Diazepam Pilum

Tablett 5 mg Diazepam 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

88:44

Köp via recept

EAN: 7046261499163

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Diazepam Pilum

5 mg tabletter
diazepam
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Diazepam Pilum är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Diazepam Pilum
3. Hur du använder Diazepam Pilum
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diazepam Pilum ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Diazepam Pilum är och vad det används för

Diazepam Pilum tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för bensodiazepiner. Det verkar genom att förstärka effekten av en dämpande substans (GABA) i hjärnan. Därigenom verkar det lugnande, ångestdämpande, kramplösande och muskelavslappande. Effekten av Diazepam Pilum tabletter kommer ofta redan efter 15-30 minuter, vilket innebär att man vid tillfälliga besvär kan vänta med medicineringen tills den behövs och därigenom undviks rutinmässig användning.

Diazepam Pilum används vid ängslan, ångest, rastlöshet. Svårighet att somna orsakas ofta av oro och spänning, som gör det svårt att slappna av, varför Diazepam Pilum kan underlätta insomningen. Diazepam Pilum används också som lugnande medel inför operationer, undersökningar och provtagningar som kan vålla oro. Dessutom används Diazepam Pilum vid muskelspasmer och epileptiska kramper samt vid alkoholavgiftning.

Diazepam som finns i Diazepam Pilum kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Diazepam Pilum

Använd inte Diazepam Pilum

 • om du är allergisk mot diazepam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid sömnapné (andningsuppehåll under sömnen).

 • har en sjukdom som kallas myastenia gravis vilket gör att musklerna försvagas och snabbt blir trötta

 • har en allvarlig leversjukdom

 • har akut andningsdepression (långsam och/eller ytlig andning).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Diazepam Pilum om du:

 • har nedsatt lever- eller njurfunktion

 • tidigare har haft eller har pågående missbruk av läkemedel, alkohol eller narkotika

 • är äldre. Diazepam Pilum kan orsaka förvirring och påverka musklerna vilket kan leda till fall och fallskador

 • har andningsbesvär

 • lider av depression

 • har självmordstankar

 • har epilepsi eller tidigare har haft krampanfall.

Övriga viktiga aspekter:

 • Mentala biverkningar – kontakta din läkare om du upplever biverkningar som t ex upprördhet, rastlöshet, aggressivitet, mardrömmar eller hallucinationer. Sådana biverkningar förekommer oftare hos barn eller äldre (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

 • Minnesförlust – vid behandlingen kan du uppleva minnesförlust vilket förekommer oftare vid behandling med höga doser av Diazepam Pilum. Symptomen inträffar ofta flera timmar efter att läkemedlet har svalts och därför ska du försäkra dig om att du kan få en oavbruten sömnperiod på 7–8 timmar för att minska riskerna.

 • Beroende – vid behandling med det här läkemedlet finns det en risk för beroende. Risken ökar med dosen och behandlingstiden och även hos patienter som tidigare haft alkohol- och drogproblem. Du ska därför ta Diazepam Pilum under så kort tid som möjligt.

 • Tolerans – om du efter några veckor märker att läkemedlets verkan inte är lika stark som i början av behandlingen ska du tala med din läkare.

 • Abstinens – utsättningssymptom som t ex återfall i sömnproblem och oro kan uppstå även vid normala doser under en kort behandlingstid och för att minska risken för utsättningssymptom ska behandlingen trappas ned gradvis (se avsnitt 3 Om du slutar att ta Diazepam Pilum).

Risk för beroende föreligger. Ordinerad dos får ej överskridas.

Andra läkemedel och Diazepam Pilum

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om följande läkemedel tas i kombination med Diazepam Pilum kan det påverka din mentala hälsa, göra dig mycket dåsig samt försämra din andning och ditt blodtryck:

 • läkemedel mot depression (t ex fluvoxamin, fluoxetin)

 • läkemedel mot psykisk sjukdom (klozapin)

 • antihistaminer (för behandling av allergi)

 • narkosläkemedel

 • lugnande läkemedel (används för lugnande effekt)

 • sömnmedel (för sömnproblem)

 • muskelavslappnande läkemedel (t.ex. suxameton, tubokurarin)

 • vissa starka smärtstillande läkemedel som morfin (opioider)

 • fenobarbital (för behandling av t.ex. epilepsi).


Samtidig användning av Diazepam Pilum och opioidläkemedel (starka smärtstillande läkemedel, läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner) ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.


Om läkaren förskriver Diazepam Pilum samtidigt med opioidläkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.


Tala om för läkaren om du tar något opioidläkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

Diazepam Pilum kan påverka eller påverkas av följande läkemedel:

 • läkemedel mot alkoholmissbruk (disulfiram)

 • teofyllin (för behandling av astma och andra andningsproblem)

 • läkemedel som minskar produktionen av magsyra (cimetidin, omeprazol, esomeprazol)

 • läkemedel mot epilepsi som t.ex. fenytoin och karbamazepin

 • rifampicin (antibiotika mot tuberkolos)

 • atazanavir, ritonavir, delavirdin, efavirenz, indinavir, nelfinavir eller sakinavir (antivirusläkemedel)

 • fluconazol, itrakonazol, ketokonazol eller vorikonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

 • isoniazid (för behandling av tuberkulos)

 • orala preventivmedel (p-piller), eftersom de kan göra att diazepam lämnar kroppen långsammare och ökar dess effekt. Genombrottsblödning kan inträffa vid samtidig behandling med diazepam och orala preventivmedel, men den preventiva effekten kvarstår

 • cisaprid (för behandling av magproblem)

 • kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel)

 • levodopa (för behandling av Parkinsons sjukdom)

 • valproinsyra (för behandling av epilepsi och psykisk sjukdom)

 • läkemedel som används vid narkos (ketamin).

Diazepam Pilum med mat, dryck och alkohol

Undvik samtidig användning av alkohol under behandlingen med Diazepam Pilum, eftersom alkohol förstärker effekten av läkemedlet och kan göra dig mycket dåsig samt påverka andningsfunktion och hjärtkärlfunktion. 

Grapefrukt och grapefruktjuice ska undvikas när du tar Diazepam Pilum. Grapefrukt kan öka effekten av Diazepam Pilum.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns att fostret påverkas. Om du tar Diazepam Pilum sent i graviditeten, under förlossningen eller kontinuerligt under en längre tid av graviditeten kan barnet få låg kroppstemperatur, drabbas av muskelsvaghet, andningssvårigheter, oregelbunden hjärtrytm, svårigheter att äta (amningsproblem) eller abstinenssymtom. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Diazepam Pilum under graviditet.

Diazepam Pilum passerar över i modersmjölk. Det finns därför risk att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Diazepam Pilum under amning.  

Körförmåga och användning av maskiner

Diazepam Pilum kan göra att du känner dig sömnig och kan försämra koncentrationsförmågan och reaktionsförmågan. Det kan även påverka musklerna. Dessa biverkningar kan finnas kvar under flera dagar även efter att behandlingen med diazepam har avslutats. Du ska inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner om du får sådana biverkningar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Diazepam Pilum innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Diazepam Pilum

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen och behandlingstiden ska bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Behandlingstiden bör vara så kort som möjligt och generellt inte pågå i mer än 8-12 veckor. Behandlingen bör trappas ut gradvis.

Dosen kan variera beroende på indikation och individuell känslighet. Äldre patienter är känsligare. Vid regelbunden användning bör läkare och patient tillsammans försöka finna lägsta effektiva dos.

Äldre patienter

Om du är äldre eller skör är risken större att du är känslig för biverkningarna av Diazepam Pilum och dosen kan därför behöva minskas. Din läkare avgör vilken dosering av Diazepam Pilum som passar dig och hur ofta du ska ta tabletterna.

Nedsatt leverfunktion

Om du har leversjukdom (levercirros) eller nedsatt leverfunktion måste dosen sänkas.

Användning för barn och ungdomar

Inför en operation eller undersökning är vanlig dos för barn över 12 kg: 10 mg.

För barn under 12 kg: 5 mg.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Diazepam Pilum

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken på att du har tagit en för stor mängd Diazepam Pilum kan vara: problem att koordinera rörelser, dåsighet, trötthet, förvirring, talsvårigheter, muskelsvaghet och lågt blodtryck .

Allvarlig överdosering kan leda till koma (medvetslöshet som inte kan hävas), hjärtstillestånd och allvarliga andningssvårigheter.

Om du har glömt att ta Diazepam Pilum

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömmer att ta en dos bör du ta den så snart du kommer på att du tidigare glömt att ta läkemedlet. Om det snart är dags för nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen.

Om du slutar att ta Diazepam Pilum

Avbryt inte behandling med Diazepam Pilum utan att rådgöra med din läkare. Antalet tabletter eller tabletternas styrka ska minskas gradvis innan du avslutar behandlingen helt. Därigenom minskar risken för utsättningssymtom.

Plötsligt avbruten behandling kan ge utsättningssymtom såsom: huvudvärk, ångest, panik, hjärtklappning, svettningar, darrningar, magproblem, irritation, aggression, känselstörningar, muskelspasmer, allmän sjukdomskänsla, aptitlöshet, sömnlöshet, mentala biverkningar som t ex allvarlig förvirring, krampanfall. Sannolikheten för abstinens och dess allvarlighetsgrad beror på behandlingstid, dosstyrka och grad av beroende.

Om du har epilepsi eller tidigare har haft anfall och avbryter behandlingen med Diazepam Pilum finns det risk för krampanfall eller långvariga epileptiska anfall. Det finns även risk för krampanfall om du har alkohol- eller drogproblem och plötsligt avbryter behandlingen med Diazepam Pilum.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta din läkare omedelbart eller åk till närmaste akutmottagning om något av följande inträffar:

Mindre vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • andningsdepression (mycket långsam och/eller ytlig andning).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • andningsstillestånd (andningsstopp)

 • medvetslöshet.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • anafylaktisk reaktion (svår allergisk reaktion) med symptom som plötsligt pipande andning, svullnad i läppar, tunga och hals eller övriga kroppen, utslag, svimning eller svårigheter att svälja.

Övriga biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • dåsighet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • trötthet

 • abstinenssymptom (för symptom se avsnitt 3 Om du slutar att ta Diazepam Pilum)

 • förvirring

 • ­­svårighet att samordna muskelrörelser och andra rörelsestörningar, darrningar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • muskelsvaghet (Myastenia gravis)

 • minnesluckor

 • koncentrationssvårigheter

 • balansstörningar

 • yrsel

 • huvudvärk

 • sluddrigt tal

 • mag- och tarmproblem som illamående, kräkningar, förstoppning, diarré

 • ökad salivproduktion

 • allergiska hudreaktioner i form av klåda, rodnad och svullnad samt utslag.

Sällsynta ( kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • mentala biverkningar som: upphetsning, upprördhet, rastlöshet, irritation, uppjagad sinnesstämning med aggressivitet, minnesförlust, inbillningar, raseriutbrott, psykoser, mardrömmar, opassande beteende eller hallucinationer. Kan bli allvarliga. Barn och äldre löper högre risk för att drabbas. Tala med din läkare om detta inträffar.

 • minskad vakenhet

 • depression

 • känslomässig tomhetskänsla

 • sömnlöshet

 • hjärtproblem som långsam hjärtrytm (bradykardi), hjärtsvikt och hjärtstillestånd

 • lågt blodtryck, svimning

 • ökad mängd slem i luftrören

 • muntorrhet

 • ökad aptit

 • gula ögon och hud (gulsot). Kontakta läkare.

 • förändringar i leverenzymer som visas i blodprovsresultat

 • oförmåga att tömma blåsan, dålig kontroll av urinblåsa (urinläckage)

 • förstoring av bröstkörtlar hos män

 • impotens, förändrad sexlust.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • lågt antal vita blodkroppar (leukopeni)

 • höga nivåer av vissa enzymer i blodet (transaminaser).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • dimsyn, dubbelseende och ofrivilliga ögonrörelser (dessa biverkningar försvinner efter avslutad behandling med diazepam).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Diazepam Pilum ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är diazepam. En tablett innehåller 5 mg diazepam.

 • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat (se avsnitt 2 ”Diazepam Pilum innehåller laktos” för ytterligare information), hydroxipropylstärkelse, mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid, talk-, och magnesiumstearat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

Diazepam Pilum är en vit, rund, flat tablett med en brytskåra på den ena sidan.
Tablettens höjd är 2,5-2,7 mm och diametern är 7 mm.

Förpackningsstorlekar

Blister: 25, 50 och 100 tabletter.
Plastburk: 250 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pilum Pharma A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark

Tillverkare

AS GRINDEKS, Krustpils iela 53, LV-1057 Riga, Lettland

Lokal företrädare

Orifarm Generics AB, Box 56048, 102 17 Stockholm, info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-09-14