Catapres

Injektionsvätska, lösning Orifarm AB 150 mikrogram/ml Klonidin 5 x 1 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

209:-

Köp via recept

EAN: 07350004586660

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Catapres

150 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning
klonidinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Catapres är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Catapres
3. Hur du använder Catapres
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Catapres ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Catapres är och vad det används för

Catapres är ett blodtryckssänkande läkemedel, som påverkar funktionen av hjärnans blodtrycksreglerande centrum, vilket får till följd att motståndet i kroppens blodkärl minskar. Catapres sänker även hjärtats slagfrekvens utan att påverka den blodmängd som hjärtat pumpar under en viss tidsenhet.

Catapres används för behandling av hypertensiva kriser (då blodtrycket snabbt har stigit till en farlig nivå) och ges till dig av läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Klonidinhydroklorid som finns i Catapres kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Catapres

Använd inte Catapres

 • om du är allergisk mot klonidinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har lågt blodtryck (hypotension).

 • om du har mycket låg puls till följd av sjukdomar i hjärtats retledningssystem orsakad av sick sinus syndrome, AV-block II eller III.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Catapres injektionsvätska:

 • om du har låg puls till följd av:

 • långsam hjärtrytm

 • försämrad blodcirkulation i hjärnan eller armar och ben

 • depression

 • utbredda rubbningar i kroppens nervsystem (polyneuropati)

 • förstoppning

 • om du har hjärtsvikt

 • om du har svår kranskärlssjukdom

 • om du har njursvikt

Om du använder kontaktlinser är det bra att veta att Catapres injektionsvätska kan minska utsöndringen av tårvätska

Barn och ungdomar

Erfarenheter från användning av Catapres hos barn eller ungdomar är begränsad. Därför rekommenderas inte Catapres till patienter under 18 år.

Andra läkemedel och Catapres

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om Catapres tas samtidigt med andra blodtryckssänkande läkemedel såsom vätskedrivande- och kärlvidgande läkemedel, betablockerare, kalciumhämmare och ACE-hämmare, kan den blodtryckssänkande effekten av klonidin förstärkas.

Effekten av Catapres kan minska av:

 • Läkemedel som höjer blodtrycket

 • Läkemedel som påverkar salt- och vätskebalansen i kroppen, t.ex. NSAIDs (inflammationsdämpande läkemedel med smärtstillande och febernedsättande egenskaper)

 • Substanser med effekt på det centrala nervsystemet, såsom alkohol, vissa typer av antidepressiva och lugnande medel

Samtidig behandling med läkemedel som påverkar hjärtfrekvensen eller hjärtats retledningssystem, t.ex. betablockerare och digtalisglykosider kan orsaka eller förstärka hjärtrytmrubbningar.

Catapres ska inte kombineras med metylfenidat, som används för behandling av uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Klonidin passerar moderkakan och kan sänka hjärtfrekvensen hos fostret.

Användning av Catapres under graviditet bör undvikas.

Klonidin utsöndras i bröstmjölk. Catapres rekommenderas därför inte under amning.

Effekten av Catapres på fertiliteten hos människa har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Catapres kan orsaka yrsel, nedsatt reaktionsförmåga och ögonsymtom (svårighet att ställa in synen på olika avstånd).

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Catapres

Catapres ges till dig av läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Catapres doseras individuellt enligt läkarens ordination.

Om behandlingen med Catapres ska avslutas bör det ske gradvis enligt läkarens ordination. Detta är särskilt viktigt när Catapres-behandlingen har pågått med höga doser och/eller vid samtidig behandling med betablockerare.

Användning för barn och ungdomar

Erfarenheter från användning av Catapres hos barn eller ungdomar är begränsad.

Därför rekommenderas inte klonidin till patienter under 18 år.

Om du använt för stor mängd av Catapres

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) inkluderar: dåsighet, yrsel, blodtrycksfall vid uppresning, muntorrhet.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare) inkluderar: depression, sömnstörningar, huvudvärk, illamående, kräkningar, förstoppning, smärtande spottkörtlar, erektionsstörning, trötthet.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare) inkluderar: hallucination, mardrömmar, problem att tolka sinnesintryck, domningar eller stickningar (parestesi), långsam hjärtfrekvens (bradykardi), kalla, vita fingrar och fötter (Raynauds fenomen), diarré, olika hudreaktioner (hudutslag, klåda, nässelutslag), sjukdomskänsla

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 1000 användare) inkluderar: hinder i överledningen av nervimpulser i hjärtat (AV-block), förhöjt blodsocker, ansamling av vätska och salt i kroppen, minskat tårflöde, torra nässlemhinnor, falskt tarmvred (pseudoileus), håravfall, förstorade bröstkörtlar hos män.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): minskad könsdrift, förvirring, ackommodationsstörningar (svårighet att ställa in synen på olika avstånd), långsam och oregelbunden hjärtrytm (bradyarytmi).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala


www.lakemedelsverket.se

5. Hur Catapres ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är klonidinhydroklorid.

 • Övriga hjälpämnen är natriumklorid, utspädd saltsyra (för justering till pH 4) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brytampuller av klarglas, 5x1 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Importör/Information lämnas av:

Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Tel: 042-32 66 95

Ompackare:

Dr. Fisher Farma B.V.

Vijzelweg 32

8243 PM

Lelystad, Nederländerna

Tillverkare:

Boehringer Ingelheim-koncernen


Denna bipacksedel ändrades senast

7 augusti 2017