D-vitamin Olja Unimedic

Orala droppar, lösning 80 IE/droppe Vitamin D Olja 25 milliliter

49:-

Ord. butikspris 69:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

D-vitamin Olja (Läkemedel) med enkel dosering

EAN: 07046260938595

Rekommenderad dos för barn 0-2 år är: 5 droppar dagligen Rekommenderad dos för vissa barn upp till 5 år är: 5 droppar dagligen 5 droppar motsvarar cirka 400 IE vitamin D Vänd flaskan upp och ned och skaka lätt för att få fram första droppen.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

D-vitamin Olja Unimedic

80 IE/droppe  orala droppar, lösning
kolekalciferol (vitamin D3)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. D-vitamin Olja Unimedic måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad D-vitamin Olja Unimedic är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder D-vitamin Olja Unimedic
3. Hur du använder D-vitamin Olja Unimedic
4. Eventuella biverkningar
5. Hur D-vitamin Olja Unimedic ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad D-vitamin Olja Unimedic är och vad det används för

D-vitamin Olja Unimedic är en D-vitamin lösning som ges för att förebygga D-vitaminbrist hos barn. D-vitamin behövs bland annat för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalk. D-vitaminbrist hos barn kan leda till mjukt och missformat skelett (rakit).

D-vitamin Olja Unimedic rekommenderas för barn upp till 2 års ålder. Vissa barn kan behöva D-vitamin droppar upp till 5 års ålder och det gäller:

  • barn som inte får D-vitaminberikade livsmedel

  • barn med mörk hudfärg

  • barn som sommartid inte vistas tillräckligt mycket utomhus eller har kläder som täcker ansikte, armar och ben

2. Vad du behöver veta innan du använder D-vitamin Olja Unimedic

Använd inte D-vitamin Olja Unimedic

  • om ditt barn är allergiskt (överkänsligt) mot något innehållsämne i D-vitamin Olja Unimedic.

  • om ditt barn samtidigt får andra preparat som innehåller D-vitamin. Vitamin D är fettlösligt och kan ansamlas i kroppen. Du bör inte överskrida den rekommenderade doseringen eftersom det kan leda till förgiftning om överdosering sker under en lång tid.

Andra läkemedel och D-vitamin Olja Unimedic

Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn samtidigt får andra preparat som innehåller D-vitamin (läs mer under Använd inte D-vitamin Olja Unimedic).


3. Hur du använder D-vitamin Olja Unimedic

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för barn 0-2 år är: 5 droppar dagligen

Rekommenderad dos för vissa barn upp till 5 år är: 5 droppar dagligen

(se ”1. Vad D-vitamin Olja Unimedic är och vad det används för”)
5 droppar motsvarar cirka 400 IE vitamin D

Vänd flaskan upp och ned och skaka lätt för att få fram första droppen. Ska flera doser (á 5 droppar) tas ut vid samma tillfälle, ställ ned flaskan och vänta 1 minut mellan de olika dosuttagen.

Om du använt för stor mängd av D-vitamin Olja Unimedic

Om ditt barn har fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformations-centralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda D-vitamin Olja Unimedic

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. Ytterst få biverkningar, som t ex magknip, har rapporterats för denna produkt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur D-vitamin Olja Unimedic ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Oöppnad flaska användes före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad flaska bör förbrukas inom 6 månader.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Tom flaska kan lämnas till glasåtervinning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är kolekalciferol (Vitamin D3).

1 ml D-vitamin Olja Unimedic innehåller: 68,5 mikrogram kolekalciferol motsvarande 2740 IE vitamin D3.

- Övriga innehållsämnen är triglycerider med medellånga kedjor (från kokosnötsolja och palmkärnolja).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

D-vitamin Olja Unimedic är en klar, färglös till svagt gul lösning.

Förpackningsstorlek: 25 ml, brun glasflaska med ofärgad droppinsats och vitt skruvlock.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Unimedic Pharma AB

Box 6216

102 34 Stockholm, Sverige

Tillverkare

Unimedic AB

Storjordenvägen 2

864 31 Matfors


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-17


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar