ECALTA

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Anidulafungin 1 x 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår ej i förmån

Pris med recept 4243:50

EAN: 05415062309889

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

ECALTA

100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Anidulafungin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ECALTA är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn använder ECALTA
3. Hur du använder ECALTA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ECALTA ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ECALTA är och vad det används för

ECALTA innehåller den aktiva substansen anidulafungin och ordineras till vuxna och pediatriska patienter i åldern 1 månad till under 18 år för behandling av en typ av svampinfektion i blodet eller i andra inre organ som kallas invasiv candidiasis. Infektionen orsakas av svampceller (jästsvampar) som kallas Candida.

ECALTA tillhör en grupp läkemedel som kallas echinocandiner. Dessa läkemedel används vid behandling av allvarliga svampinfektioner.

ECALTA förhindrar normal utveckling av svampcellväggen. Svampceller som har utsatts för ECALTA har ofullständiga eller defekta cellväggar som gör dem ömtåliga eller oförmögna att växa.

2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn använder ECALTA

Använd inte ECALTA

 • om du är allergisk mot anidulafungin, andra echinocandiner (t.ex. kaspofunginacetat) eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder ECALTA.

Din läkare kan besluta sig för att följa dig

 • mera noga avseende din leverfunktion om du får problem med levern under behandlingen.

 • om du får bedövning medan du behandlas med ECALTA avseende tecken på en allergisk reaktion, såsom klåda, väsande/pipande andning, flammig hud

 • avseende tecken på en infusionsrelaterad reaktion, som kan vara utslag, nässelutslag, klåda, rodnad

 • avseende andfåddhet/andningssvårigheter, yrsel eller ostadighetskänsla.


Barn och ungdomar

ECALTA ska inte ges till barn som är yngre än 1 månad.

Andra läkemedel och ECALTA

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Effekten av ECALTA på gravida kvinnor är inte känd. ECALTA är därför inte rekommenderad vid graviditet. Kvinnor i fertil ålder bör använda ett effektivt preventivmedel. Kontakta genast läkaren om du blir gravid medan du behandlas med ECALTA.

Effekten av ECALTA vid amning är inte känd. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du behandlas med ECALTA om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

ECALTA innehåller fruktos

Detta läkemedel innehåller fruktos (en typ av socker). Om din läkare har sagt att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Om du (eller ditt barn) har hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom, ska du (eller ditt barn) inte använda detta läkemedel. Patienter med hereditär fruktosintolerans kan inte bryta ner fruktos som finns i läkemedlet, vilket kan orsaka allvarliga biverkningar.

Kontakta läkare innan du använder detta läkemedel om du (eller ditt barn) har hereditär fruktosintolerans, eller om ditt barn inte längre kan äta söt mat eller dryck utan att må illa, kräks eller känner obehag så som uppblåsthet, magkramper eller diarré.


3. Hur du använder ECALTA

ECALTA kommer alltid att färdigställas och ges till dig eller ditt barn av en läkare eller annan sjukvårdspersonal (i slutet av denna bipacksedel i avsnittet som endast är avsett för sjukvårdspersonal kan du läsa mer om hur läkemedlet färdigställs).

Vid användning till vuxna börjar behandlingen med 200 mg den första dagen (startdos). Den följs av en daglig dos på 100 mg (underhållsdos).

Vid användning till barn och ungdomar (i åldern 1 månad till under 18 år) börjar behandlingen med 3,0 mg/kg (får inte överskrida 200 mg) den första dagen (startdos). Den följs av en daglig dos på 1,5 mg/kg (får inte överskrida 100 mg) (underhållsdos). Dosen som ges beror på patientens vikt.

Du kommer att få ECALTA en gång om dagen, genom långsam infusion (dropp) i en ven. För vuxna, tar detta minst 1,5 timme för underhållsdosen och 3 timmar för startdosen. För barn och ungdomar kan infusionen gå snabbare beroende på patientens vikt.

Läkaren bestämmer hur länge du ska behandlas och hur mycket ECALTA du ska få varje dag, och kommer att kontrollera hur du reagerar på behandlingen och hur du mår.

I allmänhet behandlas du i minst 14 dagar efter sista dagen då Candida påträffats i ditt blod.

Om du har fått för stor mängd av ECALTA

Om du är oroad över att du kan ha fått för mycket ECALTA, tala genast med din läkare eller någon annan i sjukvårdspersonalen.

Om du har glömt att använda ECALTA

Eftersom du kommer att stå under noggrann övervakning när du behandlas med detta läkemedel, är det osannolikt att en dos kan glömmas bort. Tala emellertid med din läkare eller apotekspersonalen om du tror att en dos kan ha blivit bortglömd.

Du ska inte ges en dubbel dos av din läkare.

Om du slutar att använda ECALTA

Det bör inte uppträda några effekter av ECALTA när din läkare har avslutat behandlingen med ECALTA.

Din läkare kan ordinera ett annat läkemedel efter behandlingen med ECALTA för att fortsätta behandlingen av din svampinfektion eller för att förhindra att svampinfektionen återkommer.

Om dina tidigare symtom återkommer, tala genast med din läkare eller någon annan i sjukvårdspersonalen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vissa av dessa biverkningar kan observeras av din läkare vid kontroll av ditt svar på behandling och ditt sjukdomstillstånd.

Livshotande allergiska reaktioner som kan inkludera andningssvårigheter med väsande andning eller förvärrande av ett existerande utslag har rapporterats i sällsynta fall vid behandling med ECALTA.

Allvarliga biverkningar – informera läkare eller annan sjukvårdspersonal omedelbart om något av följande inträffar:

 • Krampanfall

 • Vallningar

 • Utslag, klåda

 • Värmevallningar

 • Nässelfeber

 • Plötslig sammandragning av musklerna runt luftvägarna som medför väsande andning och hosta

 • Andningssvårigheter

Ytterligare biverkningar

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

 • Lågt kaliumvärde i blodet (hypokalemi)

 • Diarré

 • Illamående

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) är:

 • Krampanfall

 • Huvudvärk

 • Kräkningar

 • Förändrade värden i leverfunktionstester

 • Utslag, klåda

 • Förändrade värden i njurfunktionstester

 • Onormalt gallflöde från gallblåsan till tarmen (gallstas)

 • Högt blodsockervärde

 • Högt blodtryck

 • Lågt blodtryck

 • Plötslig sammandragning av musklerna runt luftvägarna som medför väsande andning och hosta

 • Andningssvårigheter

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) är:

 • Störningar i blodets förmåga att levra sig

 • Blodvallningar

 • Värmevallningar

 • Magont

 • Nässelfeber

 • Smärta på injektionsstället

Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgänglig data) är:

 • Livshotande allergiska reaktioner

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur ECALTA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Sista dagen i angiven månad är utgångsdatum.

Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).

Den beredda lösningen kan förvaras i upp till 25 °C i upp till 24 timmar. Infusionslösningen kan förvaras vid 25 °C (rumstemperatur) i 48 timmar (får ej frysas) och ska ges vid 25 °C (rumstemperatur) inom 48 timmar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är anidulafungin. Varje injektionsflaska med pulver innehåller 100 mg anidulafungin.

 • Övriga innehållsämnen är fruktos, mannitol, polysorbat 80, vinsyra, natriumhydroxid (för justering av pH-värdet) och saltsyra (för justering av pH-värdet).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

ECALTA är förpackat i en ask, innehållande 1 injektionsflaska med 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Pulvret är vitt till benvitt.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Limited, Ramsgate Rd, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

Tillverkare:

Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België /Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V. 

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Pfizer Luxembourg SARL 

filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

България 

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Pfizer S.A.

Tél: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Pfizer Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Vivian Corporation Ltd.

Tel : +356 21344610

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +49 (0)800 8535555

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα 

Österreich

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Polska

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer 

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: + 351 214 235 500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Pfizer România S.R.L

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf., 

Sími: + 354 540 8000

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

K ύπρος

Sverige 

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 52 000

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL

Filiāle Latvijā

Tel: +371 670 35 775

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Denna bipacksedel ändrades senast

06/2020. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


Följande uppgifter är avsedda endast för hälso- och sjukvårdspersonal och gäller endast injektionsflaska ECALTA 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning för engångsbruk.

Innehållet i injektionsflaskan ska beredas med vatten för injektionsvätskor och därefter spädas med ENDAST 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos for infusion. Kompatibiliteten för färdigberett ECALTA med intravenösa substanser, tillsatser eller andra läkemedel än 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion har inte fastställts. Infusionslösningen får ej frysas.

Beredning

Bered varje injektionsflaska aseptiskt med 30 ml vatten för injektionsvätskor till en koncentration om 3,33 mg/ml. Beredningstiden kan ta upp till 5 minuter. Om partiklar eller missfärgning upptäcks vid efterföljande spädning, ska lösningen kasseras.

Den beredda lösningen kan förvaras i upp till 25 ºC i upp till 24 timmar före ytterligare spädning.

Spädning och infusion

Överför aseptiskt innehållet i den färdigberedda injektionsflaskan (flaskorna) till en påse (eller flaska) för intravenöst bruk innehållande antingen 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion, för att uppnå en anidulafunginkoncentration i den slutliga infusionslösningen av 0,77 mg/ml. För barn och ungdomar varierar volymen infusionslösning som krävs för att leverera dosen beroende på patientens vikt. Nedanstående tabell visar de volymer som krävs för varje dos.

Spädningskrav för administrering av ECALTA

Dos

Antal

flaskor med pulver

Total färdigberedd volym

Infusions- volym A

Total infusions- volym B

Infusions- hastighet

Minsta durationstid för infusion

100 mg

1

30 ml

100 ml

130 ml

1,4 ml/min

90 min

200 mg

2

60 ml

200 ml26

260 ml

1,4 ml/min

180 min

A Antingen 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion.

B Infusionslösningens koncentration är 0,77 mg/ml

Infusionshastigheten ska ej överstiga 1,1 mg/min (likvärdigt med 1,4 ml/min vid beredning och spädning enligt instruktion).

Parenterala läkemedel ska före administrering inspekteras visuellt för att upptäcka eventuella partiklar eller missfärgning, när lösning och förpackning gör det möjligt. Om partiklar eller missfärgning upptäcks, kassera lösningen.

Endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.