Clarithromycin Aurobindo

Filmdragerad tablett 250 mg Klaritromycin 14 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

167:08

Köp via recept

EAN: 08901175036301

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Clarithromycin Aurobindo

250 mg, 500 filmdragerade tabletter
Klaritromycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Clarithromycin Aurobindo är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Clarithromycin Aurobindo
3. Hur du använder Clarithromycin Aurobindo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Clarithromycin Aurobindo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Clarithromycin Aurobindo är och vad det används för

Clarithromycin Aurobindo tillhör en grupp läkemedel som kallas makrolidantibiotika. Antibiotikan stoppar tillväxten av bakterier som orsakar infektioner.

Clarithromycin Aurobindo används vid behandling av följande infektioner:

 • Luftvägsinfektioner som luftrörskatarr och lunginflammation,

 • Infektioner i svalg och bihålor,

 • infektioner i hud och mjukdelar,

 • sår i mage och tolvfingertarm som orsakats av Helicobacter pylori.

Klaritromycin som finns i Clarithromycin Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Clarithromycin Aurobindo

Ta INTE Clarithromycin Aurobindo:

 • om du är allergisk mot klaritromycin, något annat makrolidantibiotikum eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om din hjärtrytm är oregelbunden (ventrikulär hjärtarrytmi inklusive torsades de pointes) eller om du har något hjärtproblem (speciellt om du har någon rytmrubbning som t.ex. förlängt QT-intervall)

 • om du lider av allvarlig leversvikt och samtidigt har nedsatt njurfunktion

 • om du tar läkemedel som innehåller terfenadin eller astemizol (för hösnuva eller allergier) eller cisaprid eller pimozid tabletter, eftersom kombination med dessa läkemedel ibland kan ibland orsaka allvarliga störningar i hjärtrytmen. Rådgör med läkare om alternativa läkemedel.

 • om du använder andra läkemedel som är kända för att orsaka allvarliga störningar i hjärtrytmen

 • om du har onormalt låga halter av kalium eller magnesium i blodet (hypokalemi eller hypomagnesium)

 • om du eller någon i din familj tidigare har haft störningar i hjärtrytmen (ventrikulär hjärtarytmi, inklusive torsade de pointes) eller onormalt elektrokardiogram (EKG, kurva som visar hjärtats elektriska aktivitet) som kallas ”långt QT-syndrom”

 • om du använder läkemedel som innehåller

 • ergotamin eller dihydroergotamin (används vid behandling av migrän)

 • simvastatin eller lovastatin (mot högt kolesterol)

 • kolkicin (mot gikt)

 • ticagrelor eller ranolazin (för att förebygga stroke eller hjärtattack)

 • om du tar något läkemedel som innehåller lomitapid

Tala med läkare innan du tar detta läkemedel om du nu eller tidigare har berörts av ovanstående punkter.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Clarithromycin Aurobindo,

 • om du är allergisk mot linkomycin eller klindamycin (antibiotika)

 • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.

 • om du har eller har haft hjärtbesvär.

 • om du är gravid (se Graviditet, amning och fertilitet)

 • om du får allvarlig eller långvarig diarré (pseudomembranous colitis) under eller efter att du tagit Clarithromycin Aurobindo, kontakta läkare omedelbart. Inflammation av tarmen (pseudomembranous colitis) har rapporterats med nästan alla antibakteriella läkemedel inklusive klaritromycin.

 • om du har använt klaritromycin förut, flera gånger eller över en längre period.

 • Patienter bör rådas att avsluta behandlingen och kontakta sin läkare ifall de uppvisar symptom av hepatitiska sjukdomar som anorexi, gulsot, mörk urin, klåda eller får en öm mage.

 • om du tar en kombination av klaritromycin och benzodiazepiner, som alprazolam, triazolam eller midazolam (se “Andraläkemedel och Clarithromycin Aurobindo”)

 • om du använder andra läkemedel som påverkar din hörsel. Försämrad hörsel undersöks under behandling och efteråt.

 • I fall av allvarlig akut allergisk reaktion som anafylaxi, Stevens-Johnson syndrom, och toxisk epidermal nekrolys, ska behandlingen med klaritromycin avbrytas omedelbart och lämplig behandling snarast sättas in.

 • Du ska inte använda klaritromycin samtidigt med lovastatin eller simvastatin. (se ”Ta inte Clarithromycin Aurobindo om”). Du ska även vara försiktig när du använder klaritromycin med andra statiner. Ifall du även använder blodförtunnande tabletter samtidigt som klaritromycin finns det en risk för allvarliga blödningar.

Om något av ovanstående gäller dig, rådgör med läkare innan du tar Clarithromycin Aurobindo

Andra läkemedel och Clarithromycin Aurobindo

Vissa andra läkemedel kan öka eller minska effekten av Clarithromycin Aurobindo eller få sin effekt ökad eller minskad av Clarithromycin Aurobindo.

Clarithromycin Aurobindo kan öka effekten av följande läkemedel:

 • astemizol, terfenadin (mot allergier), pimozid (för behandling av psykiska besvär), cisaprid (mot magbesvär), ergotamin eller dihydroergotamin (för behandling av migrän), lovastatin eller simvastatin (kolesterolsänkande läkemedel) (se ”Ta inte Clarithromycin Aurobindo”)

 • alprazolam, triazolam, midazolam (underlättar insomnande)

 • atorvastatin, rosuvastatin (sänker kolesterolhalten)

 • warfarin eller någon annan antikoagulant, t.ex. dabigatran, rivaroxaban, apixaban, phenprocoumon (förtunnar blodet): samtidig användning kan höja risken för blödning. Kontroll av blodets koagulering (förmåga att levra sig) bör ske oftare om Clarithromycin Aurobindo används samtidigt som dessa läkemedel.

 • Nateglinid, repaglinid eller insulin (mot diabetes)

 • karbamazepin, fenytoin, valproinsyra (mot epilepsi)

 • cilostazol (förbättrar blodflödet i benen)

 • kolkicin (mot gikt)

 • ciklosporin, sirolimus, takrolimus (används efter organtransplantation)

 • digoxin, verapamil, kinidin, disopyramid (hjärtläkemedel), samtidig användning av klaritromycin med dessa läkemedel kan orsaka rytmrubbningar i hjärtat.

 • metylprednisolon (kortison för behandling av inflammation)

 • omeprazol (mot magbesvär)

 • rifabutin (antibiotika)

 • sildenafil, tadalafil, vardenafil (för behandling av sexuella funktionsstörningar)

 • teofyllin (mot astma)

 • tolterodin (mot urininkontinens)

 • vinblastin (mot cancer)

 • läkemedel som kan påverka hörseln, speciellt aminoglykosider (en grupp av antibiotika som ges intravenöst)

 • atypiska antipsykotiska läkemedel (t ex quetiapin)

Både effekten av Clarithromycin Aurobindo och effekten av följande läkemedel kan öka ifall de tas tillsammans:

• atazanavir, sakvinavir (för behandling av HIV)

• itrakonazol (för behandling av svampinfektioner)

Ifall din läkare har rekommenderat att du tar Clarithromycin Aurobindo samtidigt med någon av de ovan nämnda läkemedlen, bör din hälsa övervakas extra noga.

Clarithromycin Aurobindo kan minska effekten av följande läkemedel:

• zidovudin (för behandling av HIV-infektion). För att undvika detta skall du ta dessa läkemedel med ett intervall av fyra timmar mellan dem.

Dessa följande läkemedel kan minska effekten av Clarithromycin Aurobindo:

• rifampicin, rifabutin, rifapentin (antibiotika)

• efavirenz, nevirapin, etravirin (för behandling av HIV)

• fenytoin, karbamazepin, fenobarbital (mot epilepsi)

• Johannesört (mot depression)

Följande läkemedel kan öka effekten av Clarithromycin Aurobindo:

• ritonavir (mot virusinfektion)

• flukonazol (mot svampinfektion)

Användning av klaritromycin eller andra makrolidantibiotikum samtidigt som digoxin, kinidin, disopyramid eller verapamil (hjärtläkemedel), kan orsaka rytmrubbningar i hjärtat.

Tala om för läkare eller apotekspersonal ifall du tar, har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du är gravid eller ammar ta inte Clarithromycin Aurobindo innan du rådfrågat din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Klaritromycin påverkar i allmänhet inte körförmågan eller användning av maskiner, men biverkningar som dåsighet, svindel eller förvirring kan förekomma. Iaktta försiktighet innan du kör bil eller använder maskiner innan du vet hur du reagerar på detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Clarithromycin Aurobindo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Clarithromycin Aurobindo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Clarithromycin Aurobindo kan tas med eller utan mat.

Clarithromycin Aurobindo 500 mg filmdragerade tabletter är inte lämplig för doser under 500mg. Det finns andra alternativ tillgängliga på marknaden för denna styrka.

Rekommendationer av vanliga doser anges här nedan:

Vuxna inklusive äldre och ungdomar (barn över 12 år):

250 mg klaritromycin två gånger dagligen. Vid svårare infektioner kan läkaren öka dosen till
500 mg två gånger dagligen. Vanlig behandlingstid är 7-14 dagar och bör fortgå minst två dagar efter att symptomen avtagit.

Behandling av vuxna med magsår och sår på tolvfingertarm som orsakats av Helicobacter pylori

500 mg klaritromycin två gånger dagligen i kombination med andra läkemedel för behandling avHelicobacter pylori. Läkaren kommer att ordinera den kombination som är bäst lämpad för dig.

Patienter med njurbesvär

Om du har allvarliga njurbesvär kan läkaren halvera din dos från den normala dosen. I dessa fall ska Clarithromycin Aurobindo inte användas under en längre tid än 14 dagar.

Användning för barn och ungdomar

Barn under 12 år

Clarithromycin Aurobindo tabletter rekommenderas ej för behandling av barn under 12 år (kroppsvikt under 30 kg). Läkaren kommer att förskriva ett annat läkemedel som är lämpligt för ditt barn.

För barn med en kroppsvikt över 30 kg, används samma dos som för vuxna.

Om du känner att effekten av detta läkemedel är för stark eller för svag, ta kontakt med läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Clarithromycin Aurobindo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

En överdos orsakar högst sannolikt kräkningar och magont.

Om du har glömt att ta Clarithromycin Aurobindo

Om du glömt bort en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg det, om det inte redan börjar bli dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta alla följande doser på normalt utsatt tid, enligt ditt ursprungliga schema.

Om du slutar att använda Clarithromycin Aurobindo

Sluta inte ta detta läkemedel bara för att du känner dig bättre utan att först diskutera detta med din läkare. Det är viktigt att du tar hela den kur läkaren ordinerat dig, eftersom infektionen annars kan återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar:

Om du får någon av följande biverkningar i något skede av din behandling med Clarithromycin Aurobindo ska du sluta ta tabletterna och omedelbart kontakta läkare:

 • allergisk reaktion med plötsliga svårigheter att andas, tala eller svälja

 • svår yrsel eller svimning

 • allvarliga hudreaktioner, som blåsbildning i hud, mun, läppar, ögon eller könsorganen

Ta så fort som möjligt kontakt med läkare om du får följande symptom:

 • allvarlig eller långvarig diarré, eventuellt med blod eller slem i avföringen. Dessa kan vara tecken på en allvarlig inflammation av tarmarna. Din läkare kan avsluta kuren. Ta inte läkemedel för att minska tarmfunktionernas rörelser.

 • Leverfunktioner med följande möjliga symptom

  • aptitlöshet

  • gulskiftande hud eller ögonvita

  • blek avföring, mörkfärgad urin

  • hudirritation,

  • öm mage

 • hjärtklappning eller oregelbunden hjärtrytm

 • stark smärta i magen och ryggen på grund av inflammation i bukspottkörteln

Andra möjliga biverkningar:
Vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 10 användare):

 • sömnsvårigheter

 • huvudvärk

 • förändrade smakupplevelser

 • magbesvär, som illamående, kräkningar, magont, matsmältningsbesvär eller diarré

 • förändringar av leverns funktion (vilket märks i blodprov)

 • Hudutslag

 • ökad svettning.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 100 användare):

 • torsk i munnen (svampinfektion)

 • svampinfektion i underlivet

 • minskat antal av vissa vita blodkroppar vilket kan öka risken för infektioner (leukopenia och neutropenia)

 • ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinophilia)

 • minskad matlust

 • ångest, svindel, svårigheter att sova, frossa

 • yrsel

 • hörselbortfall eller tinnitus

 • hjärtklappning

 • inflammation i mage, mun eller tunga

 • uppsvullen mage, förstoppning, gasbesvär (flatulens)

 • muntorrhet

 • kolestas (stopp i gallgången)

 • ökad mängd leverenzymer i blodet

 • klåda, utslag

 • muskelsmärtor

 • allmän sjukdomskänsla

 • svaghet

 • bröstsmärtor

 • frossa

 • trötthet

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): 

 • tarminflammation med allvarlig diarré kallad Pseudomembranous collitus,

 • hudsvullnad och rodnad (rosfeber), akne

 • kraftig minskning av vita blodkroppar med plötslig hög feber, mycket ont i halsen och sår i munnen (agranulocytos)

 • ovanliga blåmärken eller blödning på grund av låg mängd blodplättar

 • Allvarlig allergisk reaktion som får ansiktet eller halsen att svälla (angioödem)

 • Psykos, en känsla av identitetsförlust

 • förvirring, förändring av verklighetsuppfattningen eller panik

 • depression, mardrömmar, desorientering, hallucinationer , mani

 • kramper

 • förändrat luktsinne, bortfall av smak- eller luktsinne

 • dövhet

 • stickningar eller domnande av händer eller fötter

 • problem med blodkoagulering

 • missfärgning av tänder eller tunga

 • akne

 • muskelsmärtor eller svaghet i musklerna

 • njurinflammation eller njursvikt

 • ovanlig urinfärg

Kontakta genast läkare om du får en allvarlig hudreaktion: röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos). Denna biverkan förekommer hos ett okänt antal användare (har rapporterats).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Clarithromycin Aurobindo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är klaritromycin.


Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg klaritromycin
Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg klaritromycin

 • Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, povidon, hypromellos, propylenglykol, titandioxid (E 171), hydroxypropylcellulosa, vanillin, sorbinsyra och gul järnoxid (E 172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett

Clarithromycin Aurobindo 250 mg filmdragerade tabletter:

Ljusgula, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med ett ”D” tryckt på ena sidan och på andra sidan ”62”. Storleken är 15,1 mm x 7,1 mm

Clarithromycin Aurobindo 500 mg filmdragerade tabletter

Ljusgula, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med ett ”D” tryckt på ena sidan och på andra sidan ”63”. Storleken är 18,5 mm x 8,1 mm

Clarithromycin Aurobindo 250 mg och 500 mg tabletter finns tillgängliga i blisterförpackning med 7, 12, 14 och 21 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Tillverkare

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien

eller

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com 


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-14