Diclofenac Orifarm

Gel 11,6 mg/g Diklofenak 100 gram

77:-

Ord. butikspris 109:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Diklofenak påverkar naturen negativt - använd med eftertanke.

Diclofenac Orifarm används för behandling av mild till måttlig smärta i samband med inflammation eller muskel och ledskador. Diclofenac Orifarm gel är endast avsedd för utvärtes bruk. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

Jämförpris 1099:-/KG

EAN: 07046261778602

Kategorier:

Den aktiva substansen är diklofenakdietylamin 11,6 mg, vilket motsvarar 10 mg diklofenaknatrium. Övriga innehållsämnen är karbomer, kokoylkaprylokaprat, dietylamin, isopropylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, propylen­glykol, och renat vatten.

Vuxna och ungdomar över 14 år: Applicera Diclofenac Orifarm gel 3 till 4 gånger per dag. Massera försiktigt in gelen i huden där smärtan eller inflammationen sitter. Den mängd du behöver beror på storleken på det område som du behandlar. Normalt är det tillräckligt med 2 till 4 g (motsvarande 6 till 12 cm gel). Högsta dos är 16 g per dag. När gelen masseras in kan du känna en något kylande känsla. Efter användning: Tvätta händerna efter att du har masserat in Diclofenac Orifarm om det inte är händerna som behandlas.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Diclofenac Orifarm

11,6 mg/g gel
diklofenakdietylamin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Diclofenac Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Diclofenac Orifarm
3. Hur du använder Diclofenac Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diclofenac Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Diclofenac Orifarm är och vad det används för

Diklofenak, den verksamma substansen i Diclofenac Orifarm gel, tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Diklofenak lindrar smärta och har en inflammationshämmande effekt.

Diclofenac Orifarm används vid lätt till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador, som t.ex. sportskador.

Diclofenac Orifarm gel är endast avsedd för utvärtes bruk.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

Diklofenak som finns i Diclofenac Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Diclofenac Orifarm

Använd inte Diclofenac Orifarm

 • om du är allergisk mot diklofenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är överkänslig (allergisk) mot acetylsalicylsyra eller andra icke-sterioda antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • om du tidigare har haft symtom från svullnad av ansikte eller tunga (angioödem), pipande andhämtning eller andfåddhet (astma), nässelfeber eller hudutslag (urtikaria) eller snuva (akut rinit) efter att du har använt acetylsalicylsyra eller ett annat NSAID-läkemedel.

 • efter 6 månaders graviditet.

 • om du är yngre än 14 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Diclofenac Orifarm.

 • om du lider av nedsatt njurfunktion, nedsatt hjärtfunktion eller nedsatt leverfunktion.

 • om du har ett aktivt magsår.

 • om du använder ett annat NSAID-läkemedel.

 • om du är äldre, eftersom risken för biverkningar då är högre.

 • om du exponeras för direkt solljus eller artificiellt solljus eftersom det då finns risk för hudreaktioner. Undvik direkt solljus och solarium på behandlat område under behandlingen och minst två veckor efter avslutad behandling.

Diclofenac Orifarm får inte användas på skadad hud, t.ex. eksem, akne, infekterad hud, öppna sår eller brännskador.

Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. Gelen får aldrig sväljas.

Använd inte mer gel än rekommenderat eller under längre tid eftersom det gör att risken för biverkningar kan öka.

Avbryt behandlingen med Diclofenac Orifarm om hudutslag uppträder efter applicering.

Använd inte Diclofenac Orifarm gel tillsammans med lufttäta bandage. Vid stukning kan leden lindas men inte så hårt att blodcirkulationen stryps.

Andra läkemedel och Diclofenac Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Eftersom Diclofenac Orifarm används på huden är absorptionen av diklofenak i blodet låg. Därför är risken för interaktioner med andra läkemedel liten.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Användning av Diclofenac Orifarm ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination. Gravida kvinnor ska inte använda Diclofenac Orifarm under de tre sista månaderna av graviditeten.

Amning 

Små mängder diklofenak passerar över i modersmjölk. Diclofenac Orifarm bör endast användas vid amning efter läkares ordination. Diclofenac Orifarm bör inte appliceras på brösten hos ammande mödrar eller någon annanstans på storahudytor eller under en längre tid.

Körförmåga och användning av maskiner

Diclofenac Orifarm påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Diclofenac Orifarm innehåller propylenglykol

Diclofenac Orifarm innehåller 50 mg propylen­glykol per gram gel, som kan ge hudirritation.


3. Hur du använder Diclofenac Orifarm

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos:

Vuxna och ungdomar över 14 år:

2 till 4 g (6 till 12 cm gelsträng) appliceras 3 till 4 gånger dagligen. Använd inte mer än 16 gram per dag. Massera försiktigt in gelen i huden på det smärtande eller inflammerade området. När gelen masseras in kan du känna en något kylande känsla. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

Efter användning

Tvätta händerna efter att du har masserat in Diclofenac Orifarm om det inte är händerna som behandlas. Diclofenac Orifarm ska endast användas på huden.

Användning för barn

Diclofenac Orifarm skall inte användas till barn och ungdomar under 14 år.

Om du använt för stor mängd av Diclofenac Orifarm

Det är inte troligt att det sker en överdosering om du använder för stor mängd Diclofenac Orifarm eftersom absorptionen i blodet låg.

Om du råkar svälja gel ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna är ofta lindriga hudreaktioner på behandlingsstället som går tillbaka. I sällsynta fall kan allergiska reaktioner förekomma. Om detta händer ska du sluta använda Diclofenac Orifarm och omedelbart kontakta läkare.

Sluta omedelbart använda Diclofenac Orifarm om du upplever svullnad i ansikte, mun, tunga eller hals, vilket också kan göra det svårt att andas. Kontakta genast läkare om du upplever dessa symtom. 

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Hudutslag, eksem, hudrodnad, dermatit (inklusive kontaktdermatit) och klåda.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Hudrodnad, punktformiga blödningar i huden, allergiska eksem och brännande känsla vid behandlingsområdet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Hudinflammation med blåsbildning (bullös dermatit)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Utslag med blåsor (pustulösa utslag), överkänslighet inklusive nässelfeber, svullnad i ansikte, hals, tunga och ögon (angioödem) vilket kan vara allvarligt och inkludera andningssvårigheter, ljuskänslighetsreaktioner, torr hud, astma och bronkospasm.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Svåra allergiska (anafylaktiska) reaktioner som kan vara allvarliga.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Diclofenac Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är diklofenakdietylamin 11,6 mg, vilket motsvarar 10 mg diklofenaknatrium.

 • Övriga innehållsämnen är karbomer, kokoylkaprylokaprat, dietylamin, isopropylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, propylen­glykol, och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Diclofenac Orifarm är en vit gel.

Förpackningsstorlekar: Aluminiumtuber med 50, 100 g eller 2x100 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048,

102 17 Stockholm

info@orifarm.com

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark och Sverige Diclofenac Orifarm


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-06-03


Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar