Eeze

Mot migrän. Filmdragerad tablett 25 mg Diklofenak 18 tablett(er)

91:-

Ord. butikspris 119:-

Webbpris

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Diklofenak påverkar naturen negativt, använd med eftertanke! Kronans Apotek månar om din hälsa – och vår gemensamma planet.

Receptfritt läkemedel. Tabletter mot migrän som lindrar smärta och dämpar inflammation. Från 18 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 5:06/ST

EAN: 07046260440234

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Diklofenak påverkar naturen negativt, använd med eftertanke! Kronans Apotek månar om din hälsa – och vår gemensamma planet.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Eeze

25 mg filmdragerad tablett
diklofenakkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Eeze är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Eeze
3. Hur du tar Eeze
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Eeze ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Eeze är och vad det används för

Eeze tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Eeze lindrar smärta och dämpar inflammation.

Vuxna: Eeze används för att behandla lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk inkluderande anfallsbehandling av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk samt ryggsmärta. Menstruationssmärtor.

Barn och ungdomar: Eezeneo används för korttidsbehandling av smärta orsakad av inflammatoriska öron-, näsa- och halsinfektioner samt smärta efter ett mindre kirurgiskt ingrepp.

Diklofenakkalium som finns i Eeze kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Eeze

Använd inte Eeze

 • om du är allergisk (överkänslig) mot diklofenak eller mot något av övriga innehållsämnen i Eeze ( anges i avsnitt 6)

 • om du har eller tidigare har haft återkommande sår, blödningar eller brustet sår i magen eller tolvfingertarmen

 • om du har ökad blödningsbenägenhet

 • om du tidigare har drabbats av blödning eller brustet sår i mag-/tarmkanalen i samband med användning av smärtstillande läkemedel (NSAID)

 • om du har porfyri (en ämnesomsättningssjukdom)

 • om du har allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion

 • om du tidigare har drabbats av en allergisk reaktion när du tagit smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID. Tecken på en överkänslighetsreaktion kan vara svullnad i ansiktet och munnen (angioödem), andningssvårigheter, bröstsmärta, snuva, hudutslag eller någon annan typ av allergisk reaktion.

 • om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex om du har hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ichemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation

 • om du har eller har haft problem med blodcirkulation (perifer kärlsjukdom).

 • under graviditetens tre sista månader

Varningar och försiktighet

Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra ökad risk för biverkningar.

Läkemedel som Eeze kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

Tala med din läkare innan behandling påbörjas, om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:

 • mag-/tarmbesvär, halsbränna/obehagskänsla i magen eller tidigare har haft sår, blödning eller brustet sår i magen eller tarmen

 • hjärtsjukdom, leversjukdom eller njursjukdom

 • astma, inflammation eller svullnad i nässlemhinnan, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller kroniska luftvägsinfektioner

 • SLE (en bindvävssjukdom)

 • sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet

 • högt blodtryck, hjärtproblem (lindrig till måttlig hjärtsvikt)

 • kärlkramp eller blodproppar.

 • ulcerös kolit eller Crohns sjukdom

 • diabetes

Innan du får Eeze, tala om för din läkare

 • om du har höga kolesterol- eller höga triglyceridvärden (blodfetter)

 • om du röker

  om du nyligen opererats eller ska opereras i magen eller tarmkanalen, eftersom Eeze ibland kan försämra sårläkningen i tarmarna efter operation.

Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats i mycket sällsynta fall i samband med användning av NSAID-läkemedel. Sluta ta Eeze om du får utslag eller något annat symtom på överkänslighet och kontakta läkare.

Om du får magtarmproblem, sluta ta Eeze och rådfråga läkare.

Långvarig användning av smärtstillande läkemedel mot huvudvärk kan försämra huvudvärken. Om du upplever detta eller misstänker det, bör du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Liksom andra antiinflammatoriska läkemedel kan Eeze dölja tecken eller symtom på infektion.

Liksom andra antiinflammatoriska läkemedel kan diklofenak i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner, inklusive allergisk chockreaktion. Detta kan ske även när man tar diklofenak första gången.

Användning av Eeze kan försvåra möjligheten att bli gravid. Mer information om detta finner du i avsnittet ”Graviditet och amning”.

Andra läkemedel och Eeze

Tala om för läkare eller apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Eeze, t.ex:

 • läkemedel mot blodpropp (t.ex. warfarin, tiklopidin, acetylsalisylsyra, heparin)

 • läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (t.ex. metotrexat)

 • läkemedel för behandling av diabetes, med undantag för insulin

 • litium (används vid manodepression)

 • SSRI (används vid behandling av depression)

 • digoxin (används vid hjärtbesvär)

 • ciklosporin (används vid transplantationer, vid svår psoriasis och reumatism)

 • vissa läkemedel mot högt blodtryck (s.k. betareceptorblockerande läkemedel, angiotension II receptor antagonister och ACE-hämmare)

 • diuretika (vätskedrivande läkemedel som också används mot högt blodtryck)

 • kinolonantibiotika (används vid urinvägsinfektion)

 • zidovudin (används vid behandling vid HIV)

 • kortikosteroider (används för att behandla inflammatoriska sjukdomar)

 • kolestipol eller kolestyramin (används vid höga blodfetter)

 • flukonazol eller vorikonazol (används vid svampinfektioner)

 • rifambicin (antibiotika vid tuberkulos)

 • karbamazepin eller fenytoin (används vid epilepsi)

 • barbiturater (sömnmedel)

 • diazepam (lugnande läkemedel)

 • pentoxifyllin (kärlvidgande läkemedel)

 • takrolimus (används vid lever-, njur- och hjärttransplantationer)

 • sulfinpyrazon (används vid behandling av gikt)

 • tenofovir (virushämmande vid HIV-infektion)

Använd aldrig flera olika smärtstillande läkemedel, inklusive andra NSAID, samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Eeze med mat och dryck

Tabletterna sväljs hela tillsammans med vätska. För bästa effekt bör tabletterna inte tas i samband med eller direkt efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Eeze skall inte användas under graviditetens tre sista månader. Intag av Eeze skall undvikas av kvinnor som försöker bli eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

Små mängder diklofenak passerar över i modersmjölken. Eeze bör därför inte användas under amning.

Användning av Eeze kan försvåra möjligheterna att bli gravid. Rådgör med läkare om du planerar att bli gravid eller om du har svårt att bli gravid. Effekten är övergående och upphör när du slutar ta den här typen av läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du drabbas av biverkningar som synstörningar, yrsel eller sömnsvårigheter under behandlingen med Eeze bör du avstå från att köra eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Eeze innehåller hjälpämnen

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Eeze

Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig. Dosen och behandlingstidens längd bestäms beroende på smärttillstånd.

Migränanfall

Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 16 år: 2 tabletter tas vid första tecknet på ett migränanfall. Om lindring ej uppnås inom 2 timmar, tas ytterligare 2 tabletter. Detta kan upprepas ytterligare en gång efter 4–6 timmar. Högsta dos är 150 mg (6 tabletter) per dygn. Överskrid inte den angivna dosen.

Övriga akuta smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk eller menstruationssmärtor

Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 16 år: 1-2 tabletter var 4:e till var 6:e timme vid behov. Ta inte mer än 150 mg (6 tabletter) per dygn. Överskrid inte den angivna dosen.

Smärta orsakad av inflammatoriska öron-, näsa- och halsinfektioner samt smärta efter ett mindre kirurgiskt ingrepp

Vanlig dos för ungdomar mellan 12 och 16 år (45–55 kg):1 tablett vid behov, högst 3–4 gånger per dygn.

Vanlig dos för barn mellan 9 och 11 år (35–44 kg): 1 tablett vid behov, högst 3 gånger per dygn.

Tabletterna sväljs hela tillsammans med vätska. För bästa effekt bör tabletterna inte tas i samband med måltid.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du upplever att effekten av Eeze är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotek.

Om du har tagit för stor mängd av Eeze

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Eeze orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

I början av behandlingen kan mag-/tarmbesvär förekomma. Dessa biverkningar försvinner vanligen inom några dagar.

Läkemedel som Eeze kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.

Eeze kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar om din medicinering.

Magblödningar kan uppträda när som helst under behandlingen med eller utan varningssymtom. Detta ger i allmänhet mer allvarliga konsekvenser hos äldre. Om detta eller andra oväntade symtom uppträder ska läkare kontaktas.

Sluta använda Eeze och tala genast om för din läkare om du märker av följande:

 • Bröstsmärta, som kan vara ett tecken på en potentiellt allvarlig allergisk reaktion som kallas Kounis syndrom.

 • Symtom på angioödem, till exempel: svullnad i ansikte, tunga eller svalg, sväljsvårigheter, nässelutslag och andningssvårigheter.

 • Lätt kramp och ömhet i magen, som börjar kort efter behandlingsstarten med Eeze och följs av ändtarmsblödning eller blodig diarré, vanligtvis inom 24 timmar efter att magsmärtor uppstår (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

Andra biverkningar:

Vanliga (hos fler än 1 av 100 patienter): Buksmärta, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsrubbningar, minskad aptit, ökad gasbildning, huvudvärk, yrsel, svindel, hudutslag och förhöjda levervärden.

Mindre vanliga (hos färre än 1 av 100 patienter, men fler än 1 av 1000 patienter): Trötthet, kramp i luftrören.

Sällsynta (hos färre än 1 av 1000 patienter): Överkänslighetsreaktioner (allergisk chockreaktion med blodtrycksfall), dåsighet, känselbortfall, astma, matsmältningsproblem, inflammation i magsäcken, magsår, magblödningar, (blodblandad kräkning, blod i avföringen, blodiga diarréer), leverfunktionsstörningar (leverinflammation, gulsot), nässelfeber, nedsatt njurfunktion, svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling, impotens (samband osäkert).

Mycket sällsynta (hos färre än 1 av 10000 patienter): Blodbildspåverkan (minskat antal blodplättar som kan ge små blödningar i hud och slemhinnor, minskat antal vita blodkroppar, inklusive agranulocytos, som kan försämra immunförsvaret, sönderfall av röda blodkroppar, blodbrist), förvirring, depression, insomningssvårigheter, mardrömmar, irritabilitet, psykotiska störningar, myrkrypningar, minnesstörningar, kramper, ängslan, darrningar, hjärnhinneinflammation (med symtom som feber, sjukdomskänsla och nackstelhet), smakförändringar, stroke, påverkan på synen (dimsyn, dubbelseende) och hörseln (nedsatt hörsel, öronsusningar), påverkan på hjärta och kärl (t ex bröstsmärta, hjärtklappning, högt blodtryck, hjärtsvikt eller hjärtinfarkt), inflammation i lungvävnaden, tjocktarmsbesvär, förstoppning, inflammation i tungan, munnen eller matstrupen, bukspottskörtelsinflammation, nedsatt leverfunktion, eksem, hudrodnad, klåda, svullnad (angioödem), håravfall, ljusöverkänslighetsreaktioner, blåsliknande hudutslag och svåra hudreaktioner som Steven-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys, påverkan på njurarna (kan ge minskad eller upphörd urinproduktion och blod i urinen), förvärrad ulcerös kolit och Crohns sjukdom (inflammatorisk tarmsjukdom).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Eeze ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är diklofenakkalium. En tablett innehåller 25 mg diklofenak-kalium.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 27,2 mg, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat, hypromellos, makrogol, talk, simetikon, sorbinsyra, bensoesyra, makrogolpalmitat, makrogolstearat, mono- och diglycerider, oktametylcyklotetrasiloxan, titandioxid (färgämne E171), röd järnoxid (färgämne E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Eeze tabletter är rosa, runda och bikonvexa med en diameter på 6 mm.

Förpackningsstorlekar: 6, 10, 12 och 18 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda OTC AB, Box 906, 170 09 Solna +46 8 630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-12-03


Upptäck flera produkter inom

Muskelvärk Migrän Receptfria läkemedel