulmonell hypertension.

Infusionshastighet för en koncentration av 15 000 nanogram/ml:

Lösningens koncentration = 15 000 ng/ml epoprostenol

Dos (ng/kg/min)

Kroppsvikt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

4

1,0

1,1

1,3

1,4

1,6

6

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

8

1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

2,6

2,9

3,2

10

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

12

1,4

1,9

2,4

2,9

3,4

3,8

4,3

4,8

14

1,7

2,2

2,8

3,4

3,9

4,5

5,0

5,6

16

1,9

2,6

3,2

3,8

4,5

5,1

5,8

6,4

Flödeshastigheter i ml/timme