Deltison

Tablett 50 mg 30 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

181:34

Köp via recept

EAN: 05099151918482

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Deltison

50 mg tabletter
prednison

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Deltison är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Deltison
3. Hur du använder Deltison
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Deltison ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Deltison är och vad det används för

Deltison är ett kortisonpreparat, som minskar allergiska, inflammatoriska och reumatiska reaktioner.

Deltison används vid behandling av inflammationer och svåra allergiska tillstånd samt vid vissa blodsjukdomar och cancersjukdomar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Deltison

Använd inte Deltison

 • om du är allergisk mot prednison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Deltison.

Om du lider av någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med din läkare innan behandlingen påbörjas:

 • benskörhet (osteoporos)

 • psykos (psykisk sjukdom)

 • magsår eller sår på tolvfingertarmen

 • tuberkulos och andra infektioner

 • sockersjuka

 • högt blodtryck och hjärtsvaghet

 • har genomgått kirurgiskt ingrepp då tarmar, blodkärl eller nerver har sytts ihop (anastomoser)

 • sklerodermi (även kallat systemisk skleros, en autoimmun sjukdom) eftersom dagliga doser på 15 mg eller mer kan öka risken för en allvarlig komplikation kallad akut njurkris. Tecken på akut njurkris inkluderar högt blodtryck och minskad urinproduktion. Läkaren kan råda dig att regelbundet kontrollera ditt blodtryck och dina urinvärden.

Vid vaccination bör den läkare som ska vaccinera upplysas om Deltisonbehandlingen.

Vid feber eller stress bör läkare kontaktas för en eventuell dosändring.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Deltison

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa medel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Deltison såsom:

 • ketokonazol (medel mot svamp)

 • rifampicin (medel mot tuberkulos)

Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Deltison och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns för att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Deltison under graviditet.

Deltison går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Deltison under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Deltison innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Deltison

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos vid svåra akuta sjukdomstillstånd: 1 tablett à 50 mg dagligen.

Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar och inte ändrar dosen eller avbryter behandlingen.

Om du har tagit för stor mängd av Deltison

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefon 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Vätskeansamling (ödem), högt blodtryck. Psykiska sjukdomar kan påverkas. Nedsatt förmåga att producera hormonerna ACTH och kortisol. Fettansamling i ansiktet och på bålen (Cushingliknande symtom). Benskörhet, muskelsvaghet, skör och tunn hud med försämrad sårläkning, hämmad tillväxt hos barn. Påverkan på infektioner och sockersjuka. Brist på kalium i blodet och kvarhållande av natrium i kroppen.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Blodproppar, inflammation i skelettet (bennekros), grön starr, linsgrumling.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Ökat tryck i skallen. Depression, mani.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Dimsyn. Akut njurkris hos patienter som redan lider av sklerodermi (en autoimmun sjukdom). Tecken på akut njurkris inkluderar högt blodtryck och minskad urinproduktion.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Deltison ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatum anger den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är prednison 50 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är magnesiumtrisilikat, dikalciumfosfat, laktosmonohydrat 40 mg, potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Deltison är en vit, plan tablett med mittskåra, 8 mm i diameter.

Förpackningsstorlekar: 30 tabletter i vit plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

SE-170 09 Solna

Sverige

Tel: +46 8 630 1900


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-09-20