// for use dataLayer

Eeze

Filmdragerad tablett 25 mg Diklofenak 12 tablett(er)

69:-

Ord. butikspris 89:50

Webbpris

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Diklofenak påverkar naturen negativt, använd med eftertanke! Kronans Apotek månar om din hälsa – och vår gemensamma planet.

Eeze används för att behandla tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, inklusive migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär och menstruationssmärtor. Eeze tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Eeze lindrar smärta och dämpar inflammation. Eeze skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år, gravida, ammande eller personer med ökad blödningsrisk (t ex Waran-behandlade).

EAN: 7046265030133

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Diklofenak påverkar naturen negativt, använd med eftertanke! Kronans Apotek månar om din hälsa – och vår gemensamma planet.

Kategorier:

Värk

"Migrän: Vuxna (över 18 år): 2 tabletter tas vid första tecknet på ett migränanfall. Om lindring ej uppnås inom 2 timmar, tas ytterligare 2 tabletter. Detta kan upprepas ytterligare en gång efter 4?6 timmar. Högsta dos är 150 mg (6 tabletter) per dygn. Överskrid inte den angivna dosen. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid migrän. Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär och menstruationssmärtor Vuxna (över 18 år): 1 tablett var 4:e till var 6:e timme vid behov. Ta inte mer än 75 mg (3 tabletter) per dygn. Överskrid inte den angivna dosen. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar vid smärta. Tabletterna sväljs hela tillsammans med vätska. För bästa effekt bör tabletterna inte tas i samband med måltid. Eeze skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år utan läkares ordination."

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Eeze

25 mg filmdragerad tablett
diklofenakkalium
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotek om du behöver mera information eller råd.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid migrän eller 5 dagar vid smärta.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Eeze är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Eeze
3. Hur du tar Eeze
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Eeze ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Eeze är och vad det används för

Eeze tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Eeze lindrar smärta och dämpar inflammation.

Eeze används för att behandla tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, inklusive migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär och menstruationssmärtor.

Eeze skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år utan läkares ordination.

Diklofenakkalium som finns i Eeze kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Eeze

Använd inte Eeze

 • om du är allergisk (överkänslig) mot diklofenak eller mot något av övriga innehållsämnen i Eeze

 • om du har eller tidigare har haft återkommande sår, blödningar eller brustet sår i magen eller tolvfingertarmen

 • om du har ökad blödningsbenägenhet

 • om du tidigare har drabbats av blödning eller brustet sår i mag-/tarmkanalen i samband med användning av smärtstillande läkemedel (NSAID)

 • om du har porfyri (en ämnesomsättningssjukdom)

 • om du har allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion

 • om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex om du har hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ichemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation

 • om du har eller har haft problem med blodcirkulation (perifer kärlsjukdom).

 • om du tidigare har drabbats av en allergisk reaktion som astma, snuva eller hudutslag när du tagit smärtstillade läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID

 • under graviditetens tre sista månader

Varningar och försiktighet

Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker.

Läkemedel som Eeze kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

Tala med din läkare innan behandling påbörjas, om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:

 • mag-/tarmbesvär, halsbränna/obehagskänsla i magen eller tidigare har haft sår, blödning eller brustet sår i magen eller tarmen

 • hjärtsjukdom, leversjukdom eller njursjukdom

 • astma, inflammation eller svullnad i nässlemhinnan, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller kroniska luftvägsinfektioner

 • SLE (en bindvävssjukdom)

 • sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet

 • högt blodtryck, eller hjärtproblem (lindrig till måttlig hjärtsvikt)

 • kärlkramp eller blodproppar.

 • ulcerös kolit eller Crohns sjukdom

 • diabetes

Innan du får Eeze, tala om för din läkare

 • om har höga kolesterol- eller höga triglyceridvärden (blodfetter)

 • om du röker

Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats i myckt sällsynta fall i samband med användning av NSAID-läkemedel. Sluta ta Eeze om du får utslag eller något annat symtom på överkänslighet och kontakta läkare.

Om du får magtarmproblem, sluta ta Eeze och rådfråga läkare.

Långvarig användning av smärtstillande läkemedel mot huvudvärk kan försämra huvudvärken. Om du upplever detta eller misstänker det, bör du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Liksom andra antiinflammatoriska läkemedel kan Eeze dölja tecken eller symtom på infektion.

Liksom andra antiinflammatoriska läkemedel kan diklofenak i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner, inklusive allergisk chockreaktion. Detta kan ske även när man tar diklofenak första gången.

Användning av Eeze kan försvåra möjligheten att bli gravid. Mer information om detta finner du i avsnittet ”Graviditet och amning”.

Andra läkemedel och Eeze

Rådgör med läkare eller apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Eeze, t.ex:

 • läkemedel mot blodpropp (t.ex. warfarin, tiklopidin, acetylsalisylsyra, heparin)

 • läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (t.ex. metotrexat)

 • läkemedel för behandling av diabetes, med undantag för insulin

 • litium (används vid manodepression)

 • SSRI (används vid behandling av depression)

 • digoxin (används vid hjärtbesvär)

 • ciklosporin (används vid transplantationer, vid svår psoriasis och reumatism)

 • vissa läkemedel mot högt blodtryck (s.k. betareceptorblockerande läkemedel, angiotension II receptor antagonister och ACE-hämmare)

 • diuretika (vätskedrivande läkemedel som också används mot högt blodtryck)

 • kinolonantibiotika (används vid urinvägsinfektion)

 • zidovudin (används vid behandling vid HIV)

 • kortikosteroider (används för att behandla inflammatoriska sjukdomar)

 • kolestipol eller kolestyramin (används vid höga blodfetter)

 • flukonazol eller vorikonazol (används vid svampinfektioner)

 • rifambicin (antibiotika vid tuberkulos)

 • karbamazepin eller fenytoin (används vid epilepsi)

 • barbiturater (sömnmedel)

 • diazepam (lugnande läkemedel)

 • pentoxifyllin (kärlvidgande läkemedel)

 • takrolimus (används vid lever-, njur- och hjärttransplantationer)

 • sulfinpyrazon (används vid behandling av gikt)

 • tenofovir (virushämmande vid HIV-infektion)

Använd aldrig flera olika smärtstillande läkemedel, inklusive andra NSAID, samtidigt utan läkares föreskrift.

Eeze med mat och dryck

Tabletterna sväljs hela tillsammans med vätska. För bästa effekt bör tabletterna inte tas i samband med eller direkt efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Eeze skall inte användas under graviditetens tre sista månader. Intag av Eeze skall undvikas av kvinnor som försöker bli eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

Små mängder diklofenak passerar över i modersmjölken. Eeze bör därför inte användas under amning.

Användning av Eeze kan försvåra möjligheterna att bli gravid. Rådgör med läkare om du planerar att bli gravid eller om du har svårt att bli gravid. Effekten är övergående och upphör när du slutar ta den här typen av läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du drabbas av biverkningar som synstörningar, yrsel eller sömnsvårigheter under behandlingen med Eeze bör du avstå från att köra eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Eeze innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Eeze

Migrän

Vuxna (över 18 år): 2 tabletter tas vid första tecknet på ett migränanfall. Om lindring ej uppnås inom 2 timmar, tas ytterligare 2 tabletter. Detta kan upprepas ytterligare en gång efter 4–6 timmar. Högsta dos är 150 mg (6 tabletter) per dygn. Överskrid inte den angivna dosen.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid migrän.

Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär och menstruationssmärtor

Vuxna (över 18 år): 1 tablett var 4:e till var 6:e timme vid behov. Ta inte mer än 75 mg (3 tabletter) per dygn. Överskrid inte den angivna dosen.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar vid smärta.

Tabletterna sväljs hela tillsammans med vätska. För bästa effekt bör tabletterna inte tas i samband med måltid.

Eeze skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år utan läkares ordination.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du upplever att effekten av Eeze är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotek.

Om du har tagit för stor mängd av Eeze:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Eeze orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

I början av behandlingen kan mag-/tarmbesvär förekomma. Dessa biverkningar försvinner vanligen inom några dagar.

Läkemedel som Eeze kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.

Eeze kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar om din medicinering.

Magblödningar kan uppträda när som helst under behandlingen med eller utan varningssymtom. Detta ger i allmänhet mer allvarliga konsekvenser hos äldre. Om detta eller andra oväntade symtom uppträder ska läkare kontaktas.

Sluta använda Eeze och tala genast om för en läkare om du märker av följande:

 • symtom på angioödem, till exempel: svullnad i ansikte, tunga eller svalg, sväljsvårigheter, nässelutslag och andningssvårigheter.

 • Lätt kramp och ömhet i magen, som börjar kort efter behandlingsstarten med Eeze och följs av ändtarmsblödning eller blodig diarré, vanligtvis inom 24 timmar efter att magsmärtor uppstår (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

Andra biverkningar:

Vanliga (hos fler än 1 av 100 patienter): Buksmärta, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsrubbningar, minskad aptit, ökad gasbildning, huvudvärk, yrsel, svindel, hudutslag och förhöjda levervärden.

Mindre vanliga (hos färre än 1 av 100 patienter, men fler än 1 av 1000 patienter): Trötthet, kramp i luftrören.

Sällsynta (hos färre än 1 av 1000 patienter): Överkänslighetsreaktioner (allergisk chockreaktion med blodtrycksfall), dåsighet, känselbortfall, astma, matsmältningsproblem, inflammation i magsäcken, magsår, magblödningar, (blodblandad kräkning, blod i avföringen, blodiga diarréer), leverfunktionsstörningar (leverinflammation, gulsot), nässelfeber, nedsatt njurfunktion, svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling, impotens (samband osäkert).

Mycket sällsynta (hos färre än 1 av 10000 patienter): Blodbildspåverkan (minskat antal blodplättar som kan ge små blödningar i hud och slemhinnor, minskat antal vita blodkroppar, inklusive agranulocytos, som kan försämra immunförsvaret, sönderfall av röda blodkroppar, blodbrist), förvirring, depression, insomningssvårigheter, mardrömmar, irritabilitet, psykotiska störningar, myrkrypningar, minnesstörningar, kramper, ängslan, darrningar, hjärnhinneinflammation (med symtom som feber, sjukdomskänsla och nackstelhet), smakförändringar, stroke, påverkan på synen (dimsyn, dubbelseende) och hörseln (nedsatt hörsel, öronsusningar), påverkan på hjärta och kärl (t ex bröstsmärta, hjärtklappning, högt blodtryck, hjärtsvikt eller hjärtinfarkt), inflammation i lungvävnaden, tjocktarmsbesvär, förstoppning, inflammation i tungan, munnen eller matstrupen, bukspottskörtelsinflammation, nedsatt leverfunktion, eksem, hudrodnad, klåda, svullnad (angioödem), håravfall, ljusöverkänslighetsreaktioner, blåsliknande hudutslag och svåra hudreaktioner som Steven-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys, påverkan på njurarna (kan ge minskad eller upphörd urinproduktion och blod i urinen), förvärrad ulcerös kolit och Crohns sjukdom (inflammatorisk tarmsjukdom).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Eeze ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är diklofenakkalium. En tablett innehåller 25 mg diklofenakkalium.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 27,2 mg, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat, hypromellos, makrogol, talk, simetikon, sorbinsyra, bensoesyra, makrogolpalmitat, makrogolstearat, mono- och diglycerider, oktametylcyklotetrasiloxan, titandioxid (färgämne E171), röd järnoxid (färgämne E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Eeze tabletter är rosa, runda och bikonvexa med en diameter på 6 mm.

Förpackningsstorlekar: 6, 10, 12 och 18 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda OTC AB, Box 906, 170 09 Solna +46 8 630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-21


Upptäck flera produkter inom

Värk