Creon 10000

Enterokapsel, hård Pharmachim AB Pankreatin 100 kapsel/kapslar

299:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07350004584000

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Creon

10000 & 25000 Hårda enterokapslar
Pankreatin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Creon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Creon
3. Hur du använder Creon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Creon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Creon är och vad det används för

Creon innehåller pankreatin, som är en enzymblandning. Enzymerna utvinns ur bukspottkörteln hos svin.

Pankreatin hjälper din kropp att bryta ner fett, stärkelse och protein i den mat som du ätit när den passerar genom tarmarna. För att pankreatinet ska blanda sig ordentligt med maten är det inneslutet i små pellets.

Creon används för behandling av otillräcklig funktion hos bukspottkörteln (exokrin pankreasinsufficiens) med bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen.

2. Vad du behöver veta innan du använder Creon

Använd inte Creon

- om du är allergisk (överkänslig) mot pankreatin, svinprotein eller mot något av övriga innehållsämnen i Creon.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Varningar och försiktighet

- om du har cystisk fibros (ämnesomsättningsrubbning) och får ovanliga eller förändrade symtom från magen kontakta läkare. Ett sällsynt tillstånd i tarmen kallat fibrotiserande kolopati, där din tarm är förträngd, har rapporterats hos patienter med cystisk fibros som tar höga doser av pankreatinenzymprodukter.

Creon med mat, dryck och alkohol

Ta alltid Creon under eller omedelbart efter måltid. Detta tillåter enzymer att blanda sig ordentligt med maten och bryta ner medan den passerar genom tarmen.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Data från behandling av gravida kvinnor saknas.

Creon kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Creon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Creon

Ta alltid Creon enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Doseringen beror på sjukdomens allvarlighetsgrad samt kostens sammansättning.

Vanlig dosering till aptienter med otillräcklig funktion hos bukspottkörteln:

Barn med eller utan cystisk fibros:

- under 4 år: 1000 lipasenheter per kilogram kroppsvikt per måltid som startdos.

- över 4 år: 500 lipasenheter per kilogram kroppsvikt per måltid som startdos.

Vuxna:

Dosen för en måltid variera mellan 25000 till 80000 lipasenheter och hälften av denna dos för mellanmål.

Vuxna med cystisk fibros:

500 lipasenheter per kilogram kroppsvikt per måltid som startdos.

Ta alltid Creon under eller omedelbart efter måltid. Detta tillåter enzymer att blanda sig ordentligt med maten och bryta ner den medan den passerar genom tarmen.

Kapslarna bör sväljas hela med tillräckligt mycket vätska och får inte krossas eller tuggas.

Om du har svårt att svälja kapslarna hela, öppna dem försiktigt och blanda pelletsen med en liten mängd syrlig föda som inte behöver tuggas eller blanda dem med syrlig vätska. Syrlig mjuk föda kan t.ex. vara äpplemos eller yoghurt. Syrlig vätska kan vara äppel-, apelsin- eller ananasjuice. Svälj blandningen omedelbart, utan att krossa eller tugga pelletsen och drick vatten eller juice till. Ifall pelletsen blandas med icke-syrlig mat eller vätska, krossas, eller tuggas kan det leda till irritation i munnen eller ändra sättet på hur Creon fungerar i kroppen.

Kvarhåll inte Creon kapslar eller dess innehåll i munnnen.

Lagra inte lösningen.

En allmän regel är att dricka mycket vätska varje dag. Det är viktigt med tillräckligt vätskeintag under behandlingen. För litet vätskeintag kan förvärra förstoppning.

Om du använt för stor mängd av Creon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Creon

Om du glömmer att ta en dos, ta din nästa dos vid den vanliga tidpunkten, med nästa måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Creon

Sluta inte att ta Creon utan att först prata med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Creon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De vanligaste rapporterade biverkningarna var rubbningar i magtarmkanalen. Rubbningar i magtarmkanalen kan hänga samman med sjukdomen som du använder Creon för.

Följande biverkningar har rapporterats:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Ont i magen (buken)

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): diarré, förstoppning, illamående, kräkning, utspänd mage.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): hudutslag

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data): klåda, nässelutslag (urtikaria).

Andra allvarliga överkänslighetsreaktioner kan orsakas av Creon, tecken på det kan vara svårighet att andas eller svullna läppar.

Förträngning i blindtarmen kallat fibrotiserande kolopati, har rapporterats hos patienter med cystisk fibros som tar höga doser av pankreatinprodukter.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Creon ska förvaras

Förvaras vid högst 30ºC. Efter öppnandet förvara vid högst 25ºC och använd inom

6 månader. Tillslut förpackning väl. Fuktkänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burken efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är pankreatin.

1 kapsel Creon 10000 innehåller 150 mg pankreatin, motsvarande:

Lipas 10000 Ph. Eur. enheter

Amylas 8000 Ph. Eur. enheter

Proteas 600 Ph. Eur. enheter

1 kapsel Creon 25000 innehåller 300 mg pankreatin, motsvarande:

Lipas 25000 Ph. Eur. enheter

Amylas 18000 Ph. Eur. enheter

Proteas 1000 Ph. Eur. enheter

- Övriga innehållsämnen är makrogol, hypromellosftalat, cetylalkohol, trietylcitrat, dimetikon, gelatin, järnoxid (se nedan), titandioxid (E171), natriumlaurylsulfat.

Creon 10000: röd, gul och svart järnoxid (E172)

Creon 25000: röd och gul järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Creon 10000: Tvåfärgad kapsel med brunt lock och transparent underdel. Kapseln är fylld med magsaftresistenta pellets (minimikrosfärer).

Creon 25000: Tvåfärgad kapsel med rödbrunt lock och transparent underdel. kapseln är fylld med magsaftresistenta pellets (minimikrosfärer).

Förpackningsstorlekar:

Creon 10000: 100 (1x100 eller 2x50) och 300 (3x100) st kapslar i plastburk.

Creon 25000: 100 (2x50 eller 5x20) st kapslar i plastburk

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Sverige

Tel 042–32 66 95

Ompackare:

Dr. Fisher Farma B.V.

Vijzelweg 32

8243 PM

Lelystad

Nederländerna

Tillverkare:

Abbott


Denna bipacksedel ändrades senast

30 oktober 2017


Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar