Bisolvon Citron

Löslig tablett 8 mg 16 tablett(er)

Välvald

38:-

Ord. butikspris 56:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Bisolvon Citron löslig tablett är en hostmedicin som används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem (slemhosta). När du har slemhosta behöver du hjälp med att få bort det tjocka och sega slemmet. Bisolvon hostmedicin anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.Tabletten löses upp i varmt eller kallt vatten. För vuxna och barn från 12 år. För barn under 12 år rekommenderas Bisolvon oral lösningBisolvon är ett receptfritt läkemedel, som innehåller det aktiva ämnet bromhexin. Läs bipacksedeln noga före användning.

Jämförpris 3:50/ST

EAN: 03582910089728

bromhexinhydroklorid 8 mg, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, vinsyra, acesulfamkalium (sötningsmedel), citronarom, pepparmintarom, Makrogol 6000, fumarsyra, talk, betakaroten 1 % (all-rac-alfa-tokoferol, medellångkedjiga triglycerider, betakaroten, natriumaskorbat, maltodextrin, akacia, kiseldioxid, sackaros: 5 mg/tablett).

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år: 1 tablett 3 gånger dagligen. Tabletten löses upp i varmt eller kallt vatten. Rör om innan du dricker lösningen. Om ingen förbättring sker inom två veckor ska läkare kontaktas

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Bisolvon Citron

8 mg löslig tablett
bromhexinhydroklorid
sackaros

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bisolvon Citron är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon Citron
3. Hur du använder Bisolvon Citron
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bisolvon Citron ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bisolvon Citron är och vad det används för

Bisolvon Citron anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Bisolvon Citron används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon Citron

Använd inte Bisolvon Citron

om du är allergisk (överkänslig) mot bromhexinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bisolvon Citron:

  • om du har magsår eller blodiga upphostningar.

Sluta att ta Bisolvon Citron och kontakta omedelbart läkare om svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).

Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexin. Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda Bisolvon Citron och omedelbart kontakta läkare.

Andra läkemedel och Bisolvon Citron

Bisolvon Citron förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

Bisolvon Citron med mat och dryck

Bisolvon Citron kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bisolvon Citron under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.

Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bisolvon Citron innehåller sackaros

Bisolvon Citron innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Bisolvon Citron

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är 1 tablett 3 gånger dagligen. Lägg tabletten i ett glas eller en kopp. Häll över kallt eller varmt vatten. Tabletten löses då snabbt upp. Rör om innan du dricker lösningen.

För barn under 12 år rekommenderas Bisolvon Citron oral lösning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Observera att Bisolvon Citron till en början kan öka utsöndringen av slem i luftvägarna.

Om du använt för stor mängd av Bisolvon Citron

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bisolvon Citron orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (färre än 1 person av 100, men fler än 1 person av 1000):

Smärta från övre delen av mag-tarmkanalen, illamående, kräkningar, diarré.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Överkänslighetsreaktioner.

Hudutslag, nässelfeber. 

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem* (snabbt tilltagande svullnad i och under huden samt i och under slemhinnor) och klåda .

Svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos) .

Kraftig sammandragning i luftrören (bronkospasm).

* Sluta att ta Bisolvon Citron och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Bisolvon Citron ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid 8 mg.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon, vinsyra, acesulfamkalium (sötningsmedel), citronarom, pepparmintarom, Makrogol 6000, fumarsyra, talk, betakaroten 1 % (all-rac-alfa-tokoferol, medellångkedjiga triglycerider, betakaroten, natriumaskorbat, maltodextrin, akacia, kiseldioxid, sackaros: 5 mg/tablett).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De lösliga tabletterna är beige-gula, fyrkantiga och lätt konvexa.

16 lösliga tabletter i aluminiumblister.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sanofi AB

Box 30052

104 25 Stockholm

Tillverkare

Delpharm Reims

10 Rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-12-29


Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar