Canoderm Kräm 5% Refill

Karbamid, kräm, 500 g

259:-

Ord. butikspris 279:-

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Stärker hudbarriären. Förlänger den eksemfria tiden för personer med atopiska eksem och handeksem. Reducerar behovet av kortisonsalva.

Jämförspris 518:-/KG

EAN: 07319860224895

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Källa: Fass.se

CANODERM

Karbamid (ureum)

 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Canoderm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till ditt apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR CANODERM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM
3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV CANODERM
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Vad innehåller CANODERM ?

  • Den aktiva substansen är karbamid 50 mg/g.

  • Övriga innehållsämnen är medellångkedjiga triglycerider, polysorbat 60, cetostearylalkohol, hydrerad rapsolja, propylenglykol, karbomer, dimetikon, fast paraffin, glycerolpolymetakrylat, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), natriumlaktatlösning, mjölksyra, glycerylstearat, polyoxyetylenstearat, renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby

Tillverkare

Bioglan AB, Malmö, Sverige

Medgenix Benelux NV, Vliegfeld 21, B-8560 Wevelgem, Belgien

1. VAD ÄR CANODERM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedelsgrupp

Canoderm är en vit mjukgörande kräm med 5 % karbamid. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.

Vad används dåCANODERM för?

Canoderm används för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst och för att förebygga återfall av atopiskt eksem.


2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM

Använd inte CANODERM:

- om du är allergisk (överkänslig) mot karbamid eller något av övriga innehållsämnen i Canoderm.

Var särskilt försiktig med CANODERM:

- Undvik att smörja kräm i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.

Graviditet

Canoderm kan användas under graviditet.

Amning

Canoderm kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Canoderm påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i CANODERM:

Canoderm kräm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Canoderm kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Canoderm kräm innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.


3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM

Doseringsanvisning

Fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst:

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

Förebyggande av återfall av atopiskt eksem:

Krämen smörjes in minst två gånger dagligen samt helst efter kontakt med vatten.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Canoderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Krämen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV CANODERM

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kräm

Förpackningsstorlekar:

Plasttub (polyeten), 30 g, med skruvlock.

Plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.

Plasttub (polyeten), 210 g, med snäpplock.

Plastburk (polypropen) med pump, 380 g.

Plastburk (polypropen) med pump, 500 g.

Plastburk (polypropen), refillburk till plastburk med pump, 500 g.

Dubbelförpackning 600 g innehållande plastburk (polypropen) med pump, 500 g + plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2019-12-13