Detrusitol SR

Depotkapsel, hård 4 mg Tolterodin 100 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 512:67

EAN: 05415062313114

Kategorier:

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Detrusitol SR

2 mg och 4 mg depotkapslar, hårda
Tolterodin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD DETRUSITOL SR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER DETRUSITOL SR
3. HUR DU ANVÄNDER DETRUSITOL SR
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR DETRUSITOL SR SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD DETRUSITOL SR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Den aktiva substansen i Detrusitol SR är tolterodin. Tolterodin tillhör en klass av läkemedel som kallas antimuskarina läkemedel.

Detrusitol SR används för behandling av symtom på överaktiv blåsa. Om du har en överaktiv blåsa, så kan du uppleva att:

 • du har svårt att kontrollera vattenkastningen,

 • du behöver rusa till toaletten utan någon förvarning och/eller gå på toaletten ofta.

2. INNAN DU ANVÄNDER DETRUSITOL SR

Använd inte Detrusitol SR

 • om du är allergisk (överkänslig) mot tolterodin eller mot något av övriga innehållsämnen i Detrusitol SR

 • om du har blåstömningssvårigheter (urinretention)

 • om du har okontrollerat glaukom med trång kammarvinkel (ökat tryck i ögat som leder till nedsatt syn, vilket inte är under optimal kontroll)

 • om du lider av myastenia gravis (kraftig muskelsvaghet)

 • om du lider av allvarlig ulcerös kolit (sår och inflammation i tjocktarmen)

 • om du lider av toxisk megakolon (akut uttalad vidgning av tjocktarmen)

Var särskilt försiktig med Detrusitol SR

 • Om du har svårigheter att kasta vatten och/eller svag urinstråle

 • Om du har mag-tarm problem som påverkar matpassagen och/eller matsmältningen

 • Om du lider av någon njursjukdom (nedsatt njurfunktion)

 • Om du har någon leversjukdom

 • Om du lider av någon nervrubbning som påverkar ditt blodtryck, tarm eller sexuella funktion (neuropati i autonoma nervsystemet)

 • Om du har hiatushernia (diafragmabråck)

 • Om du någon gång har haft problem med tömning av tarmen eller lidit av svår förstoppning (minskade mag-tarmrörelser)

 • Om du har någon hjärtsjukdom såsom:

  • ett onormal telektrokardiogram (EKG)

  • långsam hjärtfrekvens (bradykardi)

  • eller tidigare har haft problem med hjärtat såsom:

  • kardiomyopati (svag hjärtmuskel)

  • myokardischemi (minskat blodflöde till hjärtat)

  • arytmi (oregelbundnen hjärtverksamhet)

  • hjärtsvikt

 • Om du har onormalt låga nivåer av kalium (hypokalemi), kalcium (hypokalcemi) eller magnesium (hypomagnesemi) i blodet

Innan du börjar med behandling med Detrusitol SR fråga din läkare eller apotekspersonal om du tror att något av ovanstående kan gälla dig.

Användning av andra läkemedel

Tolterodin, den aktiva substansen i Detrusitol SR, kan påverkas av och/eller påverka andra läkemedel.

Därför rekommenderas inte intag av tolterodin samtidigt med:

 • vissa antibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin)

 • läkemedel som används för behandling av svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol)

 • läkemedel som används för behandling av HIV

Tolterodin ska användas med försiktighet när det tas samtidigt med

 • läkemedel som påverkar matpassagen (t.ex. metoklopramid och cisaprid)

 • läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtverksamhet (t.ex. amiodaron, sotalol, kinidin, prokainamid)

 • andra läkemedel med liknande verkningsmekanism som Detrusitol SR har (antimuskarina egenskaper) eller läkemedel med motsatt verkningsmekanism som Detrusitol SR (kolinerga egenskaper). Fråga läkare ifall du är osäker.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Användning av Detrusitol SR med mat och dryck

Detrusitol SR kan tas före, efter eller under måltid.

Graviditet och amning

Graviditet

Du ska inte använda Detrusitol SR om du är gravid. Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid.

Amning

Det är okänt om tolterodin, den aktiva substansen i Detrusitol SR, passerar över i modersmjölk. Amning rekommenderas inte vid användning av Detrusitol SR.

Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du tar någon medicin.

Körförmåga och användning av maskiner

Detrusitol SR kan få dig att känna dig yr, trött eller påverka ditt seende. Din förmåga att köra bil eller hantera maskiner kan påverkas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några av innehållsämnena i Detrusitol SR

Detta läkemedel innehåller sackaros (en sockerart). Om du fått besked av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta då din läkare innan du börjar använda detta läkemedel. Patienter med sällynta ärftliga problem som fruktosintolerans, glukos-galaktosintolerans eller sukras-isomaltasbrist bör inte ta detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER DETRUSITOL SR

Dosering

Ta alltid Detrusitol SR enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är en 4 mg depotkapsel dagligen, förutom för patienter med en njur- eller leveråkomma eller besvärliga biverkningar. Då kan läkaren sänka dosen till en 2 mg depotkapsel dagligen.

Detrusitol SR rekommenderas inte till barn.

Svälj depotkapslarna hela. Får inte tuggas.

Behandlingstid

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge behandlingen med Detrusitol SR kommer att pågå. Avbryt inte behandlingen tidigare för att du inte ser någon omedelbar effekt. Din blåsa behöver lite tid för att anpassa sig. Därför skall du fullfölja din behandling med depotkapslar som din läkare har förskrivit. Om du inte fått någon effekt efter avslutad behandling, tala med din läkare.

Behandlingsnyttan ska utvärderas igen efter 2 eller 3 månader.

Rådgör alltid med din läkare om du funderar på att avbryta behandlingen.

Om du har tagit för stor mängd av Detrusitol SR

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Detrusitol SR

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har glömt en dos då du brukar ta den, kan du ta den så snart du kommer ihåg det om det inte snart är dags för nästa dos. I så fall följer du i stället det vanliga dosschemat.

Om du har ytterligare frågor om användning av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Detrusitol SR orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Du bör omedelbart kontakta läkare eller uppsöka akutmottagning om du upplever tecken på angioödem såsom

 • uppsvällt ansikte, tunga och svalg

 • sväljningssvårigheter

 • nässelutslag och svårigheter att andas

Du bör också uppsöka läkare om du upplever överkänslighet (såsom klåda, hudutslag, nässelutslag, andningssvårigheter). Sådana reaktioner är mindre vanligt förekommande (uppträder hos färre än 1 av 100 patienter).

Kontakta läkare omedelbart eller uppsök akutmottagning om du upplever följande symtom:

 • bröstsmärtor, andningssvårigheter, uttalad trötthet (även vid vila), andningssvårigheter nattetid, uppsvullna ben.

Dessa symtom kan vara tecken på hjärtsvikt, vilket är mindre vanligt förekommande (uppträder hos färre än 1 av 100 patienter).

Följande biverkningar har observerats under behandling med Detrusitol SR med följande frekvens:

Mycket vanliga biverkningar (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter):

 • muntorrhet

Vanliga biverkningar (färre än 1 av 10 patienter):

 • bihåleinflammation

 • yrsel, sömnighet, huvudvärk

 • torra ögon, dimsyn

 • matsmältningsproblem (dyspepsi), förstoppning, buksmärtor, väderspänningar

 • smärta vid eller svårighet att kasta vatten

 • trötthet

 • vätskeansamling i kroppen som orsakar svullnad (t e x i anklarna)

 • diarré

Mindre vanliga biverkningar (färre än 1 av 100 patienter):

 • allergiska reaktioner

 • oro

 • myrkrypningar i fingrar och tår

 • svindel

 • hjärtklappning, hjärtsvikt, oregelbunden hjärtfrekvens

 • oförmåga att tömma blåsan

 • bröstsmärtor

 • minnesnedsättning

Andra biverkningar som har rapporterats innefattar svåra allergiska reaktioner, förvirring, hallucinationer, ökad hjärtfrekvens, hudrodnad, halsbränna, kräkningar, angioödem, torr hud och desorientering. Det har också förekommit rapporter om förvärrade demenssymtom hos patienter som behandlas för demens.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR DETRUSITOL SR SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte Detrusitol SR efter utgångsdatum som anges på etiketten/kartongen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30ºC.

Burk: Förvaras i originalförpackningen.

Blister: Förvara blister i ytterkartongen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Detrusitol SR 2 mg depotkapsel är 2 mg tolterodintartrat, motsvarande 1,37 mg tolterodin.

Den aktiva substansen i Detrusitol SR 4 mg depotkapsel är 4 mg tolterodintartrat, motsvarande 2,74 mg tolterodin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll: Sockersfärer (sackaros och majsstärkelse), hypromellos och Surelease E-7-19010 (etylcellullosa, medellångkedjiga triglycerider och oljesyra).

Kapselhölje: Gelatin och färgämnen.

Färgämnen:

Blågrön 2 mg depotkapsel: Indigokarmin (E 132), titandioxid (E 171) och gul järnoxid (E 172).

Blå 4 mg depotkapsel: Indigokarmin (E 132) och titandioxid (E 171).

Tilltryck: Shellack, titandioxid (E 171), propylenglykol och simetikon

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detrusitol SR är en hård depotkapsel, framtagen för att kunna doseras en gång om dagen.

Detrusitol SR 2 mg depotkapslar är blågröna och märkta med vitt tryck (symbol och ’2’).

Detrusitol SR 4 mg depotkapslar är blåa och märkta med vitt tryck (symbol och ’4’).

Detrusitol SR 2 mg och 4 mg depotkapslar finns tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:

Blisterförpackningar innehållande:

 • 7 depotkapslar

 • 14 depotkapslar

 • 28 depotkapslar

 • 49 depotkapslar

 • 84 depotkapslar

 • 98 depotkapslar

 • 280 depotkapslar

Burkar innehållande 30, 100 och 200 kapslar. Sjukhusförpackningar finns tillgängliga innehållande 80, 160 och 320 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande av försäljning

I Sverige:

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

I Finland:

Pfizer Oy

Datagränden 4

00330 Helsingfors

Tel: (09) 430 040

Tillverkare

Pfizer Italia S.r.l

Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno

Italien

Detta läkemedel är godkänt inom följande medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Detrusitol retard: Belgien, Danmark, Island, Italien, Luxemburg, Portugal, Tyskland och Österrike

Detrusitol SR: Finland, Grekland, Irland Nederländerna, Norge och Sverige

Detrusitol LP: Frankrike

Detrusitol Neo: Spanien

Detrusitol XL: Storbritannien


Denna bipacksedel godkändes senast den

2015-10-29