Donaxyl

Vaginaltablett 10 mg Dekvalinium 6 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

182:30

Köp via recept

EAN: 07350046340251

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Donaxyl

10 mg vaginaltabletter
dekvaliniumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Donaxyl är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Donaxyl
3. Hur du använder Donaxyl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Donaxyl ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad Donaxyl är och vad det används för

Dekvaliniumklorid, den aktiva substansen i Donaxyl tillhör familjen antiinfektiösa och antiseptiska läkemedel. Dekvaliniumklorid är aktivt mot de bakterier som orsakar bakteriell vaginos.

Donaxyl används för behandling av bakteriell vaginos. Den förs in i slidan för behandling vid infektionsstället.

Dekvaliniumklorid som finns i Donaxyl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Donaxyl

Använd inte Donaxyl

 • om du är allergisk mot dekvaliniumklorid eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har sår i slidan eller livmoderhalsen.

 • om du ännu inte har fått din första mens.

Varningar och försiktighet

Användning av tvål, spermiedödande medel och vaginaldusch (vaginaltvätt) i slidan, rekommenderas inte under behandling med Donaxyl.

Som vid alla vaginala infektioner rekommenderas att man undviker att ha oskyddat samlag när man behandlas med Donaxyl.

Donaxyl minskar inte effektiviteten hos latexkondomer.

Denna produkt kan minska effektiviteten av kondomer eller pessar av annat material än latex, därför ska du använda alternativa preventivmedel i minst 12 timmar efter behandlingen.

Använd inte Donaxyl inom 12 timmar före förlossning för att minimera risken för att det nyfödda barnet utsätts för dekvaliniumklorid. Informera läkaren om du har använt läkemedlet.

Du bör avbryta behandlingen under perioden med störst blödning i menstruationscykeln och återuppta den efteråt.

Du bör tala med din läkare om symtomen kvarstår eller om symtomen återkommer.

Kvinnor över 55 år och äldre

Det finns inte tillräckligt med erfarenhet av användning av Donaxyl hos kvinnor över 55 år.

Barn och ungdomar

Det finns inte tillräckligt med erfarenhet av användning av Donaxyl hos barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Donaxyl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Donaxyl.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du ammar eller planerar att amma.

Baserat på tidigare erfarenhet och eftersom Donaxyl verkar lokalt förväntas inga skadliga effekter på graviditet och/eller det ofödda eller ammade barnet. Donaxyl ska enbart användas under graviditet och amning om det finns ett medicinskt behov av detta.

Rådfråga läkaren eller apotekspersonalen innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Donaxyl påverkar troligen inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Inga studier har genomförts.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Donaxyl

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den rekommenderade dosen är 1 vaginaltablett dagligen i 6 dagar.

Bruksanvisning

 • Använd varje kväll före sänggåendet.

 • Tvätta dina händer innan du öppnar blisterförpackningen.

 • Ligg ner i vilande ställning med benen lätt uppdragna. För in en vaginaltablett djupt i slidan.

 • Du bör avbryta behandlingen under perioden med störst blödning i menstruationscykeln och återuppta den efteråt.

 • Avsluta inte behandlingen i förtid även om du inte längre upplever något obehag (t.ex. klåda, flytningar, lukt). Om behandlingen pågår i mindre än 6 dagar kan dessa sjukdomstecken återkomma.

 • Donaxyl innehåller ingredienser som inte löses upp helt, och resterna av tabletten kan ibland hamna i underkläderna. Detta påverkar inte behandlingens effektivitet. Tabletten missfärgar inte underkläderna, men för din egen komfort kan du använda en binda eller ett trosskydd.

 • Om slidan är torr kanske inte vaginaltabletten löses upp och kan då komma ut hel. Detta gör att behandlingen inte blir optimal. I så fall kan vaginaltabletten fuktas med en droppe vatten innan den förs in i slidan.

Om du känner att Donaxyl har för stor eller för liten verkan ska du tala med läkare eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Donaxyl

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tar en högre daglig dos eller använder läkemedlet längre tid än rekommenderat kan risken för sårbildning i slidan öka.

Om du glömmer att använda Donaxyl

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

Om du slutar använda Donaxyl

Om behandlingen pågår i mindre än 6 dagar kan sjukdomstecknen återkomma. Avsluta därför inte behandlingen i förtid även om du inte längre upplever något obehag (t.ex. klåda, flytningar, lukt).

Om du har ytterligare frågor om hur du använder detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är milda och kortvariga.

Ibland kan tecken på vaginal infektion (som klåda, sveda och flytningar) förvärras i början av behandlingen innan de börjar förbättras. Du bör fortsätta med behandlingen, men om besvären kvarstår bör du snarast kontakta din läkare.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Flytningar, klåda eller sveda i slidan

 • Vaginal svampinfektion

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Blödning från slidan, smärta i slidan

 • Inflammation i slidan (vaginit) och yttre könsorganen

 • Bakteriell vaginos

 • Svampinfektion i huden

 • Huvudvärk

 • Illamående

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Sårbildning i slidans slemhinna, om den redan var skadad när behandlingen inleddes

 • Blödning i livmodern

 • Rodnad eller torrhet i slidan

 • Inflammation i urinblåsan (blåskatarr)

 • Allergisk reaktion med symtom som utslag, svullnad och klåda

 • Feber

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Donaxyl ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dekvaliniumklorid.

Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, cellulosa, mikrokristallin och magnesiumstearat .

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Donaxyl vaginaltabletter är vita eller nästan vita, ovala och bikonvexa med den ungefärliga dimensionen, längd: 19 mm, bredd: 12 mm, och tjocklek: 6,3 mm.

Vaginaltabletterna levereras i förpackningar som innehåller en blister med 6 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning:

CampusPharma AB

Karl Gustavsgatan 1A

411 25 Göteborg

Sverige

Tillverkare:

Haupt Pharma Amareg GmbH

Donaustaufer Strasse 378

93055 Regensburg

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Namn på medlemsstat

-

Läkemedlets namn

Tyskland

-

Fluomizin 10 mg Vaginaltabletten

Tjeckien

-

Naxyl 10 mg vaginálni tablety

Belgien

-

Fluomizin 10 mg tabletten voor vaginaal gebruik

Italien

-

Fluomizin 10 mg compresse vaginali

Luxemburg

-

Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux

Österrike

-

Fluomizin 10 mg Vaginaltabletten

Polen

-

Fluomizin 10 mg tabletki dopochwowe

Slovakien

-

Fluomizin 10 mg vaginálne tablety

Spanien

-

Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales

Finland

-

Donaxyl 10 mg emätinpuikko, tabletti

Ungern

-

Fluomizin

Nederländerna

-

Fluomizin

Norge

-

Donaxyl 10 mg vaginaltabletter

Sverige

-

Donaxyl

Storbritannien

-

Fluomizin 10 mg vaginal tablets

Estland

-

Donaxyl 10 mg vaginaalne tablett

Frankrike

-

Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux

Kroatien

-

Fluomizin 10 mg tablete za rodnicu

Litauen

-

Donaxyl 10 mg makšties tabletės

Lettland

-

Donaxyl 10 mg vaginālās tabletes

Slovenien

-

Fluomizin 10 mg vaginalne tablete


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-09-08