Cefuroxim Fresenius Kabi

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1500 mg Cefuroxim 10 x 1500 milligram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår ej i förmån

Pris med recept 266:32

EAN: 04052682017384

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Cefuroxim Fresenius Kabi

1500 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Cefuroxim

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cefuroxim Fresenius Kabi är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du ges Cefuroxim Fresenius Kabi
3. Hur Cefuroxim Fresenius Kabi ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cefuroxim Fresenius Kabi ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cefuroxim Fresenius Kabi är och vad det används för

Cefuroxim Fresenius Kabi är ett antibiotikum som används till vuxna och barn. Det verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas för cefalosporiner.

Cefuroxim Fresenius Kabi används för att behandla infektioner i:

 • lungorna eller bröstet

 • urinvägarna

 • huden och mjukdelarna

 • buken

Cefuroxim Fresenius Kabi används också:

 • för att förebygga infektioner under kirurgiska ingrepp.

Din läkare kan testa vilken typ av bakterier som orsakar din infektion och följa upp om bakterierna är känsliga för Cefuroxim Fresenius Kabi under behandlingen.

Cefuroxim som finns i Cefuroxim Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du ges Cefuroxim Fresenius Kabi

Du får inte ges Cefuroxim Fresenius Kabi

 • om du är allergisk mot några cefalosporinantibiotika eller något övrigt innehållsämne i Cefuroxim Fresenius Kabi (anges i avsnitt 6).

 • om du någon gång har haft en allergisk reaktion (överkänslighet) mot någon annan typ av betalaktamantibiotikum (penicilliner, monobaktamer, karbapenemer).

Tala om för läkaren innan du börjar med Cefuroxim Fresenius Kabi om du tror att detta stämmer in på dig. Du får inte ges Cefuroxim Fresenius Kabi.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Cefuroxim Fresenius Kabi. Du måste vara uppmärksam på vissa symtom som t.ex. allergiska reaktioner, hudutslag, rubbningar i magtarmkanalen som t.ex. diarré eller svampinfektioner när du ges Cefuroxim Fresenius Kabi. Detta minskar risken för eventuella problem. Se ” Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på” i avsnitt 4. Om du har fått någon allergisk reaktion mot andra antibiotika som t.ex. penicillin, kan du även vara allergisk mot Cefuroxim Fresenius Kabi.

Om du behöver genomgå ett blod- eller urintest

Cefuroxim Fresenius Kabi kan påverka resultaten av urin- eller blodtester för socker och ett blodtest som kallas för Coombs test. Om du ska genomgå tester:

→ Tala om för personen som tar provet att du har fått Cefuroxim Fresenius Kabi.

Andra läkemedel och Cefuroxim Fresenius Kabi

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka Cefuroxim Fresenius Kabi eller göra det mer sannolikt att du får biverkningar. Dessa omfattar:

 • antibiotika av aminoglykosidtyp

 • urindrivande tabletter (diuretika), t.ex. furosemid

 • probenecid

 • blodförtunnande läkemedel som ges via munnen

→ Tala om för läkaren om detta stämmer in på dig. Du kan behöva extra kontroller för övervakning av din njurfunktion när du tar Cefuroxim Fresenius Kabi.

Graviditet, amning och fertilitet

Tala om för läkaren innan du ges Cefuroxim Fresenius Kabi:

 • om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid

 • om du ammar

Läkaren överväger fördelen med att behandla dig med Cefuroxim Fresenius Kabi mot risken för ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd inte maskiner om du inte känner dig bra.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cefuroxim Fresenius Kabi innehåller natrium.

Du behöver ta hänsyn till det om du äter natriumkontrollerad kost.

Cefuroxim Fresenius Kabi, styrka

Mängd per injektionsflaska

1500 mg

81,26 mg


3. Hur Cefuroxim Fresenius Kabi ges

Cefuroxim Fresenius Kabi ges vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska. Det kan ges som ett dropp (intravenös infusion) eller som en injektion direkt i en ven eller i en muskel.

Vanlig dos

Rätt dos av Cefuroxim Fresenius Kabi för dig fastställs av läkaren och beror på: infektionens svårighetsgrad och typ, om du tar någon annan typ av antibiotika, din vikt och ålder, hur väl dina njurar fungerar.

Nyfödda barn (0–3 veckor)

För varje kg barnet väger ges det 30 till 100 mg Cefuroxim Fresenius Kabi per dygn uppdelat på två eller tre doser.

Spädbarn (över 3 veckor) och barn

För varje kg spädbarnet eller barnet väger ges det 30 till 100 mg Cefuroxim Fresenius Kabi per dygn uppdelat på tre eller fyra doser.

Vuxna och ungdomar

750 mg till 1,5 g Cefuroxim Fresenius Kabi två, tre eller fyra gånger dagligen. Högsta dos: 6 g per dygn.

Patienter med njurproblem

Om du har njurproblem kan läkaren ändra dosen.

→ Tala om för läkaren om detta gäller dig.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på

Ett litet antal personer som tar Cefuroxim Fresenius Kabi får en allergisk reaktion eller en hudreaktion som kan vara allvarlig. Symtom på dessa reaktioner är bland annat:

 • allvarlig allergisk reaktion. Tecken är bland annat upphöjda och kliande utslag, svullnad, ibland i ansiktet eller munnen som gör det svårt att andas.

 • hudutslag som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (mörk prick i mitten som omges av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten).

 • ett utbrett utslag med blåsor och fjällande hud. (Dessa kan vara tecken på Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys).

Övriga symtom som du bör vara uppmärksam på när du tar Cefuroxim Fresenius Kabi inkluderar:

 • svampinfektioner i sällsynta fall kan läkemedel som Cefuroxim Fresenius Kabi orsaka en överväxt av jästsvamp (Candida) i kroppen som kan leda till svampinfektioner (t.ex. torsk). Denna biverkan är mer trolig om du tar Cefuroxim Fresenius Kabi under lång tid.

 • svår diarré (pseudomembranös kolit) Läkemedel som Cefuroxim Fresenius Kabi kan orsaka inflammation i tjocktarmen, vilket orsakar svår diarré, vanligtvis med blod och slem, magsmärta, feber.

→ Kontakta omedelbart en läkare, apotekspersonal eller sköterska om du får något av dessa symtom.

Vanliga biverkningar

Dessa kan drabba upp till 1 av 10 personer:

 • smärta vid injektionsstället, svullnad och rodnad längs en ven.

→ Tala om för läkaren om något av detta besvärar dig.

Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

 • ökning av ämnen (enzymer) som produceras av levern

 • förändrat antal vita blodkroppar (neutropeni eller eosinofili)

 • låga nivåer av röda blodkroppar (blodbrist)

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan drabba upp till 1 av 100 personer:

 • hudutslag, kliande upphöjda utslag (nässelfeber)

 • diarré, illamående, magsmärta

→ Tala om för läkaren om du får någon av dessa biverkningar.

Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

 • låga nivåer av vita blodkroppar (leukopeni)

 • ökning av bilirubin (ett ämne som produceras av levern)

 • positivt Coombs´test.

Andra biverkningar

Andra biverkningar har drabbat ett mycket litet antal personer men det är inte känt hur ofta de förekommer:

 • svampinfektioner

 • förhöjd temperatur (feber)

 • allergiska reaktioner

 • inflammation i tjocktarmen, vilket orsakar diarré, vanligtvis med blod och slem, magsmärta

 • inflammation i njurarna och blodkärlen

 • röda blodkroppar som bryts ner för snabbt (hemolytisk anemi).

 • hudutslag som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (mörk prick i mitten som omges av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten) erythema multiforme.

→ Tala om för läkaren om du får någon av dessa biverkningar.

Biverkningar som kan visa sig i blodprov:

 • minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levras – trombocytopeni)

 • förhöjda nivåer av ureakväve och serumkreatinin i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Cefuroxim Fresenius Kabi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg. dat” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C. Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

När Cefuroxim Fresenius Kabi-pulvret blandats till en suspension/injektionslösning ska det användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ska den färdiga lösningen/suspensionen förvaras i kylskåp (2–8°C) och användas inom 5 timmar.

Använd inte Cefuroxim Fresenius Kabi om du ser tecken på försämring, t.ex. att lösningen innehåller partiklar eller är missfärgad. Eventuell överbliven lösning/suspension kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Din läkare eller sjuksköterska kommer att kasta läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är cefuroxim (1500 mg) som cefuroximnatrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cefuroxim Fresenius Kabi-pulver blandas normalt med vatten för injektionsvätskor till en klar lösning för injektion eller infusion i vener (intravenöst) eller muskler (intramuskulärt). Den färdiga cefuroximlösningen kan av din läkare blandas upp med andra lämpliga infusionsvätskor. Lösningens färg kan vara ofärgad till gulaktig beroende på koncentration, spädningsvätska och förvaringsbetingelser.

Cefuroxim Fresenius Kabi 1500 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning finns i förpackningar om 1 och 10 injektionsflaskor i glas med pulver, tillsluten med gummipropp, aluminiumförsegling och ”flipp-off”-lock i röd plast.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
Fresenius Kabi AB
SE-751 74 Uppsala

Tillverkare:
LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A.
Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros
Portugal


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-20


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Beredningsanvisningar

Tillsatsvolymer och lösningskoncentrationer, vilket kan vara användbart när fraktionsdoser behövs.

Tillsatsvolymer och lösningskoncentrationer, vilket kan vara användbart när fraktionsdoser behövs.

Injektionsflaskans storlek

Mängd vatten som ska tillsättas(ml)

Ungefärlig cefuroxim- koncentration

(mg/ml)**

Resulterande produkt

1,5 g

intramuskulär

intravenös bolus

intravenös infusion

6 ml

minst 15 ml

15ml*

216

94

94

Suspension

Lösning

Lösning

* Beredd lösning som ska tillsättas till 50 eller 100 ml kompatibel infusionsvätska (se information om kompatibilitet nedan)

** Den erhållna volymen av lösning/suspension i beredningen ökar på grund av läkemedelssubstansens förskjutningsfaktor och ger angivna koncentrationer i mg/ml.

Som för alla parenterala läkemedel, inspektera den färdigberedda lösningen eller suspensionen visuellt för partiklar eller missfärgning före administrering.

Intramuskulär injektion: Efter tillsats av angiven mängd spädningsvätska för intramuskulär injektion bildas en suspension.

Intravenös bolusinjektion eller intravenös infusion: Lösningen skall endast användas om den är klar och fri från partiklar.

Lösningar och suspensioner varierar i färg från klara till gulaktiga beroende på koncentration, spädningsvätska och förvaringsbetingelser.

Beredning av lösning för intravenösinfusion

Cefuroxim 1500 mg ska beredas enligt instruktionerna för beredning av intravenös injektion med vatten för injektionsvätska (se tabell 4 ovan).

Ytterligare utspädning ska göras med 50-100 ml av en av följande kompatibla infusionsvätskor före administrering som intravenös infusion:

Cefuroximnatrium är kompatibelt med följande infusionsvätskor. Det behåller effekten i upp till 5 timmar vid 2°C till 8°C i

 • vatten för injektionsvätskor

 • 0,9 % natriumkloridlösning (9 mg/ml)

 • 5 % glukoslösning (50 mg/ml)

Intravenös injektion med cefuroxim skall ges över 3-5 minuter.

Intravenös infusion med cefuroxim skall ges över 30 till 60 minuter.

Endast för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande lokala föreskrifter.

Efter beredning: Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats under 5 timmar vid 2ºC till 8ºC.

Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart.

Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara flaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.