Cosopt

Ögondroppar, lösning 20 mg/ml + 5 mg/ml Dorzolamid + timolol 3 x 5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

234:43

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 4987084300000

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Cosopt

20 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning
(dorzolamid/timolol)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cosopt är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cosopt
3. Hur du använder Cosopt
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cosopt ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cosopt är och vad det används för

Cosopt innehåller två läkemedelssubstanser: dorzolamid och timolol.

• Dorzolamid tillhör en grupp läkemedel, s k karbanhydrashämmare.

• Timolol tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare.

Dessa läkemedelssubstanser sänker trycket i ögat på olika sätt.

Cosopt används för att sänka ett förhöjt tryck i ögat vid grön starr (glaukom) när behandling med ögondroppar innehållande enbart betablockerare inte är tillräcklig.

Dorzolamid och timolol som finns i Cosopt kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Cosopt

Använd inte Cosopt

 • om du är allergisk mot dorzolamidhydroklorid, timololmaleat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har eller tidigare haft luftvägsproblem såsom astma eller svår kronisk obstruktiv bronkit (svår lungsjukdom som kan orsaka väsande andning, andningssvårigheter och/eller långvarig hosta)

 • om du har låg puls, hjärtsvikt eller störningar i hjärtrytmen (oregelbundna hjärtslag)

 • om du har grav njursjukdom eller svåra njurbesvär eller tidigare haft njursten

 • om surhetsgraden i ditt blod är förhöjd på grund av förhöjda kloridnivåer i blodet (hyperkloremisk acidos).

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du är tveksam till om du bör använda detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Cosopt.

Berätta för din läkare om eventuella medicinska problem eller ögonbesvär som du har eller tidigare har haft:

 • sjukdom i hjärtats kranskärl (symtom kan vara bröstsmärta eller tryck över bröstet, andnöd, eller kvävningskänsla), hjärtsvikt, lågt blodtryck

 • rubbningar i hjärtrytm såsom låg puls

 • andningsbesvär, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

 • sjukdom som innebär dålig blodcirkulation (som Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom)

 • diabetes, eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på lågt blodsocker

 • överaktiv sköldkörtel, eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på detta

Berätta för din läkare innan en operation att du tar Cosopt, eftersom timolol kan förändra effekten av vissa läkemedel som används under narkos. Berätta även för din läkare om allergier eller allergiska reaktioner som nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller hals vilket kan ge andnings- och sväljsvårigheter.

Tala också om för din läkare om du har muskelsvaghet eller fått diagnosen myastenia gravis.

Om du känner irritation av något slag i ögat eller får andra ögonproblem, som t ex röda ögon eller svullna ögonlock, ska du snarast kontakta din läkare.

Om du misstänker att Cosopt orsakar en allergisk reaktion eller överkänslighet (t ex hudutslag, svår hudreaktion eller rodnad och klåda i ögat), avbryt behandlingen och kontakta läkare snarast.

Tala om för din läkare om du utvecklar en ögoninfektion, får en ögonskada, genomgår ögonkirurgi eller utvecklar en reaktion med symtom som förvärras eller som du inte tidigare upplevt.

Cosopt ögondroppar kan påverka hela kroppen.

Om du använder mjuka kontaktlinser, rådgör med läkare före användning av detta läkemedel.

Användning hos barn

Erfarenhet från behandling av spädbarn och barn med Cosopt är begränsad.

Användning hos äldre

I studier med Cosopt var effekten jämförbar hos äldre och yngre patienter.

Användning hos patienter med nedsatt leverfunktion

Berätta för din läkare om du har eller tidigare har haft någon form av leverbesvär.

Andra läkemedel och Cosopt

Cosopt kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, inklusive andra ögondroppar för behandling av glaukom. Tala om för läkare om du använder eller tänker använda läkemedel som sänker blodtrycket, hjärtmedicin eller läkemedel mot diabetes. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du:

 • använder läkemedel som sänker blodtrycket eller för att behandla hjärtsjukdom (såsom kalciumblockerare, betablockerare eller digoxin)

 • använder läkemedel för att behandla oregelbunden hjärtrytm som t ex kalciumblockerare, betablockerare eller digoxin

 • använder andra ögondroppar som innehåller en betablockerare

 • använder en annan karbanhydrashämmare såsom acetazolamid

 • använder monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare)

 • använder läkemedel som du fått för exempelvis vattenkastningsbesvär (parasympatomimetika). Parasympatomimetika är en typ av läkemedel som ibland också används för att återfå normala tarmrörelser

 • använder vissa starka smärtstillande narkotiska läkemedel såsom morfin

 • använder läkemedel för behandling av diabetes

 • använder antidepressiva läkemedel som kallas fluoxetin och paroxetin

 • använder läkemedel som innehåller sulfonamid.

 • använder kinidin (läkemedel för behandling av hjärtsjukdomar och vissa typer av malaria).

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Graviditet

Använd inte Cosopt om du är gravid om inte läkare anser att det är nödvändigt.

Amning

Använd inte Cosopt om du ammar. Timolol kan utsöndras i din bröstmjölk. Fråga läkare om råd innan du tar läkemedel under tiden du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier avseende effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner har utförts. Cosopt kan ge biverkningar som t ex dimsyn vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller sköta maskiner. Vänta med att köra eller använda maskiner till dess du känner dig bra eller din syn är klar. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cosopt innehåller bensalkoniumklorid

Om du bär mjuka kontaktlinser kontakta läkare före användning av Cosopt (konserveringsmedlet bensalkoniumklorid kan eventuellt missfärga linserna).


3. Hur du använder Cosopt

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Lämplig dos och behandlingstid bestäms av läkaren.

Rekommenderad dos är en droppe morgon och kväll i ögat/ögonen som ska behandlas.

Om detta läkemedel används tillsammans med andra ögondroppar bör ögondropparna tas med minst 10 minuters mellanrum.

Ändra inte doseringen utan att rådgöra med läkare.

Se till att flaskans spets inte vidrör ögat eller området runt ögat. Detta kan leda till förorening med bakterier, som kan orsaka ögoninfektioner. En sådan infektion kan leda till allvarlig ögonskada, även synförlust. För att undvika att förorena innehållet i flaskan, tvätta händerna och se till att flaskans spets inte kommer i kontakt med några föremål. Om du tror att ögondropparna förorenats eller om du får en ögoninfektion, kontakta din läkare snarast för att diskutera om du ska fortsätta använda ögondropparna i den aktuella flaskan.

Bruksanvisning

Använd inte flaskan om förseglingsremsan av plast runt flaskhalsen fattas eller är söndrig. När flaskan öppnas första gången, dra bort förseglingsremsan av plast.

Varje gång du använder Cosopt:

 1. Tvätta händerna.

 2. Öppna flaskan. Var särskilt försiktig så att inte flaskspetsen vidrör ögat, huden runt ögat eller fingrarna.

 3. Luta huvudet bakåt och håll flaskan upp och ner ovanför ögat.

  Luta huvudet bakåt

 4. Dra ner det undre ögonlocket och titta uppåt. Håll flaskan på de platta sidorna och tryck lätt på den så att en droppe faller i mellanrummet mellan det undre ögonlocket och ögat.

  Tryck lätt på flaskan

 5. Tryck med ett finger i ögonvrån, vid näsan, eller blunda under 2 minuter. Detta bidrar till att hindra läkemedlet från att komma in i resten av kroppen.

  Tryck i ögonvrån

 6. Om din läkare ordinerat behandling av ditt andra öga, upprepa steg 3 till 5.

 7. Sätt på korken och stäng flaskan ordentligt.

[Endast OCUMETER PLUS flaskor]

1. Se till att förseglingsremsan på framsidan av flaskan är obruten innan du använder flaskan för första gången. En springa mellan flaskan och hatten är normalt för en oöppnad flaska.

bruksanvisning

2. Tvätta händerna först, dra sedan bort förseglingsremsan.

bruksanvisning

3. Öppna flaskan genom att skruva av hatten, vrid i pilarnas riktning. Dra inte hatten rakt upp från flaskan, eftersom det kan försämra flaskspetsens funktion.

bruksanvisning

4. Luta huvudet bakåt och dra ner det undre ögonlocket så att en ficka bildas mellan ögonlock och öga.

Luta huvudet bakåt

5. Vänd flaskan upp och ner. Tryck lätt med tummen eller pekfingret på området där man ska trycka tills en droppe har droppats in i ögat, enligt läkares anvisning.

Administrering av Cosopt från flaskan

VIDRÖR INTE ÖGAT ELLER ÖGONLOCKET MED SPETSEN PÅ FLASKAN.

6. Efter användning av Cosopt, tryck lätt med ett finger i ögonvrån, vid näsan, eller blunda under 2 minuter. Detta bidrar till att hindra läkemedlet från att komma in i resten av kroppen.

bild1

7. Om det är svårt att få ut droppar efter att ha öppnat flaskan första gången, sätt tillbaks hatten på flaskan (dra inte åt för hårt). Ta av hatten som vanligt genom att vrida den enligt pilarna.

8. Om din läkare ordinerat behandling av ditt andra öga, upprepa steg 4 och 5.

9. Skruva på hatten så den sitter fast på flaskan. Pilen på hattens vänstra sida ska vara mitt för pilen på flaskans vänstra sida för att hatten ska sitta på ordentligt. Se till att inte skruva fast hatten alltför hårt eftersom det kan skada flaskan och hatten.

10. Hålet i flaskans spets är utformat för att få ut en enda droppe, gör därför själv INTE hålet i flaskspetsen större.

11. När du använt flaskan färdigt kommer det att finnas en viss mängd Cosopt kvar. Det är normalt eftersom en extra mängd av detta läkemedel har tillsatts. Du kommer ändå att få ut den mängd som din läkare har förskrivit. Försök inte att få ut överskottet av läkemedel från flaskan.

Om du har tagit för stor mängd av Cosopt

Om du för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du droppat för många droppar i ögat eller har svalt något av innehållet i behållaren kan du b la bli yr, få andningssvårigheter eller känna att ditt hjärta slår långsammare.

Om du har glömt att ta Cosopt

Det är viktigt att alltid ta detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Om du glömt bort att ta en dos, ta den så fort som möjligt. Om det däremot börjar bli dags att ta nästa dos hoppa då över den bortglömda dosen och följ sedan ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Cosopt

Om du vill avbryta behandlingen med läkemedlet rådgör först med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar:

Om du får någon av följande biverkningar sluta använda detta läkemedel och sök läkarvård omedelbart eftersom dessa kan vara tecken på en läkemedelsreaktion.

Allmänna allergiska reaktioner inklusive svullnad under huden som kan uppträda på områden som ansikte, armar och ben och kan täppa till luftvägarna vilket kan ge sväljsvårigheter, andfåddhet, nässelutslag eller kliande utslag, lokala eller allmänna utslag, klåda, plötslig allvarlig livshotande allergisk reaktion.

Du kan vanligtvis fortsätta ta dropparna, om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig, prata med läkare eller apotekspersonal. Sluta inte använda Cosopt utan att prata med läkare.

Frekvensen av möjliga biverkningar listade nedan är definierade enligt följande konvention:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 användare av 10 användare)

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 men fler än 1 av 100 användare)

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1 000 användare)

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 men fler än 1 av 10 000 användare)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Följande biverkningar har rapporterats med Cosopt eller något av dess innehållsämnen, antingen i kliniska prövningar eller efter läkemedlet börjat säljas:

Mycket vanliga:

Brännande och stickande känsla i ögonen, smakförändringar

Vanliga:

Rodnad i och runt ögat/ögonen, ökat tårflöde eller klåda i ögat/ögonen, skada på hornhinnan (skada på ögats yttre lager), svullnad och/eller irritation i eller runt ögat/ögonen, känsla av att ha fått något i ögat, minskad känslighet i hornhinnan (märker inte att något kommit in i ögat och känner inte smärta), ögonsmärta, ögontorrhet, dimsyn, huvudvärk, bihåleinflammation (det trycker eller känns fullt i näsan), illamående, svaghet/trötthet.

Mindre vanliga:

Yrsel, depression, inflammation i regnbågshinnan, synstörningar inkluderande brytningsfel (i vissa fall på grund av behandling med s.k. miotika avbryts), låg puls, svimning, andfåddhet, matsmältningsbesvär och njursten.

Sällsynta:

Systemisk lupus erythematosus (SLE, en immunsjukdom som kan orsaka inflammation i inre organ), stickningar eller domningar i händer eller fötter, insomningsbesvär, mardrömmar, minnesförlust, förvärrade tecken och symtom av myastenia gravis (muskelsjukdom), minskad sexuell lust, slaganfall, tillfällig närsynthet som kan försvinna när behandlingen avbryts, avlossning av den blodkärlsinnehållande hinna som ligger under näthinnan efter filtrationskirurgi vilket kan ge synstörningar, hängande ögonlock (som gör att ögat är till hälften stängt), dubbelseende, sårskorpor kring ögonlocken, svullnad i hornhinnan (med symtom på synstörning), lågt tryck i ögat, öronringningar, lågt blodtryck, förändring av rytm eller hastighet av hjärtslagen, kronisk hjärtsvikt (hjärtsjukdom med andfåddhet, svullna fötter och ben på grund av vätskeansamling), ödem (vätskeansamlig), cerebral ischemi (minskat blodförsörjning till hjärnan), bröstsmärta, kraftiga hjärtslag som kan vara snabba eller oregelbundna (hjärtklappning), hjärtattack, Raynauds fenomen, svullnad eller kalla händer och fötter samt minskad blodcirkulation i armar och ben, benkramper och/eller smärta i benen när du går (claudicatio), andnöd, andningssvikt, rinnande eller täppt näsa, näsblod, sammandragning av luftvägarna i lungorna, hosta, halsirritation, muntorrhet, diarré, kontaktdermatit (hudinflammation), håravfall, utslag med vitt silveraktigt utseende (psoriasisliknande utslag), Peyronies sjukdom (som kan orsaka en böjning av penis), reaktioner av allergisk typ t ex hudutslag, nässelutslag, klåda, i sällsynta fall möjlig svullnad av läppar, ögon och mun, väsande andning eller svåra hudreaktioner (Stevens Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

Liksom andra läkemedel som ges i dina ögon, tas timolol upp i blodet. Detta kan orsaka liknande biverkningar som de som ses med betablockerare som tas via munnen. Förekomsten av biverkningar när man ger läkemedel lokalt i ögat är lägre än när läkemedel till exempel tas genom munnen eller injiceras. Ytterligare noterade biverkningar är reaktioner som observerats för klassen av beta-blockerare vid behandling av ögonsjukdomar.

Ingen känd frekvens:

Låga blodsockernivåer, hjärtsvikt, en typ av hjärtrytmrubbning, buksmärta, kräkningar, muskelvärk som inte orsakas av motion, sexuell funktionsstörning, hallucination och känsla av skräp i ögat.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Cosopt ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flasketiketten och förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Öppnad flaska är hållbar i 28 dagar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

• De aktiva substanserna är dorzolamid och timolol

1 ml innehåller 20 mg dorzolamid (som 22,26 mg dorzolamidhydroklorid) och 5 mg timolol (som 6,83 mg timololmaleat).

• Övriga innehållsämnen är hydroxietylcellulosa, mannitol (E421), natriumcitrat (E331), natriumhydroxid (E524) och vatten för injektionsvätskor. Bensalkoniumklorid är tillsatt som konserveringsmedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cosopt är en klar, färglös till nästan färglös, aningen trögflytande lösning. Cosopt tillhandahålls i vit genomskinlig plastflaska som innehåller 5 ml lösning. Plastflaskan är försluten med en skruvkork.

OCUMETER Plus-flaskan består av en genomskinlig plastflaska som innehåller 5 ml lösning. Det finns en förseglingsremsa som visar att flaskan är obruten.

Förpackningsstorlekar:

1 x 5 ml (1 flaska à 5 ml)

3 x 5 ml (3 flaskor à 5 ml)

6 x 5 ml (6 flaskor à 5 ml)

Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd:

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Finland

Tillverkare:

Fareva Mirabel

Route de Marsat, Riom

63963 Clermont-Ferrand, Cedex 9

Frankrike

eller

Santen Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tampere

Finland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

I Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike:

Cosopt


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-04-29