Comfora

Filmdragerad tablett 595 mg 180 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

370:79

Köp via recept

EAN: 07046260320321

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

COMFORA

595 mg filmdragerad tablett (tablett)
glukosamin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD COMFORA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER COMFORA
3. HUR DU ANVÄNDER COMFORA
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR COMFORA SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD COMFORA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Comfora används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros) i knä.

Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER COMFORA

Använd inte Comfora:

  • Om du är allergisk mot glukosamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet glukosamin utvinns ur skaldjur.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Comfora.

- Om du har diabetes bör du rådgöra med läkare före användning av Comfora och blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

- Om du vet att du har en känd riskfaktor för hjärt-/kärlsjukdom bör du rådgöra med läkare före användning av Comfora då blodfetterna kan behöva kontrolleras.

- Om du har astma kan behandling med Comfora förvärra dina astmatiska symtom.

- Comfora ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

- Sluta att ta Comfora och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

Andra läkemedel och Comfora

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Försiktighet bör iakttas om Comfora måste kombineras med andra läkemedel, särskilt med:

  • Vissa typer av läkemedel som används för att förebygga blodproppar (t.ex. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol och fluindion). Effekten av dessa läkemedel kan förstärkas när de används tillsammans med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför kontrolleras extra noga när glukosaminbehandling inleds eller avslutas.

  • tetracykliner (antibiotika).

Kontakta läkare för rådgivning.

Graviditet och amning

Använd inte Comfora om du är gravid eller om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Comfora förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner, men dåsighet och huvudvärk förekommer som vanliga biverkningar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Comfora innehåller kalium och Sunset yellow FCF

Comfora innehåller 130 mg kalium per tablett. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har försämrad njurfunktion eller om du har ordinerats kaliumfattig kost.

Färgämnet Sunset yellow FCF (E110) kan ge allergiska reaktioner.


3. HUR DU ANVÄNDER COMFORA

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig startdos är 1 tablett 2 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen. Efter symtomlindring kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen.

Svälj tabletten med ett glas vätska.

Om du har tagit för stor mängd av Comfora

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning. Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering.

Om du har glömt att ta Comfora

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats har varit milda och vanligtvis övergående.

Sluta att ta Comfora och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg

- svårigheter att svälja

- nässelutslag och andningssvårigheter

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk, dåsighet, magsmärtor, dyspepsi (besvär från övre mag-tarmkanalen, som t ex halsbränna), diarré, förstoppning, illamående.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudutslag, klåda, hudrodnad.

Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Varningar och försiktighet), nässelutslag, vätskeansamling i bl a anklar, ben och fötter, astma eller förvärrad astma, yrsel, kräkningar, försämrad kontroll av blodglukos hos patienter med diabetes. Förhöjda leverenzymvärden, gulsot.

Ökad kolesterolhalt i blodet har rapporterats i mycket sällsynta fall.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR COMFORA SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter "Utg.dat.:" eller "EXP:".

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är glukosamin. En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

  • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa, povidon, krospovidon, magnesiumstearat.

  • Övriga innehållsämnen i dragéhöljet är Opadry yellow, som består av polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, kinolingult aluminiumlack (E104), Sunset yellow FCF aluminiumlack (E110), gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är gula och avlånga (längd 19,6 mm, bredd 9,1 mm).

Plastburk (polyeten) 60, 180 och 400 tabletter.

PVC/PVDC/aluminiumblister 60, 90 och 180 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn

e-post: info@nordicdrugs.se

Tillverkare

QPharma AB, Box 590, 201 25 Malmö


Denna bipacksedel godkändes senast den

2019-05-20