Betnovat med chinoform

Kräm 30 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 64:72

Betnovat är en serie starka kortisonpreparat för behandling av psoriasis, eksem och vissa andra hudsjukdomar. Produkterna motverkar inflammation och har en klådstillande effekt. Betnovat finns i ett antal olika former, med olika användningsområden. Se fler Betnovat-produkter.

EAN: 05054626200240

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Betnovat med chinoform

kräm
betametason och kliokinol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Betnovat med chinoform är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Betnovat med chinoform
3. Hur du använder Betnovat med chinoform
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Betnovat med chinoform ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Betnovat med chinoform är och vad det används för

Betnovat med chinoform är ett starkt verkande kortisonpreparat (grupp III) som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt, kombinerat med chinoform som har effekt mot bakterie- och svampinfektioner. Betnovat med chinoform används när hudförändringarna är infekterade. Krämen lämpar sig för vätskande hudförändringar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Betnovat med chinoform

Använd inte Betnovat med chinoform

 • om du är allergisk (överkänslig) mot betametason eller mot något av övriga innehållsämnen i Betnovat med chinoform (anges i avsnitt 6)

 • till barn under 1 år

 • för att behandla något av följande hudproblem:

  • virusinfektioner, som t.ex. munsår, herpes eller vattkoppor

  • svampinfektioner, som t.ex. ringorm, fotsvamp eller torsk

  • acne

  • vid ansiktssjukdomen rosacea (ett tillstånd då näsan, kinderna, hakan, pannan eller hela ansiktet är ovanligt rött med eller utan små synliga blodkärl, knottror eller varblåsor)

  • vid utslag kring munnen (perioral dermatit)

  • på kliande hud som inte är inflammerad

  • vid klåda kring genitalerna (penis och vagina)

  • på öppna sår

Varningar och försiktighet

 • Betnovat med chinoform ska inte spädas

 • Använd endast under så lång tid som din läkare har rekommenderat. Om ditt tillstånd inte förbättras efter 2-4 veckor, tala med din läkare.

 • Används inte till barn utan läkares ordination. Barn behandlas endast i speciella fall.

 • Använd endast täckförband om din läkare har sagt att du ska. Om du applicerar Betnovat med chinoform under täckförband, inklusive blöja, se till att huden är ordentligt rengjord innan ett nytt täckförband sätts på. Detta för att undvika infektion. Täckförband bör undvikas vid infekterade hudförändringar.

 • Var försiktig när du applicerar Betnovat med chinoform i ansiktet under en längre period då hudförtunning kan uppkomma. Känsliga hudområden, t ex armhålor, ljumskar och ögonregionen bör endast behandlas kortvarigt.

 • Var försiktig när du applicerar Betnovat med chinoform på ögonlocken. Undvik att få Betnovat med chinoform i ögonen.

 • Om du har dermatit (inflammation i huden) kring ett bensår kan lokala kortikosteroider öka risken för en allergisk reaktion eller infektion kring bensåret.

 • Om du har psoriasis kommer din läkare att vilja träffa dig oftare då risk för toleransutveckling och återfall föreligger.

 • Det finns en liten teoretisk risk för nervpåverkan (subakut myelo-optisk neuropati, SMON) vid långtidsbehandling speciellt under täckförband.

 • Betnovat med chinoform kan färga hud, hår och kläder.

 • Användning av Betnovat kan medföra att betametason påverkar hela kroppen. Symptom som viktuppgång med ändrad fettfördelning (buk, nacke, ansikte), tunn och skör hud, ökad kroppsbehåring, minskad bentäthet, högt blodtryck kan då uppstå (Cushings syndrom). Hos barn och unga kan tillväxthämning ses. Om något av detta observeras, kontakta behandlande läkare för gradvis avslutande av behandlingen genom att minska på frekvensen av appliceringen eller genom att byta ut mot en mindre potent kortikosteroid. Abrupt avslutande av behandlingen kan resultera i glukokortikoidbrist (se biverkningar).

 • Kortisonpreparat kan maskera, aktivera eller förvärra en hudinfektion.

 • Tala med din läkare om du tidigare fått en överkänslighetsreaktion mot något kortisonprepparat eller mot jod.

 • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Lokala överkänslighetsreaktioner, såsom hudrodnad, hudutslag, klåda, nässelutslag, brännande känsla och kontakteksem kan förekomma. Om någon hudreaktion skulle uppträda måste behandlingen omedelbart avbrytas.

 • Kontakta din läkare om en infektion utvecklas (se avsnitt 4 Biverkningar).

Andra läkemedel och Betnoval med chinoform

En del läkemedel kan påverka hur Betnovat med chinoform fungerar eller öka risken för biverkningar. Exempel på sådana läkemedel inkluderar:

 • Ritonavir (läkemedel vid HIV-infektioner) och itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

 • Vigabatrin (läkemedel vid epilepsi)

 • Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar någon av dessa. Det finns andra läkemedel som kan ha liknade effekt. Det är därför viktigt att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har eller nyligen har tagit andra läkemedel, eller om du ska börja att ta nya, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid, eller tror att du kan vara gravid eller om du planerar att bli gravid, använd inte Betnovat med chinoform utan att rådgöra med läkare före användning av Betnovat med chinoform.

Rådgör med läkare vid bruk av Betnovat med chinoform under amning.

 • Om du använder Betnovat med chinoform under amning använd inte Betnovat med chinoform på området på bröstet för att undvika att barnet oavsiktligt får i sig Betnovat med chinoform i munnen.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete vid samtidig användning av Betnovat med chinoform.


3. Hur du använder Betnovat med chinoform

Använd alltid Betnovat med chinoform enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd en eller två gånger per dag. Din läkare kommer att tala om för dig hur ofta du ska använda läkemedlet. Antalet gånger du använder läkemedlet kan komma att reduceras vartefter din hud blir bättre. Din läkare kan förskriva en svagare steroid för dig att använda istället.

Påstrykes tunt och försiktigt, använd endast tillräcklig mängd för att täcka det område som ska behandlas. Tillåt tillräckligt med tid för absorption innan mjukgörande kräm appliceras.

Tvätta dina händer efteråt såvida det inte är händerna som ska behandlas. Detta läkemedel ska inte användas varje dag i mer än 4 veckor i taget.

Barn, äldre och patienter med nedsatt lever-eller njurfunktion ska använda minsta möjliga mängd under kortast möjliga tid.

Om du använt för stor mängd av Betnovat med chinoform

Överdosering är osannolik, men i fall av långvarig överdosering eller felanvändning kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för riskbedömning och rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda Betnovat med chinoform

 • Stryk på det så snart du kommer ihåg, och fortsätt sedan som vanligt.

 • Stryk inte på extra Betnovat med chinoform för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Betnovat med chinoform

 • Om du använder Betnovat med chinoform regelbundet, tala med din läkare innan du slutar att använda det. Dosen bör minskas gradvis.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar.

Om allergiska reaktioner vid appliceringsstället (som kan orsakas av betametason eller konserveringsmedlet, klorkresol, i krämen) uppstår. Avbryt behandlingen och tag kontakt med läkare.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • klåda.

 • lokalt brännande känsla/smärta i huden.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • hudförtunning som kan orsaka hudbristningar

 • utslag i ansiktet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • pigmentförändringar

 • ökad kroppsbehåring

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • hämning av binjurebarkfunktionen

 • viktökning/ Fetma

 • månansikte/rundare ansikte

 • hudrynkor

 • torr hud

 • synliga blodkärl under huden

 • håravfall, avsaknad av hårtillväxt, skadat hår

 • förvärrade symtomen

 • irritation/smärta vid appliceringsstället

 • hudrodnad

 • utslag eller nässelutslag

 • om du har psoriasis kan du få varblåsor under huden. Detta förekommer väldigt sällsynt under eller efter behandlingen och kallas för pustulös psoriasis.

 • infektion som uppträder på grund av att immunförsvaret är nedsatt (opportunistiskt infektion)

 • missfärgning av hår, hud och kläder.

 • fördröjd viktuppgång

 • långsam tillväxt hos barn.

 • minskning av hormonet kortisol i blodet

 • ökade nivåer av socker i blod eller urin

 • ökat blodtryck

 • grumlig lins i ögat (grå starr) eller ökat tryck i ögat (grön starr)

 • försvagat skelett (osteoporos).

 • allergiska reaktioner i form av ökad hudirritation

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • dimsyn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Betnovat med chinoform ska förvaras

 • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras vid högst 25 ºC.

 • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i Betnovat med chinoform är betametason och kliokinol.

1 g kräm innehåller 1 mg betametason (som betametasonvalerat) och 30 mg kliokinol. Övriga innehållsämnen är cetostearylalkohol, makrogol cetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, natriumdivätefosfat, fosforsyra, natriumhydroxid, vatten, klorkresol (konserveringsmedel).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Betnovat med chinoform kräm är blekt gul och tillhandahålls i aluminiumtub innehållande 30 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-09-14