Citalopram Orifarm

Filmdragerad tablett 30 mg Citalopram 98 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

399:45

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046261557931

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Citalopram Orifarm

10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg filmdragerade tabletter
citalopram
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Citalopram Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Citalopram Orifarm
3. Hur du använder Citalopram Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Citalopram Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Citalopram Orifarm är och vad det används för

Citalopram Orifarm tillhör gruppen av antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI. Denna typ av medicin hjälper till att normalisera serotoninnivåerna i hjärnan. Störningar i serotoninsystemet i hjärnan anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression och besläktade sjukdomar

Citalopram Orifarm används för behandling av:

 • Egentlig depression

 • Panikångest med eller utan agorafobi

 • Tvångssyndrom

 • Förebyggande mot återfall eller nya tillfällen av depression

Citalopram som finns i Citalopram Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Citalopram Orifarm

Använd inte Citalopram Orifarm

 • om du är allergisk mot citalopram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du samtidigt behandlas med läkemedel som innehåller MAO-hämmare t.ex. selegilin eller moklobemid. MAO-hämmaren selegilin kan användas i kombination med citalopram i dagliga doser som inte överstiger 10 mg selegelin dagligen.

 • om du nyligen har tagit MAO-hämmare. Beroende på vilken typ av MAO-hämmare du tagit kan du behöva vänta upp till 14 dagar efter att du slutat ta MAO-hämmare innan du kan börja ta Citalopram (se även ”Intag av andra läkemedel”). Om du slutar ta Citalopram Orifarm och vill börja ta MAO-hämmare måste du vänta minst 7 dagar.

 • om du samtidigt behandlas med läkemedel som innehåller linezolid (ett antibiotikum)

 • om du tar pimozid (vid psykiska sjukdomar)

 • om du har medfödd eller har haft onormal hjärtrytm (som syns på EKG, en undersökning för att se hur hjärtat fungerar).

 • om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller som kan påverka hjärtrytmen (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Citalopram Orifarm”).

Varningar och försiktighet

Barn och ungdomar

Citalopram Orifarm ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Citalopram Orifarm skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras.

De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.

Behandling av äldre patienter och patienter med nedsatt lever- och njurfunktion

Behandling ska ske med försiktighet och eventuellt med lägre doser (Se avsnitt 3 ”hur du använder Citalopram Orifarm”).

Självmordstankar och förvärrad depression eller ångest

Om du är deprimerad och/eller har ångest kan du ibland få tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa tankar kan förvärras när du först börjar med antidepressiva medel, eftersom det alltid tar tid innan dessa läkemedel börjar verka, vanligtvis omkring två veckor, men ibland längre.

Du kan vara mer benägen att tänka så här

 • om du tidigare haft tankar på självmord eller på att skada dig själv,

 • om du är en ung vuxen. Information från kliniska prövningar har visat en ökad risk för självmordsbeteende hos vuxna under 25 år med psykiska tillstånd som behandlats med ett antidepressivt läkemedel.

Om du någon gång får tankar på att skada dig själv eller självmordstankar ska du omedelbart kontakta din läkare eller uppsöka sjukhus.

Det kan vara till hjälp att berätta för en anhörig eller nära vän att du är deprimerad eller har ångest och be dem läsa denna bipacksedel. Du kan be dem tala om för dig om de tycker att din depression eller ångest blir värre, eller om de är oroliga för förändringar i ditt beteende.

Vid behandling av panikångest kan attackerna bli värre i början, men sedan förbättras igen under den fortsatta behandlingen.

Vid behandling av psykotiska patienter med depressiva perioder kan de psykotiska perioderna förvärras.

Sömnlöshet och agitation kan uppträda i början av behandlingen. Det kan bli nödvändigt att justera dosen.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Citalopram Orifarm:

 • om du har instabil epilepsi. Patienter med kontrollerad epilepsi ska övervakas noggrant och behandlingen ska avbrytas om antalet anfall ökar

 • om du har allvarligt nedsatt njurfunktion

 • om du även tar naturläkemedel som innehåller Johannesört, se ”Citalopram Orifarm och andra läkemedel”

 • om du är diabetiker kan din behandling med insulin/tabletter behöva justeras

 • om du har eller har haft problem med hjärtat eller nyligen haft en hjärtattack

 • om du har en långsam hjärtrytm vid vila och/eller om du vet att du kan ha saltbrist till följd av långdragen allvarlig diarré och kräkningar eller användande av diuretika (vätskedrivande läkemedel)

 • om du upplever snabba eller oregelbundna hjärtslag, svimning, kollaps eller yrsel när du ställer dig upp. Detta kan tyda på onormal funktion av hjärtrytmen. Ta kontakt med läkare för ett EKG-test

 • om du har låga kalium- eller magnesiumnivåer i blodet (hypokalemi/ hypomagnesemi). Detta kan öka risken för rubbningar av hjärtrytmen.

 • vid samtidig behandling med elektrokonvulsiv behandling (ECT)

 • om du är i en manisk fas (överaktivt beteende eller tankar) kontakta din läkare. I detta fall bör behandlingen avbrytas.

 • om du har eller tidigare har haft blödningsrubbningar eller om du använder läkemedel som påverkar blodets koagulering eller ökar risken för blödningar, eftersom användning av Citalopram Orifarm kan öka risken för blödningar, eller om du är gravid (se ”Graviditet”2)

 • om du har eller har haft ögonproblem såsom förhöjt tryck i ögat (glaukom) och speciellt så kallat trångvinkelglaukom. Citalopram kan ha effekt på pupillstorleken som resulterar i en utvidgning av pupillen (mydriasis). Denna effekt leder till en minskning av ögonvinkeln som resulterar i en ökning av ögats tryck

Graviditet2

Om du tar Citalopram Orifarm i slutet av graviditeten kan det finnas ökad risk för kraftig vaginalblödning kort efter förlossningen, särskilt om du tidigare har haft blödningsstörningar. Läkaren eller barnmorskan bör informeras om att du tar Citalopram Orifarm så att de kan ge dig råd om detta.

Sällsynta fall av serotonergt syndrom har rapporterats. Detta är en kombination av följande symtom: agitation, skakningar, muskelkramper och feber. Kontakta din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Under de första veckorna av behandlingen kan symtom som rastlöshet eller svårighet att sitta eller stå still förekomma. Tala omedelbart om för din läkare om du upplever dessa symtom. Han eller hon kan då justera din dos.

Läkemedel såsom Citalopram Orifarm (s.k. SSRI-/SNRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.

Utsättningssymtom kan förekomma när behandlingen avbryts; se ”Eventuella biverkningar” och ”Om du slutar att använda Citalopram Orifarm”.

Andra läkemedel och Citalopram Orifarm

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Ta inte Citalopram Orifarm om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, t.ex. antiarytmika av klass IA och III (läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet), antipsykotika (t.ex. fentiazinderivat, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva (läkemedel mot depression), vissa antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, läkemedel mot malaria särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (astemizol, mizolastin). Om du har ytterligare frågor om detta bör du tala med din läkare.

Samtidig användning av MAO-hämmare inklusive moklobemid eller selegilin kan ge allvarliga biverkningar, inklusive serotonergt syndrom; se ”Varningar och försiktighet”. Citalopram Orifarm kan användas i kombination med selegilin om dosen inte överstiger 10 mg/dag.

Efter att ha tagit irreversibla MAO-hämmare (som fenelzin, isokarboxazid, tranylcypromin) måste du vänta minst 14 dagar innan du tar Citalopram Orifarm. Efter att ha tagit reversibla MAO-hämmare (t.ex. moklobemid) måste du vänta så länge som det anges i informationen för detta läkemedel. Omvänt måste du vänta minst 7 dagar efter att du slutat ta Citalopram Orifarm innan du kan börja ta MAO-hämmare. Rådfråga din läkare. (Se även ”Ta inte Citalopram Orifarm”).

Iaktta försiktighet när du samtidigt tar

 • bupropion, tricykliska antidepressiva medel, desipramin, clomipramin och naturläkemedlet Johannesört (Hypericum perforatum)

 • läkemedel mot psykiska sjukdomar, t.ex. litium, risperidon, klorpromazin, tioridazin, klorprotixen, haloperidol och buspiron.

 • läkemedel mot smärta, tramadol

 • andra läkemedel med serotonerga effekter som oxitriptan eller tryptofan

 • läkemedel mot smärta och inflammation, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) t.ex. ibuprofen, ketoprofen och diklofenak.

 • läkemedel som förebygger blodproppar, antikoagulanter t.ex. warfarin, acetylsalicylsyra, dipyridamol, tiklopidin

 • läkemedel mot malaria, t.ex. meflokin

 • läkemedel mot magsår, omeprazol, lansoprazol, cimetidin

 • flukonazol (används för behandling av svampinfektioner)

 • läkemedel mot hjärtsvikt, metoprolol

 • läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm, t.ex. propafenon och flekainid.

 • läkemedel som sänker kalium-/magnesiumnivåerna i blodet

 • läkemedel mot migrän, t.ex. sumatriptan och andra triptaner

Ta inte citalopram om du tar:

 • pimozid (vid psykiska sjukdomar)

 • linezolid (ett antibiotikum)

Citalopram Orifarm med mat, dryck och alkohol

Tabletterna kan tas med eller utan samtidigt födointag. Tas med ett halvt glas vatten.

Du ska inte kombinera Citalopram Orifarm med alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Data från gravida kvinnor som behandlats med Citalopram Orifarm tyder på att ingen ökad risk för missbildningar förekommer. Citalopram Orifarm ska endast användas under graviditet om det anses absolut nödvändigt.

Behandling med Citalopram Orifarm ska inte avbrytas abrupt under graviditet. Om du tar Citalopram Orifarm under de sista 3 månaderna av graviditeten ska du tala om det för läkaren eftersom barnet kan ha vissa symtom när det föds. Dessa symtom brukar börja under de första 24 timmarna efter det att barnet fötts. De inkluderar svårighet att sova eller äta ordentligt, andningsbesvär, blåaktig hud eller svårighet att reglera kroppstemperaturen, kräkningar, ihållande gråt, spända eller förslappade muskler, letargi, skakningar, darrningar eller krampanfall. Om ditt barn har något av dessa symtom när det föds ska du omedelbart kontakta läkaren som kan ge dig råd.

Tala om för barnmorskan och/eller läkaren att du behandlas med Citalopram Orifarm. När läkemedel som Citalopram Orifarm tas under graviditeten, särskilt under de sista 3 månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd hos barnet som kallas persistent pulmonell hypertension hos nyfödda (PPHN). Detta gör att barnet andas snabbare och har en blåaktig färg. Dessa symtom brukar börja under de första 24 timmarna efter det att barnet fötts. Om detta händer ditt barn ska du omedelbart kontakta barnmorskan och/eller läkaren.

Amning

Citalopam passerar över i modersmjölk. Risk finns att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Citalopram Orifarm under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Fertilitet

I djurstudier har det visat sig att citalopram minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av citalopram på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Citalopram Orifarm kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket du bör tänka på vid de tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Citalopram Orifarm innehåller laktos

Citalopram Orifarm innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Citalopram Orifarm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Citalopram Orifarm tas en gång dagligen, när som helst under dagen, med eller utan mat.

Tabletterna ska sväljas med ett halvt glas vatten.

Användning för barn :

Behandling till barn rekommenderas inte eftersom effekt och säkerhet ej har studerats.

Vuxna:

Depression:

Vanlig dos är 20 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag.

Panikångest:

Startdosen är 10 mg per dag under den första veckan. Därefter ökas dosen till 20-30 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag. Behandlingen är långvarig.

Tvångssyndrom:

Startdosen är 20 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till högst 40 mg per dag. Effekt kan ses efter 2-4 veckor och ytterligare förbättring ses under fortsatt behandling.

Förebyggande behandling:

Vid förebyggande behandling är behandlingstiden individuell, ofta årslång. När behandlingen avslutas ska detta ske under noggrann kontroll för att undvika återfall.

Äldre (över 65 år):

Startdosen bör sänkas till hälften av den rekommenderade dosen, dvs 10-20 mg per dag. Äldre patienter bör vanligtvis inte ta mer än 20 mg per dag.

Nedsatt njurfunktion:

Till patienter med nedsatt njurfunktion kan läkaren komma att förskriva lägre doser än de ovan angivna.

Nedsatt leverfunktion:

Om du har nedsatt leverfunktion måste dosen justeras. Följ läkarens anvisningar.

Rekommenderad startdos är 10 mg dagligen. Patienter som har problem med levern bör inte ta mer än 20 mg per dag.

Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med din läkare. Om du måste avbryta behandlingen med Citalopram Orifarm ska du minska dosen långsamt.

Behandlingstid:

Efter att behandling med Citalopram Orifarm inletts kan det ta 2-3 veckor innan man märker någon förbättring. Behandlingen bör pågå under minst tre, vanligen sex månader efter förbättring. Om en förbättring ej inträtt efter en månad ska läkaren konsulteras.

Om du använt för stor mängd av Citalopram Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom:

Sjuklig sömnighet, koma, svår slöhet/apati, kramper, hög puls, ökade svettningar, illamående, kräkningskänsla, blåfärgning av hud och slemhinnor, snabb, tung andning och i sällsynta fall förändrad hjärtrytm.

Om du har glömt att använda Citalopram Orifarm

Ta din nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Citalopram Orifarm

Avbryt inte behandlingen med Citalopram Orifarm förrän din läkare säger till. Vanligtvis kommer läkaren att råda dig till att långsamt trappa ned dosen under några veckor. När du avslutar behandlingen med Citalopram Orifarm, och särskilt om detta sker hastigt, finns det risk för så kallade utsättningssymtom (se vidare i avsnitt: ”Utsättningssymtom vid avslutande av behandling”).

Utsättningssymtom vid avslutande av behandling:

Så kallade utsättningssymtom är vanliga när behandling med Citalopram Orifarm avslutas. Risken är ökad om Citalopram Orifarm använts under längre tid eller i högre doser, eller om dosen minskats för snabbt. Hos flertalet är dessa symtom övergående inom två veckor. Kontakta läkare om du upplever svåra utsättningssymtom efter avslutad behandling. Läkaren kan be dig börja ta tabletterna igen, för att sedan sätta ut dem långsammare.

Om du får utsättningssymtom betyder detta inte att du är beroende eller inte kommer att kunna sluta med Citalopram Orifarm.

Vanliga utsättningssymtom: yrsel (känsla av ostadighet, balanssvårigheter), känselrubbningar såsom myrkrypningar, brännande känsla, sömnstörningar (med livliga drömmar, mardrömmar, oförmåga att sova), känsla av ångest, huvudvärk.

Mindre vanliga utsättningssymtom: illamående, svettningar (inklusive nattliga svettningar), upprördhet, tremor (skakighet), förvirring (känsla av att vara förvirrad eller desorienterad), känslomässig instabilitet, synstörningar, hjärtklappning, diarré, irritabilitet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Många biverkningar förekommer endast i början av behandlingen och försvinner oftast under fortsatt behandling.

Biverkningarna av Citalopram Orifarm är ofta milda och tillfälliga.

Om du upplever något av följande symtom ska du sluta ta Citalopram Orifarm och uppsöka läkare omedelbart:

 • Snabba, oregelbundna hjärtslag, svimning vilket kan vara symtom på ett livshotande tillstånd som kallas Torsade de Pointes (har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)).

 • Hög feber, oro, förvirring och plötsliga muskelsammandragningar: kan vara tecken på ett tillstånd kallat serotonergt syndrom (har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)).

 • Om du upplever svullnad i hud, tunga, läppar eller ansikte, eller har svårigheter att andas eller svälja (allergisk reaktion) (har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)).

 • Ovanliga blödningar, inklusive blödningar i magtarmkanalen och i hud och slemhinnor (har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)).

 • Tankar på självmord och självskada(har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)).

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Dåsighet, sömnlöshet

 • Torr mun, illamående

 • Ökade svettningar

 • huvudvärk

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Minskad aptit, viktminskning

 • Agitation, minskad sexlust, ångest, nervositet, förvirring, onormal orgasm hos kvinnor, onormala drömmar

 • Skakningar (tremor), stickande känsla (parestesi), yrsel, uppmärksamhetsproblem

 • Tinnitus

 • Gäspning

 • Diarré, kräkningar, förstoppning

 • Klåda

 • Muskel- och ledsmärta

 • Impotens, ejakulationsrubbningar, oförmåga att ejakulera

 • Trötthet (utmattning)

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Ökad aptit, viktökning

 • Aggression, onormal självuppfattning (depersonalisation), hallucinationer, mani

 • Svimning

 • Vidgade pupiller

 • Långsam hjärtrytm, snabb hjärtrytm

 • Nässelutslag (urtikaria), håravfall, utslag, hudrodnad, ökad ljuskänslighet.

 • Urinretention

 • Onormal kraftig menstruation (menorragi)

 • Vätskeansamling i kroppen (ödem)

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Låga saltnivåer i blodet (hyponatremi)

 • Epileptiska anfall (generaliserade krampanfall), ofrivilliga rörelser (dyskinesi), smakstörningar

 • Blödningar

 • Leverinflammation (hepatit)

 • Feber

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Minskat antal röda blodkroppar

 • Överkänslighet

 • Huvudvärk, illamående, kräkningar orsakade av vätskerubbningar (SIADH)

 • Låga kaliumnivåer i blodet (hypokalemi)

 • Panikångest, tandgnissling, rastlöshet,

 • Kramper, rastlöshet och rörelsestörningar (extrapyramidala symtom), inre känsla av rastlöshet, rörelsestörningar

 • Synstörningar

 • Hjärtstörning (QT-förlängning)

 • Lågt blodtryck vid stående (ortostatisk hypotension)

 • Näsblod

 • Blödningar i mage eller tarm

 • Onormala leverfunktionstester

 • Blåmärken, svullnad under huden (angioödem)

 • Oregelbunden menstruation (kvinnor), smärtsam ihållande erektion (priapism), utsöndring av mjölk från brösten

 • Kraftig vaginalblödning kort efter förlossning (postpartumblödning), se ”Graviditet”2 i avsnitt 2 för mer information

Man har observerat en ökad risk för benfrakturer hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

Utsättningssymtom

Avbruten citalopram-behandling, särskilt när det sker abrupt, medför ofta utsättningssymtom. Yrsel, känselstörningar, sömnstörningar, agitation, ångest, illamående, kräkningar, skakningar, förvirring, svettningar, huvudvärk, diarré, hjärtklappning, känslomässig instabilitet, irritabilitet samt synstörningar är de vanligaste reaktionerna. I allmänhet är dessa milda till måttliga och upphör igen, men i vissa fall kan de vara långvariga. När behandlingen med Citalopram Orifarm ska avbrytas rekommenderas att dosen minskas gradvis.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Citalopram Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är citalopramhydrobromid. Varje tablett innehåller citalopramhydrobromid motsvarande 10 mg, 20 mg 30 mg respektive 40 mg citalopram.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, majsstärkelse, glycerol, kopovidon, magnesiumstearat.
  Sepifilm: Hypromellos, mikrokristallin cellulosa, makrogolstearat, titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Citalopram Orifarm 10 mg är en vit, rund, platt filmdragerad tablett med avfasade kanter.

Citalopram Orifarm 20 mg är en vit, oval, bikonvex filmdragerad tablett med skåra på ena sidan.

Citalopram Orifarm 30 mg är en vit, oval, bikonvex filmdragerad tablett med skåra på ena sidan.

Citalopram Orifarm 40 mg är en vit, oval, bikonvex filmdragerad tablett med skåra på ena sidan.

Blisterförpackning: 1, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 98, 100, 250 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Generics A/S,

Energivej 15,

5260 Odense S,

Danmark

Tillverkare

Orifarm Generics A/S
Energivej 15

5260 Odense S
Danmark


Or


[Atlantic Pharma Producoes Farmacêuticas, S.A.
Ruada Tapada GrandeNo.2.

Abrunheira, 2710-089 Sintra

Portugal]

Or /


[Polpharma Pharmaceutical Works S.A.

83-200 Starogard Gdański

19, Pelplińska Street

Polen]

Lokal företrädare

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-30