30%

Cremarol

Kräm 200 mg/g Glycerol 500 gram

137:38

Kampanj

Gäller t.o.m. 31 december

Ord. butikspris 196:25

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Fri frakt

Jämförpris 392:50/KG

EAN: 07319861014556

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Glycerol ACO

200 mg/g kräm

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipackssedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glycerol ACO är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Glycerol ACO
3. Hur du använder Glycerol ACO
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glycerol ACO ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glycerol ACO är och vad det används för

Glycerol ACO är en vit mjukgörande kräm som innehåller 20 % glycerol. Glycerol har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.

Glycerol ACO används för att behandla torr hud.

2. Vad du behöver veta innan du använder Glycerol ACO

Använd inte Glycerol ACO

- om du är allergisk (överkänslig) mot glycerol eller något av övriga innehållsämnen i Glycerol ACO

Graviditet, amning och fertilitet

Glycerol ACO kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Glycerol ACO påverkar inte körförmåga eller användning av maskiner.

Glycerol ACO innehåller hjälpämnen

Glycerol ACO kräm innehåller: - cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem). - etyl- och metylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


3. Hur du använder Glycerol ACO

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket kräm som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Glycerol ACO orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (fler än 1 av 100 användare): lokal övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad.

5. Hur Glycerol ACO ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är glycerol 200 mg/g.

Övriga innehållsämnen är hydrerad rapsolja, kolesterol, glycerolmonostearat, makrogolstearat, cetostearylalkohol, dimetikon, lättflytande paraffin, fast paraffin, vaselin, etylparahydroxibensoat(E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige

Tillverkare:

Bioglan AB, Malmö, Sverige

Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-06-13


  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar

  Laddar